Download pdf - FPS Prezentacija

Transcript
 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  1/19

  VISOKA TEHNIKA SKOLA NOVI BEOGRAD

  FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

  Tema: FPS - AUTOMATIZACIJA

  Mentor: Student:

  Vesna otra Darko Bulatovi 22/09

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  2/19

  1. UVOD

  Razlog zbog ega su FPS fleksibilni tj. elastini, upravo je u njihovoj sposobnosti za obradu razliitih oblika,delova i naina istovremeno na razliitim radnimmjestima, kao i njihova kombinacija sa drugimstilovima i koliina proizvodnje koji bi regulisali iodgovorili zahtjevu modela koji se trai.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  3/19

  2. FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

  Fleksibilni proizvodni sistemi (FPS) su visokoautomatizovane grupne tehnologije mainskih elemenata. Pod FPS-om se podrazumevaju maine sakompjutesko- numerikim upravljanjem koje supovezane sa zajednikim sistemom transportaobradaka i centralnim upravljakim sistemom.

  Razvijanjem koncepta fleksibilnosti pri automatskimproizvodnim sistemima, razmatrali su se mainski elementi koji se sastoje od dve kompjuterski-numerike upravljane maine (CNC) sa mogunou uitavanja i istovara pomou industrijskih robota.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  4/19

  3. TIPOVI FPS-a

  Postoje dva naina da izvrimo klasifikaciju FPS i to: pobroju maina ureaja i po nivoima fleksibilnosti.

  Sledei tipovi kategorija su: jedan mainski element ilielija (single machine cell), fleksibilni proizvodni

  element ili elija (flexible manufacturing cell- FP), ifleksibilni proizvodni sistem (flexible manufacturingsystem-FPS).

  Pod jednim mainskim elementom se podrazumevapostojanje mainskog centra sa jednim kompjuterskonumerikim upravljanjem (CNC) sa kombinacijomdelova iz skladinog prostora gde su operacije beznadzora.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  5/19

  Slika 1. Jedan mainski element koji ini jedan centarkompjutersko numeriko upravljanje i skladina

  jedinica za djelove

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  6/19

  Slika 2. Izgled tri kategorije fleksibilnih elija i sistem

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  7/19

  4. NIVOI FLEKSIBILNOSTI

  Postoji i drugi nain klasifikacije FPS-a u skladu sanivoima fleksibilnosti projektovanim za sistem.

  Iz ovoga se mogu izvesti dvije kategorije fleksibiliteta:rezervisan fleksibilni proizvodni sistem;

  sluajan ili proizvoljan fleksibilni proizvodni sistem U ova dva tipa sistema se vidi povezanost izmeu

  fleksibilnosti i produktivnosti.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  8/19

  Slika 3 . Komparacija dvije kategorije FPS

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  9/19

  Tabela 1 . Komparacija rezervisanog i proizvoljnog FPS

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  10/19

  5. KOMPONENTE FPS-a

  Osnovne komponente FPS-a su:

  radne stanice,manipulacija materijalom i skladini sistem, kompjuterski kontrolisan sistem.

  5.1. Radne stanice Tipovi radnih stanica u FPS su standardni, a to su esto:

  stanice za utovar/istovar,stanice za mainsku obradu, druge stanice za preradu ili obradu,stanice za montau, druge stanice i oprema za rad.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  11/19

  5.2. Manipulacija materijalom i skladini sistem Sistema za manipulaciju i sistemi skladitenja kroz FPS

  ispunjavaju sledee zadatke:dozvoljava samostalno kretanje radnih djelovaizmeu stanica, omoguava manipulaciju drugaijih oblika i

  konfiguraciju radnih djelova,omoguava privremeno skladitenje, obezbeuje pogodan pristup za utovar i istovarradnih djelova,omoguava kreiranje kompatabilnosti sakompjuterskom kontrolom,omoguava oprema za rukovanje.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  12/19

  5.3. Kompjuterski kontrolisan sistemFunkcije koje se ispunjavaju u FPS centralni

  kompjuterski sistem grupie se u sledee kategorije:kontrolne radne stanice,raspored kontrole i instrukcija prema radnimmestima,

  kontrola u proizvodnji,kontrola prevoenja, saobraajna kontrola,

  nadziranje radnih djelova,kontrola alata,performanse nadziranja i izvetavanja,

  dijagnostika.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  13/19

  Slika 5. ema rasporedaFPS-a

  Slika 6. Otvorena oblastrasporeda FPS-a

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  14/19

  6. KVANTITATIVNA ANALIZA FPS-a

  Metode kvantitativnih analiza FPS-a se moguklasifikovati u:deterministiki model,model redova,

  poseban sluaj simulacije,drugi pristupi, ukljuujii heuristine metode.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  15/19

  6.1. Deterministiki model i model redova Deterministiki model se obino koristi u izboru

  zapoinjanja prorauna ili izbora sistemskihperformansi. Deterministiki model je koristan upoetnom dijelu projektovanja FPS i da bi obezbjediopriblian proraun sistemskih parametara kao to suproizvodna stopa, kapacitet i eksploatacija.

  Model redova se bazira na matematikoj teoriji redova.Pokazatelj performansi koje su proraunate suuglavnom prosene vrijednosti za neko ravnomjerno

  stanje operacija u sistemu. Ovaj model dozvoljavaukljuivnje redova, ali samo onih u generalnompogledu i koji su relativno jedostavni zakonfiguraciju sistema.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  16/19

  6.2. Model smetnje ili uskog grlaVana oekivanja performansi FPS se moe

  matematiki opisati pomou deterministikog modela koji se zove model smetnje ili uskog grla, koji je razvio Solberg.

  Definisanjem sledeih osobina, termina i simbola zamodel uskog grla koji mogu biti primijenjeni u FPSdobijamo sledee:mijeanje djelova,radne stanice i serveri,proces trasiranja,sistem za manipulaciju,vrijeme za transport .

  d l k l l

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  17/19

  6.3. Proiren model uskog grla ili smetnje Alternativni pristup je razvijao Mejabi . On je analizirao

  slabosti modela uskog grla bez ponovnog

  razvrstavanja u redove. On naziva svoj pristupproiren model uskog grla ili smetnje. Ovaj proireni model pretpostavlja zatvaranje itave mree redovaunutar kojih bi se uvijek nalazio izvestan broj radnihdjelova u FPS.

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  18/19

  8 ZAKLJUAK

 • 8/12/2019 FPS Prezentacija

  19/19

  8. ZAKLJUAK

  Primena fleksibilnih proizvodnih sistema, zahtjevatemeljnu anlizu proizvodnih zadataka, zadavanjeglavnih ciljeva, uzimanje stopa prirasta i buduih projmena. Na raspolaganju je veliki broj tipovamaina i automatizovanih postrojenja te je mogue kombinovati razliite varijante. Proizvoai danasraspolau sa dovoljno iskustva i nude odgovarajuu podrku.