of 31 /31
Be crAo DUC vA DAo rAo on r,q.r NcurfN ctlu KHoA Hec cAp euoc crA nAo cAo roM rAr co so xHoA Hgc cte euy HoACH MANc rtlor cAc co so crAo DUC DAr Hoc vrET NAM Odi tai: Ccr s& khoa hgc quy ho4ch meng turfi cfc ccr sO girlo dqc tilgi hgc Viet Nam Mfl s6: KHGD /16-20.DT.021 Ccr quan chri tri AO tai : Trudng D4i hgc Brich khoa Hn NOi Chri nhiQm Air tei : PGS.TS Hoirng Minh Scrn Chri nhi6m dG tiri CQ chri tri pnO urEu rnUdrrrc eAcH xt"t l'GS.TS. Hohng Minh Scrn Hd Noi - 202r PGS TS g#r,int A,n,g Vfr^fr

roM rAr - chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of roM rAr - chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn

Be crAo DUC vA DAo rAo on r,q.r NcurfN ctlu KHoA Hec cAp euoc crA
nAo cAo roM rAr
co so xHoA Hgc cte euy HoACH MANc rtlor cAc co so crAo DUC DAr Hoc vrET NAM
Odi tai: Ccr s& khoa hgc quy ho4ch meng turfi cfc ccr sO
girlo dqc tilgi hgc Viet Nam
Mfl s6: KHGD /16-20.DT.021
Ccr quan chri tri AO tai : Trudng D4i hgc Brich khoa Hn NOi
Chri nhiQm Air tei : PGS.TS Hoirng Minh Scrn
Chri nhi6m dG tiri CQ chri tri
pnO urEu rnUdrrrc
MC LC
NI DUNG BÁO CÁO TÓM TT ................................................................................ 1
PH LC 1: KINH NGHIM QUY HOCH MNG LI C S GIÁO DC I
HC TI MT S QUC GIA ..................................................................................... 7
PH LC 2: B CH S H THNG GIÁO DC I HC VIT NAM VNHESKPI
(VIET NAM HIGHER EDUCATION SYSTEM KEY PERFORMANCE
INDICATORS) .............................................................................................................. 12
PH LC 3: B TIÊU CHUN, TIÊU CHÍ PHÂN LOI VÀ PHÂN MC CHT
LNG CSGDH VIT NAM ................................................................................... 14
PH LC 4: KT QU ÁNH GIÁ QUY HOCH 37 ............................................. 22
1
NI DUNG BÁO CÁO TÓM TT
Quy hoch mng li các c s giáo dc i hc (CSGDH) óng vai trò quan
trng trong nh hng phát trin h thng giáo dc i hc (GDH) ca mi quc gia.
Trin khai Ngh quyt 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 ca Chính ph v i mi cn
bn và toàn din GDH giai on 2006-2020, Th tng Chính ph ã ban hành Quyt
nh s 121/2007/Q-TTg ngày 27/7/2007 phê duyt “Quy hoch mng li các trng
i hc và cao ng Vit Nam giai on 2006 - 2020” (Quy hoch 121) thay th Quyt
nh s 47/2001/Q-TTg ngày 04/4/2001 phê duyt “Quy hoch mng li trng i
hc, cao ng giai on 2001 - 2010” (Quy hoch 47). Sau ó 6 nm. Th tng Chính
ph ban hành Quyt nh s 37/2013/Q-TTg ngày 26/6/2013 “iu chnh Quy hoch
mng li các trng i hc và cao ng Vit Nam giai on 2006 - 2020” (Quy hoch
37). Quy hoch 121 và Quy hoch 37 tp trung vào vic phát trin mng li các trng
i hc giai on 2006 - 2020 theo s lng, quy mô, c cu ngành ngh và không gian.
Qua hn 10 nm thc hin, i vi GDH, vic trin khai quy hoch ã t c nhng
kt qu, thành tu nht nh so vi nhng mc tiêu ã ra. V phân b không gian, so
vi mc tiêu n nm 2020 ca Quy hoch 37 v c bn ã xp x t. Vic thành lp
mi các CSGDH c bn ã áp ng nhu cu v c cu vùng, min; ng thi m rng
c hi c tip cn GDH ca nhân dân các vùng sâu, vùng xa và vùng khó khn,
góp phn thc hin chính sách dân tc ca ng và Nhà nc. Quy mô ào to ã tng
gn gp ôi, c cu ngành ngh ào to áp ng sát thc nhu cu ngun nhân lc cho
s nghip công nghip hóa, hin i hóa; i ng ging viên i hc cng ã tng v s
lng và cht lng; hot ng kim nh và m bo cht lng các CSGDH c
ci thin rõ rt. Nm 2020, có 11 CSGDH Vit Nam ã có tên trong các bng xp hng
i hc trong khu vc châu Á, bc u khng nh uy tín và thng hiu ca Vit Nam
trong ào to, nghiên cu khoa hc và hp tác quc t.
Mc dù ã t mt s kt qu, quá trình trin khai Quy hoch 121 và Quy hoch
37 vn còn mt s hn ch, bt cp do nhiu nguyên nhân ch quan và khách quan. Mt
s hn ch nh s lng các CSGDH tng nhanh nhng cht lng ào to GDH
cha có nhiu thay i; nhiu CSGDH có quy mô nh, ào to n ngành ngh, n
lnh vc, khó tuyn sinh, cht lng ào to thp và khó phát trin1; các iu kin m
bo cht lng cha c áp ng nhiu CSGDH; h thng GDH cha áp ng
c nhu cu ca th trng lao ng; s phân b các CSGDH dàn tri v mt a lý
nhng cha phù hp; cha có s phân loi rõ nét các CSGDH giúp nh hng cho
1 Trong tng s 202 CSGDH c thng k v s lng SV, có ti 79 c s có tng s SV ang hc tính n
tháng 12/2016 di quy mô 3,000 chim n 40% tng s CSGDH. Các trng này ch yu là các trng ngoài
công lp hoc trc thuc các a phng.
2
u t trng tâm, trng im; s tham gia ca khi các c s giáo dc ngoài công lp
trong phát trin h thng GDH còn ít và hi nhp quc t trong GDH còn hn ch.
Tuy nhiên Quy hoch 37 c bn ã hoàn thành s mng ca nó.
tài nghiên cu “C s khoa hc ca quy hoch mng li các CSGDH Vit
Nam” nghiên cu c s khoa hc và thc tin cho vic quy hoch mng li các
CSGDH Vit Nam giai on 2021-2030, nh hng 2035 vi cách tip cn theo mô
hình lý thuyt h thng. Trong ó các CSGDH Vit Nam c xem nh mt h thng
vi các phn t là các CSGDH, có các tham s u vào (s lng và cht lng SV,
tài chính,…), các tham s u ra là kt qu ào to - nghiên cu - chuyn giao tri thc
và các tham s trng thái hay quá trình nh các iu kin m bo cht lng (i ng
ging viên, c s vt cht,…). Trong bi cnh toàn cu hóa, hi nhp quc t sâu rng
và s phát trin mnh ca cuc cách mng công nghip ln th 4 (CMCN 4.0), quy
hoch mng li CSGDH giai on ti cn áp ng nhng mc tiêu mi.
Kt qu nghiên cu chính ca tài có th tóm tt thông qua các lun im, kt
lun nh sau:
1. Quan im quy hoch, sp xp mng li c s giáo dc i hc
a) Quy hoch theo loi hình c s GDH, theo các lnh vc ngành và theo vùng
kinh t
Th nht, cn quy hoch theo loi hình CSGDH m bo c cu công lp – t
thc, trong ó quy mô ào to ti các trng t thc cn tng dn và tin ti chim ít
nht 50% tng quy mô sinh viên toàn quc. iu này là vô cùng quan trng trong iu
kin u t Nhà nc còn hn ch, cn u t trng tâm, tp trung vào mt s trng
trng im, dn dt h thng. Th hai, nhu cu phát trin kinh t, xã hi thay i quá
nhanh, c bit trong thi i CMCN 4.0, òi hi kin thc và k nng liên ngành, vic
sp xp và gi tên ngành ngh c nh không có ý ngha. Do ó, quy hoch không nên
sp xp các c s theo ngành ngh ào to riêng l mà cn sp xp theo lnh vc ngành.
Khi ó, các trng có th ch ng t thích nghi vi nhu cu lao ng mi, phân b và
ti u hóa ngun lc khi cn thit. Th ba, cn quy hoch theo không gian cn phân
vùng kinh t ch không quy hoch theo tnh thành, không nht thit tnh nào cng có c
s giáo dc i hc, tránh tình trng các trng quy mô nh tnh không thu hút
c ngi hc cng nh ngun lc cn thit m bo cht lng và phát trin bn
vng. Tuy nhiên cng chú ý n các c s giáo dc i hc trong vùng chm phát trin
nh 3 tây.
b) Quy hoch cn da trên các iu kin m bo cht lng và các tiêu chun c
quc t s dng nhm áp ng yêu cu hi nhp quc t
Nhng iu kin, tiêu chun này mt mt, to ng lc cho các c s nâng cao
cht lng và hiu qu hot ng; mt khác, làm c s c quan qun lý nhà nc u
3
t cho mt s nhóm ngành, lnh vc hoc mt s c s giáo dc i hc nâng cao
cht lng ào to ngun nhân lc, nâng cao uy tín, tm nh hng khu vc và quc t.
Ngoài ra, quy hoch cng cn hng các CSGDH ti mô hình i hc trong bi cnh
CMCN 4.0 vi c trng là cá nhân hóa và chuyn i s.
c) Hc tp có chn lc kinh nghim quy hoch, sp xp h thng các c s giáo dc
i hc ca mt s nc nh M, Úc, Hàn Quc, Malaysia và mt s nc châu Âu
tài cng phân tích kinh nghim quy hoch h thng giáo dc i hc ti mt
s quc gia phát trin nh M, Úc, Malaysia, Hàn Quc, mt s nc châu Âu,... . Ti
M, Phn Lan, Hàn Quc, Malaysia và Úc, h thng GDH c quy hoch, phân loi
theo nh hng nghiên cu và ng dng; trong ó, nhóm cao nht thng là các i
hc nh hng nghiên cu, a lnh vc, có quy mô ào to ln, có kh nng ào to và
nghiên cu liên ngành ng cp quc t và tp trung ào to sau i hc, c bit là ào
to tin s; nhóm th 2 là các trng i hc nh hng ng dng tp trung ào to i
hc, thc s và nhóm cui là các trng ào to ngh, theo nh hng thc hành tp
trung ào to trình i hc.
Trong thi gian va qua và hin ti, nhiu trng i hc ã liên kt, sát nhp,
hp nht to thành mt i hc ln hoc cm trng i hc ti u hóa các ngun
lc, phát trin ào to và nghiên cu liên ngành [Xem thêm Ph lc 1: Kinh nghim quy
hoch mng li c s giáo dc i hc ti mt s quc gia]. T ó, bài hc kinh nghim
cho quy hoch mng li giáo dc i hc Vit Nam ó là th nht, quy hoch mng
li các c s giáo dc i hc theo nh hng nghiên cu khong t 10% - 20% và
nh hng ng dng t 80% n 90%. Th hai, cn phát trin mt s i hc a lnh
vc quy mô ln thông qua chuyn i t trng i hc lên i hc, thông qua liên kt
các trng i hc hoc, sáp nhp, hp nht các trng i hc thành i hc.
d) Sp xp, hp nht và gii th các c s giáo dc i hc phi gn vi xây dng
chin lc phát trin ca c s GDH
Các trng i hc nói chung theo ui ba chc nng: ào to, nghiên cu và
chuyn giao tri thc; tuy nhiên, mi trng li có im mnh và im yu riêng trong
mi vai trò khác nhau, mc thc hin mi vai trò cng tùy thuc vào nhiu yu t.
cp quc gia, i vi mi quc gia, bi cnh lch s, vn hóa, chính tr và chin lc
phát trin là riêng bit và c trng. Do ó, quá trình sáp nhp phi c thit k t góc
nhìn tng th, phù hp vi chin lc phát trin tng nc và da trên nng lc ca các
cm/nhóm CSGDH.
2. xut b tiêu chí, ch s nh hng h thng và b tiêu chí phân loi,
phân mc cht lng c s giáo dc i hc
quy hoch, nh hng h thng da trên cht lng và hiu qu, tài ã
nghiên cu xut b tiêu chí, ch s nh hng cht lng - hiu qu h thng giáo
4
dc i hc Vit Nam VNHESKPI (Viet Nam Higher Education System Key
Performance Indicators) vi 8 ch s bao gm T l sinh viên hc i hc GER (Gross
Enrolment Ratio), Chi cho giáo dc i hc, T l lao ng có trình i hc, T l
sinh viên có vic làm phù hp trong vòng 12 tháng sau khi tt nghip, Ch s khoa hc
công ngh, S lng các CSGDH c xp hng, T l ging viên i hc có bng
Tin s, Kim nh cht lng giáo dc i hc.
tài cng xut b tiêu chun, tiêu chí phân loi và phân mc cht lng các
c s giáo dc i hc gm 5 tiêu chun, 14 tiêu chí. Mi tiêu chí c ánh giá 4 phân
mc (mc không t, mc 1-t, mc 2-cao và mc 3-rt cao). Vic không chia các tiêu
chun, tiêu chí thành hai mc cng “t” hay “không t” mà chia làm nhiu mc tng
ng vi phng pháp lun ca các bng xp hng uy tín trên th gii (U-Multirank
phân 5 mc t A n E, QS Stars gn sao theo 5 mc t 1 n 5 sao). ng thi vic
chia nhiu mc s to ng lc cho các trng liên tc phn u nâng cao cht lng
và hiu qu hot ng [Xem thêm Ph lc 3: B tiêu chun, tiêu chí phân mc cht
lng CSGDH Vit Nam].
Mi c s giáo dc i hc c ánh giá phân 4 mc cht lng: Mc A- t
chun xut sc, Mc B- t chun mc cao, Mc C- t chun và Mc D hay Không
t chun. Vic ánh giá phân mc cht lng c s giáo dc i hc làm tin cho
vic quy hoch mng li và phân b ngân sách u t. Trong ó c s giáo dc i hc
phi t chun mc C hay t chun ti thiu (gi chung là chun trng). Vic a ra
chun trng là mt ni dung rt quan trng trong quy hoch mng li các c s giáo
dc i hc nh quy nh trong Lut sa i b sung mt s iu ca Lut giáo dc i
hc (hay Lut 34).
3. xut phng án quy hoch mng li các c s giáo dc i hc Vit
Nam và bn demo quy hoch theo 3 kch bn phân mc cht lng
Trên c s b tiêu chí phân mc cht lng c s giáo dc i hc xut, nhóm
nghiên cu ã xut phng án quy hoch mng li các c s giáo dc i hc. Các
c s giáo dc i hc có th chn 1 trong 2 nh hng là nh hng nghiên cu và
nh hng ng dng.
i vi các CSGDH nh hng nghiên cu: C s GDH mun t mc A thì
các tiêu chí ct lõi (4 tiêu chí: c s vt cht, ging viên, tài chính và nng sut nghiên
cu) phi t mc 3 và áp ng mc 3 cho ít nht 6 trên 10 tiêu chí ca phn t chn, 4
tiêu chí còn li cn t mc 2. CSGDH t mc B khi 4 tiêu chí ct lõi t mc 2 tr
lên và trong phn t chn có ít nht 6 trong 10 tiêu chí t t mc 2 tr lên, các tiêu chí
còn li t mc 1. CSGDH t mc C khi 4 tiêu chí ct lõi t t Mc 1 tr lên và
phn t chn có ít nht 1 tiêu chí trong mi tiêu chun 2, 4 và 5 t t mc 1 tr lên. C
s GDH nh hng nghiên cu không t chun khi cha t Mc C.
5
i vi các CSGDH nh hng ng dng: C s GDH mun t mc A thì
các tiêu chí ct lõi (4 tiêu chí: c s vt cht, ging viên, tài chính và kh nng vic làm
ca sinh viên tt nghip) phi t mc 3 và áp ng mc 3 cho ít nht 6 trên 10 tiêu chí
ca phn t chn, 4 tiêu chí còn li cn t mc 2. CSGDH t mc B khi 4 tiêu chí
ct lõi t mc 2 tr lên và trong phn t chn có ít nht 6 trong 10 tiêu chí t t mc
2 tr lên, các tiêu chí còn li t mc 1. CSGDH t mc C khi 4 tiêu chí ct lõi t
t Mc 1 tr lên và phn t chn có ít nht 1 tiêu chí trong mi tiêu chun 2, 4 và 5 t
t mc 1 tr lên. CSGDH nh hng ng dng không t chun khi cha t Mc C.
Trên c s phng án quy hoch xut, nhóm nghiên cu ã xây dng thut
toán phân cm mi, thit k và vit phn mm, ng dng h thng thông tin a lý GIS,
thc hin phân mc cht lng h thng c s giáo dc i hc phc v quy hoch và
chy th 3 kch bn khác nhau vi b d liu mang tính i din cao trong 5 nm t
2012 n 2017 ca 186 c s giáo dc i hc Vit Nam (Các c s giáo dc công lp,
t thc; các trng thuc y các vùng a lý - kinh t; các trng trc thuc các tnh
thành; các trng trc thuc các B ngành khác; các trng HQG, H Vùng). Vi b
d liu hin có, kt qu cho ta các c s giáo dc i hc không t chun theo 3 kch
bn khác nhau. Kt qu ch rõ nhiu c s giáo dc i hc quy mô nh, n lnh vc,
các trng trc thuc a phng, các trng dân lp các a phng không t chun.
C quan qun lý nhà nc, nhà hoch nh chính sách, nhà u t cng cn da
trên b ch s và chun chí này ánh giá hiu qu hot ng ca h thng và ca các
c s, t ó a ra quyt nh nh hng h thng và quyt nh u t hoc thoái vn
u t thích hp.
Trên c s i sánh và nghiên cu kinh nghim quy hoch mng li c s giáo
giáo i hc các nc, kt qu phân tích, chy th nghim 3 kch bn, tài ã xut
nh hng quy hoch h thng mng li các c s giáo dc i hc Vit Nam:
- Quy hoch mng li các c s giáo dc i hc theo nh hng nghiên cu
khong t 10% - 20% và nh hng ng dng t 80% n 90%.
- Quy hoch phát trin mt s i hc a lnh vc quy mô ln thông qua chuyn
i t trng i hc lên i hc, thông qua liên kt các trng i hc hoc, sát nhp,
hp nht các trng i hc thành i hc.
- Quy hoch phát trin mt s trng i hc trng im theo các lnh vc phân
b phù hp theo vùng min kinh t - xã hi, vùng min (Bc - Trung - Nam).
4. xut thut toán phân nhóm hay phân cm các c s giáo dc i hc
Ngoài phân tích d liu các tiêu chí theo phng thc truyn thng, nh hng
các c s giáo dc i hc theo 2 nh hng nghiên cu và ng dng, v phng din
hc thut, tài xut mt thut toán mi phân nhóm hay phân cm các CSGDH
trên c s ng dng khai phá d liu và hc máy. Thut toán này phân các CSGDH
6
thành các cm trng có c trng gn nhau v nh hng phát trin và hiu qu hot
ng, t ó làm tin và c s khoa hc cho vic nh hng và iu chnh quy hoch
h thng trong các trng hp có rt nhiu bin chi phi và ràng buc nhau mà cách
phân tích thông thng không thc hin c. Thut toán ã c chy th nghim vi
tp d liu gm 33 CSGDH nh hng nghiên cu, 139 c s nh hng ng dng
vi 14 ch s, cho kt qu tng hp và khng nh nhng quan sát, báo cáo và kt qu
xp hng trc nay. S khoa hc và linh hot ca thut toán cho phép các nhà làm chính
sách ánh giá thông tin va tng quan va chi tit, có th xem xét các phng án quy
hoch mt cách toàn din và nhanh chóng.
5. xut các nhóm gii pháp, c ch chính sách thc hin quy hoch mng
li các c s giáo dc i hc
Trên c s khoa hc và thc tin, kinh nghim t các nc và phng án quy
hoch xut và bn demo quy hoch theo ba kch bn, tài ã xut các nhóm gii
pháp thc hin quy hoch bao gm: Nhóm gii pháp nâng cao nng lc khoa hc công
ngh, nhóm gii pháp v phát trin và qun lý ngun nhân lc, nhóm gii pháp v tài
chính và nhóm gii pháp k thut nhm qun lý và thc hin quy hoch. Mt s gii
pháp then cht nhm nâng cao nng lc hot ng ca các trng bao gm: tng u t
nhà nc cho giáo dc i hc t 0,33% GDP lên 1% GDP vào nm 2030, ban hành các
vn bn pháp lut v thc hin nhim v t hàng, giao nhim v, u t và i tác công
t trong giáo dc i hc và u t cho các CSGDH theo gói cam kt u ra trên c
s cht lng và hiu qu hot ng treo các tiêu chí, ch s xut trong tài. Tip
tc y mnh t ch i hc và cn ban hành chính sách u t trng tâm, trng im
thúc y mt s nhóm ngành và mt s CSGDH có th hng cao trên th gii.
Quy hoch các cm i mi sáng to ly nn tng là liên kt doanh nghip – trng i
hc – vin nghiên cu, hc hi các mô hình thành công trên th gii gn cht nghiên
cu vi nhu cu thc t, u t ca doanh nghip ti trúng i ng nghiên cu gii và
tin hp tác c thúc y ti a. i vi các CSGDH cha t chun cn có
án và cam kt ci thin cht lng và hiu qu cng nh cam kt u t ca các c quan
ch qun hoc nhà u t. Các c s giáo dc i hc cn chun b và thc hin t ch
i ôi vi trách nhim gii trình nâng cao cht lng và hiu qu ào to, nghiên cu
khoa hc, chuyn giao tri thc và phc v cng ng.
Trong phm vi nghiên cu, tài cng ch ra mt s tác ng xã hi và thách
thc ca vic trin khai quy hoch. Tuy nhiên, các tài hoc nghiên cu tip theo có
th i sâu hn nghiên cu kinh nghim ca các quc gia trong vic vt qua thách thc
và x lý các phn ng không ón nhn i vi quy hoch mi t các bên liên quan; t
ó, rút ra kinh nghim và xut cách làm cho giáo dc i hc Vit Nam.
7
PH LC 1: KINH NGHIM QUY HOCH MNG LI C S GIÁO DC I HC TI MT S QUC GIA
Quc gia H thng giáo dc i hc Kinh nghim quy hoch, phân tng
M
Quy mô: Nm 2012, theo s liu thng kê ca
Trung tâm quc gia v giáo dc, Hoa K có tng
s 4.726 c s giáo dc i hc, trong ó: 3.026
trng i hc 4 nm và 1.700 trng cao ng 2
nm. n nm 2014–2015, tng s ã gim xung
còn 4.627 c s.
Quyn t ch ln: M không có mt h thng giáo
dc toàn quc, Hin pháp không quy nh trách
nhim giáo dc ca chính ph liên bang nên tt c
các vn giáo dc u thuc v tng bang. Các
trng i hc M có quyn t ch rt ln. Hi
ng qun tr trng i hc chu trách nhim ch
yu v các vn tài chính, hoch nh và thc hin
các chin lc, ánh giá hot ng ca nhà trng
và ca Ban Giám hiu.
Có cht lng kim nh cao: c kim nh có
ngha là cht lng c m bo, có th tip cn
vi ngân sách chính ph (h tr tài chính và d án
nghiên cu), sinh viên trong các trng c kim
nh có th chuyn i ln nhau, và to c nim
tin ni các nhà tuyn dng. Nh vy, trng không
c kim nh s không liên thông vi các trng
c kim nh và sinh viên t các trng không
c kim nh s không có li th khi tìm vic.
S phân tng các trng i hc ca M ch yu c dùng cho tham kho và nghiên cu
v giáo dc i hc ch không c quy nh cng; phân tng ch yu là da vào s lng
các chng trình tin s, thc s và i hc ca mt c s giáo dc i hc:
i hc ào to tin s (Doctoral Universities)
Bao gm nhng trng i hc có ít nht 20 chng trình ào to tin s vào nm c phân
loi (không bao gm bng tin s mang tính ngh nghip). Các trng ào to tin s li
c phân theo 3 cp khác nhau da trên mc các hot ng nghiên cu: cao nht, cao
và trung bình nh sau:
- R1: Doctoral Universities – Highest research activity
- R2: Doctoral Universities – Higher research activity
- R3: Doctoral Universities – Moderate research activity
Nhóm các trng i hc ào to thc s (Master's Colleges and Universities)
V c bn, bao gm các c s GDH có ít nht 50 chng trình thc s và có ít hn 20
chng trình ào to tin s. Trong nhóm các trng i hc ào to trình thc s, các
trng li c phân ra thành 3 loi: ln, trung bình, và nh nh di ây:
- M1: Master's Colleges and Universities – Larger programs
- M2: Master's Colleges and Universities – Medium programs
- M3: Master's Colleges and Universities – Smaller programs
Các c s GDH i hc ào to trình i hc - c nhân (Baccalaureate Colleges)
Bao gm ít nht 50% chng trình ào to là bâc i hc hay cao hn, nhng có ít hn 50
chng trình thc s và 20 chng trình tin s. Các trng trong nhóm này li c phân ra
thành hai nhóm trng: Khoa hc & ngh thut và nhóm các lnh vc a dng nh sau:
- Baccalaureate Colleges: Arts & Sciences Focus
8
- Baccalaureate Colleges: Diverse Fields
Nhóm các trng i hc ào to cao ng (Baccalaureate/ Associate's Colleges)
Bao gm các trng có chng trình ào to 4 nm, có ít nht mt chng trình i hc và
có hn 50% chng trình ào to cao ng. c phân loi thành hai li trng: hn hp i
hc và cao ng và trng ch yu ào to cao ng nh sau:
Baccalaureate/Associate's Colleges: Mixed Baccalaureate/Associate's Colleges
Baccalaureate/Associate's Colleges: Associate's Dominant
Phn
Lan
H thng giáo dc i hc ca Phn Lan bao gm
14 c s giáo dc i hc (9 i hc nghiên cu, 2
i hc a ngành ngh, 2 i hc k thut và 1
trng kinh t và qun tr kinh doanh) và 26 trng
i hc khoa hc ng dng. Các trng này u
tuân theo quy trình ci cách Bologna ca toàn châu
Âu, theo ó cn có 3 nm ly bng c nhân và 2
nm tip theo ly bng thc s. Chng trình ào
to c t chc theo module và hc ch tín ch
châu Âu. Nhiu chng trình thc s c dy bng
ting Anh, các chng trình m tip nhn nhiu
sinh viên nc ngoài n t khp châu Âu.
H thng giáo dc i hc Phn Lan bao gm hai khi song song vi nhau: các trng i
hc (universities) và các trng khoa hc ng dng (universities of applied sciences), c
gi là các trng polytechnics.
- Các trng i hc chuyên sâu v nghiên cu và giáo dc nâng cao có liên quan n
nghiên cu. Các trng này cp bng hc v C Nhân và bng Thc S, cng nh các
chng ch sau i hc và bng tin s.
- Các trng polytechnics dy nhng môn xut phát t nhu cu ào to ngh và chuyên
môn. Trng này cp bng liên quan nhiu n thc t vic làm.
Hàn
Quc
Theo báo cáo thng kê nm 2011, Hàn Quc có 376
c s giáo dc i hc chính quy (hin nay còn
khong 250 trng) vi hn 60 000 cán b ging
viên, cung cp chng trình hc giáo dc i hc
cho 3.7 triu sinh viên, trong ó có 179 trng i
hc t thc 4 nm, 43 trng i hc quc gia, công
ngh, i hc ào to t xa và các hình thc khác,
H thng giáo dc i hc Hàn quc c xây dng và phát trin theo mô hình M bao gm:
- Các i hc quc gia có ng cp quc t nh i hc quc gia Seoul, i hc quc gia
Pusan, Vin Công ngh tin tin Hàn quc (KAIST).
- tng 2 là các trng i hc vùng nh các trng i hc Incheon; Gachon; Induk…
- Tng 3 là các trng Cao ng công nghip/cao ng k thut…
Kinh nghim quy hoch mng li c s GDH ca Hàn Quc
n nm 2011, sau hai thp k phát trin nhanh, h thng GDH ca Hàn Quc ã i mt
vi mt s thách thc ln, òi hi Chính ph Hàn Quc tin hành sp xp, quy hoch li
9
149 trng cao ng 2 nm và 3 nm vi 770 000
sinh viên và 12 500 khoa/b môn.
mng li. Thách thc u tiên là s gia tng hc phí mt cách nhanh chóng (tng gp ôi
trong vòng 10 nm) to ra s bt bình trong xã hi. Mc dù Chính ph Hàn Quc tr cp mt
phn hc phí cho sinh viên nhng mc tng nhanh ã gây ra mt làn sóng phn i t sinh
viên và gia ình. iu này to ra sc ép ln cho Chính ph phi tng ngân sách tr cp hc
phí cho sinh viên, ng thi ct gim mc hc phí, c bit là ca các trng t thc. Thách
thc th 2 là t l sinh viên ra trng không có vic làm tng cao. Nm 2011, có ti 1.2 triu
sinh viên Hàn Quc ra trng không có vic làm trên toàn quc. Mt trong nhng nguyên
nhân chính là vic Hàn Quc có ti hn 80% hc sinh tt nghip THPT hàng nm theo hc
ti các trng i hc và cao ng. Thách thc th 3 s st gim s lng hc sinh THPT
trong khi s c s GDH ca Hàn Quc mc rt cao.
ng trc nhng thách thc trên, Chính ph và B Giáo dc Hàn Quc (lúc ó ng u là
B trng Lee Ju-Ho) ã xây dng và trin khai k hoch sp xp li mng li các c s
GDH trên toàn quc. Theo ó, mt y ban ánh giá quc gia gm 20 thành viên i din
cho các c quan chính ph và phi chính ph c thành lp. y ban này tin hành kim tra,
ánh giá toàn b các trng i hc thuc các a phng.
Các tiêu chí c s dng ánh giá các trng bao gm: t l sinh viên có vic làm, nng
lc tài chính, mc tng hc phí hàng nm, kh nng tip nhn sinh viên mi tuyn và t chc
ào to, s lng ging viên c hu, c s vt cht c bit cho sinh viên quc t. Cn c
vào các tiêu chí trên, n cui nm 2011, ã có 23 trng c a vào danh sách “en” cn
có s can thip ca nhà nc và khong 27 c s khác cng ang c xem xét a vào danh
sách này. Theo k hoch ca B GD Hàn Quc thì n nm 2030, s có khong 90 trng s
phi óng ca hoc sáp nhp. i vi các trng công cp tnh và trung ng, d kin trong
s 31 trng s có khong 5 trng c a vào danh sách giám sát c bit và s phi ct
gim ch tiêu tuyn sinh t 5-20%. Kt qu ca quá trình quy hoch là có n 36 c s b
óng ca trong giai on t 2011-2013
10
Malaysia
Quy mô: Là mt quc gia a sc tc vi khong
28,3 triu ngi, nm 2011, Malaysia có 20 trng
i hc công lp, 53 trng i hc t thc và 6
trng i hc nc ngoài, 403 trng cao ng t
thc, 30 trng k thut (polytechnics), 73 trng
cao ng cng ng.
hc c m bo thông qua c quan thm nh
ca Malaysia (Malaysian Qualifications Agency,
MQA)
Chin lc phát trin dài hn: Chính ph ã a
ra chin lc 10 nm cho giáo dc i hc vi u
tiên hàng u là quc t hóa. u im hàng u ca
nn giáo dc i hc Malaysia là cht lng ging
dy t tiêu chun quc t nhng chi phí r
Trong s 20 trng i hc công lp ca Malaysia:
- 5 trng c ch nh là i hc nghiên cu. T nm 2012, nm trng i hc nghiên
cu ã c trao quyn t ch v qun tr, nhân s, qun lý tài chính, hc tp và tuyn
sinh.
- 15 trng còn li c xp vào các trng a ngành ngh hoc trng n lnh vc
(comprehensive or focus universities).
Úc
Trong khong thi gian t sau Th chin th 2 n
cui nhng nm 1970, vi s u t mnh m t
ngân sách nhà nc, s lng các trng i hc,
cao ng ca Úc tng lên mt cách nhanh chóng.
u t cho các CSGDH t Chính ph tng t
0.22% GDP lên 0.78% t nm 1957 n 1974, chi
tiêu ca Chính ph cho GDH cng tng t 0.83%
tng ngân sách lên 2.77% trong thi gian này. Vi
s u t ca nhà nc, hàng lot trng i hc,
cao ng và c s ào to giáo viên ra i nh:
Australian National University nm 1946, New
Kinh nghim v quá trình sp xp, sáp nhp các CSGDH ca Úc
T u nhng nm 1980, ã có nhiu yu t òi hi có s sáp nhp nhng trng cao ng
thành nhng trng i hc. C th, nhu cu ào to giáo viên ã bão hòa dn n vic các
trng cao ng s phm khó tuyn sinh; ngân sách nhà nc u t dàn tri cho nhiu trng
không hiu qu; nhiu trng cao ng có quy mô nh dn n hiu sut kinh t u t thp;
các trng có quy mô nh không to c iu kin cho ging viên chuyên sâu vào các lnh
vc chuyên môn và nâng cao nng lc nghiên cu ng dng.
Nm 1988, Chính ph Úc ã ra mt chính sách mi (White Paper) cu trúc li h thng
GDH. án xác nh rõ yêu cu sáp nhp gim s lng trng i hc, cao ng nhng
tng quy mô ào to ca các c s. Các trng cao ng s phm buc phi sáp nhp hay
chuyn i thành các trng i hc tng hiu qu qun lý và u t. Theo quy hoch,
11
University of New England nm 1954, Monash
nm 1958, LaTrobe và Macquarie nm 1964,
Newcastle nm 1965, Flinders nm 1966, James
Cook nm 1970, Griffith nm 1971, Murdoch nm
1973, Deakin nm 1974 and Wollongong nm
1975.
Cho n trc cui nhng nm 1980, h thng giáo
dc sau trung hc ca Úc tn ti hai tiu h thng
là nhóm các trng ào to i hc và nhóm các
trng cao ng bao gm các trng cao ng k
thut và cao ng s phm.
mt nhóm gm 18 trng có s sinh viên hn 2000 c nhn tài tr ca Chính ph nhng
phc v cho nhng s mnh c th mà nhà nc giao, mt nhóm các trng có trên 5000
sinh viên tp trung vào ào to, mt nhóm trng có trên 8000 sinh viên tp trung vào nghiên
cu. Nhng trng có s sinh viên t 2000-5000 c yêu cu sáp nhp. Kt qu ca chính
sách này là n nm 1992, c nc ch còn 39 c s GDH vi s lng sinh viên trung bình
là 14.300 so vi nm 1982, Úc có 87 trng i hc, cao ng vi s sinh viên trung bình là
3.900.
Kinh nghim phát trin h thng GDH ca Úc cho thy, cn c vào thc tin phát trin kinh
t-xã hi và GDH, Chính ph có th ra chính sách sáp nhp, sp xp li các c s ào
to tng hiu qu u t và nâng cao cht lng GDH, nht là i vi các c s GDH
công lp. ng thi, vic cu trúc li mng li giúp tng nng lc cnh tranh quc t ca
các c s GDH ca Úc trong bi cnh quc t hóa giáo dc i hc din ra mnh m
12
PH LC 2: B CH S H THNG GIÁO DC I HC VIT NAM
VNHESKPI (VIET NAM HIGHER EDUCATION SYSTEM KEY
PERFORMANCE INDICATORS)
i hc GER
l phn trm tng s sinh viên i
hc trên tng s ngi trong
tui hc i hc (18-24 tui).
(Tng s sinh viên hc i
hc/ tng s dân trong
tui 18-24) x 100.
ng có trình
ng trong tui 25 – 64 có bng
i hc so vi tng dân s trong
tui 25-64.
tui 25-64 có vic làm
có bng i hc/Tng s
dân trong tui 25-64) x
100
viên có vic làm
hp trong vòng 12 tháng sau khi
tt nghip là t l phn trm tng
s sinh viên có vic làm trong 12
tháng sau khi tt nghip trên tng
s sinh viên tt nghip cùng thi
gian.
nghip i hc có vic làm
trong 12 tháng/ tng s
sinh viên tt nghip i
hc) x 100
Khoa hc công
Ch s 4.1: Ch s H-index
Ch s H-index ca mt nhà khoa hc là H công trình trong s
N công trình ca nhà khoa hc ó c trích dn ít nht là H
ln, và (N – H) c trích dn di H ln. Ví d, nu mt nhà
khoa hc có Ch s H-index = 20 có ngha là nhà khoa hc này
có 20 công trình nghiên cu vi mi công trình c trích dn
ít nht là 20 ln. Ch s H-index còn c tính quy i theo
nhóm ngành, s dng h s iu chnh.
Ch s 4.2: S công b ISI/Scopus
trên ging viên
i hc c xp
hng
S lng CSGDH Vit Nam c xp hng top 1000 trng
i hc tt nht th gii và top 500 trng i hc tt nht châu
Á theo bng bng xp hng quc t uy tín (ví d Thi báo giáo
13
Symonds -QS,...)
Giáo dc i hc
nhà nc cho giáo dc i hc
theo GDP
dc i hc/ GDP) x 100
Ch s 6.2: T l chi t ngân sách
nhà nc cho giáo dc i hc so
vi tng chi ngân sách nhà nc
cho giáo dc
100
ging viên i hc
có bng Tin s
viên i hc có bng tin s so vi
tng s ging viên i hc
(Tng s ging viên i
hc là tin s/ Tng s
ging viên i hc) x 100
Ch s 8: Kim
c kim nh
i hc t kim nh/
Tng s c s GDH) x
100
to c kim nh
nh/ Tng s chng
100
14
PH LC 3: B TIÊU CHUN, TIÊU CHÍ PHÂN LOI VÀ PHÂN MC
CHT LNG CSGDH VIT NAM
1. B tiêu chun, tiêu chí phân loi c s giáo dc i hc
Tên tiêu
1. Loi
hình s
hu
Công lp Do Nhà nc u t, bo m iu kin hot ng và là
i din ch s hu
T thc Do nhà u t trong nc hoc nc ngoài u t, bo
m iu kin hot ng
2. Quy
mô sinh
Nh Di 5.000
Rng S khi ngành ào to t 5 n 6
Tp trung S khi ngành ào to t 3 n 4
Hp S khi ngành ào to t 1 n 2
4. Quy
mô ào
to sau
i hc
Rt ln T l hc viên cao hc và nghiên cu sinh trên tng s
ngi hc quy i trên 20%
Ln T l hc viên cao hc và nghiên cu sinh trên tng s
ngi hc quy i t trên 10% n 20%
Trung bình T l hc viên cao hc và nghiên cu sinh trên tng s
ngi hc quy i t 5% n 10%
Nh T l hc viên cao hc và nghiên cu sinh trên tng s
ngi hc quy i di 5%
5. Mô
hình t
Trng i hc Theo quy nh ca Lut GDH
Hc vin Theo quy nh ca Lut GDH
2. B tiêu chun, tiêu chí phân mc cht lng c s giáo dc i hc
Tiêu chun 1: iu kin m bo cht lng
1.1. C s vt cht
1.2. Ging viên
1.3. Tài chính
2.1. Kh nng vic làm ca ngi tt nghip
2.2. ánh giá ca ngi hc
2.3. Kim nh chng trình ào to
15
3.1. Nng sut nghiên cu
3.2. Mc nh hng nghiên cu
3.3. Kinh phí nghiên cu
Tiêu chun 4: Hp tác quc t và kt ni cng ng
4.1. Tng thu t doanh nghip
4.2. Cán b là ngi nc ngoài
4.3. Ngi hc là ngi nc ngoài
Tiêu chun 5: Qun tr i hc
5.1. Mô hình và nng lc qun tr
5.2. Mc ng dng công ngh thông tin
3. Phân mc các ch s
Các tiêu chí ca b tiêu chun c ánh giá theo các mc nh sau: Không t, Mc 1
(t), Mc 2 (Cao) và Mc 3 (Rt cao).
Tiêu chun, tiêu chí, ch s Mc ánh giá
Mc 3 Mc 2 Mc 1 Không t
1 iu kin m bo cht lng
1.1 C s vt cht
Din tích t ít nht 5 ha
t 3/3
ch s
t 2/3
to và nghiên cu khoa hc ít nht 2,8
m2/SV H chính quy ào to ti ch
Chi phí u t mua trang thit b, hc
liu, th vin và h thng công ngh
thông tin ít nht 5% tng ngun thu
ca c s GDH
1.2 Ging viên (Mc 2 và 3 phi t c 2 ch s)
T l ging viên có trình tin s
- nh hng nghiên cu
- nh hng ng dng
- nh hng nghiên cu
- nh hng ng dng
≤ 15
≤ 20
≤ 20
≤ 25
≤ 25
≤ 35
> 25
> 35
1.3 Tài chính (Mc 2 và 3 phi t c 2 ch s)
16
bình trong 3 nm gn nht ít nht so
vi thu nhp bình quân u ngi
≥ 50% ≥ 35% ≥ 20% < 20%
≥ 2 ln ≥ 1 ln - -
2 ào to
2.1 Kh nng vic làm sau tt nghip (Mc 2 và 3 phi t c 2 ch s)
T l sinh viên có vic làm sau 12
tháng tt nghip ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% < 70%
T l nhà tuyn dng hài lòng v nng
lc ca sinh viên tt nghip ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% < 50%
2.2 ánh giá ca ngi hc
T l sinh viên hài lòng v cht lng
và hiu qu ào to ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% < 60%
2.3 Kim nh chng trình ào to ≥ 40% ≥ 20% ≥ 5% < 5%
3 Nghiên cu khoa hc
3.1 Nng sut nghiên cu
T l công b ISI/Scopus hng nm
tính trên cán b khoa hc i vi c s
nh hng nghiên cu
≥ 0,8 ≥ 0,5 ≥ 0,2 < 0,2
nh hng ng dng
≥ 0,8 ≥ 0,5 ≥ 0,2 < 0,2
S lng trích dn bình quân trên bài
báo khoa hc ≥ 3 ≥ 1 ≥ 0,1 < 0,1
3.3 Kinh phí nghiên cu
T l kinh phí nghiên cu trên tng
ngun thu hng nm ≥ 20% ≥ 10% ≥ 5% < 5%
4 Hp tác quc t và kt ni cng
ng
T l kinh phí thu t doanh nghip qua
tài tr, ào to và các hot ng khoa
hc công ngh
T l cán b khoa hc nc ngoài n
ging dy, nghiên cu trên tng s cán
b khoa hc
T l ngi hc là ngi nc ngoài
trên tng quy mô ào to ≥ 5% ≥ 2% ≥ 1% < 1%
5 Qun tr i hc
5.1 Mô hình và nng lc qun tr
Hi ng trng ã c thành lp và
hot ng hiu qu
ca nhà trng
5.2 Mc ng dng CNTT (Mc 1, 2 và 3 phi t c 2 ch s)
S lnh vc ng dng phn mm trong
tng s 9 lnh vc ct lõi ≥ 7 ≥ 6 ≥ 5 < 5
Mc sn sàng áp ng nhu cu ca
tng lnh vc ct lõi ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% < 60%
4. Phân mc các CSGDH
a) CSGDH nh hng nghiên cu
iu kin cn: C s GDH ã t kim nh và s bng tin s cp hng nm
ti thiu là 20 (tính trung bình trong 5 nm gn nht)
Mc t
Tiêu chun/
Tiêu chí
chun
Tiêu chí 1.1 Mc 3 ≥ Mc 2 ≥ Mc 1
Có mt tiêu chí
cha t mc 1
Phn t chn (10 tiêu chí)
Tiêu chí 2.1
nht mt tiêu
còn li t
Tiêu chí 4.2
Tiêu chí 4.3
Tiêu chí 5.1
Tiêu chí 5.2
Mc t
Tiêu chun/
Tiêu chí
chun
Phn ct lõi (4 tiêu chí)
Tiêu chí 1.1 Mc 3 ≥ Mc 2 ≥ Mc 1 Có mt tiêu
chí cha t
Phn t chn (10 tiêu chí)
Tiêu chí 2.2
nht mt tiêu
Tiêu chí 2.3
Tiêu chí 3.1
Tiêu chí 3.2
Tiêu chí 3.3
Tiêu chí 4.1
Tiêu chí 4.2
Tiêu chí 4.3
Tiêu chí 5.1
Tiêu chí 5.2
5. Thông tin chi tit v các tiêu chun, tiêu chí phân mc
Tiêu chun 1: iu kin m bo cht lng
C s vt cht
- Din tích t ca c s GDH là din tích phn c s chính và phân hiu nu có.
- Din tích sàn xây dng ca c s GDH phc v ào to và nghiên cu c tính bng
tng din tích ging ng/phòng hc, din tích th vin, din tích phòng thí nghim,
19
din tích nhà xng thc hành. Ch s này tính bng tng din tích sàn xây dng phc
v ào to và nghiên cu khoa hc chia cho tng s sinh viên i hc chính quy.
- Chi phí u t mua trang thit b, hc liu, th vin và h thng công ngh thông tin
trung bình 1 nm tính trong 3 nm gn nht là tng s tin chi cho trang thit b thc
hành, thí nghim, hc liu, th vin và h thng công ngh thông tin nh wifi, máy tính,
phn mm… phc v ào to và nghiên cu khoa hc cho sinh viên.
Ging viên
T l sinh viên trên ging viên quy i tính bng tng s sinh viên quy i trên
tng s ging viên quy i.
Ging viên ca c s GDH là ging viên c hu hay có hp ng t 1 nm tr
lên vi c s GDH. Ging viên quy i là ging viên quy i theo các h s khác nhau
nh sau: ging viên có trình i hc x 0,3, ging viên có trình thc s x 1, ging
viên có trình tin s x 2, ging viên có chc danh phó giáo s x 3 và ging viên có
chc danh giáo s x 5.
Sinh viên quy i là sinh viên i hc chính quy quy i theo các khi ngành ào
to vi các h s nh sau: Khi ngành III và Khi ngành 7 có h s 1; Khi ngành I, IV,
VII có h s 0,8; Khi ngành VI có h s 0,6; Khi ngành II có h s 0,4. (Quy i theo
thông t 06/2018/TT-BGDT ngày 28 tháng 02 nm 2018).
Tài chính
Ngun thu ca c s giáo dc i hc là tng kinh phí thu t ào to, t chi
thng xuyên nhà nc cp và kinh phí t tài nghiên cu khoa hc và chuyn giao
công ngh, t ngun thu khác 1 nm tính trong 3 nm gn nht. Kinh phí trên 1 sinh
viên/nm bng tng ngun thu ca c s GDH trong 1 nm chia cho tng s sinh viên
(tính trung bình trong 3 nm gn nht).
Tiêu chun 2: ào to
Kh nng vic làm ca sinh viên tt nghip
T l sinh viên có vic làm (vic làm úng ngành ào to i vi mt s ngành
nh s phm, y dc, ngh thut, ngành ào to khác theo t hàng ca nhà nc) sau
khi tt nghip 12 tháng c kho sát bi c quan, t chc có thm quyn hoc bi các
c s GDH.
T l kho sát nhà tuyn dng hài lòng v k nng, nng lc ca sinh viên tt
nghip. Nhà tuyn dng là doanh nghip, c s, t chc trong nc và/ hoc quc t có
t cách pháp nhân s dng lao ng ào to t các c s GDH.
ánh giá ca ngi hc v cht lng và hiu qu ào to
Kho sát ý kin ánh giá ca sinh viên, hc viên cao hc, nghiên cu sinh ti các
c s GDH v cht lng và hiu qu ào to bi các c quan, t chc có thm quyn
hoc bi các c s GDH.
Kim nh chng trình ào to
T l chng trình ào to t kim nh trên tng chng trình ào to tính bng
tng s chng trình ào to i hc t kim nh trên tng s chng trình ào to
20
i hc. Chng trình ào to t kim nh là chng trình ã c t chc kim nh
trong hoc ngoài nc có úy tín c B Giáo dc và ào to công nhn ánh giá t.
Khuyn khích các c s GDH kim nh chng trình ào to theo chun khu vc
hoc quc t.
Nng sut nghiên cu
T l công b ISI/Scopus hng nm tính trên cán b khoa hc i vi c s nh hng
nghiên cu: tính bng t s tng công b ISI/Scopus (tp chí, k yu hi ngh) trên tng
s cán b khoa hc hng nm.
T l công b khoa hc hng nm tính trên cán b khoa hc i vi c s nh hng
ng dng:
tính bng t s tng công b khoa hc trên tng s cán b khoa hc hng nm.
Công b khoa hc: Bài báo khoa hc trong tp chí, k yu hi ngh trong danh mc hi
ng chc danh giáo s nhà nc công nhn; Kt qu nghiên cu, ng dng khoa hc,
công ngh ã ng ký và c cp bng c quyn sáng ch trong nc hoc quc t;
Gii pháp hu ích, t vn chính sách c ng dng hiu qu trong thc tin qun lý
nhà nc, trong i mi qun lý và phát trin kinh t - xã hi; Tác phm ngh thut
(gm sáng tác âm nhc, sân khu, in nh, múa, m thut, kin trúc và chng trình
biu din ngh thut), thành tích hun luyn, thi u th dc th thao t gii thng
quc gia, quc t; sách phc v ào to.
Mc nh hng nghiên cu
Mc nh hng nghiên cu ca c s GDH da trên s lng trích dn
bình quân trên bài báo ISI/scopus tra theo c s d liu công b.
Kinh phí nghiên cu
Kinh phí nghiên cu dành cho nghiên cu khoa hc hng nm ca c s GDH
tính trung bình trong 3 nm gn nht là kinh phí t ngân sách nhà nc, t hp tác quc
t, t kinh phí t b ca c s GDH và t các ngun khác.
Tiêu chun 4: Hp tác quc t và kt ni cng ng
Tng thu t tài tr, ào to, dch v, khoa hc và công ngh
Kinh phí thu t tài tr, t t vn, t hp ng ào to và nghiên cu vi doanh
nghip, a phng trên tng ngun thu ca c s GDH hng nm tính trung bình
trong 3 nm gn nht.
Cán b khoa hc nc ngoài
Cán b khoa hc nc ngoài n ging dy, nghiên cu trong thi gian ti thiu
2 tun vi c s GDH hng nm tính trung bình trong 3 nm gn ây.
Ngi hc là ngi nc ngoài
T l ngi hc là ngi nc ngoài trên tng quy mô ào to ca c s GDH
hng nm tính trung bình trong 3 nm gn ây.
21
Mô hình qun tr và hiu qu hot ng
- Hi ng trng:
+ C s GDH ã thành lp Hi ng trng
+ C s GDH ã xây dng quy ch hot ng ca Hi ng trng
+ Hi ng trng ã thông qua các quyt ngh ch o, giám sát hot ng ca Ban giám
hiu/Ban giám c
- Xây dng và trin khai Chin lc dài hn phát trin nhà trng
+ C s GDH ã xây dng Chin lc dài hn phát trin nhà trng
+ C s GDH ã ban hành các vn bn ch o, hng dn các n v, cá nhân trong
nhà trng trin khai Chin lc
- Thc hin trách nhim gii trình
+ C s GDH có cung cp y các thông tin cho 3 Công khai (Công khai cam kt
cht lng giáo dc và cht lng giáo dc thc t ; Công khai iu kin m bo cht
lng giáo dc; Công khai thu chi tài chinh theo các biu mu ca TT 09/2009/TT-
BGDT t nm hc 2009/2010 và TT 36/2017/TT-BGDT t nm hc 2018/2019)
+ C s GDH có cp nht các thông tin 3 công khai hàng nm
Nng lc ng dng công ngh thông tin trong qun tr c s
C s GDH yêu cu mt h thng thông tin qun lý hiu qu cho vic truy cp,
thu thp, chia s, phân tích, tng hp và ánh giá các tri thc và thông tin hin có. H
thng cung cp thông tin u vào rt quan trng cho vic a ra các quyt nh qun lý
h tr cho dy, hc, nghiên cu, chuyn giao tri thc và thc thi s mng ca c s
GDH. Tiêu chí này ánh giá v mc , nng lc ng dng toàn din công ngh thông
tin, h thng thông tin qun lý cho các hot ng ca c s GDH.
Mt h thng tích hp tng th có th áp ng y 9 lnh vc hot ng ct
lõi ca c s GDH bao gm: Qun lý tuyn sinh, qun lý ào to, qun lý sinh viên,
qun lý tài sn, qun lý nhân s, qun lý tài chính, qun lý d án, qun lý nghiên cu,
qun lý v công ngh - s hu trí tu.
22
PH LC 4: KT QU ÁNH GIÁ QUY HOCH 37
Quy hoch 121 và Quy hoch 37 tp trung vào vic phát trin mng li các
trng i hc giai on 2006 - 2020 theo quy mô, c cu ngành ngh và không gian.
Qua hn 10 nm thc hin, n thi im hin ti, vic trin khai quy hoch ã t c
nhng kt qu nht nh so vi nhng mc tiêu ã ra v mng giáo dc i hc. C
th nh sau:
1. V s lng và s phân b các CSGDH
n nay c nc ã có 236 CSGDH (không tính các trng i hc trc thuc
B Công an, B Quc phòng). V phát trin s lng các CSGDH, trong giai on t
nm 2006 n nay, c nc ã có 80 CSGDH c thành lp mi và nâng cp, nâng
tng s c s ào to trong h thng hin ti lên 236 trng i hc2 bao gm 171 trng
công lp, 60 trng t thc và dân lp và 05 trng 100% vn nc ngoài, trong ó có
61 trng i hc s phm và trng a ngành có ào to giáo viên. áng chú ý là trong
giai on trin khai Quy hoch 121, trung bình hng nm có 10 trng i hc ra i,
trong khi t nm 2013 n nm 2017, khi mc tiêu quy hoch các CSGDH c iu
chnh theo Quy hoch 37, s trng i hc c thành lp mi trung bình gim xung
và ch còn hn 02 trng/nm. iu này cho thy, quy trình thành lp các CSGDH ã
bám sát hn ch trng, chính sách ca ng và Chính ph, phù hp vi yêu cu quy
hoch chung ca c nc và các a phng, áp ng nhu cu nhân lc ca các b,
ngành và các a phng trong vic ào to ngun nhân lc phc v phát trin kinh t -
xã hi tng giai on.
V phân b mng li theo không gian, các CSGDH và TGV ã bao ph hu
khp các vùng min trong c nc; so vi mc tiêu n nm 2020 ca Quy hoch 37,
n nay trong 06 vùng lãnh th ã có 02 vùng vt ch tiêu quy hoch, 01 vùng t ch
tiêu và 03 vùng ã xp x t. Vic thành lp mi các CSGDH c bn ã áp ng nhu
cu v c cu vùng, min; ng thi m rng c hi c tip cn GDH ca nhân dân
các vùng sâu, vùng xa và vùng khó khn, góp phn thc hin chính sách dân tc ca
ng và Nhà nc.
i vi ào to giáo viên, s phát trin mng li các c s ào to giáo viên
(TGV) trong thi gian va qua ã m rng c hi hc tp bc i hc và tip cn
các chng trình ào to giáo viên cho ngi hc thông qua vic tng s lng, quy mô
và loi hình ào to. C th là: Tính n nm 4/2018, Vit Nam có 113 c s ào to
giáo viên, trong ó có:
2 Không tính các trng thuc B quc phòng và B Công an
23
- 14 trng i hc s phm, bao gm: 06 trng i hc s phm (HSP Hà
Ni, HSP Hà Ni 2, HSP - i hc Thái Nguyên, HSP - i hc Hu, HSP - i
hc à Nng, HSP Thành ph H Chí Minh); 05 trng i hc s phm k thut
(HSP K Thut Hng Yên, HSP K thut Nam nh, HSP K thut Vinh, HSP
K thut Thành ph H Chí Minh, i hc S phm K thut Vnh Long); 02 trng
i hc s phm TDTT (Trng i hc S phm Th dc Th thao Hà Ni; Trng
i hc S phm Th dc Th thao Tp H Chí Minh) và Trng i hc S phm Ngh
thut Trung ng.
- 48 trng i hc a ngành và trng i hc c thù (ngoi ng, ngh thut,
th thao) có ào to giáo viên;
- 31 trng cao ng s phm các a phng (không tính Trng CSP Hà
Nam ã sáp nhp và Trng CSP Hà Nam Cà Mau ã gii th);
- 18 trng cao ng a ngành có ào to giáo viên;
- 02 trng trung cp s phm (Trng TCSP mu giáo nhà tr Hà Ni, Trng
Trung cp S phm mm non k Lk).
V c cu mng li theo hình thc s hu, mc dù s các trng i hc ngoài
công lp liên tc tng lên trong nhng nm qua, nhng vai trò ca khi các c s giáo
dc ngoài công lp trong phát trin h thng GDH còn hn ch.
T l CSGDH ngoài công lp và CSGDH 100% vn u t nc ngoài
nc ta chim t l còn thp 27,7% so vi mt s nc trong khu vc châu Á nh
Malaysia (khong 52%), Hàn Quc (khong 80%)
2. V quy mô SV và c cu ngành ngh ào to
V quy mô ào to, giai on t 2006-2016, tng s SV chính quy trong các
CSGDH ã tng gn gp ôi và t 1.767.879 SV trong nm hc 2016-2017.
Tuy nhiên, quy mô ào to trình i hc ti các trng H NCL là 243.975
SV, ch chim t l 13,87% SV i hc trong c nc, thp hn nhiu so vi mc tiêu
ca Quy hoch 37 và k vng ca Chính ph là n cui nm 2020 có khong 40% SV
hc tp ti các trng H NCL3
V c cu ngành ngh ào to, trong tng s SV h chính quy ang hc tp ti
các CSGDH trong nm hc 2016-2017, t l SV ngành ngh c phân b theo 07
khi ngành ngh ào to là: khoa hc giáo dc và ào to giáo viên (11%), khoa hc xã
hi và nhân vn (16%); công ngh, k thut giao thông, xây dng (32%); kinh doanh,
qun lý lut (30%) v c bn ã t và gn t mc tiêu theo Quy hoch 37. Mt s
CSGDH mi c thành lp và nâng cp ã bc u tp trung vào ào to các khi
ngành công ngh thông tin, công ngh k thut, k thut, sc khe, lut, khoa hc giáo
3 Ngh quyt s 14 nm 2005 ca Chính ph v i mi cn bn và toàn din GDH giai on 2006-2020 ra
mc tiêu n nm 2020, s SV hc ti các CSGDH NCL là 40% trong tng s SV
24
dc và du lch áp ng sát thc hn nhu cu ngun lc cho s nghip công nghip hóa,
hin i hóa t nc và i sng nhân dân theo nh mc tiêu ca Quy hoch 37.
3. V hot ng kim nh và m bo cht lng các CSGDH
V các iu kin m bo cht lng, mt s CSGDH ã có nhng c gng, n
lc trong vic m rng khuôn viên, tng cng c s vt cht và thit b, phát trin i
ng cán b qun lý và ging viên c hu. Mt s CSGDH Vit Nam ã có tên trong
các bng xp hng i hc trong khu vc, bc u khng nh uy tín và thng hiu
ca nhà trng trong hot ng ào to, nghiên cu khoa hc và hp tác quc t, to ra
ng lc cnh tranh v cht lng gia các CSGDH thu hút ngi hc. C th là,
trong 10 nm, s lng ging viên ã tng lên 72,792 trong nm hc 2016-2017 vi s
ging viên có trình tin s tng gn gp 3 ln so vi nm hc 2005-2006. n nm
hc 2017-2018, t l ging viên có trình tin s trong các CSGDH ã tng dn theo
tng nm và ã t mc tiêu cho n 2020 ca Quy hoch 37 là 21%.
V kim nh cht lng, tính n tháng 10/2020, ã có 147 CSGDH t tiêu
chun kim nh theo b tiêu chun kim nh cht lng giáo dc ca Vit Nam và 7
c s t kim nh bi t chc kim nh ca nc ngoài4, chim 65% trong tng s
các CSGDH. V kim nh chng trình ào to, c nc ã có 327 chng trình ào
to t kim nh cht lng, bao gm 132 chng trình c ánh giá theo tiêu chun
trong nc; 195 chng trình c ánh giá theo tiêu chun khu vc và quc t5. Nhiu
CSGDH t ch ã thit lp c h thng m bo cht lng bên trong hot ng
khá hiu qu, ã sm hoàn thành t ánh giá và c ánh giá ngoài.
V xp hng i hc quc t, vào nm 2013, Vit Nam mi có duy nht H Quc
gia Hà Ni có mt trong Bng xp hng QS Châu Á (Asia Quacquarelli Symonds
University Ranking) vi kt qu xp hng th 201-250 nhng n nm 2020 ã có thêm
10 trng H ca Vit Nam c xp hng trong bng xp hng, ó là H Quc gia
TP. HCM, Trng H Cn Th, H Hu và Trng H Bách Khoa Hà Ni, Trng
i hc Tôn c Thng, Trng i hc Duy Tân, Trng i hc Công nghip Thành
ph H Chí Minh, Trng i hc S phm Hà Ni, Trng i hc Kinh t Thành
ph H Chí Minh. n nay c nc ã có 03 trng t chng nhn t 3 sao n 4 sao
ca QS Star, bao gm trng H FPT, trng H Nguyn Tt Thành và Trng H
Tôn c Thng. Nm 2018, 2019 có 2 trng trong top 1000 i hc th gii theo
bng xp hng QS ó là H Quc gia TP.HCM nm trong nhóm 701-750 và H Quc
gia Hà Ni c xp vào nhóm 801-1000. Tháng 2/2019, có 3 nhóm ngành ca Trng
4 Có 07 trng: H Bách khoa HN, H Bách khoa TP HCM, H Bách khoa à Nng và H Xây dng, Trng
i hc Tôn c Thng, Trng i hc Khoa hc T nhiên – HQGHN, Trng i hc Quc t- HQG
TPHCM. 5 Chi tit xem trên website ca Cc Qun lý cht lng, B Giáo dc và ào to.
25
i hc Bách khoa Hà Ni (in - in t, C khí - Hàng không và Ch to, Khoa hc
máy tính - H thng thông tin), 03 nhóm ngành ca HQGHN (Vt lý - Thiên vn hc,
C khí - Hàng không và ch to, Khoa hc máy tính - H thng thông tin) c QS
World xp hng trong top 400-550 th gii. c bit, nm 2019 mc tiêu có 4 CSGDH
lt vào top 1000 th gii theo án nâng cao cht lng GDH giai on 2019 - 2025,
ã c Th tng Chính ph ký theo Quyt nh s 69/Q-TTg, ngày 15 tháng 1 nm
2019, ã t c và sm so vi k hoch 6 nm.
4. Mt s hn ch, bt cp trong quy hoch mng li các CSGDH hin ti
Mc dù ã t mt s kt qu, quá trình trin khai Quy hoch 121 và Quy hoch
37 ã bc l mt s hn ch, bt cp nên dù ã có rà soát, iu chnh mc tiêu và gii
pháp nâng cao cht lng nhng n nay, do nhiu nguyên nhân ch quan và khách
quan, vic sp xp, t chc li mng li các c s GDH và TGV còn rt hn ch và
c bn không hiu qu nh mong mun.
a. S lng các c s GDH tng nhanh nhng cht lng ào to GDH cha
có nhiu thay i
Mc dù tng nhanh v s lng nhng các c s GDH ít c u t tng
cng các iu kin m bo cht lng. Nhiu trng i hc phi chy theo s lng
tuyn sinh ly thu bù chi, không có ngân sách tái u t cho phát trin c s
vt cht, nâng cao nng lc ca i ng ging viên và i mi chng trình ào to. T
ó, cht lng ào to ca nhiu trng còn thp, sinh viên ra trng cha có k nng
và nng lc chuyên môn áp ng c yêu cu ca th trng lao ng.
b. Các iu kin m bo cht lng cha c áp ng nhiu c s GDH
Trong thi gian dài, mô hình phát trin GDH chú trng v s lng, cha chú ý
úng mc n các iu kin m bo cht lng và nhu cu xã hi; vic thành lp nhiu
trng C, H giai on 2006-2011 trong iu kin hc phí thp, ngun lc t ngân
sách nhà nc va thiu, va dàn tri, mang tính bình quân, không gn kt vi cht
lng ào to.
Bên cnh ó, nhiu trng cao ng, i hc tuy c nâng cp lên t các trng
trung cp, cao ng cha c u t thích áng áp ng các iu kin BCL, c
bit là cht lng và s lng i ng ging viên có trình cao và c s vt cht, trang
thit b phc v ào to, nghiên cu, dn n tình trng mt s c s giáo dc mang tên
là trng i hc, nhng thc cht mi iu kin vn ch là trng trung cp hoc cao
ng, dn n cht lng ào to không t trình i hc.
Tính chung trong toàn h thng, mt trong s các tiêu chí quan trng m bo
cht lng ào to là i ng ging viên vn không áp ng c yêu cu.
c. H thng GDH cha áp ng c nhu cu ca th trng lao ng
26
Do công tác d báo nhu cu ngun nhân lc áp ng nhu cu phát trin kinh t
xã hi cha c trin khai úng mc ã dn n tình trng mt cân i gia các ngành
ngh ào to, cha áp ng c nhu cu ca th trng lao ng. Tiêu chí ng ký, xác
nhn ch tiêu ào to ca các trng ch yu da trên s lng ging viên và c s vt
cht ca nhà trng, mà cha chú trng n ánh giá, xác nh nhu cu s dng nhân
lc ca th trng lao ng và mi liên kt vùng ca các tnh lân cn trong vic cung
cp dch v ào to. Do ó, s lng các ngành ào to b trùng lp còn nhiu, dn n
mt b phn sinh viên tt nghip không tìm c vic làm úng chuyên môn sau khi tt
nghip, gây bc xúc trong xã hi và lãng phí ngun lc.
tng doanh thu và ch tiêu tuyn sinh, nhiu c s GDH ã thu hút ngi
hc bng vic m mi các ngành/lnh vc thc cht ã bão hòa v nhu cu và ít chi phí
u t nhng c ông o gii tr a thích nh kinh t, tài chính, ngân hàng, ngoi
ng (ting Anh)6. Vi mc tiêu này, mt s trng thc cht là n ngành nhng chuyn
sang a ngành mt cách c hc, va không m bo cht lng ào to, va to nên s
chng chéo trong ào to.
Trong khi có nhiu ngành ngh ào to chng chéo, d tha thì có nhiu ngành
ngh áp ng xu th và nhu cu ngun nhân lc trong hi nhp quc t, trc ht trong
khi các nc ASEAN, li cha c quan tâm và u t úng mc.
i vi ào to giáo viên, vic m rng các ngành ào to s phm các c s
a ngành ã dn n s khó kim soát trong quy hoch các c s TGV. Theo mc tiêu
tuyn sinh ca Quy hoch 37, ti nm 2020 quy mô ào to s phm chim 10% trong
tng s sinh viên tuyn mi. Tuy nhiên, t nm 2013 n 2016, ch tiêu tuyn sinh ngành
s phm luôn cao hn mc tiêu ra. Cht lng ào to giáo viên cha áp ng chun
u ra, thiu c ch sát hch ngh nghip giáo sinh s phm trc khi ra trng; c
bit là các c s ào to giáo viên ti a phng ào to theo ch tiêu tuyn sinh không
có kim soát tuyn sinh nên cht lng thp, i ng ging viên thiu cht lng; nhim
v bi dng cha áp ng c yêu cu i mi ca chng trình giáo dc giáo dc
ph thông mi.
d. S phân b các c s GDH dàn tri v mt a lý nhng cha phù hp
Do quan im trong Quy hoch 37 da nhiu vào hai yu t là a lý và mt
dân c, trong nhng nm va qua, nhiu c s giáo dc i hc ã c thành lp mi
hoc nâng cp t các trng cao ng ti nhiu tnh thành trong c nc.
Công tác quy hoch, phát trin h thng GDH cha sát vi thc tin yêu cu phát
trin kinh t xã hi ca t nc và qui mô phát trin dân s khin cho s c s GDH phát
6 Theo thng kê t B GDT, ti thi im tháng 12/2016, s sinh viên hc khi ngành kinh doanh và qun lý,
pháp lut vn chim 30% trong tng s sinh viên bc i hc tr lên.
27
trin nhanh, không ngun tuyn; mt s ngành ngh ào to không gn cht vi nhu cu
phát trin kinh t xã hi ca t nc, ca ngành và ca tng a phng khin sinh viên
tt nghip không tìm c vic làm gây bc xúc trong d lun xã hi.
Hu ht các a phng u mong mun có trng i hc ca riêng mình áp
ng nhu cu phát trin ngun nhân lc ca tnh thành mình. Tuy nhiên, khi lp án
xây dng trng i hc mi, các nhiu a phng cha có kho sát nghiêm túc và
khoa hc v nhu cu ào to, kh nng u t ngun lc ca a phng và s dch
chuyn ca lc lng lao ng gia các a phng. iu này dn n thc trng “ht
hi” sau mt vài nm khi mi c thành lp, nhiu trng i hc ca a phng
không m bo c ngun tài chính bn vng. Thc trng này cng xy ra vi không
ít trng i hc c thành lp mi hoc nâng cp lên t trng cao ng bi mt s
b ngành.
e. Cha có s phân loi các c s GDH giúp nh hng cho u t trng im
Yêu cu v phân tng xp hng các c s GDH cng ã c quy nh trong
Lut Giáo dc i hc. Tuy vy, mng li các c s GDH ca nc ta cha c
phân loi rõ nét theo các nh hng nghiên cu hoc ng dng nhm xác nh t trng
gia ào to/nghiên cu khoa hc/dch v, làm cn c xác nh trng tâm u t có
sn phm cht lng cao. Quá trình quy hoch cha to ra c c ch phân loi v
nh hng phát trin và cht lng giáo dc ca các c s, do ó cha có cn c
nhà nc u t u tiên i vi nhóm CSGDH hot ng hiu qu, có tim nng phát
trin ngang tm CSGDH tiên tin th gii, hoc u t trng im i vi các ngành
ngh ào to và nghiên cu thuc lnh vc c Nhà nc u tiên, có óng góp t trng
cao vào s phát trin kinh t - xã hi và khoa hc công ngh ca t nc.
V xp hng quc t, ch có mt s ít các c s GDH ca Vit Nam c xp
hng mc dù s lng các trng i hc ca Vit Nam tng nhanh chóng trong nhng
nm qua. Hin nay, Vit Nam vn cha có CSGDH nào trong nhóm 500 i hc hàng
u th gii (theo mt s bng xp hng có uy tín th gii nh bng xp hng THE,
ARWU hoc QS World...), cha có trng i hc nào c xp trong top 100 Châu Á.
GDH ca Vit Nam còn có khong cách tng i xa so vi GDH ca các nc
trong khu vc trên khía cnh xp hng quc t.
f. S tham gia ca khi các c s giáo dc ngoài công lp trong phát trin h thng
GDH còn hn ch
Hin nay, mng li các trng i hc gn nh ph kín toàn quc, trong ó
mng li các trng H NCL ã phát trin 29/63 tnh, thành ph. Dù có s phát trin
nhanh v s lng, các trng H NCL ã và ang gp nhiu khó khn c v ngun lc
(do u t cho giáo dc cn ngun lc ln) và v c ch chính sách khi phi cnh tranh
28
“không cân sc” vi các trng i hc công lp có b dày lch s và c Nhà nc
h tr nhiu ngun lc v t ai, tài chính, trang thit b và nhân lc.
Trong iu kin ngân sách nhà nc ngày càng hn hp, s thu hút, huy ng
ngun lc ca xã hi vào u t phát trin GDH là rt cn thit. Tuy vy, thc t là s
tham ca các t chc, cá nhân trong u t phát trin các c s GDH ngoài công lp
còn hn ch, cha tng xng vi tim nng và nhu cu phát trin. Nhiu a phng
có nhu cu và mong mun khuyn khích, thu hút u t phát trin giáo dc ào to cht
lng cao nhng cha có chính sách thc s u ãi v t ai, thu, ngun nhân lc cho
các nhà u t.
Vic xây dng và ban hành vn bn quy phm pháp lut còn chm, thiu ng
b; mt s vn bn quy phm pháp lut thiu tính c th, kém tính kh thi, cn tr hot
ng ca các trng ngoài công lp.
g. Hi nhp quc t trong giáo dc i hc còn hn ch
Quá trình quy hoch mng li cha to ra c mt khuôn kh, nh hng
tng th cho quc t hóa giáo dc i hc, nên hu ht các trng i hc Vit Nam
ang c gng t tìm tòi, hc hi kinh nghim quc t trong liên kt ào to vi nc
ngoài, xây dng chin lc kim nh cht lng theo chun quc t, thc hin hot
ng trao i sinh viên và ging viên, tham gia nghiên cu liên quc gia, và xây dng
chng trình tiên tin có yu t quc t. Vic tìm tòi ch dng li áp dng riêng l các
kinh nghim cá nhân và hng ti nhng mc tiêu riêng bit mà cha có s gn kt vi
nhau trong mt chin lc phát trin nn giáo dc i hc tiên tin, hi nhp quc t.
Bên cnh ó, do quy hoch cha to ra c c ch cnh tranh, ng lc phát trin,
nhiu c s GDH cha thc s quan tâm, ch ng iu chnh chng trình ào to
có s liên thông, công nhn chuyn i tín ch vi các nc trên th gii, mà trc
ht là các nc ASEAN. Hp tác, liên kt trong nghiên cu khoa hc vi nc cng
cha c coi trng úng mc.
Quy hoch mng li cng cha to ra c ng lc mnh m thu hút các nhà
u t, các c s giáo dc ào to nc ngoài tham gia vào cung cp các dch v giáo
dc cht lng cao. So vi dân s và nhu cu hc tp ca ngi dân Vit Nam, s c s
GDH có vn u t nc ngoài ti Vit Nam hin nay còn rt hn ch7.
5. Nguyên nhân ca nhng hn ch, bt cp
7 Trong 5 c s GDH có vn u t nc ngoài c thành lp cho n nay, ch có Trng i hc RMIT là
hot ng nh mt trng i hc theo úng ngha. Các trng i hc khác vn trong giai on hoàn thin c s
vt cht và xin m ngành ào to.
29
Quá trình phát trin kinh t-xã hi và hi nhp quc t trong nhng nm gn ây
ã to ra s thay i mnh m v nhu cu, c cu ngành ngh và trình ào to trên
th trng lao ng. Cuc cách mng công nghip 4.0 ã và ang nh hình li nhng
lnh vc ào to mi nhn và nhng k nng quan trng nht cn thit cho th k 21.
Trong khi ó kh nng d báo cung cu nhân lc cp quc gia và cp c s ào to
còn hn ch và cha c các c s GDH coi trng úng mc; thiu h thng thông
tin qun lý thúc y công khai, minh bch thông tin t phía th trng lao ng. Do
ó, ã dn n tính trng mt cân i trong cung cu ngun nhân lc.
Nhu cu xã hi c tip cn GDH tng do Vit Nam ang thi k có t trng
dân s trong tui lao ng cao và s hc sinh THPT tng hàng nm. iu này cùng vi
tâm lý chung bng cp ã gây ra áp lc tng quy mô ào to i hc và áp lc m
trng t các a phng trong c nc, dn n tình trng quy hoch dàn tri, không
cung cp c ngun lc cho mt s c s GDH hay lnh vc, ngành trng im
u t phát trin tim cn vi trình khu vc và th gii.
Cách tip cn trong xây dng Quy hoch 121 và Quy hoch 37 u da trên các
ch tiêu v s lng, không gian mà cha tp trung vào vic s dng các công c m
bo cht lng quy hoch; cha ly thông tin v th trng lao ng và c ch cnh
tranh v cht lng, thng hiu làm c s chính iu chnh s lng c s ào to,
c cu ngành ngh phù hp vi nhu cu ngun nhân lc; cha a ra c chính sách
qun lý quy hoch bao gm vic giám sát các iu kin m bo cht lng, ánh
giá tình hình phát trin ca mng li so vi nhu cu ca th trng lao ng. Do ó,
dn n tình trng mt s c s GDH c thành lp mi hay nâng cp mt cách
nhanh chóng, trong khi không c giám sát v các iu kin m bo cht lng; cha
thng xuyên kim tra, ôn c và ánh giá kt qu thc hin quy hoch có nhng
iu chnh kp thi. Vic trin khai sau quy hoch thiu s sn sàng v t ai, vn u
t, ngun nhân lc, c ch-chính sách...,nên mt s trng sau khi c nâng cp hot
ng ch yu da trên các iu kin c s vt cht, i ng ging viên và cán b qun
lý có sn hoc có u t b sung nhng không áng k.
Quá trình ci cách u t công và hn ch v ngân sách nhà nc òi hi có s
tham gia nhiu hn ca khu vc t nhân trong u t cung cp các dch v GDH.
Trong khi ó, c ch chính sách khuyn khích xã hi hoá GDH li cha ng b, thông
thoáng và cha mnh khuyn khích khi t nhân tham gia u t phát trin GDH;
cha có s bình ng thc s gia các trng thuc khi công lp và ngoài công lp.
C th là, các vn bn quy phm pháp lut hin nay cha làm rõ c ch s hu cng nh
tính cht không vì li nhun ca các loi hình trng H NCL; cha có chính sách
khuyn khích c bit nh hng phát trin trng i hc t thc hot ng không
vì li nhun…