VLAN prezentacija

 • Upload
  erik

 • View
  287

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of VLAN prezentacija

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  1/11

  VLAN

  Virtual Local Area Network

  Filip Lauc

  Erik Valentin Szab

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  2/11

  UvodLAN (Local Area Network) defniran je kao

  re!a ra"unala e#u$obno povezana u i$to

  pro$toruVLAN (Virtual Local Area Network) je etodaza virtualno povezivanje ra"unala u %lokalnu&re!u

  VLAN kori$ti $o'tware uje$to $kupoardware*a za $pajanje ra"unala i orani"avapo$lane in'oracije i$klju"ivo na kori$nikevirtualne re!e

  VLAN radi na principu oznaka (en+ ta) tj+% &

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  3/11

  2ipovi veza0+ 2runk veza* ure#aji oraju biti VLAN*$vje$ni3 $vi 'rae*ovi natrunk vezi oraju iati po$ebno zalavlje (ozna"eni

  'rae*ovi)

  /+ Acce$$ veza* povezuje VLAN*ne$vje$ne ure#aje na port VLAN*

  $vje$no bride*a3 $vi 'rae*ovi oraju bitiiplicitno ozna"eni

  4+ 56brid veza

  * kori$ti kobinaciju trunk i acce$$ veza3 $vi 'rae*ovi oraju iati jednu oznaku za $pecif"ni VLAN

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  4/11

  7redno$ti kori8tenja

  VLAN*a7er'oran$a* ve9a brzina $lanja podataka na odredi8ne lokacije:ranizacija

  * radne rupe $e $e lak8e oraniziraju po VLAN*ovia;edno$tavno$t adini$tracije

  * anje po$takvi pri dodavanju i

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  5/11

  Nedo$taci VLAN*a,pleentacija $redi8nje $ervera koji $adr!inajbitnije re$ur$e za noralno 'unkcioniranjere!aSanjenje brzine $lanja podataka kod veliko

  broja kori$nika na jedno VLAN*u7ove9anje latentno$ti kod veliko broja

  i$tovreeno pri$tupa re!i

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  6/11

  7rincip radaVLAN oznaka (en+ ta) je unikatna oznakakoja ozna"ava koje 'rae*u pripada VLAN

  =od prianja ozna"eno 'rae3 preklopnikprovjerava zalavlje 'rae3 te na o$novuoznake utvr#uje VLAN+7reklopnik zati pro$lje#uje 'rae do

  odredi8ta utvr#eno VLANa+Ako je >A? adre$a odredi8ta nepoznata3

  preklopnik orani"ava tok 'rae*a na port kojipripada utvr#eno VLANu+

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  7/11

  Vr$te VLAN*a@lan$tvo po portu"lan$tvo $e defnira po portu koji je dodjeljen

  kori$nikune dozvljava obilno$t kori$nikau $lu"aju prebacivanja kori$nika3 adini$trator

  re!e ora rekonfurirati re!u

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  8/11

  @lan$tvo po >A? adre$iBazira $e na >A? adre$i radne $tanice

  >obilno$t radne $tanice@lan$tvo kori$nika $e ora unaprijed defnirati7roble kod re!a od 0... kori$nika

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  9/11

  @lan$tvo po tipu protokola>ou9e je "lan$tvo bazirano na tipu protokola

  prona#eno u polju zalavlja druo $lojaVLAN*a

  @lan$tvo po ,7 Subnet adre$i,7 Subnet adre$a o!e biti kori8tenja za

  kla$ifciranje kori$nika

  =ori$nici u tre9e $loju ou ijenjati radne$tanice bez rekonfuracijaVi8e vreena je potrebno za $lanje podataka

  u tre9e $loju

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  10/11

  7rora$ki alati5aaci

 • 7/21/2019 VLAN prezentacija

  11/11

  2unnle