Click here to load reader

ZUCKERT SCOUTT RASENBERGER, L.L.P. - AirlineInfo · ZUCKERT SCOUTT &-RASENBERGER, L.L.P. .JOHN E. GILLICK BY HAND Docket Operations Facility ATTORNEYS AT LAW 888 Seventeenth Street,

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZUCKERT SCOUTT RASENBERGER, L.L.P. - AirlineInfo · ZUCKERT SCOUTT &-RASENBERGER, L.L.P. .JOHN E....

ZUCKERT SCOUTT &- RASENBERGER, L.L.P.

.JOHN E. GILLICK

BY HAND

Docket Operations Facility

ATTORNEYS AT LAW

888 Seventeenth Street, NW, Washington, DC 20006-3~09

Telephone [202) 298-8660 Fax [202) 342-0683

wwwzsrlawcom

February 1, 2012

U.S. Department of Transportation West building, Ground Floor, Room W12-140 1200 New Jersey Avenue, SE Washington, DC 20590

DIRECT DIAL (202)973-7939 jcgillickrilzsrlaw.com

Re: Application of Polskie Linie Lotnicze S.A. for an Exemption and Amended Foreign Air Carrier Permit (Docket OST -2012- )

Ladies and Gentlemen:

In connection with the above referenced application, enclosed please find a copy of the Air Operator Certificate and the License To Provide Air Transport Services that have been issued to Polskie Linie Lotnicze S .A.

Sincerely,

John E. Gillick Counsel for Polskie Linie Lotnicze S.A.

Enclosures

CC to: Service List

RZECZPOSPOLITA POLSKA Urzctd Lotnictwa Cywilnego

REPUBLIC OF POLAND Civil Aviation Office

CERTYFIKAT OPERATORA LOTNICZEGO

AIR OPERA TOR CERTIFICATE (AOC)

Nr PL-001/09

Nazwa i adres posiadacza

Certificate Holders' Legal Name and Address

1. Prezes Urz~du Lotnictwa Cywilnego zaswiadcza, ze posiadacz tego certyf1katu spelnH wymagania przepis6w RzeczypospohteJ Po!skieJ ustalone dla jego wydan1a w dziale VII ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z p6zn. zm.), Zalc:tcznika 6 Cz. I do Konwencji ChicagowskieJ (Dz. U. z 1959 r. Nr 35 poz 212 z pozn. zm.} oraz rozporzqdzenia Rady (EWG) nr 3922/91 Zalqczntk Iff (OPS 1) w odniesieniu do wsp61nych wymagan technlcznych i procedur administracyjnych majqcych zastosowame do komercyJnego transportu lotniczego i zostal uznany za zdo!nego do prowadzenia dzia!a!nosci w lotnictwie cywi!nym w zakres!e zarobkowych przewozow fotniczych z wykorzystaniem cywilnych statk6w powietrznych, zgodnie z tymi przepisami oraz warunkamt i ograniczeniami wyznaczonymi w towarzyszqcych mu Specyfikacjach Operacyjnych oraz w zaakceptowaneJ i gdzie to konieczne zatwierdzonej przez Prezesa lnstrukcji Operacyjnej.

2. Certyfikat nie maze bye przekazany innemu podmiotowi i o ile nie zostanie wczesmej zawieszony lub cofni~ty. zachowuje waznose do dnia podanego nizej.

3. Wszelkie zmiany stanu faktycznego 1 prawnego. w stosunku do ustalen zawartych w Certyfikacie albo w Specyfikacjach Operacyjnych, musza, bye zgloszone Urz~dowi Lotnictwa Cywilnego w ciqgu 14 dni, pod rygorem utraty uprawnien wynikajqcych z Certyfikatu. -~----.

ZATWIERDZONO APPROVED STRONA wYMIENIONA PAGE CHANGE APPROVED

WAZNE DO VALID UNTIL

09.12.2012

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Ul. 17 Stycznia 39; 00-906 Warszawa

1 President of the Civil Aviation Office, cert1fies that the holder of th1s Certificate complies with the State cerhfication requirements tn force in the Republic of Poland that are reqUired by Part VII of the Aviation Law Act of 3 July 2002 (OJ 2006 No 100. item 696 with later amendments) Annex 6 Part I Chicago Convention (OJ. 1959 No 35, item 212 w1th later amendments) and Council Regulation (EEC) No 3922/91 Annex Ill (0PS1) as regards common tecl1nical requirements and administrative procedures applicable to commercial transportation by aeroplane and has been found competent to conduct commercial air transport operations in accordance with mentioned regulations, conditions and limitations prescribed in the attached Operation Specifications. as well as in the Operation Manual. accepted and, where it is necessary approved by President of the Civil Aviation Office.

2. This Certificate is not transferable and unless sooner suspended or revoked. shall continue to be in effect until below stated date

3. Any changes of the actual and legal status in relation to provisions contained in th1s Certificate or Operation Specifications must be reported to the Civil Aviation Office wlthtn 14 days under the risk of loosing the privileges granted by this Certificate.

PREZES URZ~DU LOTNiCTWA cvwiCN~EG(5' -~ PRESIDENT OF THE CIVIL AVIATION OFFICE

RZECZPOSPOLITA POLSKA Urz~d Lotnictwa Cywilnego

REPUBLIC OF POLAND Civil Aviation Office

CERTYFIKAT OPERATORA LOTNICZEGO

AIR OPERA TOR CERTIFICATE (AOC)

NR PL-001/09

SPECYFIKACJE OPE RACY JNE

OPERA TJON SPEC/FICA TIONS Nazwa posiadacza

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Certificate Holders Legal Name

CZ~SC A Rodzaje dozwolonych operacji PART A Type(s) of Operations

A - 1 Przewozy pasazersk!e - Passengers

A - 2 Przewozy ladunk6w - Cargo

A- 3 Przewozy medyczne - Emergency med,ca! se!Vice

cz~sc B Typy statkow powietrznych PART B Type(s) of Aircraft

CZ~SC C Dozwolone obszary prowadzenia operacji

PART C Area(s} of Opera/ion

cz~sc D Ograniczenia szczeg61ne PART D Special Linlltatmns

cz~sc E Szczeg6tne upowaznienia i zezwolema PART E Special Aulllorizatfol)s/Appmvats

B-767

B-737

ERJ 190

ERJ 170 EMB-145

B-767

B-737

ERJ 190 ERJ 170

EMB-145

Nie No

Operacje przy 01.Jraniczonej widzia!nosci - Lo'v 'lisitli!it,r o,'WMioPs

E-1- CAT 11

E-2- CAT lilA

B-767, 8-737. ERJ 190, ERJ 170, EMB-145

B-767, B-737(l. ERJ 190, ERJ 170

E-3- CAT !liB Nie No

E-4- CAT HtC Nie No

E-5 - Starty przy oboizonej Wldzialnosci Take""ff Op

CERTYFIKAT OPERATORA LOTNICZEGO

AIR OPERATOR CERT/F/CA TE (AOC)

NR PL-001/09

SPECYFIKACJE OPERACY JNE

Nazwa posiadacza OPERATION SPEC/FICA TIONS

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Certificate Holders' Legal Name

E-6-MNPS:

E-7- ETOPS:

B-767

B-767

(MNPS NAT)

E-8- RNAV: B-767, B-737, ERJ 190. ERJ 170, EMB-145

(ETOPS 180MIN/1137NM)

(B-RNAV)

B-767. B-737, ERJ 190, ERJ 170, EMB-145 (l (P-RNAV)

E-9- RVSM: B-767, B-737. ERJ 190, ERJ 170. EMB-145

E-10- RNP: B-767, B-737, ERJ 190. ERJ 170. EMB-145 (RNP 1NM)

E-11 -Transport lotnlczy material6w niebezpiecznych . B-767, B-737, ERJ 190, ERJ 170, EMB-145 Oangerous Goods

E-12 - $miglowcowe operacje przybrzeino-morskie : Nie No Helicopter offshore operal1ons

E-13 - Transport pilot6w morskich : Sea Pilot transfers

CZ~SC F Znaki rejestracyjne PART F Aircraft Registration Marks

B-767-300ER

B-737-400

8-737-500

ERJ-190-200

ERJ 170-100 STD

ERJ 170-100 LR

ERJ 170-200 LR

EMB-145MP

Nie No

SP-LPA. SP-LPB, SP-LPC. SP-LPE, SP-LPG

SP-LLB, SP-LLC, SP-LLE, SP-LLF, SP-LLG. SP-LLK, SP-LLL

SP-LKE, SP-LKF

SP-LNA, SP-LNB, SP-LNC

SP-LDA. SP-LDB, SP-LDC, SP-LDD

SP-LDE, SP-LDF, SP-LDG, SP-LDH, SP-LDI, SP-LDK

SP-UA, SP-LIB, SP-LIC, SP-UD, SP-LIE, SP-LIF,SP-LIG. SP-LIH, SP-LII. SP-LIK, SP-LIL, SP-LIM. SP-UN, SP-LIO

SP-LGG, SP-LGH. SP-LGO

cz~sc G Uprawnienla i zezwolenia szczeg61ne PART G Special authorisations/approvals

Upowaznienie do prowadzenia ws~pnego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa dla personetu pokladowego oraz do wystawiania zaswiadczen, o kt6rych mowa w OPS 1.1005 Autflorisation to provide initial safety training for cabin crew and lo issue the attestatu:ms referred to ill OPS t 1005

() wyhtcn]ttc SP-LGG, SP-LGH () excluding SP-LGG, SP-LGH

ZATWIERDZONO APPROVED STRONA WYMIENIONA PAGE CHANGE APPROVED WALNEDO VALID UNTIL

PREZES URZ~DU LOTNICTWA CYWILNEGO PRESIDENT OF THE CIVIL AVIATION OFFiCE

Biuro Ttumaczen "EuroText"

. mgr Zblgnlew Mokrosillski 00-028 Warszawa, ul. Bracka 181ok. 3

tel/fax 828 54 38 (37; 39) Ragon: 012159300. NIP 525-114-89-61

CERTIFIED TRANSLATION FROM POLISH

In the top left-hand corner of the document,

there is the coat-of-arms of Republic of Poland

and the following inscription: Republic of

Poland, President of the Civil

Authority.

Adjustment Decision

Done in Warsaw, on August 26, 2003.

LICENSE

TO PROVIDE AIR TRANSPORT SERVICES

No. ULC-LER-1-480/MK/321/03/4

Aviation

Following an application by a Company named

Polskie Linie Lotnicze "LOTn Sp6lka Akcyjna,

filed on January 13, 2003, supplemented on May

26, 2003, July 10 1 2003 and August 12 1 2003 1

pursuant to Article 224 Clauses 1 and 4 1 and

Article 164 of the Bill of July 3, 2002 - The

Aviation Law (Dziennik Ustaw No. 130 Item 1112)

and Article 104 1 of the Bill of June 14 1

1960 the Administrative Procedure Code

(Dziennik Ustaw of 2000 No. 98 Item 1071, as

amended) -

by way of an Adjustment Decision to the License

to Provide Air Transport Services No. TL-1-

904/144/93/140 dated April 8, 1994, I hereby

grant a license to pursue business activity

including air transport within the scope and

under the terms and conditions referred to

hereinbelow.

I. Licensee

Firm: Polskie Linie Lotnicze "LOT" Sp6lka

Akcyjna

Legal form: a joint-stock company

II. Licensee's Domicile

Poland, 00-906 Warsaw, ul. 17 Stycznia 39

III. National Court Register

KRS (NCR) No. 0000056844

District Court for the Capital City of Warsaw,

20th Division of the National Court Register

KRS (NCR) registration date: October 30, 2001.

IV. REGON

No. 010058960

V. NIP (TIN)

No. 5220002334

VI. Licensee's Capital Structure

Company capital: PLN 447,673,700.00 (4,476, 737

shares, each with a nominal value of PLN 100).

Shareholders:

1. State Treasury - 3, 043,018 shares = 67.97%

of the Company's initial capital

2. SAirLines Europe B.V. domiciled at: Postbus

75505, 1070 AM Amsterdam, the Netherlands

1,123,661 shares 25.10% of the Company's

initial capital

3. Other shareholders holding bearer shares,

altogether 310,058 shares 6, 93% of the

Company's initial capital.

VII. Type, Scope and Object of the Business

Covered by the License

Regular and occasional air transport of

passengers, baggage, goods and mail, on

domestic and international routes, effected by

means of air ships (without limitation of

maximum lift-off weight and number of passenger

seats), own or obtained from other entities

(with or without crew) through lease, usufruct

or use of part of capacity of an alien air

ship.

VIII. Area of the Licensee's Business

Air transport on domestic and international

routes, throughout the world.

This license shall not authorize PLL "Lot" S.A.

to access to specific routes.

The routes, on which the air transport may be

effected, are determined in a separate

decision.

IX. Terms and Conditions of Pursuing the

Business Covered by the License

1 . Holding a valid certificate confirming

lasting capability of PLL "LOT" S.A. to pursue

safely the business covered by the license.

2. Pursuing the business covered by the license

in accordance with the prevailing regulations,

in particular the provisions of the aviation

law, the provisions related to the safety of

persons and property, in a manner not

constituting a hazard for human life and

health, and not causing occurrence of material

damages, as well as in observance of the rules

of fair competition and protection of consumer

rights.

3. Assurance that all functions within the

pursued business are performed by persona

having appropriate skills required for such

functions, in observance of the rules of

safety.

4 . Maintaining the undertaking's technical

condition in conformity with the prevailing

regulations

technical.

determining, in particular,

quality and environmental

requirements.

5. Assuring, pursuant to Article 1645 Clause 3

Point 3) of the Bill of July 3, 2002 The

Aviation Law, funds needed to pursue the

business covered by the license, and the

Licensee's holding air ships for the purpose of

providing regular air transport in the manner

determined in Point 6 of this Decision.

6. Obtaining authorization from the President

of the Civil Aviation Authority, hereinafter

referred to as the President of the Authority,

to effect air transport services on specific

routes or in specific areas, and with

reference to international transport,

conforming also to other requirements under the

provisions of international agreements related

to air transport.

7 . Notification to the President of the

Authority of tariffs to be used in air

transport, determining the fees for carriage

and related services as well as terms and

conditions of applying such fees, and if

required by the provisions of international

agreements on air transport, binding the

Republic of Poland - also for approval.

8. Public announcement of tariffs applied by

PLL "LOT" S.A. in regular transport.

9. Notifying the President of the Authority of

the rules determining typical terms and

conditions of air transport of passengers,

baggage and goods and any changes therein, as

well as information related to the

organizational system of distribution of the

aviation services covered by the license.

10. Notifying the President of the Authority of

trade understandings related to joint operation

of airlines, flight programs or air ships, made

between PLL "LOT" S.A. and other air carriers,

and if required by the provisions of

international agreements on air transport,

binding the Republic of Poland

approval.

also for

11. Submission to the President of the

Authority of annual financial statements with

certified auditor's opinion not later than 6

months of the end of the fiscal period.

12. Presentation, two months in advance, of

annual economic and financial plans determining

in particular: anticipated expenditures on

fuel, payroll, depreciation, airport and

navigation fees, insurance; planned revenue

including carriage tariffs and rates, forecasts

of haulage, and information related to

financial condition, including financial

liquidity for the following year.

13. Informing the President of the Authority,

at least 30 days in advance, of plans with

respect to carrying out regular and occasional

flights on new routes or to previously non-

serviced regions, of changes in the types or

number of operated air ships, or of any other

significant changes in the licensed business.

14. Delivering monthly data of the volume and

type of PLL "LOT" S .A. flights, divided into

specific routes and states, as well as

schedules of carriage data after each operating

season, as well as at any request of the

President of the Authority.

15. Notifying the President of the Authority,

at least 14 days in advance, of intended

mergers or acquisitions of stock permitting

takeover of control of PLL "LOT" S .A. or the

licensed business by another party, or of

changes in the ownership of individual shares,

which represent 10% or more in the initial

capital of PLL "LOTH S.A.

16. Obtaining, under pain of nullity, consent

of the President of the Authority to entering

into an agreement on a change of the owner of a

block of 10% or more shares, or a block of

shares of PLL "LOTH S.A. permitting takeover of

control of PLL "LOTH S.A. or the licensed

business by another party.

17. Notifying the President of the Authority of

commencement of the licensed business, as well

as of an intention to suspend or terminate such

business.

18. Proving, at any point within the term of

this License, on demand by the President of the

Authority, that the Licensee conforms to the

requirements determined in prevailing

regulations, and in particular in the Bill

The Aviation Law.

19. Making its undertaking available to parties

authorized to effect supervision and control of

its business.

20. Submission to the President of the

Authority for approval the proposed changes in

the Licensee's undertaking protection program.

21. Submission to the President of the

Authority of a current document confirming

coverage of the undertaking of PLL "LOT" S. A.

with third party liability insurance for damage

caused by air transport and air ships traffic.

22. Assuring that throughout the duration of

the licensed business the undertaking holds

(through ownership or under separate

agreements) at least two air ships entered into

the Polish register of civil air ships, and

after accession of the Republic to the European

Union - in the register of an EU Member State.

23. Notifying the President of the Authority,

within 14 days of the date of occurrence, of

any changes related to the data contained in

the license application, as well as in

information and documents attached to such

application, including also of filing a

petition to pronounce the bankruptcy of PLL

"LOT" s. A. I or of opening the Company's liquidation.

24. Presentation to the President of the

Authority of agreements on temporary surrender

of the Licensee's air ship for use by another

party, or of acceptance thereof from another

party. Such agreement shall be valid upon

acceptance by the President of the Authority,

in the part related to supervision over the

operation of the air ship, in the form of an

administrative decision.

X. License Term

This License is granted for a term of 50 years

since its date.

The rights and privileges under this License

shall be withdrawn, if:

1. a valid decision is issued prohibiting PLL

"LOT" S.A. to pursue business activity,

2. PLL "LOT" S.A. fails to commence the

licensed business within the prescribed time,

or ceases to pursue the licensed business,

3. liquidation of PLL "LOT" S.A. is commenced

or its bankruptcy is pronounced,

4. PLL "LOT" S .A. fails to conform to the

terms and conditions referred to in the Bill of

July 3, 2002 The Aviation Law, or to the

terms and conditions referred to in this

License,

5. PLL "LOT" S.A. fails to amend, within

prescribed time, a factual or legal condition

contrary to the terms and conditions referred

to in this License,

6. PLL "LOT" S.A. materially violates the terms

and conditions referred to in this License.

Furthermore, this License may be withdrawn or

its scope may be changes in view of a hazard

for the state's defenses or safety, or in view

of other public interests.

Motivation

In an application filed on January 13, 2003,

pursuant to the provision of Article 224 of the

Bill of July 3, 2002 The Aviation Law

(Dziennik Ustaw No. 130 Item 1112), Polskie

Linie Lotnicze "LOT" S.A. requested issuance of

an Adjustment Decision to the License to

Provide Air Transport Services No. TL-1-

904/144/93/140 dated April 8, 1994, issued by

the Minister of Transport and Maritime Economy,

to pursue business activity of regular and

occasional air transport.

Pursuant to Article 224 Clause 1 of the said

bill, licenses to pursue business activity

issued on the basis of previous regulations are

subject to adjustment to the provisions of the

said Bill - The Aviation Law.

In view of that, the body issuing the

Adjustment Decision has made an assessment,

whether the applicant has conformed to the

terms and conditions of obtaining a license to

provide air transport services determined in

the Bill, and adjusted the license decision to

the provisions of the Bill of July 3, 2002

The Aviation Law, in force since November 17,

2003.

In issuing this Decision, the issuing body has

taken into account the new rules under the

provisions of the Aviation Law, including also

the provisions of Article 167 Clause 4 stating

that a license to provide air transport

services may not authorize the licensee to

access to specific routes. Such authorization

may be granted the carrier under a separate

administrative decision, and in observance of

the procedure provided for by the said Aviation

Law.

For these reasons, and in order to retain

conformity with prevailing regulations, this

Adjustment Decision excludes the provisions of

point III of the No. TL-1-904/144/93/140 dated

April 8, 1994, granting PLL "LOT" S.A. the

title to operate connections retaining the

right of priority (if a route may be operated

by several air carriers) and the right of

exclusivity (if a route may be operated by one

air carrier), otherwise legal regulations.

Note

The party may, pursuant to the provision of

Article 127 3 and Article 129 2 of the Bill

of June 14, 1960 - the Administrative Procedure

Code (Dziennik Ustaw of 2000 No. 98 Item 1071,

as amended) request the President of the Civil

Aviation Authority, within 14 days of receiving

this Decision, to reconsider the case.

President of the Civil Aviation Authority

By: /-/ signature illegible

Oblong stamp with the following inscription:

Krzysztof Kapis, Vice-President for Economic

and Legal Matters, Civil Aviation Authority.

This is to certifY that the above is a true and correct translation of the original text in the Polish language. Done in Warsaw, on March 15, 2004. Register No. 623/03.

13