of 5 /5
EXTREME SPORTS & URBAN CULTURE FESTIV 200% ADRENALINE, 100% JONG SWATCH Er zit sport in PARK SPOOR NOORD // ZONDAG 11 SEPTEMBER 2011 // 11 - 18 uur GRATIS TOEGANG EN INITIATIES www.antwerpstreetkicks.be

Programmafolder Antwerp Street Kicks

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Overzicht van de 23 verschillende activiteiten die plaatsvinden op Antwerp Street Kicks op zondag 11 september in Park Spoor Noord in Antwerpen.

Text of Programmafolder Antwerp Street Kicks

Page 1: Programmafolder Antwerp Street Kicks

EXTREME SPORTS & URBAN CULTURE FESTIVAL EXTREME SPORTS & URBAN CULTURE FESTIVAL EXTREME SPORTS & URBAN CULTURE FESTIVAL

200% ADRENALINE, 100% JONG

SWATCH

Er zit sport in

PARK SPOOR NOORD // ZONDAG 11 SEPTEMBER 2011 // 11 - 18 uur

GRATISTOEGANGEN INITIATIES

03 22 11 333

Op zondag 11 september kleurt Park Spoor Noord helemaal Urban. We dompelen je onder in alles wat extreem, spectaculair en cool is. City Kidz, eat your heart out! We zorgen voor maar liefst 23 verschillende activiteiten. Skaten, freestyle moto, breakdance , graffiti, twee verschillende muziekpodia en nog veel meer. De demonstraties van nationale en internationale toppers en een massa initiaties doen je ongetwijfeld snakken naar meer. Geen zin in initiaties of genoeg staan watertanden? Breng je eigen skate of bmx mee en laat je gaan op het funpark of de spineramp. Of neem deel aan de snowboard railbattle of de stand up dancebattle. We garanderen je een dag vol adrenaline, top actie & smooth moves!

www.antwerpstreetkicks.be

CAN

!T

INTE

RNA

TIO

NA

L GR

AFF

ITI F

ESTI

VAL

CAN

!T

INTE

RNA

TIO

NA

L GR

AFF

ITI F

ESTI

VAL

Gre

g va

n Tu

lder

, N

ico

Vink

en

hu

n c

rew

lat

en je

pro

even

van

de

wer

eldt

op in

het

BM

X’en

. G

reg

won

on

lan

gs h

et

Ned

erla

nds

kam

pioe

nsc

hap

en

is e

en r

ijzen

de s

ter

in h

et in

tern

atio

nal

e ci

rcu

it!

Met

Nic

o, h

et a

llrou

nd

mou

nta

inbi

ke

en B

MX

fen

omee

n,

bren

gen

we

de a

bsol

ute

wer

eldt

op n

aar

Park

Spo

or N

oord

! Zi

e ze

vlie

gen

… le

tter

lijk!

BM

X

dem

onst

rati

e - i

niti

atie

dem

onst

rati

e - i

niti

atie

FREE

STYL

E M

OTO

(FM

X)

FREE

STYL

E M

OTO

(FM

X) de

mon

stra

tie

dem

onst

rati

e

Swat

ch A

ntw

erp

Stre

et K

icks

in

a b

-boy

sta

nce

, i.s

.m.

RAW

CIR

CLES

, w

ordt

een

spe

tter

ende

mix

van

bre

akda

nce

, h

iph

op, p

oppi

ng,

dan

cin

g, b

attl

ing,

mc-

ing

& d

j-in

g! D

emon

stra

ties

en

init

iati

es w

orde

n g

egev

en d

oor

de t

op b

-boy

s u

it B

elgi

ë en

inte

rnat

ion

ale

topp

ers

zoal

s de

lege

nda

risc

he

popp

er, u

it d

e VS

, Slim

Boo

gie!

Hip

hop

bea

ts e

n m

c-in

g do

or

nie

man

d m

inde

r da

n

DJ

Jebe

l en

M

C Sc

ale.

D

e w

inn

aar

van

de

st

and

up

dan

ce

batt

le

zal

Bel

gië

vert

egen

woo

rdig

en o

p ee

n i

nte

rnat

ion

aal

dan

ce-e

ven

t! W

inn

aars

van

de

kids

bat

tle

kun

nen

gra

tis

naa

r RA

W

CIRC

LES2

012.

Waa

g je

kan

s en

sch

rijf

je in

via

ww

w.a

ntw

erps

tree

tkic

ks.b

e

URB

AN

PLA

TFO

RM

URB

AN

PLA

TFO

RM de

mon

stra

tie

- ini

tiat

ie -

batt

le

dem

onst

rati

e - i

niti

atie

- ba

ttle

free

styl

e - s

pine

ram

p - p

ool -

flat

land

- de

mon

stra

tie

free

styl

e - s

pine

ram

p - p

ool -

flat

land

- de

mon

stra

tie

Een

afg

ron

d va

n m

aar

liefs

t 60

met

er…

. D

urf

jij

te s

prin

gen

? Sa

men

met

de

para

com

man

do’s

van

Def

ensi

e in

stal

lere

n w

e éé

n v

an d

e m

eest

du

izel

ingw

ekke

nde

Dea

th R

ides

ooi

t, g

oed

voor

een

onv

oors

telb

are

kick

! D

efen

sie

inst

alle

ert

daar

naa

st o

ok h

un

Aër

otri

m e

n w

ie w

eet

win

je w

el e

en v

luch

t in

een

gev

ech

tsh

elik

opte

r.

DEA

TH R

IDE

& A

ËRO

TRIM

Can

!t,

het

top

inte

rnat

ion

aal g

raff

iti f

esti

val,

vin

dt v

oor

de t

ien

de m

aal p

laat

s in

An

twer

pen

. Der

tig

inte

rnat

ion

ale

ar

ties

ten

mak

en t

ijden

s S

wat

ch A

ntw

erp

Stre

et K

icks

een

gig

anti

sch

e “w

all”

van

60

x 4m

eter

. Kom

dat

zie

n!

Nie

t ie

dere

en k

an h

et z

egge

n,

maa

r w

ij w

el!

De

RED

BU

LL X

FIG

HTE

RS k

omen

naa

r Sw

atch

An

twer

p St

reet

Kic

ks!

Ron

ken

de, s

chre

euw

ende

mot

oren

en

een

uit

zin

nig

pu

blie

k on

der

leid

ing

van

FM

X le

gen

de Ji

mm

y Ve

rbur

gh. J

imm

y br

engt

een

leg

ertj

e FM

X t

oppe

rs i

n s

telli

ng

waa

ron

der

onze

nat

ion

ale

hel

d G

illes

Dej

ong,

die

on

lan

gs n

og d

e w

erel

dper

s h

aald

e. B

ackf

lip?

Tsu

nam

i? S

upe

rman

? N

o h

ande

r? Y

ou n

ame

it!

Swatch Antwerp Street kicks is een project in het kader van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 (AEYC2011). Surf naar www.aeyc2011.be voor meer informatie met betrekking tot Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011.

www.antwerpstreetkicks.be

Page 2: Programmafolder Antwerp Street Kicks

EXTREME SPO

RTS & U

RBAN

CULTU

RE FESTIVAL

EXTREME SPO

RTS & U

RBAN

CULTU

RE FESTIVAL

EXTREME SPO

RTS & U

RBAN

CULTU

RE FESTIVAL

200% AD

RENALIN

E, 100% JO

NG

SWA

TCH

Er zit sport in

PARK SPO

OR N

OO

RD // ZO

ND

AG 11 SEPTEM

BER 2011 // 11 - 18 uur

GRATISTOEGANGEN INITIATIES

03 22 11 333

Op zondag 11 septem

ber kleurt Park Spoor N

oord h

elemaal U

rban. W

e dom

pelen je on

der in alles w

at extreem, spectacu

lair en cool is. City Kidz, eat

your h

eart out! W

e zorgen voor m

aar liefst 23 verschillen

de activiteiten.

Skaten, freestyle m

oto, breakdance , graffiti, tw

ee verschillen

de mu

ziekpodia en

nog veel m

eer. De dem

onstraties van

nation

ale en in

ternation

ale toppers en

een m

assa initiaties doen

je ongetw

ijfeld snakken

naar m

eer. Geen

zin in

in

itiaties of genoeg staan

watertan

den? B

reng je eigen

skate of bmx m

ee en

laat je gaan op h

et fun

park of de spineram

p. Of n

eem deel aan

de snow

board railbattle

of de

stand

up

dancebattle.

We

garanderen

je

een

dag vol

adrenalin

e, top actie & sm

ooth m

oves!

ww

w.antw

erpstreetkicks.be

CAN !T INTERNATIONAL GRAFFITI FESTIVAL CAN !T INTERNATIONAL GRAFFITI FESTIVAL

Greg van Tulder, Nico Vink en hun crew laten je proeven van de wereldtop in het BMX’en . Greg won onlangs het Nederlands kampioenschap en is een rijzende ster in het internationale circuit! Met Nico, het allround mountainbike en BMX fenomeen, brengen we de absolute wereldtop naar Park Spoor Noord! Zie ze vliegen… letterlijk!

BMX

demonstratie - initiatiedemonstratie - initiatie

FREESTYLE MOTO (FMX) FREESTYLE MOTO (FMX) demonstratie demonstratie

Swatch Antwerp Street Kicks in a b-boy stance, i.s.m. RAW CIRCLES, wordt een spetterende mix van breakdance, hiphop, popping, dancing, battling, mc-ing & dj-ing! Demonstraties en initiaties worden gegeven door de top b-boys uit België en internationale toppers zoals de legendarische popper, uit de VS, Slim Boogie! Hip hop beats en mc-ing door niemand minder dan DJ Jebel en MC Scale. De winnaar van de stand up dance battle zal België vertegenwoordigen op een internationaal dance-event! Winnaars van de kids battle kunnen gratis naar RAW CIRCLES2012. Waag je kans en schrijf je in via www.antwerpstreetkicks.be

URBAN PLATFORM URBAN PLATFORM demonstratie - initiatie - battle demonstratie - initiatie - battle

freestyle - spineramp - pool - flatland - demonstratiefreestyle - spineramp - pool - flatland - demonstratie

Een afgrond van maar liefst 60 meter… . Durf jij te springen? Samen met de paracommando’s van Defensie installeren we één van de meest duizelingwekkende Death Rides ooit, goed voor een onvoorstelbare kick! Defensie installeert daarnaast ook hun Aërotrim en wie weet win je wel een vlucht in een gevechtshelikopter.

DEATH RIDE & AËROTRIM

Can !t, het top internationaal graffiti festival, vindt voor de tiende maal plaats in Antwerpen. Dertig internationale artiesten maken tijdens Swatch Antwerp Street Kicks een gigantische “wall” van 60 x 4meter. Kom dat zien!

Niet iedereen kan het zeggen, maar wij wel! De REDBULL X FIGHTERS komen naar Swatch Antwerp Street Kicks! Ronkende, schreeuwende motoren en een uitzinnig publiek onder leiding van FMX legende Jimmy Verburgh. Jimmy brengt een legertje FMX toppers in stelling waaronder onze nationale held Gilles Dejong, die onlangs nog de wereldpers haalde. Backflip? Tsunami? Superman? No hander? You name it!

Swatch

An

twerp

Street kicks

is een

project

in

het

kader van

An

twerpen

Eu

ropese Jon

gerenh

oofdstad 2011 (AEYC2011). Surf n

aar ww

w.aeyc2011.be voor m

eer inform

atie m

et betrekking tot An

twerpen

Europese Jon

gerenh

oofdstad 2011.

ww

w.antw

erpstreetkicks.be

Page 3: Programmafolder Antwerp Street Kicks

FOTO

: Vin

cent

J. W

atso

n

SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM demonstratie SKATE SPINERAMP JAM demonstratie SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM demonstratie SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM demonstratie

BIKE TRIAL BIKE TRIAL BIKE TRIAL demonstratie BIKE TRIAL demonstratie BIKE TRIAL BIKE TRIAL BIKE TRIAL BIKE TRIAL demonstratie BIKE TRIAL BIKE TRIAL BIKE TRIAL demonstratie

Je spant een plat touw tussen twee punten op ongeveer 40cm boven de grond en probeert Jan en alleman te

imponeren met je acrobatie, je perfecte evenwicht en razend scherpe reflexen. Dat is in korte bewoording Slackline,

een discipline overgewaaid uit de VS. Naast initiaties zullen er ook verscheidene demonstraties zijn van geoefende

slackliners. Onder leiding van Klimzaal Bleau.

SLACKLINE SLACKLINE SLACKLINE demonstratie - initiatie - workshopSLACKLINE demonstratie - initiatie - workshopSLACKLINE SLACKLINE SLACKLINE SLACKLINE demonstratie - initiatie - workshopSLACKLINE SLACKLINE SLACKLINE demonstratie - initiatie - workshop

Metershoge airs, 1080’s en handplants à volonté, dat kan maar één sport zijn! Inderdaad, de Belgische inline skate

top komt ook langs om die beestige spineramp & pool te bedwingen. Gegarandeerd een stijve nek tegen het einde

van de sessie!

INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM demonstratie INLINE SKATE JAM demonstratie INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM demonstratie INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM demonstratie

Bouldering is het kleinere broertje van het welbekende indoor “berg” klimmen. Niet minder dan vier mobiele

klimrotsen wachten op jou! Geen vervelende knopen of gordels, gewoon eropaf en klimmen maar! Plezier voor de

allerkleinsten (2,5j) tot de net iets ouderen (14j).Onder leiding van Klimzaal Bleau.

BOULDERING BOULDERING BOULDERING initiatie - workshop BOULDERING initiatie - workshop BOULDERING BOULDERING BOULDERING BOULDERING initiatie - workshop BOULDERING BOULDERING BOULDERING initiatie - workshop

Waaghalzen die acrobatische toeren uithalen door metershoog van gebouw naar gebouw te springen. Tik maar

even Vincent Jamie Watson in op You Tube. De Nederlandse kampioen zal zowel demonstraties als initiaties geven

voor jong en oud. Zolang je maar lenig bent en geen schrik hebt om op je gezicht te gaan. Ook onze Antwerpse

gasten van Kif Kif zijn uiteraard van de partij!

PARKOUR PARKOUR PARKOUR demonstratie - initiatie PARKOUR demonstratie - initiatie PARKOUR PARKOUR PARKOUR PARKOUR demonstratie - initiatie PARKOUR PARKOUR PARKOUR demonstratie - initiatie

Breng je skate, inline skates of BMX mee en leef je uit in het Randstad Funpark! Ook de spineramp zal op

verschillende tijdstippen open gesteld worden voor jou en jouw skills!

Deelname op eigen risico? Ik dacht het wel ja.

RANDSTAD FUNPARK RANDSTAD FUNPARK

Onder leiding van een bad-ass soundsystem trekken Murdock, koning van de Belgische Drum’n’bass scene,

Bonafide, Civalizee Foundation, heersers van de dubplates, Daily, Science en Twizters ten strijde met de meest

dreunende Drum’n’Bass, Dubstep en DanceHall vibes. Boombaklat Rudeboyz, get with the program!

BASS ARENA BASS ARENA BASS ARENA muziek BASS ARENA muziek BASS ARENA BASS ARENA BASS ARENA BASS ARENA muziek BASS ARENA BASS ARENA BASS ARENA muziek

De mannen van Eigen Makelij draaiden een vette hiphop line-up in elkaar en wij voorzien een stage in pure

blockparty style, onder de brug van de Noorderlaan. Ruwer en puurder zal je het nergens vinden. Beats, rhymes and

good times met o.a. Reverse & Adje, Extince, Darrel Cole, Halve Neuro en Tourist. That’s right.

Hip hop stage Hip hop stage Hip hop stage muziek Hip hop stage muziek Hip hop stage Hip hop stage Hip hop stage Hip hop stage muziek Hip hop stage Hip hop stage Hip hop stage muziek

September? Sneeuw? Neeeee??! En toch, we sparen moeite noch energie en toveren een professionele

snowboardinstallatie uit de hoed. 8m hoog, 12m breed, 30m lang en 50 kubieke meter verse sneeuw, alsjeblief! Een

snowboard railbattle i.s.m. One Love boardshop en een Freestyle Ski sessie i.s.m. SkiFunWorld.

Verwacht een 70-tal deelnemers en het beste wat de lage landen te bieden hebben waaronder onze eigen

wereldkampioen Seppe Smits!

SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE demonstratie - battle SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE demonstratie - battle SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE demonstratie - battle SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE demonstratie - battle

De coolste en meest elegante extreme sport die er is. Natuurlijk mocht het skaten niet ontbreken! Samen met

LockWood skateshop brengen we een aantal internationale toppers, waaronder Jarne Verbruggen om er de

monsterlijke spineramp (2,5m hoog, 9m breed en 18m lang) te shredden van coping tot coping.

Met een 10tal wereldtitels onder de gordel halen we met Kenny Belaey nog een klepper naar Swatch Antwerp

Street Kicks. Kenny, The Magician, is zonder tegenspraak één van de grootste namen in de bike trial scene! Kenny &

friends zullen het beste van zichzelf geven in een aantal spectaculaire demonstraties waarbij zwaartekracht en

evenwicht een andere betekenis krijgen!

Page 4: Programmafolder Antwerp Street Kicks

FOTO

: Vin

cent

J. W

atso

n

SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM demonstratie SKATE SPINERAMP JAM demonstratie SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM demonstratie SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM SKATE SPINERAMP JAM demonstratie

BIKE TRIAL BIKE TRIAL BIKE TRIAL demonstratie BIKE TRIAL demonstratie BIKE TRIAL BIKE TRIAL BIKE TRIAL BIKE TRIAL demonstratie BIKE TRIAL BIKE TRIAL BIKE TRIAL demonstratie

Je spant een plat touw tussen twee punten op ongeveer 40cm boven de grond en probeert Jan en alleman te

imponeren met je acrobatie, je perfecte evenwicht en razend scherpe reflexen. Dat is in korte bewoording Slackline,

een discipline overgewaaid uit de VS. Naast initiaties zullen er ook verscheidene demonstraties zijn van geoefende

slackliners. Onder leiding van Klimzaal Bleau.

SLACKLINE SLACKLINE SLACKLINE demonstratie - initiatie - workshopSLACKLINE demonstratie - initiatie - workshopSLACKLINE SLACKLINE SLACKLINE SLACKLINE demonstratie - initiatie - workshopSLACKLINE SLACKLINE SLACKLINE demonstratie - initiatie - workshop

Metershoge airs, 1080’s en handplants à volonté, dat kan maar één sport zijn! Inderdaad, de Belgische inline skate

top komt ook langs om die beestige spineramp & pool te bedwingen. Gegarandeerd een stijve nek tegen het einde

van de sessie!

INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM demonstratie INLINE SKATE JAM demonstratie INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM demonstratie INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM INLINE SKATE JAM demonstratie

Bouldering is het kleinere broertje van het welbekende indoor “berg” klimmen. Niet minder dan vier mobiele

klimrotsen wachten op jou! Geen vervelende knopen of gordels, gewoon eropaf en klimmen maar! Plezier voor de

allerkleinsten (2,5j) tot de net iets ouderen (14j).Onder leiding van Klimzaal Bleau.

BOULDERING BOULDERING BOULDERING initiatie - workshop BOULDERING initiatie - workshop BOULDERING BOULDERING BOULDERING BOULDERING initiatie - workshop BOULDERING BOULDERING BOULDERING initiatie - workshop

Waaghalzen die acrobatische toeren uithalen door metershoog van gebouw naar gebouw te springen. Tik maar

even Vincent Jamie Watson in op You Tube. De Nederlandse kampioen zal zowel demonstraties als initiaties geven

voor jong en oud. Zolang je maar lenig bent en geen schrik hebt om op je gezicht te gaan. Ook onze Antwerpse

gasten van Kif Kif zijn uiteraard van de partij!

PARKOUR PARKOUR PARKOUR demonstratie - initiatie PARKOUR demonstratie - initiatie PARKOUR PARKOUR PARKOUR PARKOUR demonstratie - initiatie PARKOUR PARKOUR PARKOUR demonstratie - initiatie

Breng je skate, inline skates of BMX mee en leef je uit in het Randstad Funpark! Ook de spineramp zal op

verschillende tijdstippen open gesteld worden voor jou en jouw skills!

Deelname op eigen risico? Ik dacht het wel ja.

RANDSTAD FUNPARK RANDSTAD FUNPARK

Onder leiding van een bad-ass soundsystem trekken Murdock, koning van de Belgische Drum’n’bass scene,

Bonafide, Civalizee Foundation, heersers van de dubplates, Daily, Science en Twizters ten strijde met de meest

dreunende Drum’n’Bass, Dubstep en DanceHall vibes. Boombaklat Rudeboyz, get with the program!

BASS ARENA BASS ARENA BASS ARENA muziek BASS ARENA muziek BASS ARENA BASS ARENA BASS ARENA BASS ARENA muziek BASS ARENA BASS ARENA BASS ARENA muziek

De mannen van Eigen Makelij draaiden een vette hiphop line-up in elkaar en wij voorzien een stage in pure

blockparty style, onder de brug van de Noorderlaan. Ruwer en puurder zal je het nergens vinden. Beats, rhymes and

good times met o.a. Reverse & Adje, Extince, Darrel Cole, Halve Neuro en Tourist. That’s right.

Hip hop stage Hip hop stage Hip hop stage muziek Hip hop stage muziek Hip hop stage Hip hop stage Hip hop stage Hip hop stage muziek Hip hop stage Hip hop stage Hip hop stage muziek

September? Sneeuw? Neeeee??! En toch, we sparen moeite noch energie en toveren een professionele

snowboardinstallatie uit de hoed. 8m hoog, 12m breed, 30m lang en 50 kubieke meter verse sneeuw, alsjeblief! Een

snowboard railbattle i.s.m. One Love boardshop en een Freestyle Ski sessie i.s.m. SkiFunWorld.

Verwacht een 70-tal deelnemers en het beste wat de lage landen te bieden hebben waaronder onze eigen

wereldkampioen Seppe Smits!

SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE demonstratie - battle SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE demonstratie - battle SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE demonstratie - battle SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE SNOWBOARD & FREESTYLE SKI RAILBATTLE demonstratie - battle

De coolste en meest elegante extreme sport die er is. Natuurlijk mocht het skaten niet ontbreken! Samen met

LockWood skateshop brengen we een aantal internationale toppers, waaronder Jarne Verbruggen om er de

monsterlijke spineramp (2,5m hoog, 9m breed en 18m lang) te shredden van coping tot coping.

Met een 10tal wereldtitels onder de gordel halen we met Kenny Belaey nog een klepper naar Swatch Antwerp

Street Kicks. Kenny, The Magician, is zonder tegenspraak één van de grootste namen in de bike trial scene! Kenny &

friends zullen het beste van zichzelf geven in een aantal spectaculaire demonstraties waarbij zwaartekracht en

evenwicht een andere betekenis krijgen!

Page 5: Programmafolder Antwerp Street Kicks

EXTREME SPORTS & URBAN CULTURE FESTIVAL EXTREME SPORTS & URBAN CULTURE FESTIVAL EXTREME SPORTS & URBAN CULTURE FESTIVAL

200% ADRENALINE, 100% JONG

SWATCH

Er zit sport in

PARK SPOOR NOORD // ZONDAG 11 SEPTEMBER 2011 // 11 - 18 uur

GRATISTOEGANGEN INITIATIES

03 22 11 333

Op zondag 11 september kleurt Park Spoor Noord helemaal Urban. We dompelen je onder in alles wat extreem, spectaculair en cool is. City Kidz, eat your heart out! We zorgen voor maar liefst 23 verschillende activiteiten. Skaten, freestyle moto, breakdance , graffiti, twee verschillende muziekpodia en nog veel meer. De demonstraties van nationale en internationale toppers en een massa initiaties doen je ongetwijfeld snakken naar meer. Geen zin in initiaties of genoeg staan watertanden? Breng je eigen skate of bmx mee en laat je gaan op het funpark of de spineramp. Of neem deel aan de snowboard railbattle of de stand up dancebattle. We garanderen je een dag vol adrenaline, top actie & smooth moves!

www.antwerpstreetkicks.be

CAN

!T

INTE

RNA

TIO

NA

L GR

AFF

ITI F

ESTI

VAL

CAN

!T

INTE

RNA

TIO

NA

L GR

AFF

ITI F

ESTI

VAL

Gre

g va

n Tu

lder

, N

ico

Vink

en

hu

n c

rew

lat

en je

pro

even

van

de

wer

eldt

op in

het

BM

X’en

. G

reg

won

on

lan

gs h

et

Ned

erla

nds

kam

pioe

nsc

hap

en

is e

en r

ijzen

de s

ter

in h

et in

tern

atio

nal

e ci

rcu

it!

Met

Nic

o, h

et a

llrou

nd

mou

nta

inbi

ke

en B

MX

fen

omee

n,

bren

gen

we

de a

bsol

ute

wer

eldt

op n

aar

Park

Spo

or N

oord

! Zi

e ze

vlie

gen

… le

tter

lijk!

BM

X

dem

onst

rati

e - i

niti

atie

dem

onst

rati

e - i

niti

atie

FREE

STYL

E M

OTO

(FM

X)

FREE

STYL

E M

OTO

(FM

X) de

mon

stra

tie

dem

onst

rati

e

Swat

ch A

ntw

erp

Stre

et K

icks

in

a b

-boy

sta

nce

, i.s

.m.

RAW

CIR

CLES

, w

ordt

een

spe

tter

ende

mix

van

bre

akda

nce

, h

iph

op, p

oppi

ng,

dan

cin

g, b

attl

ing,

mc-

ing

& d

j-in

g! D

emon

stra

ties

en

init

iati

es w

orde

n g

egev

en d

oor

de t

op b

-boy

s u

it B

elgi

ë en

inte

rnat

ion

ale

topp

ers

zoal

s de

lege

nda

risc

he

popp

er, u

it d

e VS

, Slim

Boo

gie!

Hip

hop

bea

ts e

n m

c-in

g do

or

nie

man

d m

inde

r da

n

DJ

Jebe

l en

M

C Sc

ale.

D

e w

inn

aar

van

de

st

and

up

dan

ce

batt

le

zal

Bel

gië

vert

egen

woo

rdig

en o

p ee

n i

nte

rnat

ion

aal

dan

ce-e

ven

t! W

inn

aars

van

de

kids

bat

tle

kun

nen

gra

tis

naa

r RA

W

CIRC

LES2

012.

Waa

g je

kan

s en

sch

rijf

je in

via

ww

w.a

ntw

erps

tree

tkic

ks.b

e

URB

AN

PLA

TFO

RM

URB

AN

PLA

TFO

RM de

mon

stra

tie

- ini

tiat

ie -

batt

le

dem

onst

rati

e - i

niti

atie

- ba

ttle

free

styl

e - s

pine

ram

p - p

ool -

flat

land

- de

mon

stra

tie

free

styl

e - s

pine

ram

p - p

ool -

flat

land

- de

mon

stra

tie

Een

afg

ron

d va

n m

aar

liefs

t 60

met

er…

. D

urf

jij

te s

prin

gen

? Sa

men

met

de

para

com

man

do’s

van

Def

ensi

e in

stal

lere

n w

e éé

n v

an d

e m

eest

du

izel

ingw

ekke

nde

Dea

th R

ides

ooi

t, g

oed

voor

een

onv

oors

telb

are

kick

! D

efen

sie

inst

alle

ert

daar

naa

st o

ok h

un

Aër

otri

m e

n w

ie w

eet

win

je w

el e

en v

luch

t in

een

gev

ech

tsh

elik

opte

r.

DEA

TH R

IDE

& A

ËRO

TRIM

Can

!t,

het

top

inte

rnat

ion

aal g

raff

iti f

esti

val,

vin

dt v

oor

de t

ien

de m

aal p

laat

s in

An

twer

pen

. Der

tig

inte

rnat

ion

ale

ar

ties

ten

mak

en t

ijden

s S

wat

ch A

ntw

erp

Stre

et K

icks

een

gig

anti

sch

e “w

all”

van

60

x 4m

eter

. Kom

dat

zie

n!

Nie

t ie

dere

en k

an h

et z

egge

n,

maa

r w

ij w

el!

De

RED

BU

LL X

FIG

HTE

RS k

omen

naa

r Sw

atch

An

twer

p St

reet

Kic

ks!

Ron

ken

de, s

chre

euw

ende

mot

oren

en

een

uit

zin

nig

pu

blie

k on

der

leid

ing

van

FM

X le

gen

de Ji

mm

y Ve

rbur

gh. J

imm

y br

engt

een

leg

ertj

e FM

X t

oppe

rs i

n s

telli

ng

waa

ron

der

onze

nat

ion

ale

hel

d G

illes

Dej

ong,

die

on

lan

gs n

og d

e w

erel

dper

s h

aald

e. B

ackf

lip?

Tsu

nam

i? S

upe

rman

? N

o h

ande

r? Y

ou n

ame

it!

Swatch Antwerp Street kicks is een project in het kader van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 (AEYC2011). Surf naar www.aeyc2011.be voor meer informatie met betrekking tot Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011.

www.antwerpstreetkicks.be