vishnu sahasranamam_ Padma purana version_transliterated with accents

  • View
    155

  • Download
    39

Embed Size (px)

DESCRIPTION

common version

Text of vishnu sahasranamam_ Padma purana version_transliterated with accents

Page 1 of 39+ ~l |4!T BrU+lP F6l P + Sr Visnu Sahasranama StntramV H Tl4 |4!T H|H4T 6 =P nm sukIambaradharam visnum sasivarnam caturbhujam 19B47+ \4l4 6 B4 |4l 9Hl-64 + +rasannavadanam dhvavet sarvavighnnasantave 11 1114F4 |74TlHl- 9l|9Hl- 9- H6P vasva dviradavaktradvah arisadvah arah satam 1|4 |+|-6 B66 |4!4TB + 6Pl~4 + +vighnam nighnanti satatam visvakasenam tamasrave 11 211-4lB 4|BU+8l H - 9l PT-P9P vvasam vasisthanataram sakteh autramakaImasam 19lHltP= 4-7 H T6l6 69l |+|P + +arasaratmajam vande sukatatam tannidhim 11 311-4lBl4 |4!T -9l4 -4lB-9l4 |4!T4 vvasava visnurava vvasarava visnave 1+Pl 4 G|+4 4l|BUl4 +Pl +P-+ ?+namn vai brahmanidhave vasisthava namn namah 11 411Page 2 of 39H|4Tll4 H &l4 |+t4l4 9PltP+ avikarava suddhava nitvava aramatmane 1B7 T-9-9l4 |4!T4 B4 |=!T4 + -+sadaikararava visnave sarvajisnave 11 5114F4 FPTPl T =-PB Bl4-+l6 vasva smaranamatrena janmasamsarabandhanat 1|4P 46 +PF6FP |4!T4 9|4!T4 + +vimucvate namastasmai visnave rabhavisnave 11 611 V +Pl |4!T4 9|4!T4 nm namn visnave rabhavisnave 1HF4 ~l|4!Tl |7 -4BrU+lPF6l PrlPF4+asva srvisnnrdivvasahasranamastntramahamantrasva 11~l 4 7-4lBl 4l+ +|9-sr vedavvasn bhagavan rsih 1H+ 7 9 7-7-anustu chandah 1~lPrl|4!T - 9PltPl ~lPll4Tl 7 46lsrmahavisnuh aramatma srmannaravann devata 1Page 3 of 39HP 6l H T4l l+ ||6 4l=P amrtamsdbhavn bhanuriti bjam 17 4Tl+-7+- U7 |6 H|-devaknandanah srasteti saktih 15T4- l Tl 7 4 |6 9Pl P-udbhavah ksnbhann deva iti aramn mantrah 1Hn -7Tl 4l|6 TlTP sankhabhrnnandak cakrti kIakam 1Hl-4l 7l t4NP sarngadhanva gadadhara itvastram 1l9l|Tl -4 |6 + P rathangaaniraksnbhva iti netram 1|BlPl BlP- BlP |6 T4P trisama samagah sameti kavacam 1Hl+-7 9G |6 4l |+-anandam arabrahmeti vnnih 1+6 - B 7H +- Tl |6 |74--rtuh sudarsanah kaIa iti digbandhah 1~l|4H-9 |6 \4l+P srvisvara iti dhvanam 1Page 4 of 39~l Prl|4!T 9lt4 BrU+lPF6l 9l |4|+4l -+sr mahavisnu rtvarthe sahasranamastntraathe vinivngah 11 \4l+P 1 dhvanam 1ll 7-4t97 H H |P|T|4BtB T6 Pl |Tl+lksrndanvatradese sucimaniviIasatsaikatermauktikanamPll8lB+F- FT|TP|T|+ Pl |T P |'76l-maIakIrtasanasthah shatikamaninibhairmauktikairmanditangah 1H H H 7H 9||4|6 P 9l4 9 49 -subhrairabhrairadabhrairuariviracitairmuktavsa varsaihHl+-7l +- 9 +l4l7|+|+7l Hn9l|TP T -7-+ +anand nah unvadarinaIinagada sankhaanirmukundah 11 111 - 9l7l 4F4 +l||4 47B |+-> B 4l + bhh adau vasva nabhirvivadasuraniIascandra srvau ca netreTTl 4lHl- |Hl Hl P GP|9 7r+l 4F4 4lF6 4P|--karnavasah sirn dvaurmukhamai dahann vasva vastevamabdhih 1Page 5 of 39H-6-F 4F4 |4H B +Gl l |-4 7 t4 -antahstham vasva visvam suranarakhagagnbhngigandharvadaitvaih| 46 6 | 4+ 49 9 |4!T PlH +Pl|P+ +citram ramramvate tam tribhuvana vausam visnumsamnamami 11 211 V +Pl 46 4lB 7 4l4 nm namn bhagavate vasudevava 1Hl-6lTl =H4+ 9T+l B Hsantakaram bhujagasavanam admanabham suresam|4Hll +BcH P 4T H lP visvadharam gaganasadrsam meghavarnam subhangam 1PlTl-6 TP+4+ 4l ||\4l +4Iaksmkantam kamaIanavanam vngibhirdhvanagamvam4-7 |4!T 44r B4 l T T+lP + +vande visnum bhavabhavaharam sarvaInkaikanatham 11 311P -4lP 9l6Tl H 44lBmeghasvamam takausevavasam~l4tBlT Tl F6 l Tl|B6lP srvatsankam kaustubhndbhasitangam 1Page 6 of 399 '4l 9 6 9 '7lTl46lunvnetam undarkavataksam|4!T 4-7 B4 l T T+lP + ?+visnum vande sarvaInkaikanatham 11 411BHn4 B|TlT '7sasankhacakram sakirtakundaIamB9l64N BBlr TP satavastram sarasruheksanam 1Brl4-FTl F6 |~4saharavaksahsthaIakaustubhasrivam+Pl|P |4!T |HBl 6 =P + -+namami visnum sirasa caturbhujam 11 5117l4l4l 9l|=l6F4 r P|B rlB+l 9|chavavam arijatasva hemasimhasannariHlBl+P4 7-4lPPl46lP T 6P asnamambudasvamamavataksamaIankrtam 1->l++ 6 4l c ~l4tBl|T6 4Bcandrananam caturbahum srvatsankita vaksasam|1PTl Bt4lPl-4l B|r6 T !TPl~4 + +rukmin satvabhamabhvam sahitam krsnamasrave 11 611Page 7 of 39+ V |4HFP +P-+11 nm visvasmai namah 11The 1000 names - Sahasranama - begin here:|4H |4!T 4 9 Tll 6-44t9 -visvam visnurvasatkarn bhtabhavvabhavatrabhuh 1 6T T 6 Tl4l 6ltPl 6l4+-+ +bhtakrdbhtabhrdbhavn bhtatma bhtabhavanah 11 1119 6ltPl 9PltPl P l+l 9Pl |6-tatma aramatma ca muktanam arama gatih 1H-44- 9 9- Bll l 5 94 + +avvavah urusah saks ksetrajn'ksara eva ca 11 2114l l 4l |47l + 6l 9l+9 9 H-vngn vngavidam neta radhanaurusesvarah 1+l|B r49 - ~lPl+ T H4- 9 9l HP-+ +narasimhavauh srman kesavah urusnttamah 11 311B4 - H4 - |H4- FlT 6l|7|+ |-44-sarvah sarvah sivah sthanurbhtadirnidhiravvavah 1B 4l l4+l 6l 94- 9 lH-+ ?+sambhavn bhavann bharta rabhavah rabhursvarah 11 411Page 8 of 39F44 - H l|7t4- 9 !Tll PrlF4+-svavambhh sambhuraditvah uskaraksn mahasvanah 1H+l|7|++l l6l |4l6l l6 HP-+ -+anadinidhann dhata vidhata dhaturuttamah 11 511H9P 4l 89lT H- 9T+ll 5P9 -aramevn hrskesah admanabhn'mararabhuh 1|4HTPl P+ Ft47l F|4U- F|4l 4-+ +visvakarma manustvasta sthavisthah sthavirn dhruvah 11 611HlG- HlH6- T !Tl l |r6l- 967+-agrahvah sasvatah krsnn Inhitaksah ratardanah 19 6|NTT -lP 9|4 P 9P + +rabhtastrikakubdhama avitram mangaIam aram 11 711Hl+- 9lT7- 9lTl 74 U- ~ U- 9=l9|6-sanah ranadah rann jvesthah sresthah rajaatih 1|r'4l l Pl4l P B 7+-+ l 4c|Hl 4H |4H4l |+- H |~4l-rudrn bahusira babhrurvisvavnnih sucisravah 1HP 6- HlH6FlT 4ll rl Prl69l-+ +amrtah sasvatasthanurvararnhn mahataah 11 1311B4 - B4 |4Tl+ |4 !41B +l =+l7 +-sarvagah sarvavidbhanurvisvaksenn janardanah 14 7l 4 7|47-4l 4 7ll 4 7|46 T|4-+ ?+vedn vedavidavvangn vedangn vedavit kavih 11 1411Page 10 of 39l Tl\4- B l\4l Pl\4- T 6lT 6-Inkadhvaksah suradhvaksn dharmadhvaksah krtakrtah 16 ltPl 6 -4 r6 7 7 6 =-+ -+caturatma caturvvhascaturdamstrascaturbhujah 11 1511Hl|=!T l =+ l l B|r!T =7l|7=-bhrajisnurbhnjanam bhnkta sahisnurjagadadijah 1H+l |4=4l = 6l |4H4l |+- 9 +4B -+ +anaghn vijavn jeta visvavnnih unarvasuh 11 161159 ->l 4lP+- 9l H Pl - H |-|=6-uendrn vamanah ramsuramnghah sucirrjitah 1H6l->- B r- Bl 6ltPl |+4Pl 4P-+ +atndrah sangrahah sargn dhrtatma nivamn vamah 11 17114 Hl 4 H- B7l4l l 4lrl Pl4l P -vedvn vaidvah sadavng vraha madhavn madhuh 1H6l|->4l PrlPl4l Prl tBlrl Prl4-+ T + +anirdesvavauh srmanamevatma mahadridhrk 11 1911Page 11 of 39Pr !4lBl Prl6l ~l|+4lB- B6l |6-mahesvasn mahbharta srnivasah satam gatih 1H|+&- B l+-7l l |4-7l l |47l 9|6-+ +aniruddhah suranandn gnvindn gnvidam atih 11 2011Pl|7 P+l r B- B 9Tl =l HP-marcirdamann hamsah suarnn bhujagnttamah 1|r'4+l- B 69l- 9T+l- 9=l9|6-+ +hiranvanabhah sutaah admanabhah rajaatih 11 2111HP t4 - B4 cT |B r- B-l6l B|-Pl+ |F-amrtvuh sarvadrk simhah sandhata sandhiman sthirah 1H=l TP 9 T- HlF6l |4~ 6ltPl B l|rl+ +ajn durmarsanah sasta visrutatma surariha 11 2211 6Pl lP Bt4- Bt49l4P-gururgurutamn dhama satvah satvaarakramah 1|+|P9l 5|+|P9- U4l 4lF9|67ll-+ +nimisn'nimisah sragv vacasatirudaradhh 11 2311HTll PTl- ~lPl+ -4l4l + 6l BPlT-agranrgramanh srman nvavn neta samranah 1BrUP l |4HltPl BrUl- BrU9l6 + ?+sahasramrdha visvatma sahasraksah sahasraat 11 2411Page 12 of 39Hl46+l |+4 HltPl B 4 6- B 9P7+-avartann nivrttatma samvrtah samramardanah 1Hr- B 46Tl 4||+l Tl-+ -+ahah samvartakn vahniraniIn dharandharah 11 2511B 9Bl7- 9BltPl |4H |4H |4 -surasadah rasannatma visvadhrgvisvabhugvibhuh 1BtT6l BtT 6- Bl = +l l4Tl +-+ +satkarta satkrtah sadhurjahnurnaravann narah 11 2611HB 4 4l 59P 4ltPl |4|H7- |H7T 7 |-asankhvevn'ramevatma visistah sistakrcchucih 1|B&l- |B&B T-9- |B|&7- |B|&Bl+-+ +siddharthah siddhasankaIah siddhidah siddhisadhanah 11 27114 9lrl 4 9l |4!T 4 994l 4 9l 7-vrsah vrsabhn visnurvrsaarva vrsndarah 14 +l 4 Pl+ |4|4- ~ |6Bl-+ l 4B 7l 4B -subhujn durdharn vagm mahendrn vasudn vasuh 1+ T-9l 4 r> 9- |H|9|47- 9TlH+-+ +naikarn brhadrah siivistah rakasanah 11 2911Page 13 of 39Hl =F6 =l H |6- 9TlHltPl 96l9+-njastejndvutidharah rakasatma rataanah 1+&- F97ll P->l H lFTH |6-+ +rddhah sastaksarn mantrascandramsurbhaskaradvutih 11 3011HP 6l H T4l l+ - HH|4-T- B H-amrtamsdbhavn bhanuh sasabinduh suresvarah 1Hl 9 =6- B 6 - Bt4P 9l4P-+ +ausadham jagatah setuh satvadharmaarakramah 11 3111 6-44l- 94+- 9l4+l 5+-bhtabhavvabhavannathah avanah avann'naIah 1TlPrl TlPT tTl-6- TlP- TlP97- 9 -+ +kamaha kamakrtkantah kamah kamaradah rabhuh 11 32114 l|7T H l46l + TPl4l PrlH+-vugadikrdvugavartn naikamavn mahasanah 1Hc-4l -4-9 BrU|=7+-6|=6 + +adrsvn vvaktarasca sahasrajidanantajit 11 33117l 5|4|H7- |H7 7- |HG'7l +c9l 4 9-istn'visistah sistestah sikhand nahusn vrsah 14l rl 4l T tT6l |4H4lcP rl-+ ?+krndhaha krndhakrtkarta visvabahurmahdharah 11 3411Page 14 of 39H4 6- 9|6- 9lT- 9lT7l 4lB4l+ =-acvutah rathitah ranah ranadn vasavanujah 1H9l |+||Ul+P9PH- 9|6|U6-+ -+aannidhiradhisthanamaramattah ratisthitah 11 3511FT-7- FT-7l 4l 47l 4l4 4lr+-skandah skandadharn dhurvn varadn vavuvahanah 14lB 7 4l 4 rTl+ l|77 4- 9 -7-+ +vasudevn brhadbhanuradidevah urandarah 11 3611HHl TF6lTF6l- H - Hl |= + H-asnkastaranastarah srah saurirjanesvarah 1H+ T - H6l46 - 9Tl 9T|+ T-+ +anukIah satavartah adm admanibheksanah 11 37119T+ll 5|4-7l- 9T - Hl 6 admanabhn'ravindaksah admagarbhah sarrabhrt 1Pr|& + &l 4 &ltPl Prll 7\4=-+