ความคิดสร้างสรรค์ สร้างได้ (Creative Thinking)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ความคิดสร้างสรรค์ สร้างได้ (Creative Thinking) ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะอย่างไร วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และมีกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Text of ความคิดสร้างสรรค์ สร้างได้ (Creative Thinking)

  • 1.

2. If you cannot do great things,do small things in a great 3. ... 4. 5. ! 6. 20 - 5 5 ? 7. 8. 6 1 6 9. 10. 11. 12. ? 13. ? !! 14. The Creative Method & Systems v2 JasonTheodor.com theCreativeMethodand systemsPlane hitsTruck,Guatemala, 1976Everything is Possible.theCreativeMethodandsystems The Creative Method & Systems v2 JasonTheodor.com 15. ... 16. 17. ? 18. : 1. : 2. : 3. : 19. ... 20. ... ^__^ 21. ! 22. 23. 24. Sompong Uma http://youtu.be/BxYqxdV4zC8 25. -- 26. (Gap T-Bone) 27. 34 28. 29. The 9/11 Attackon the Twin Towers 30. 31. 1. 2. 3. 4. 32. : ? #$#@$*#%? 33. : 3 34. : 35. : 1. .............................2. .............................3. 4. .............................5. ................................................................................................................................................. 36. 37. : 2 7 ? 38. ..? 39. 40. 41. 1. 42. 2. 43. 3. 44. 4. I dream A dream 45. 5. 46. Tips for be c reat i ve 47. TAKE RISK 48. 49. Go somewhere different. Different environmentsgive you a different state of mind. 50. 51. 52. Go read some stuffMaybe you dont have enough information. Domore. The answer may come from a small insighthidden away 53. 54. 55. www.padvee.comEducation for all.