of 16 /16
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Nov pristop k okoljskim zahtevam EU za poslovne stavbe – ključni rezultati analize LCA mag. Alenka Burja

Alenka Burja: Nov pristop k okoljskim zahtevam EU za poslovne stavbe – ključni rezultati analize LCA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alenka Burja: Nov pristop k okoljskim zahtevam EU za poslovne stavbe – ključni rezultati analize LCA

Text of Alenka Burja: Nov pristop k okoljskim zahtevam EU za poslovne stavbe – ključni rezultati analize...

  • 1. Nov pristop k okoljskim zahtevam EU za poslovne stavbe kljuni rezultati analize LCA mag. Alenka BurjaThis project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

2. Gradben sektor v EU,V stavbah se porabi najveji dele skupne porabljene konne energije v EU (42%) in stavbe proizvedejo priblino 35% vseh emisij toplogrednih plinov. Ve kot 50% vseh materialov, pridobljenih iz zemlje, se pretvori v gradbene materiale in proizvode. Po ocenah je bilo v EU-27 (v letu 2010) okrog 3 milijone gradbenih podjetij, ki so ustvarila promet v viini skoraj 2 milijonov evrov in sicer s skoraj 150 tiso zaposlenimi. Danes gradbeni trg predstavlja 10% BDP in zaposluje 7% delovne sile, ve kot 80% je SMEs. 3. Splone opredelitvePoslovne stavbe so tiste, kjer se odvijajo upravne, finanne, tehnine in administrativne aktivnosti kot temeljne dejavnosti. Na trgu je 20% ne-stanovanjskih stavb ocenjenih kot poslovnih stavb, ki so koncentrirani v zmernem podnebnem obmoju, so velike zgradbe in so bile postavljene pred letom 1975. Od vseh poslovnih stavb je 15% tistih, ki jih uporablja javni sektor. Poslovne stavbe porabijo 10-20 krat ve energije kot stanovanjske stavbe (kWh/m2a). 4. Poslovne stavbe: EU znak za okolje in ZeJNhttp://susproc.jrc.ec.europa.eu/buildings/stakeholders.html 5. Razvoj okoljskih zahtev v EK po korakihCentury gothic 16 pkt, R-77 G-73 B-72 6. Postavitev vzornega primeraPostavitev vzornega primera za LCAParameterVelikost4620m2Razporeditev3 nadstropjaOblikaPravokotne oblikeUsmeritevVzhod-zahodSteklene povrine30-50%Poraba vode55 L/danial 14 pt, bullet points 1 space, indent - 2 spaces, dash, - arial 10 pt Arial 14 pt, bullet points 1 space,indent - 2 spaces, dash, - arial 10 pt Arial 14 pt, bullet points 1 space,indent - 2 spaces, dash, - arial 10 pt 7. Vidiki in vplivi iz LCA Temeljni okoljski vidiki - Poraba energije - Izpusti CO2 v fazi gradnje in rabe - Izrpavanje naravnih virov, velike koliine gradbenih materialov - Uporaba nevarnih snovi med izdelavo gradbenih materialov - Izpust nevarnih snovi med fazo odstranjevanja - Uporaba nevarnih snovi, ki v zrak v notranjih prostorih izpuajo emisije, ki vplivajo na zdravje konnih uporabnikov - Poraba pitne vode (med gradnjo in rabo) - Proizvajanje gradbenih odpadkov v fazi gradnje, ob ruenju in v fazi rabe Glavni okoljski vplivi globalno segrevanje, zakisljevanje, ekotoksinost, strupenost za loveka, evtrofikacija, izrpavanje virov, poraba vode in energije 8. Okoljski vplivi glede na lokacijo in fazo stavbe (v %)Kategorija vplivaEnote (%) kg xx ekviv.MADRID, 30% zasteklitve IzdelekGradnjaUporabaKonec dobeGWPkg CO28,300,0691,220,42ODPkg CFC 1112,070,0087,880,05APkg SO20,590,0299,310,09EPkg (PO4)3-4,060,2094,910,82POFkg etena1,180,0498,450,33ADPkg Sb94,230,005,760,01PECMJ5,510,0694,140,28WCm30,870,0098,920,21ivlj. 9. Poraba energije v poslovni stavbi med fazo uporabe 10. Proizvodnja materialovSurovine za izdelavo gradbenih materialov so pridobljene iz obnovljivih in neobnovljivih virov. Za predelavo surovin v gradbene proizvode je potrebna energija in okolju nevarne kemikalije, ob tem pa lahko pride to kodljivih izpustov v zrak, vodo in zemljo. Ko nartujemo in gradimo neko stavbo, lahko z odloitvijo za okolju bolj prijazne materiale vplivamo na proizvodno fazo. To lahko doseemo tako, da rabimo tiste materiale, ki izpolnjujejo okoljske zahteve znakov za okolje, tako, da izberemo reciklirane materiale in tako, da se, kjer je to mogoe, izogibamo materialom, ki vsebujejo okolju nevarne snovi. 11. GradnjaV fazi gradnje lahko pride do izpustov nevarnih snovi in materialov v zrak in vodo. V okolici gradbia lahko pride do vznemirjanja ljudi in blinjih ekosistemov zaradi hrupa, ki nastaja ob prevozu in delovanju tekih vozil in naprav. Zelo pomembno je skrbeti za okoljsko odgovorno zbiranje in odstranjevanje / recikliranje gradbenih odpadkov. Pomembno pa je tudi upotevati, kako bodo gradbeni procesi vplivali na notranje delovno okolje, ko bo stavba v uporabi Kontrola kakovosti dela in uporabljenih materialov preprei morebitno kodo zaradi napano/neustreznih vgrajenih materialov. Z upravljanjem kakovosti pri gradnji lahko zagotovimo dolgo ivljenjsko dobo stavbe, uinkovito izolacijo in pravilno delovanje prezraevalnega sistema, sistema segrevanja in hlajenja ter drugih naprav. 12. Uporaba stavbeRaba energije za ogrevanje, toplo vodo, prezraevanje, elektrino opremo in razsvetljavo predstavlja najveji dele okoljskih vplivov v ivljenjski dobi stavbe. Sledita poraba vode in nastanek odpadkov. e v fazah nartovanja in gradnje stavbe je potrebno razmiljati o konni uporabi stavbe in o monostih zmanjanja okoljskih vplivov preko: - energijske uinkovitosti (prezraevanje, ogrevanje in hlajenje, izolacija, razsvetljava in tevilne naprave); - varne rabe vode; zagotavljanja dobrega stanja in dolge ivljenjske dobe stavbe (nart rednega vzdrevanja stavbe); - izboljevanja notranjega delovnega okolja (z upotevanjem sestavin materialov, z dobrim prezraevanjem ter s preverjanjem kakovosti dela in ustreznosti materialov v asu gradnje); - upotevanja monosti spremembe notranje razporeditve (npr. prerazporeditev sob ter namenskih prostorov, kot so kopalnice in kuhinje) Nart rednih pregledov in vzdrevanja (knjiga hine oskrbe) naj vsebuje opise delovanja ter znailnosti vse tehnine opreme in vsebnost snovi v vseh materialih, pa tudi ustrezne nasvete za vzdrevanje in popravila vseh kljunih objektov in pokrivnih gradbenih materialov. Vkljuuje naj tudi podatke o asu popravil in prenov, itd. 13. Konec ivljenjske dobe - OdpadkiOb koncu ivljenjske dobe stavbe je potrebno poskrbeti za ve razlinih vrst odpadkov. Koliino odpadkov lahko zmanjamo e tako, da zagotovimo daljo ivljenjsko dobo stavbe. Tu nam bo v veliko pomo dober nart rednih pregledov in vzdrevanja. Teavam, na katere naletimo pri veji prenovi ali ob koncu ivljenjske dobe stavbe, se lahko izognemo/jih zmanjamo tako, da e v asu gradnje izberemo gradbene materiale, ki ne vsebujejo nevarnih snovi. 14. Gradnja ali veja prenova energijsko uinkovitih poslovnih stavb z upotevanjem sledeih postavk visoka splona energijska uinkovitost med fazo uporabe sistem za spremljanje porabe energije obnovljivi viri energije na lokaciji so priporoljivi gradbeni materiali, ki so usklajeni z doloenimi okoljskimi zahtevami gradbeni materiali z visoko monostjo ponovne izrabe gradbeni materiali z visoko vsebnostjo recikliranih ali ponovno uporabljenih sestavin les in lesni proizvodi iz trajnostnih virov manja poraba vode sistem za varno ravnanje z vodo nart gospodarjenja z gradbenimi odpadki (pri gradnji, ob ruenju in med fazo uporabe stavbe 15. ZakljuekArS celovitim raziskovanjem, kjer so se upotevali tako LCA kot drugi vidiki, so bila opredeljena kljuna okoljska podroja poslovnih stavb. Nadaljnji razvoj bo v glavnem temeljil na: pojasnitvi " rabo gradbenih materialov in proizvodov, ki izpolnjujejo doloene okoljske zahteve (CEN / TC 350 (EN 15643), EU EPD) dokonanju analize o enakovrednosti nacionalnih shem (referenne vrednosti energijske uinkovitosti) dokonanju analize razlinih poti pri javnih naroilih (arhitekturna zasnova, projektiranje, gradnja, LCC stavb). Dokonanje okoljskih zahtev za zelena javna naroila za poslovne stavbe je priakovati v prvi polovici 2014. 16. Hvala za pozornost