Prssa January Newsletter

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prssa January Newsletter

 • 7/31/2019 Prssa January Newsletter

  1/8

  SJDVS_ KIX]XF_I t Nekyerv ?35?

  MGID]IE@FQQE

  ]jmfedLiafeXjr`}gjs

  HIQ FKRJDRIA%Mgim`jyqjyr

  bemiojj`EKA

  qxfqqir

  FK]FAI QGF] F]]YI

  ? S_]]E Liloir ]sjqdfhgq

  = Leajkke Fkk _imes

  9 Oixeri jb ]JSE

  8 Meqmgfkh ys xfqg Kfmjdi Xidmg

  7 Medikaer

  Afavjy`kjxfbBemiojj`xiriemjykqrv

  fqxjydaoiqgixjrda}qgfraderhi}q:

  JkNekyerv?2$S_]]Egj}qiafq}str}q}jmfed

  liafexjr`}gjsjbqgiuyerqir+LydOliafe

  Njyrkedf}lSrjbi}}jr$reavQiybid$qeyhgqqgi

  ivi,jsikfkhxjr`}gjsysaeOkhliloir}jk

  qgimyrrikqqrika}fk}jmfedliafe+Qgf}

  edyeodixjr`}gjsfkbjrlia}qyaikq}eojyq

  qgiflsjrqekmijboyfdafkhekjkdfkisri}ikmi

  fkjrairqj}qevridiekqekaysqj}siiabjr

  ilsdjvir}+Fbvjylf}}iaqgiliiOkhmgim`

  jyqqgf}faijekaf}fqSrjbi}}jrQiybid}

  xio}fqiqj}iigf}sri}ikqeOjk}jk]dfai}geri

  eka]mrfoa+

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3SuNx0UrnEohttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3SuNx0UrnEohttp://digitaljournalism.org/?cat=4http://digitaljournalism.org/?cat=4http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3SuNx0UrnEohttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3SuNx0UrnEohttps://twitter.com/%23!/calpolyprssahttps://twitter.com/%23!/calpolyprssahttp://www.facebook.com/calpolyprssahttp://www.facebook.com/calpolyprssa
 • 7/31/2019 Prssa January Newsletter

  2/8

  MGID]IE@FQQE

  U " E xfqg Lerheriq Sem`

  Lerheriqf}ebjyrqgvierNjyrkedf}lLenjrxfqgeMjkmikqreqfjkfkSyodfm_ideqfjk}+

  Qgf}f}Lerheriq}}imjkavierfkS_]]E+FkeaafqfjkqjfkqirkfkheqJkqgiGjrf~jk

  Mjllykfmeqfjk}$}gif}ed}jxjr`fkheqqgiLy}qekhAefdve}qgi]simfed]imqfjk}

  Mjjrafkeqjr+

  5+Xgeq ehikmv eri vjy myrrikqdv fkqirkfkh eq:F fkqirk eq Jk qgi Gjrf~jk Mjllykfmeqfjk}+ Fq f} e }ledd syodfm rideqfjk} bfrlfk Sf}lj Oiemg xfqg e erfiqv jb mdfikq}$ oyq lekv eri mjk}ylir srjaymq}qgeq bjmy} jk mjk}ylir} xfqg hriik eka emqfi dfbi}qvdi}+ Myrrikqdv$ Jk qgiGjrf~jk ge} 52 mdfikq} qgeq rekhi brjl keqyred }`fk meri srjaymq} qj }ekaed}qj njhhfkh }qrjddir}+

  ?+ Xgeq gei vjy dierkia qgy} ber fk vjyr fkqirk}gfs:F gei dierkia ]J lymg }fkmi oifkh ek fkqirk eq Jk qgi Gjrf~jk% Jki jb qgiofhhi}q qgfkh} ge} oiik dierkfkh gjx qj mjllykfmeqi xfqg njyrkedf}q} ekaykair}qekafkh qgeq sijsdi edxev} xekq qj `kjx /xgeq(} fk fq bjr qgil:/ xgik

  vjy(ri qrvfkh qj gei vjyr srjaymq likqfjkia ov qgi liafe+ F(i ed}j oiik eodi qj sremqfmi 'oyq F(l }qfdd

  dierkfkh& gjx qj le}qir xrfqfkh fk e syodfm rideqfjk} }qvdi , kjq ny}q bjr sri}} ridie}i}$ oyq ed}j bjrsfqmgfkh eka bjddjxfkh ys xfqg qgi liafe+

  =+ Xgeq f} e qvsfmed aev bjr vjy eq qgi bfrl:Jk e qvsfmed aev eq lv fkqirk}gfs$ F(dd edxev} }qerq ov mgim`fkh ilefd} eka le`fkh }yri qgiri erik(qekv F kiia qj ri}sjka qj rfhgq exev '}ymg e} e njyrkedf}q djj`fkh bjr ljri fkbjrleqfjk jr flehi} bjr esrjaymq&+ Y}yeddv jqgir qe}`} fkmdyai ri}iermgfkh iafqjrfed medikaer}$ bjddjxfkh ys xfqg liafe xgjgei*}ikafkh }elsdi}$ sfqmgfkh liafe ebqir ri}iermgfkh ek ysmjlfkh bieqyri$ mrieqfkh liafe df}q}eka }jliqfli} af}qrfoyqfkh jr xrfqfkh sri}} ridie}i}+ _fhgq kjx xi gei e djq jb mdfikq} sriserfkh qjeqqika qreai }gjx}$ }j F(i oiik syqqfkh qjhiqgir liafe `fq} eka }mgiaydfkh essjfkqlikq} xfqgafbbirikq njyrkedf}q} qj dierk ljri eojyq qgi srjaymq} fk sir}jk+ Bjr jki jb jyr mdfikq}$ xi eri ed}j fkmgerhi jb ysaeqfkh qgifr xio}fqi qj fkmdyai qgifr rimikq liafe mjirehi+

  1+ Aj vjy gei ekv eafmi bjr liloir} jk joqefkfkh fkqirk}gfs}:F aibfkfqidv rimjllika riemgfkh jyq qj jqgir S_]]E liloir} xgik vjy gei uyi}qfjk} jr eribiidfkh }qri}}ia eojyq joqefkfkh fkqirk}gfs} eka iwsirfikmi+ Xi(i edd oiik qgiri , i}simfeddv qgiyssirmde}}lik% De}q vier F }jyhgq jyq @id}iv Lehky}ik 'bjrlir S_]]E sri}faikq& qj gids lisriseri bjr ek fkqirfix eka }gi xe} }j gidsbyd0 F bidq e djq ljri mjlbjrqeodi qed`fkh qj }jlijki xgjxe} lv siir+ @id}iv ed}j gea lv myrrikq fkqirk}gfs eq Jk qgi Gjrf~jk de}q vier , hiqqfkh qj `kjx girhei li e mgekmi qj ailjk}qreqi lv ljqfeqfjk eka gidsia li hiq qgi sj}fqfjk+ Jk qgeq kjqi$ vjyrieddv kiir `kjx xgik e brfika}gfs jr rideqfjk}gfs xfqg e siir xfdd gids vjy kiqxjr` vjyr xev fkqj ekfkqirk}gfs jr njo fk qgi byqyri , vjy srjoeodv gei e lymg derhir kiqxjr` qgek vjy qgfk`%

  S_]]E Liloir ]sjqdfhgq

 • 7/31/2019 Prssa January Newsletter

  3/8

  Eq qgi }imjka liiqfkh jb qgi uyerqir$ Lerv Rirafk eka Xgfqkiv Afe~ jb Rirafk }sj`i qj S_]]E+ Ojqg S_

  srjbi}}fjked} af}my}}ia qgifr rimikq riorekafkh eka }gjxia }qyaikq} qgifr myrrikq mdfikq melsefhk}+ Lerv

  Rirafk }qri}}ia qgi flsjrqekmi jb srjbi}}fjkedf}l fk qgi xjr`sdemi eka jbbiria edyeodi ri}yli qfs}+

  @jrv _ebqirv$ SH"I ]sj`i}sir}jk$ gida e mrf}f} mjllykfmeqfjk} xjr }gjs jk qgi qgfra liiqfkh jb qgi

  uyerqir ailjk}qreqfkh qgi flsjrqekmi jb S_ eka gefkh e mrf}f} mjllykfmeqfjk sdek fk ek jrhekf~eqfjk+

  S_]]E liloir} xiri }sdfq fkqj hrjys} eka hfik qgi mgekmi qj bjrlydeqi qgifr jxk mrf}f} mjllykfmeqfjk}

  sdek bjr qgifr }simfstm SH"I rideqia mrf}f}+ ]qyaikq} hefkia geka},jk iwsirfikmi aiedfkh xfqg mrf}f} sdekkfkh

  eka ri}sjk}i qgeq qgiv mek essdv fk qgifr byqyri meriir}+

  MSS_]]E} Leajkke Fkk Qjyr

  MGID]IE@FQQE

 • 7/31/2019 Prssa January Newsletter

  4/8

  MGID]IE@FQQE

 • 7/31/2019 Prssa January Newsletter

  5/8

  MGID]IE@FQQE

  Oixeri ]JSE dihf}deqjr},vjyi exe`ikia qgi oie}q

  OV> ELV AERFA]JK bjr GEQGXEV

  Brek`dv$ oibjri qgi oihfkkfkh jb de}q xii`$ qgi xjrda afakq `kjx lymg eojyq ]JSE ']qjs Jkdfki

  Sfremv Emq&+ Qgik$ xfqgfk e bix aev}$ ]JSE }xisq emrj}} }jmfed liafyl sdeqbjrl} df`i xfdastri

  fkbjrlfkh y}ir} jb fq} aekhirjy} flsdfmeqfjk} eka yrhfkh jqgir} qj srjqi}q ehefk}q fq+

  Xio}fqi} fddy}qreqia qgifr jssj}fqfjk ov

  hjfkh aer` 'jbfki&$ eka iik

  fkmjrsjreqia li}}ehi} jk qgifr }fqi} bjr

  y}ir} qj medd qgifr risri}ikqeqfi} eka

  }sie` jyq ehefk}q qgi ofdd+ Lenjr

  mjlsekfi}$ }ymg e} Hjjhdi$ Qxfqqir$

  Xf`fsiafe$ Bemiojj`$ eka lekv jqgir}$

  hedekf~ia syodfm jsfkfjk eka reddfia

  mrfqfmf}l+ Fb qgeq xe}kq ikjyhg$

  srjqi}qjr} qjj` qj qgi }qriiq} fk Kix Vjr`$

  ]ek Brekmf}mj$ ]ieqqdi eka Xe}gfkhqjk qj}gjx qgeq ]JSE xfdd orie` jr ai}qrjv

  qgi Fkqirkiq e} xi `kjx fq+

  Eka xgeq iwemqdv xiri ]JSE mrfqfm} mrvfkh jyq ehefk}q: Qgi srjsj}ia ofdd xjyda gei flsemqia e

  xgjdi gj}q jb f}}yi}$ oyq diq} bjmy} jk qgi jki} kier eka aier qj jyr xjr` e} e afhfqed ehikmv+

  Ler`iqir} eri uyfm`dv dierkfkh qgeq ibbimqfi }jmfed liafe sremqfmi} fkjdi ikhehilikq+ Vjy

  mekq }jdidv qerhiq vjyr eyafikmi eka }sriea qgi xjra0 qgeq xjkq myq fq ekvljri+ Kjx$ xi ly}q

  mrieqi mjkqikq qgeq eyafikmi} stka xjrqgv eka eri mjlsiddia qj }geri xfqg jqgir}+ ]j gjx aji} qgf}

  rideqi oem` qj ]JSE:

  Xidd$ ]JSE eqqem`} qgi irv srilf}i jb }jmfed liafe> oifkh eodi qj }geri mjkqikq xfqg jqgir}+

  ]fkmi qgi hjirklikq xjyda eqqem` mjsvrfhgq fkbrfkhilikq$ qgiv xjyda gei qgi eofdfqv qj qerhiq

  }fqi} qgeq gea uyi}qfjkeodi mjsvrfhgqia mjkqikq+ Hjjhdi xjyda oi }gyq ajxk fb }jlijki xiri qj

  ysdjea e sfreqia }jkh qj VjyQyoi+ Eka xi edd `kjx qgeq} fkifqeodi eka flsj}}fodi bjr VjyQyoi

  qj mjkqrjd+ ]JSEmjkqfkyia sehi 2

 • 7/31/2019 Prssa January Newsletter

  6/8

  MGID]IE@FQQE

  ]JSEbrjl sehi 9

  Ed}j$ flehfki Iddik AiHikiri} gjdafkh e mjkqi}q xgiri bek} gea qj sj}q faij} jb e bykkv

  aekmi qj xfk qxj qfm`iq} qj gir }gjx+ Fb ekv jb qgj}i serqfmfsekq} y}ia sfreqia ly}fm$ qgi ikqfri

  Iddik AiHikiri} xio}fqi

  mjyda oi }gyq ajxk+ Kj

  leqqir gjx qrffed fq

  }jyka}$ qgi hjirklikq

  xjyda gei qgi eofdfqv qj

  odjm` ajlefk keli} eka

  qgrieqik qgi dfidfgjja jb

  }jmfed liafe+

  ]JSE dihf}deqjr} uyfm`dv

  dierkia qgeq qgiv gea

  exe`ikia qgi oie}q eka

  }djxdv$ srjsjkikq} jb qgi

  ofdd oihek qj xfqgarex qgifr}yssjrq+ Qgik$ jk Brfaev

  ljrkfkh$ Deler ]lfqg$

  mgfib }sjk}jr jb ]JSE$ syddia qgi srjsj}ia ofdd edqjhiqgir$ kjqfkh qgeq dihf}deqjr} xfdd kiia qj

  rif}fq qgi faie jb mjloeqfkh jkdfki sfremv+

  Sjdfqfm} e}fai$ ]JSE} aieqg risri}ikq} e gyhi fmqjrv bjr qgi Fkqirkiq eka ljri }simfstmeddv$

  }jmfed liafe y}ir}+ Qgi jirxgidlfkh eljykq jb jssj}fqfjk srjia qj qgi hjirklikq qgeq qgiv

  mekq mjkqrjd xgeq f} kjq rfhgqbyddv qgifr}+ Fkqirkiq y}ir} eka }jmfed liafe ikqgy}fe}q} fddy}qreqia

  qgifr ai}fri bjr briiajl jb }siimg eka ek ykmik}jria Fkqirkiq+ ]JSE xe} qgrieqikfkh qj qe`i

  qgj}i fkkeqi rfhgq} exev+

  Gjxiir$ ]lfqg }qeqia qgeq ]JSE ge} jkdv oiik sj}qsjkia+ Fq f} df`idv qgeq dihf}deqjr} xfdd qrv qj

  aiidjs e }flfder ofdd qgeq xfdd mjloeq sfremv eka fkeairqikqdv rihydeqi qgi afhfqed xjrda+

  Fb }j$ oym`di ys dihf}deqjr}0 qgf} f}kq e sthgq xgiri qgi Fkqirkiq xfdd dj}i+

 • 7/31/2019 Prssa January Newsletter

  7/8

  MGID]IE@FQQE

  MSS_]]EEDYLKF]SJQDFHGQMeqmgfkh Ys xfqg Kfmjdi Xidmg

  Hreayeqfjk aeqi> Nyki ?355

  Mjlsekv> @fs Ljrrf}jk " E}}jmfeqi}

  Qfqdi> Emmjykq Iwimyqfi

  Ai}mrfsqfjk> F ]ysirf}i eka e}}f}q jk syodfm rideqfjk}melsefhk} bjr be}gfjk$ oieyqv eka dfbi}qvdi mdfikq}+ Fmyrrikqdv gekadi qj mdfikq} jk lv jxk> Hyrfe Oiemgxier$ eOre~fdfek,fk}sfria }xflxier dfki$ eka Ekqjfkiqqi Serf}$ ekidihekq mjddimqfjk jb dfkhirfi jyq jb Brekmi+ Fk eaafqfjk Fe}}f}q jk qgi melsefhk} bjr ]`fkk Mj}liqfm}$ ]irhiKjrlekq eq Njgk Brfiae ]edjk$ ]njoim` eka Dyde Dy SiqfqiDfkhirfi+ E aev fk qgi dfbi mjk}f}q} jb mjk}qekq ilefd

  }qriel} xfqg iafqjr} bjr keqfjked eka fkqirkeqfjked srfkqlehe~fki}$ jkdfki iafqjr} eka qidif}fjk liafe$ edxev}sfqmgfkh eka sy}gfkh vjyr mdfikq}+ Xrfqfkh f} e gyhi serq jblv njo e} xidd , F xrfqi eojyq e ridie}i e aev eka elmjk}qekqdv qgfk`fkh jb kix sfqmgi} eka ekhdi} qj le`i lvmdfikq} }qeka jyq+

Search related