19
Here’s some good old Here’s some good old Chinese wisdom! Chinese wisdom! Do not click. Do not click. Put on the sound Put on the sound Със звук Със звук Една добра стара Една добра стара китайска мъдрост китайска мъдрост ! !

Cracked Pot (BG)

  • Upload
    radofun

  • View
    2.601

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Cracked Pot (BG)

Here’s some good old Here’s some good old Chinese wisdom!Chinese wisdom!

Do not click. Do not click. Put on the soundPut on the soundСъс звукСъс звук

Една добра стара Една добра стара китайска мъдросткитайска мъдрост!!

Page 2: Cracked Pot (BG)

An elderly An elderly Chinese woman Chinese woman had two large had two large pots, each hung pots, each hung on the ends of a on the ends of a pole, which she pole, which she carried across her carried across her neck. neck.

Една възрастна жена имала две Една възрастна жена имала две големи делви, които носела на големи делви, които носела на кобилица на врата сикобилица на врата си. .

Page 3: Cracked Pot (BG)

One of the pots One of the pots had a crack in it had a crack in it while the other while the other pot was perfect pot was perfect and always and always delivered a full delivered a full portion of water. portion of water.

One of the pots One of the pots had a crack in it had a crack in it while the other while the other pot was perfect pot was perfect and always and always delivered a full delivered a full portion of water. portion of water.

Едната делва Едната делва имала пукнатина, имала пукнатина, а другата била а другата била идеална и винаги идеална и винаги доставяла пълното доставяла пълното количество вода.количество вода.

Page 4: Cracked Pot (BG)

At the end of the At the end of the long walk from long walk from the stream to the the stream to the house, the house, the cracked pot cracked pot arrived only half arrived only half full.full.

В края на В края на дългия път дългия път от извора от извора до къщата, до къщата, спуканата спуканата делва делва пристигала пристигала наполовиннаполовина пълна.а пълна.

Page 5: Cracked Pot (BG)

For a full two For a full two years this years this went on daily, went on daily, with the with the woman woman bringing home bringing home only one and a only one and a half pots of half pots of water.water.

Цели две години Цели две години жената така жената така доставяла вода до доставяла вода до вкъщи – една вкъщи – една делва и половина.делва и половина.

Page 6: Cracked Pot (BG)

Of course, the perfect Of course, the perfect pot was proud of its pot was proud of its accomplishments. accomplishments.

Разбира се, здравата Разбира се, здравата делва била горда със делва била горда със своята цялост.своята цялост.

Page 7: Cracked Pot (BG)

But the poor cracked pot was But the poor cracked pot was ashamed of its own ashamed of its own imperfection, and miserable imperfection, and miserable that it could only do half of that it could only do half of what it had been made to do. what it had been made to do.

Бедната спукана делва била засрамена от Бедната спукана делва била засрамена от своята непълноценност и се чувствала своята непълноценност и се чувствала отчаяна, че правела само наполовина от отчаяна, че правела само наполовина от това, което се очаквало от нея.това, което се очаквало от нея.

Page 8: Cracked Pot (BG)

After 2 years After 2 years of what it of what it perceived to perceived to be bitter be bitter failure, failure, it spoke to it spoke to the woman the woman one day by one day by the stream.the stream.

След тези След тези две години две години на служба, на служба, спуканата спуканата делва делва казала на казала на жената.жената.

Page 9: Cracked Pot (BG)

““I am I am ashamed of ashamed of myself, myself, because this because this crack in my crack in my side causes side causes water to leak water to leak out all the out all the way back to way back to your house.”your house.” ““Срамувам се от Срамувам се от

себе си, защото себе си, защото през пукнатината през пукнатината ми изтича вода по ми изтича вода по целия път обратно целия път обратно до твоя домдо твоя дом..””

Page 10: Cracked Pot (BG)

The old woman smiled, “Did you notice The old woman smiled, “Did you notice that there are flowers on your side of that there are flowers on your side of the path, but not on the other pot’s the path, but not on the other pot’s side?”side?”

Възрастната жена се усмихнала: “Забелязала ли си, че има цветя от твоята страна на пътеката, но не и от другата страна на кобилицата, където е другата делва?”

Page 11: Cracked Pot (BG)

““That’s That’s because because I have always I have always known about known about your flaw, so I your flaw, so I planted flower planted flower seeds on your seeds on your side of the side of the path, and every path, and every day while we day while we walk back, you walk back, you water them.” water them.”

““Това е защото, Това е защото, знаейки за тази знаейки за тази пукнатина, аз пукнатина, аз засадих цветни засадих цветни семена от семена от твоята страна твоята страна на пътеката и на пътеката и всеки ден, всеки ден, когато се когато се връщаме от връщаме от извора – ти ги извора – ти ги поливаш.” поливаш.”

Page 12: Cracked Pot (BG)

““For two years For two years I have been I have been able to pick able to pick these beautiful these beautiful flowers to flowers to decorate the decorate the table.”table.”

““За тези За тези две години две години аз берях аз берях тези тези красиви красиви цветя и цветя и украсявах украсявах масата вмасата в къщи.”къщи.”

Page 13: Cracked Pot (BG)

““Without you being Without you being just the way you are, just the way you are, there would not be there would not be this beauty to grace this beauty to grace the house.”the house.”

““Без да си това, което си, до сега Без да си това, което си, до сега нямаше да имам тази украса внямаше да имам тази украса в къщи.къщи.

Page 14: Cracked Pot (BG)

Each of us has our own unique flaw…Each of us has our own unique flaw…

Всеки от насВсеки от нас си има своята уникална си има своята уникална пукнатина …пукнатина …

Page 15: Cracked Pot (BG)

But it’s the But it’s the cracks and cracks and flaws we flaws we each have each have that make that make our lives our lives together together so very so very interesting interesting and and rewarding. rewarding.

Но именно Но именно недостатъците и недостатъците и пукнатините, които пукнатините, които имаме правят имаме правят живота ни заедно живота ни заедно така интересен и така интересен и възнаграден.възнаграден.

Page 16: Cracked Pot (BG)

You’ve You’ve just got just got to take to take each each person person for what for what they are they are and look and look for the for the good in good in them. them.

Просто трябва да възприемеш Просто трябва да възприемеш всеки човек такъв какъвто е и всеки човек такъв какъвто е и да търсиш доброто в него.да търсиш доброто в него.

Page 17: Cracked Pot (BG)

To all of my crackpot friends, To all of my crackpot friends, have a great dayhave a great day and remember to smell the flowers, and remember to smell the flowers, on your side of the path.on your side of the path.

На всички мои чудати приятели –На всички мои чудати приятели – пожелавам приятен денпожелавам приятен ден и помнете да помиришете цветята и помнете да помиришете цветята от вашата страна на пътекатаот вашата страна на пътеката..

Page 18: Cracked Pot (BG)

Take the time to send this Take the time to send this message message

to all your friends Who have a to all your friends Who have a

cracked cracked side…side…

Намери време да изпратиш това послание на всички свои приятели, които имат своята пукнатина…

Page 19: Cracked Pot (BG)