Publicații dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  1/17

  DUMA MIRELA

  Etic i deontologie

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  2/17

  Pub lica ii:

  1. Pr incipii etice pentru psihologi: Baza pentru n eleger ea i st pnir ea miezului pr o blemelor (Essential Ethics for Psychologists: APr imer for Under standing and Master ing Cor e Issues),Thomas F. Nagy, 2010.

  -r spunde lantr e b r i de felul:1.Cum identific i a bor deaz psihologii, pr o blemele de etic ?!2.Car e sunt cele mai impor tante concepte etice?3.Cum se pot aplica aceste pr incipii la situa ii specifice?-mai degr a b dect s explice fiecar e din cele 10(89 ) standar de ale Coduluideontologic al psihologilor amer icani (APA), car tea analizeaz pr incipiile car estau la baza codului.Con inut: - intr oducer e n Codul Etic(APA), scur t isor ic, pr ezentar ea pr incipiilor gener ale;

  - analizar ea n pr of unzime a standar delor etice: competen ;consim mnt infor mat; p str ar ea confiden ialit ii; evitar ea h r uir ii, a buzului;nonexploatar ea;-se ar at modul n car e aceste concepte cheie se aplic lar olur ile specifice ale psihologilor : luar ea de decizii eticen evaluar e, tr atament, cer cetar e, pub licar e, pr edar e i su per vizar e

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  3/17

  2. Dator ia de a pr oteja: consider a ii de or din etic, jur idic i pr ofesional pentru pr ofesioni tiins n tate mintal(The Duty to Pr otect: Ethical, Legal, andPr ofessional Consider ations for MentalHealth Pr ofessionals), James L. Wer th, Jr ., Eliza beth Reynolds Welfel; G. Andr ew H. Benjamin,2008.

  Psihologiii al i pr ofesioni ti n s n tate mentalr esimt anxietaten ceea ce pr ivete dator ia lor de a pr oteja atunci cnd lucr eaz cu indivizi poten ial per iculoi car e sunt la r iscul de a facer u altor a sau lor nii.

  Un studiu r ecent a eviden iat faptul c 75% dintr e psihologi sunt dezinfor ma icu pr ivir e la dator iile legale fa de aceti clien i.-ofer clinicienilor , su per vizor ilor i for mator ilor r esur se cu pr inz toar e pr ezentnd situa ii n car e dator ia de a pr oteja se poate aplica-pentru a pr omova cele maibune pr actici n unele dintr e cele mai pr ovocatoar edomenii d.p.d.v. etici legalntlnite de pr acticieni

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  4/17

  S e discut despr e bazele legale i etice ale dator iei de a pr otejai a dator iei de a aver tiza, despr ecodur i de etic pr ofesional n S UA i pe plan inter na ional, evaluar ea r iscur ilor pentru al ii,ncazur ile car e implic ameninr i gr ave la adr esa altor a, r nir e gr av , a buz, ur m r ir e, bolitr ansmisi bile etc.-amenin ar e fa de pr opr ia per soan (auto-v t mar e pn la sinucider e)

  Ajut psihologii i al i pr ofesioniti n n eleger ea op iunilor i a o bliga iilor n situa iile n car entmpin evenimente str esante sau clien i poten ial per iculoi ( pentru sine sau altul)

  3. Etica (agen ia) de r efer in pentru psihologi(Ethics Desk Refer ence for Psychologists),Jeff r ey E. Bar nett; W. Br ad Johnson; 2008.

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  5/17

  Ghid(de buzunar ) car e ajut psihologiin a identificai evita pr o blemele etice.O fer un scur t r ezumat al fiecr ei sec iunii al Codului Etic (APA) ( pr incipii, standar de)

  eviden iind dilemele comune i conflictele car e sunt asociate cu fiecar e sec iune n par te,ofer ind sugestii pr actice pentru pr evenir ea conflictelor i pr omovar ea pr acticilor pozitive.

  Pr intr e r esur seleutilizate de psihologn a r spunde eficient la conflictele etice se num r :

  1. model de luar e a unei decizii etice2. o list detaliat a ceea ce s fac atunci cnd se conf runt cu o plnger e3. r ecomandr i pentru pr actici etice atunci cnd se conf runt cu situa ii der isc r idicat

  Luar ea deciziei i pr actica etic n domenii specifice: centr e de ngr ijir e a s n t ii,su per vizar e i consultar e; clien ii cu tentative de sinucider e; cer in e de r apor tar e o bligator ie;r ezilier ea i a bandonul; r spunder ea la o plnger e etic , incompeten ;

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  6/17

  4 . Codul etic (APA) Comentar ii i Ilustr a ii de caz (APA Ethics Code Commentar y and CaseIllustr ations), Linda Camp bell; Mel ba Vasquez; S tephen Behnke; Ro ber t Kinscher ff; 2009.

  -examinar e compr ehensiv a Codului Etic(APA) i a pr ocesului complexde luar e a unei decizii etice-sunt descr ise S tandar dele etice cu pr inse n cod, aplica bilitatea lor imodalitatea pr in car e psihologii sunt ghida i n r ezolvar ea unei dilemespecifice-ilustr a iile de caz sunt utilizate pe par cur sul c r ii pentru a demonstr a pr ocesul pr in car e tr eceun psiholog cnd se conf runt cu o pr o blem etic-autor ii descr iu scenar ii r ealiste, identific dileme etice, sub liniaz factor iilu r ii unei deciziii pr ezint r ezolu iile cor espunz toar e dilemei-include comentar ii i ilustr a ii de caz aplica bile pentru multe domenii ale

  psihologiei(cons

  ultan

  , ed

  uca

  ie

  i fo

  r ma

  r e p

  r ofesional , ce

  r ceta

  r e,or ganizar e, pr actic pub lic i pr ivat )

  -este examinatndeapr oape modul n car e standar dele etice specifice suntr ela ionate la pr incipile gener ale (de ex. pr incipiul binefacer ii (a nu facer u cuiva), r esponsa bilitatei fidelitate)

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  7/17

  O cunoa ter e apr of undat a nor melor de lucru r elevante,r egulamentelei codul pr ofesional de etic ,

  toate com binate cu o metod de a bor dar e sistematic i r ezolvar ea dilemei sunt esen iale pentru pr actica etic n psihologie.

  5. Etica n psihologie S tandar de pr ofesionalei cazur i (Edi ia a II-a);(Ethics inPsychology Pr ofessionalS tandar ds and Cases(S econd Edition); Ger ald P. Koocher ; Patr icia Keith-S piegel;1998 .

  -psihologii se conf runt cu o gam lar g de pr o bleme etice(situa ii), de la a per cepetaxe la p str ar ea confiden ialit ii, de la efectuar ea de cer cet r ii la r espectar eaclien ilor , colegilor i studen ilor -a fost complet actualizat cai r spuns la evolu ia tendin elor n domeniulcer cet r ii psihologice dar i dator it schim b r ilor impor tante n Codul Etic(APA)-pr ezint o a bor dar e moder n pentru pr actica psihologic ofer ind mijloace

  constructive pentru pr evenir ea pr o blemelor i r ezolvar ea etic a acestor a-ar e n veder e discu ii pe tema: censeamn a fiun psiholog car e ac ioneaz pebazaunor pr incipiii etice; aplicar ea codului etic; competen ; o bliga ii etice n psihoter apie; etican psihoter apie: tehnici; confiden ialitate, p str ar ea nr egistr r ilor (datelor ); ulilizar ea evalu r ilor etc.

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  8/17

  6 . Etica n Psihoter apie i n Consilier e - Ghid pr actic, ed. III;(Ethics in Psychother apy andCounseling- A pr actical guide; Thir d Edition), KennethS . Pope; Mel ba J. T. Vasquez, 2007.

  -vigilen a psihologului n implicar ea activ-contientizar ea standar delor etice i a codur ilor este crucial pentru a ficompetentn pr actica psihologic , dar acestea nu pot nlocui a bor dar ea activ ,cr eativ pentru ndeplinir ea r esponsa bilit ilor etice-nu se pot aplica standar dele i codur ile ntr -un mod nechi bzuit deoar ecefiecar e client esteunic-consultar ea liter atur ii de specialitate, evolu ia cer cet r ilor i a teor iilor ndomeniu-incer titudineauman : Dar dac m nel n aceast pr ivin ? Dac este ceva peste car e am tr ecut cu veder ea? Ar putea fi o modalitate mai eficient der ezolvar e a dilemei?-puner ea la ndoial a ac iunilor unui alt psihologS ub iecte: standar de etice i gndir ea cr itic , plnger i de malpr axis sau deacor dar e a licen elor , r ela ii sexuale cu clien ii, confiden ialitate, r spuns lar isc sucidar al unor clien ii; r ela ia su per vizor -su per vizat;-statistic confor m c r eia 958 de clien i au avut r ela ii intime cu un ter apeut

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  9/17

  7. n eleger ea Codului Etic Ghid pr actic pentru psihologi(Decoding the Ethics Code A pr acticalGuide for psychologist);(Center for ethics education, International Educational and Professional Publisher , S agePub lications); Celia B. Fisher , 2003.

  -compar a ie Codul Etic(APA) 1992 vs Codul Etic(APA) 2002;-din 1953 a fostr evizuit de9 or i-Codul Etic(APA) 1992 totu i a r epr ezentat o schim bar e r adical n ceea ce pr ivete structur ai con inutul codului, s-au r ealizat distinc ii clar e ntr e pr incipiile car e stau la baza valor ilor f undamentale ale disciplineii nor mele specifice de luar e a unei decizii ar ticulate n 180 destandar de etice distincte-pr ocesul de dezvoltar e a Codului Etic (2002), cu pr inde: intr oducer e i aplica bilitate; pr eam bul, pr incipiile gener ale (5), standar de etice(10)

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  10/17

  8. Fundamente de pr actic , cer cetar e i pr edar e etic n psihologie(Foundations of ethical pr atice,r esear ch and teaching in psychology); Kar en S tr ohm Kitchener , 2000.

  -una dintr e intele c r ii este de a f ur nizabazele pentru a gndi cr itic cu pr ivir e la pr o blemeleetice-pr o blemele, deciziile etice au devenit dificil de separ at de cele legalei cnd acestea se potsepar a, psihologii de multe or i tr e buie s cntr easc att implica iile legale cti etice aleacestor ac iuni-scopul acestei cr i este de a ajuta psihologii car e se conf runt cu aleger i dificile pentru a luao dezicie etic-sunt analizate n detaliu 6 dileme cr itice: consim mntul infor mat, confiden ialitatea,evitar ea r ela iei multiple, competen , r esponsa bilitate, dr eptur ile per soanei, intimitateasexual cu clien ii;-toate aceste pr o bleme sunt r eg site n pr actic i sunt ilustr ate cu cazur i extr ase dinexper ien ele din via a r eal

  Caz 1: Unb rbat c s tor it avnd 2 copii vinen ter apie. n cur sul ter apiei, el dezv luie faptul c este bisexual i c este ser opozitiv(Hiv pozitiv) fiindu-i f r ic c ar dezvolta sindr omul bolii S IDA dar nudor ete ca so ia sa s afle despr e condi ia sa medical numai dac chiar va dezvolta simptomele.

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  11/17

  Cazul implic 2 poten iale situa ii: o r nir e a clientului i ru per ea r ela iei ter apeutice dac

  ter apeutul ncalc standar dul de confiden ialitate (divulgnd infor ma ia) mpotr iva dor in eiclientului pe de-o par te i dac nu ac ioneaz n acest sens so ia poate su por ta daune i nu nultimul r nd copiiin cazul n car e mama este depistat a avea acest virus.

  9. Manualul de etic pr ofesional pentru psihologi ntr e b r i, pr o bleme i contr over se(The Hand book of Pr ofessional Ethics for Psychologists Issues, Questions and Contr over sies),WilliamO` Donohue; Kyle Fer guson; 2003.

  -ncear c s fie mai cu pr inz toar e dect c r ile existentei pr in ur mar e acoper sub iecte de o bicei neglijate cum ar fi motivar ea mor al (r a ionamentul mor al) ietica de acor dar e a licen elor pr ofesionale-mai degr a b dect s ia aceste declar a ii etice ca dogm , fr a fi puse landoial , ci pur i simplu n elese i r espectate autor ii ncur ajeaz chestionar eai atitudinea cr itic-sunt analizate cteva concepte pr intr e car e: confiden ialitate n psihoter apie;taxelei ar anjamentele financiar e; nel ciunea n cer cet r ile efectuate; aspectelegate de pr o blemele minor it ilor etnice; consim mntul pentru tr atamenti pt. cer cet r i n cazul copiilor

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  12/17

  10. Pr actica pr ofesional de psihologie(The pr ofessional pr actice of psychology); Geor gianaS hick Tr yon; 1986 .

  -acest volum ofer infor ma ii pr actice cu pr ivir e la r olur ile pr ofesionale ale psihologilor , cadrul n car e ei lucr eaz i pr o blemele etice car e afecteaz pr actica pr ofesional-for mar ea pr ofesional a psihologului-activitatea psihologului: psihoter apie; evaluar e clinic ; su per vizar e;consilier e psihologic ; pr actica medico-legal ;-psihologii pot s lucr eze n ca binete pr ivate; centr e comunitar e de s n tatemintal ; asocia ii de ngr ijir e a s n t ii; n coal ;-apar n pr actica psihologic pr o bleme legate de: acor dar ea licen elor ;r spunder ea pr ofesional ; aspecte legalei pr o bleme etice;

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  13/17

  11. Rezolu ia Asocia iei Psihologilor Amer icani cu pr ivir e la implicar ea psihologilor ninter ogator ii la centr ele de deten ie S UApentru de inu ii str ini

  pr o blema major : psihologii car e par ticip la inter ogator ii cu de inu ii str ini la centr ele dedeten ie S UA(Guantanamo Bay, lagr ele Camp i nchisoar ea A bu Ghr ai b) lucr eaz ntr -un cadrunecor espunz tor , nc lcnd dr eptur ile omului de inut

  scopul r ezolu iei este dub lu: 1. pentru a pr oteja per soanele fizice de posi bila utilizar e a tor tur ii ialte tr atamente crude, inumane sau degr adante n timpul inter ogator iilor i 2. pentru a pr oteja psihologii att dpdv. etic cti psihologic de la implicar ea n astfel de inter ogator ii

  ca ur mar e a a buzur ilor r apor tate de pr izonier ii de la A bu Ghr ai b i Guantanamo Bay,unii psihologi pun sub semnul ntr e b r ii politica Asocia iei Psihologilor Amer icani emis anul tr ecutcar e afir m c este etic pentru psihologi pentru a ser vii n calitate de consultan i la inter ogator iilemilitar e i la culeger ea de infor ma ii din motive de secur itate na ional . APA ns a emis or ezolu ie n august r eafir mndu- i pozi ia sampotr iva tor tur ii i a tr atamentului degr adant.

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  14/17

  Acuza i c au luat par te la un pr oces car e a implicatnc lcr i ale dr eptur ilor f undamentale aleomului, psihologii i psihiatr ii au sus inut c nu au fost r esponsa bili pentru actele lor . Ei au ac ionatnconfor mitate cu legile, r egulamentele i autor itatea guver namental car e i-au pr otejat der esponsa bilit ile per sonale. Ei au ur mat ntocmai legea, opinia pub lic ar ef uzat s accepte acestr a ionament.

  nainte de 2002, Codul Etic(APA) a r ecunoscut c r esponsa bilit ile eticeuneor i sunt n conflict cuautor itatea guver namental i n cazul n car e standar dele etice ale psihologilor sunt n conflict culegea, cu r egulamentele sau alte autor it i de r eglementar e legal , psihologiii fac cunoscutangajamentul lor fa de Codul etici iau m sur i de solu ionar e a conflictului (APA, 1992, p. 16 00);

  Codul Etic(APA), 2002 include i o adoua teza confor m c r eia n cazul n car e conflictul nu pate fir ezolvat pr in astfel de mijloace, psihologii pot s ader e la condi iile pr ev zute de lege,r egulamentesau alte autor it i legale(APA, 2002, p. 106 3).

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  15/17

  APA a sub liniat faptul c psihologiindeplinesc un r ol vital n ceea ce pr ive te utilizar eainter ogator iilor etice pentru a pr otejabun star ea de inu ilor i este imp. modul n car e psihologii potcontr i buii la pr omovar ea bun st r ii de inutului i la un tr atament cor espunz tor . Totui codul de eticaAPA nu a r ecunoscut nicio cer in a unui tr atament adecvat car e s r eglementeze activitatea psihologilor cu de inu i ca standar de aplica bile.

  n 2008, du p anin car e s-a discutat despr e implicar ea psihologilor n pr ocesul de inter ogar e ade inu ilor , APA su pune aceast politic la vot, emi ndun comunicat de pr es pr in car e anun faptulc psihologii nu pot lucr a n astfel de centr e cu excep ia cazului n car e lucr eaz dir ect pentru per soanele car e sunt de inute sau pentru un ter independent de lucru pentru a pr oteja dr eptur ileomului.

  Pr actici eticen psihologia oper a ional :(EthicalPr actice inO per ationalPsychology: Militar y and

  National Intelligence Applications); Carr ie H. Kennedy; Thomas J. William, 2010.

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  16/17

  12. Dileme etice cu car e se conf runt mem br ii Asocia iei Psihologilor Amer icaniUn sondaj na ional(KennethS . Pope; Valer ie A. Vetter )

  -un eantion aleator iu de 1319 mem br i ai Asocia iei Psihologilor Amer icani (APA) au fost ruga i sdescr ie incidente pe car e le consider dpdv. etic pr ovocatoar e sau ngr ijor atoar e-ei tr e buiau s ofer e exemple de pr o bleme etice cu car e s-au conf runtat ei sau colegii lor n ultimii 2ani, n munca lor -n cazul n car e nu au ntlnit astfel de pr o bleme, s nsemneze totui acest lucru-s-au pr imit r spunsur i de la6 79 psihologi(r ata de r spuns 51%), 14 au r spuns c s-au r etr as dinactivitate, 3 au r apor tat c nu lucr eaz pr opr iu-zis ca i psihologi, 134 au indicat c nu au ntlnitincidentengr ijor toar e n activit ile ntr epr inse n ultimii 2 ani

 • 8/6/2019 Publicaii dedicate subiectului deontologiei profesiei de psiholog

  17/17

  -par ticipan ii au ofer it un nr . de 703 exemple,ncadr ate n 23 de categor ii gener aleCategor ia n %

  1. Confiden ialitate 128 182. Rela ii conflictuale, neclar e, duale 116 173. S ur se de plat , cadru de lucru i metode

  97 14

  4 . Pr o blemen pr edar e, mediul academici ngr ijor r i legate deinstru ir e

  57 8

  5.Pr o bleme legale 35 56 . Cer cetar e 29 47. Conduita colegilor 29 48. Pr o bleme sexuale 28 49. Evaluar e 25 410. Inteven ii d un toar e sau discuta bile 20 311. Competen 20 312. Codul Etic(conexe)i Comitetele 17 213.Pr o blemen mediul colar 15 214 . Pub licar e 14 215. Insuficienta pr ogr amelor educa ionalei lipsa de su por tfinanciar (indivizi sr aci, f r ad post, fr loc de munc )

  13 2

  16 . S u per vizar e 13 217.Pub licitate(r eclam )i r epr ezentar e (denatur ar e) 13 218. Muncan or ganiza ii i societ i industr iale 9 119. Pr o bleme medicale 5 120. ncheier ea ter apiei 5 121. Etnie 4 122. nr egistr ar ea datelor 4 123. Diver se 7 1