The dot-com boom

  • View
    235

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

An oral history of the dot-com boom and bust in the San Francisco Bay Area.

Text of The dot-com boom

April

2002

otrsttuPrlNVspul? op-uer Jo Jsuas u '.{trnue8ur Jo

v9

lol E-otrsrluulC uBS oluo u.&\op sart:ed alqrperf,ur rsor{l e,ruq p,,{eqa jsqe1 r{rrersrg Iu^I^rnS te SuuB eloq.u leqr pue eurlnud >lretrAl rrgru3ru3g

ur ,{trunruurot rloqa srr{t sE^\ arrql 's1aa8 }aa8r,uare,r .(eql tng 's1ae8 leror a:am aydoad esrr{l IIV ,,l8urddoqs pue aJII ,{rn rrag;r lr plno^\ .r{oH arll rq ot 3uro3'p1:orrr lunur,t srql',firunuturotraq,{t sII{l sE.&\ teq4\,, ;suorssntrsrp rlqrprrrur per{ 3.M pue 'srau8rsapge.,u,(1rea

's1ee.rj :etndurof, puE stsrtJE lBrjtsnpur JJa./!\ oq,!\ otsrJuEJc ues

s,ft.

eqr qtr^\

lreu ot pasn t

l?:l',lr#;i:rl#::

d8-reue 1ee.r e sts,\l rreqt puy 'lredu-rr a8ng e a,req ol Suro8 su.u 1r Pe^erlaq PUB lrurstul er{] ol uorlruer lere)sr^ r PEr{ Ile ed|ordr re aldoad aqt puu ioor{E le 3ue1 ,{r:a{ .treu1 1 pur: '1:oa zna11 ruo{ sozag lJe{ ,ueu1 I '1er8a11or d:e,r yye se.&\ lr puu 'sn 3o dnor8 1l:rus ,(la,rrte1eJ E su.ry\ JJer{I 'tunrPsuj slgrPsD e sE l3ur3tul Jrll Jtuprlel ot 8ur,(:t dnor8 e se elurt Surpuads ue8ag uoos J,,l{ tng 1J r^rtruratur su/t\ rrnlnJ er{t tq8noqr ,(poq,(:e,ra rrl{^\ plro^\ ,rapunoror ,UOXty{ tISlVH B ur rral\ d11ea: a,u'86, uI J-AN) 'rour3lul eqt irBr{r s^3rleg no,{ ue3 'o8e s:ee,( ua,ras fluo sE^\ leql lnoqe BOpr ou peq,{aqa IENJ ll palpr,bqa iIISO hlgl qtL!\ Iru -ueqr uorsr^rlrt rnor{-tz E op ol Suro8 a;a.,tr ,{aqa'Surrndurotr lnoqe Surqrduu .ry\oul r.uprp aH 'ra>luuq tuaurtsr^ur uE prllul rg or peteq eH ..iJJIuuq luJurlsJAUI ue aje,&\ no,{ uaq.,n 'o8e s:eaf z"ra3 u dluo

,,

ltea.r8 sr ssJursng,,'pres ueurorrr srql

reqlusruru1

1,{as1e11,,'fes o1 ,(uorleq

'.uog 'alours

'{asyrg aas 1 euu ,{ra.ta

:o3 Sursrl:e,tpE IIes L,'pres eqs p,r"'prp'.q, i"q^ r".1 pa>lse I lng' f,zz\ e ur JJa.,!\ uar{t Jo tsotr41'a8u;e,lol letrrp3ru

:ood'uotur13',4ulouore

aql tnoqe Sururelduror

W

ffiotere.tr eldoad 'uaqr peg 'raq pr>lsu I ..issaursnq s,.!\oH,, 'qer ,(u ur uuruo,\{ E peq I '9661 puno:y tallrp lxel ,wVHfrr$N ovua '.uao71 utlo[ nts 1o1t]at-atnguan il orrg atuolo$ty ut uallo lsout peuouueu t4tqalac et7 puD :auoz looJ Jtluatllno uo otut o\.to7tg lo qwog sut.rolsuo.tt utnetnut l.to-uepout meu eull lstalms qarn.rctdots tsulaqt sauoreq iootlo :\nnb qcu uE fuod puz &oq 4!t teutou tpm stau8tsap atlsqem !\n1s u.rot-4op nl tlsop pntu n.{lo ras puo utory ot euo.l putelul aqt s&uuq adocslalil tplt(n ul L66l. ot 9661

IUVN

.(u ol tno Sursdru:l ruJrlt JJquJure: s,{u.u1u 1 is.roopur elous r.uprp rraq aldoad rugr /(oui r,uprp ,(eqr pur:'rsuo3 rsr:E oql tuory aJr.ry\ JJets srq puu ,r{ esnuf,ag ',(uung ,(y1ea.r su^\ U 'rul plo {ner e per{ aH 'sre8 srq8rell trgrrud sE prlenbs se'11e.,rr lstq8ra11 rgrrud uI lueuuede prpnbs rruos ur panry ,(es1:11 'tuaurt.rude urol.repuaa,(u Jo ruooJ 8ur,lr1 arlr ur lau ,(aqt os pue'arg3o ur? J^Erl r,uprp ,(aq1 'eruu orlt lu eydoad ue,res ,{1uo per{ aH ':ourytr .(os1e11 ,(nB srqr laur I 'dn t:ets saruudruor Surdlaq se,e\ pue J3taryeru JIuEIJJ{ E se1ur I '5661 uI pNarerg lapunoy tluellnsuor 8urpryeu'I1nvd VlATls '86. rsgotlo ur rlrf,xg PeqlunEl r1r1 'eroue.led pue luJrurtrlxrJo lU e u1 ,,',{rr1ue: ,(q pe.raqu-rnruaun,, 'uu8o1s :no qrrrur dn 3ruef, J.1r\ 'rauurp reqt te'.{e,u,(uv 'unJ Jq p.rr rq8nogt r.ry\ tng 'uapr 8rq e se.1d tr >lurqr r.uprp a.,u og 'ree,( txau egr Irlun rrs.41\orq rrBsotr{ 3t{l 33s l.uPIP I'ga./t{ 3tp u33s PBI{ snJo ruoN ..'uo >l:o.&\ ppor J,tr Surqteuos s,luqr agfeu os',(dde:r eJE oJUI f,ql q8norqr Surqrrees JoJ sloot Jqt puu'autluo Suturor sI uolleuJroJul e;o141,,'pres dno:8 rno;o snrua8 qrat rqJ'ag pFo.&\ rI IEI{1I .4 ou>l t.uprp J^\ tnq ',{uuduror E rJers ol pJlue.ry\ J^\ .,lleul 416 ',{113 poo.&\pag ur er.lanbel s,elrsog lu rauurp.roS :aqtoSor ro8 e.u'a8e11or ur sroruas aram f,/r\ uaq.,vr '9661 uI aln 'lapunotot l9l 'lua;8 se,n lI 'sAJ .lraqt dn .,no1q p,,{aqr arar{^\ rrarrs prltlJ "1VUX

LUezlC

lHl

'ea y' /Gg orsnue.U ues ag ro tuolsrrl a$ ul taldet1r tueurproerya ue sr lpl ^aql tuols aq1 'll paurorsueq Foru asoql pue uouauouald uot-lop all pate ^g -arr orl^ asoll ,o Fer aNleluas"td"t e alal^ Iup auill lsl!, aql rot alquasse arv\ lr pardsur lprlt Paunl osle

/arag '1eq 6urpuu6 e ol aurpr lls il arotag-ateld ls!, ag ur suorilpe4 illsryp pue sPoorlroglslau lernllnrqnu aqt 6u1;duerl

a'|I e^es no^ Plnot arou leq/il\ 1N3U3JIrc filJ ISnf S9NIH

"!En qsnr plo6 leilslp at|l rnB '{lleaauo suearP lsrrss Pue sgol au ^ {iln puo{ag Pue o)sI]uPrJ UPS dn Suqfr; suorl!9urP IPql '^alle Pue laarF Atat. u,\ op salpal 6uno{ aNpelad^q palllds lealgilo lauplul

of,srfuerlNVS

gg

rI{

'arggo a8nq u ur uB se.{\ eq prus 3H 'SZ 'r8u ,{ru rnoqu su.l.r alqet e uo dn a;a,,n stooq srq pur:'req .(oqrnro: e 8ut-lue.tr sB^\ oq,t\ 's.lapuno; s ,(ur:duro: ayt Jo euo r:u I 'e:eqrrr.(.rJnJ saJL A a:a^\ alJql

pue'saqnr ou-ss3ruaql uotE

u srrrr aruyd Jloq.,lr

Jqr pue'ur

pa11u,rrn 1 'qa.,r,r

000'006 < 1006 // ooo'ooLl:r:ur Jo dA eqt 'fr:p aug ',(uo8e 3o tunotut ou prolpuel .{u pasner qrrq.,rr'luarul.rude srq ur uort)JuuoJ IJ E r{tr,!\ EurretrAi

eqt ur uos;ad rsru er{t Sureg;o uortrurlsrp snolqnp rqt peq I

uoluaa) OJ) ,X uolsuautq /dueXug'sseursnq esu,&\

'rapunol

,go)vf ruvx

luu.ry\ oq^{ oldoad uo tsBal ed\ ,,'Surpuu:q auos ta8 ol ro8 a,,t,I puu 'uoryynu 0I$ ro8 a,r,1 '8urryeg leltder-a;ntua,r ro8 a.t,1,, 'fus pyno,v' e1doe4 '96, punore sllutr Jo srrres u Surlra8 parrels ad\ rbua6e sursryairpe IpCVe'q)\VrNgl'ropatp a^rlealf, 'rolUsry{ I)nH) ..'ssaursnqJo lno oB o Buro8 a:,no.{'taortg ure141 uo doqs r: a,nuq r,uop no,{ gJ 'trrls uIutrAI ru rql sl sHL, 'PIes PUE eur ot sLuIrJ ^ aldoad lu.lalag 'JaAJroJ .reeddesrp ol Suro8 sB.&\ EIpJuI lurrd lr:ql

.,ilJrus IIas ol 3^eq e,n op ,{q16,, 'pres .(aqa 'sar,totu lnoqu uortuurJoJur JaU tno Sut,tr8 lsnl ara.tr ar11 ruof,'lJeg reqr passrd a.ra.tr aydoa4 t.'lJuJetuJ Iool sE1!\ ty ',(auou dg palelrrou t,urrr,,!{eqt,, llrlssE,&\

I!rjJleru JlnqrJrsrP ot ,{e,n tualtrgja puu {sr:a uB l{lns s!,t\ qa.\ 3t{1 lr:qr 3ur:r:eq tdal 1 pl.rort possorord lapunorot 'xgst'tuv) slult' srolras oqt :o3 3n1d .ra.uod aqr ,{11:;erryse,&l

aldoa4 spuryl {r6un11 ,ruor.;aag ,rapuno, ,NvwuOIg l[VnlJ

tI

'rusrlB3pr Ilrts

tI

'11u.l,r

(.'srqt Snydun t,uoc,,'pres tur{t lr uo adurgo arard D puq tI ,{ur otur tua,{\ luql 3n1d 8rq auo otur pJtnor saurrlluur 3Il1 I[,

'uaddeq ol Suro8 se.ry\ tur{,tr ,/!\ou>l ot sasntua8 atnlosqB urrq a^rq ot puq o^,plno.tr arq 'tradsu ltr)uuug eqt;o tderuor ,(uu puq s06,-p1u aqt ur lno palrtts oq,t\ sn Jo ruoN 'sautzu8uut ralndruor Jo JapuJJ pr^E uE se.t\ puu ,{Solouqrar tnoqt JtEUors -sed se,,n I esnu)rq JENC prtrels I 'Surqlduu rltro^{ rq plno/r ,{uuduror tJuJJtuI uu uepr ou peq I 'J>pru ol pJtuu.la 1 ,{euoru rlrnur./ror{ lnoqu puru ur rsqunu e 3^Er{ l{uprp I uoxlw t3t1vH 'a;ntrrd Jqr pJJJruJ {auotu a.rogaq aydoad a,to:p luq.tr sr ar>1un[

!Ulvr[l

tt,'a*illalllt aYl uo >lloM l, lo ,slalnduo3 r{llM I.roM l, 'Pln, aq /6utnr; e rot PIP a! lptlM dn6 a;6urs e palse I aurll Atata a1llpau;'a.as

11rUUvJ.O 'U!)NVC

)lloxt

'NOlllrrl

V))l8lU-

\1,

trudur uu eg ol Surlur:r16 'ase:qd tuqt p3^ol 1 ,,'ar1un( tredut,, uuJlasrrrq perultrep aururJo pu3lU V'plro. el{l a8uugr ot Suro8

sr3,{\ tuql Surqleuos Surtr:e:rgo rq8rlap rr{l pue 'rap -uo.,!\Jo 1r:rds aqt 'rusursnqtuJ ,(q pa:a.rod IIE are.&\ adyuorssrru u uo JraA\ eydoa4 :e:ou Surgtauos su^\ JJJqt tng 'eraq aro,u leltder 1et;naua;da.llua 'rrrrl PUnorB PUe lEnllall3tur er{J eldoad {ze.rr Jo tol 1? aru rrrrll

puv 'aurrt rq8r: aqr lu:aqraSor auror ot s8urql 3o ro1 e peau no,i'uorllue.t lulruJar.ll u J>leur 'lI

oI

uloc'oloro'ro1e6ney lrompN legolg lapunotor 'utNvD vitlP3JJAOJ e.{\ .4\OIl

s,reqt puu 'er:og yerrSolougrel e or pasoddo su'er;og le:nllnr E se.,lr tI ..'leqt {:r ol Suro8 ur,y 'eyqrssod s,leqt 'rrror11,, ',{us puu arnlnJ 3qt olur lool Plnol no^ 'pe11aB oq.u-s.reeuord Surlurql 's:aauord,{Solouqrar-aydoad go ,{lrunu-lruor e JJa.,lr J.&\ rng 'tlJO JalUJl

Jqt

JJe,ry\ a.{\

Jr

.&\OU>l

r,uop 1 'tr 3o r:ed sew pa.tu4 Iulqr I ',fin aqr ur ,(8raua antle srer{I PtDPuDls,-rr)Jo tol A4snpule se.{\

aql

'rapuno, .'paril4

loptpa 8ut6eueu 'tIltIIVg NHO; 'Surlertxolut servr t1 'a8ets'soll 1uqo13 aql uo alor r? pul{ e/A -rlrqrssod aqr tnoqe luouretlrxJ

engineering guy but didn't have any formal engineering background. He had just spent eight years bumming around the world. I think he was an English major. JEFF tlvlNcJTOX, cofounder, Achieva.com I was working as an investment banker in Atlanta at Merrill Lynch. My friend Carlos Watson had gone to Stanford Law School and was working as a management consultant in Palo Alto. Both of us

JoHN BATTELTE Let me say that Wired didn'r start in South of Market because it was this cool, warehousey neighborhood where all the artists lived. It's because real

had jobs our mothers were proud of. We were making more money than our parents ever did. But something was missing. We didn't feel the work we were doing was important, and so decided to go into business together. The decision to do it in the Bay Area was partly because itt difficult for a couple of AfricanAmericans to start a new business among the good ol'boy networks of Atlanta, and partly because the Bay Area was the place to attract investment capital.

with Wired and OnRamp, Dimension X was one of the first new-media companies in SoMa. We moved into an old Hills Bros. building. The space rented for a dollar a square foot. At the time, everyone tho