Prezentacija Marketing.pptx

Embed Size (px)

Text of Prezentacija Marketing.pptx

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  1/26

  FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

  Marketing plan za preduzee Vispak

  Predmet:

  Marketing

  Doc dr Va!entina D"#n$ak

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  2/26

  1. Uvod

  Preduzee Vispak jedan od najuspjenijih bhproizvoaa i izvoznika prehrambenih proizvodaMarketinki plan ! "okus promatranja i analize

  ka"e #latna d$ezva% najpoznatiji i najuspjenijiproizvod preduzeaU okviru analize stanja ! detaljan prikaz opteg

  ekonomskog stanja i karakteristika tr$itaProvedena je &'() analiza unutarnjeg i vanjskog

  okru$enja preduzea% analiza konkuren*ije na bhtr$itu% tr$itima &lovenije% &rbije% +rvatske% teanalize ponude proizvoda i distribu*ije

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  3/26

  ,. -eneralni prikaz

  Vispak d.d. osnovan . aprila 1/,. godine u Visokom kaosastavni dio Veleprometa0ste godine poela proizvodnja #latne d$ezve% najpoznatijeg

  branda ove kompanije

  &lijedi podizanje brandova kao to su &tampi% oko milk%2lub3azvoj proizvodnog programa 4osanske kuhinje sa5

  4egovom orbom% )arhanom i &arajevskom orbom. Vispakdanas zapoljava 167 radnika

  -inisov rekord ,778. godineU de*embru ,717. godine Vispak postaje sastavnim dijelom

  9& -3(UP iz )enjaU ,77/. godini V0&P9:!ov neto prihod je bio ;U3 / miliona.

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  4/26

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  5/26

  a li preduzee u periodima krizetreba ulagati u promi*anje vlastitograsta i kako da to obezbijedi? :aoodgovor na ova pitanja nam mo$eposlu$iti tzv. 9nso@ova matri*a.

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  6/26

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  7/26

  3.1. Prikaz trita

  Prva ka"ana u &arajevu otvorena 1D

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  8/26

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  9/26

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  10/26

  roga:olinska s 4ar*a@eom 9tlanti* -rupa svoj tr$ini udio -rand ka"om gradi na jakoj snazi marke%

  tradi*iji% vrhunskoj kvaliteti% stiliziranom dizajnu i dobro promiljenojstrategiji komunika*ije s potroaima

  :ra"t s markom ka"e Ia*obs nudi dobar odnos *ijene% kvalitete odnosno

  ukusa i dizajna koji potroai prepoznaju Marke vrhunske kvalitete% okusa i svojevrsnog presti$a 0llJ i Eavazza u

  manjem postotku su prisutne na tr$itu. Fjihova *ijena je znatno via od konkurenata% ali ona odgovara

  kvaliteti i punoi okusa koje nude

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  11/26

  roga :olinsku

  ,717. godine )r$ini lider u &rbiji i prema nekim

  istra$ivanjima openito najomiljenijamarka je -rand Prom s udjelom odD7B

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  12/26

  eset godina promo*ije bosanske ka"e u najveoj d$ezvi nasvijetu% kao i kampanje KFije sve u zlatu ima neto i u d$ezviL% KPit emomi nju ako 4og da i u 4raziluL sa ;nisom 4elagiem% te posebnapakovanja vezana za odlazak 3eprezenta*ije 4i+ na &vjetsko prvenstvo unogometu% samo su neke od investi*ija ulo$enih u brandL istiu uVispaku

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  13/26

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  14/26

  8. Marketing strategija8.1. 2iljevi,71C. godini% na koju se "okusiramo u ovom planu% $elimo uvrstiti svoju pozi*iju

  na postojeim tr$itima i proiriti tr$ini udio na tr$ita nama bli$ih evropskihzemalja u kojima jo nismo prisutni

  Fa domaem tr$itu $elimo ostvariti rast udjela #latne d$ezve od < do 8 B.Poveati potronju postojeih potroaa% u 4i+ i inostranstvu% koji su lojalni naoj

  marki proizvoda #latne d$ezve za D B

  Privui nove potroae koji konzumiraju ka"u naih najveih konkurenata% tomo$emo ostvariti horizontalnom integra*ijom sa jo nekim od manjih konkurenata.:ako bismo ostvarili veu potronju naih postojeih potroaa organizirat emo

  nagradnu igru u trajanju od 71.maja do

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  15/26

  8.,. 2iljno tr$ite

  &egmenti tr$ita ! svi iznad 1D godina Prvi segment tr$ita ! bh tr$ite (stali segmenti na koje se "okusiramo jesu srednjokol*i%

  studenti% domai*e% radni*iQ

  &tudenti% takoer% jedna od *iljnih skupina zbog toga to jeopte poznato da oni konzumiraju puno ka"e% pogotovo uvrijeme kolokvija i ispitnih rokova

  >omai*e su nam takoer jedna od privlanijih *iljnihskupina zbog toga to one takoer svakodnevno

  konzumiraju velike koliine ka"e u svoje slobodno vrijemesa prijatelji*ama ili pak za vrijeme obavljanja kuanskihposlova.

  Io jedna od poten*ijalnih tr$inih skupina su nam radni*i

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  16/26

  8.

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  17/26

  8.8. Marketing miks

  8.8.1. Proizvod Pakovanje 177%,77%D77 grama 9sortiman ! #latna d$ezva% 4osnia ka"a% ;spresso8.8.,. Cijena Uporedili smo *ijenu dva konkurenta #latne d$ezve% prema portalu

  Famirni*e.ba. 2ijena -rand ka"e ,77 gr je ,%67 :M% ka"a 4razil ,%C7:M% dok je *ijena #latne d$ezve ,%7 :M. >akle% zlatna sredina=8.8.

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  18/26

  D. Marketing aktivnosti>uga tradi*ija postojanja i visoki kvalitet ! temelj za strategiju di"eren*ija*ije

  4ud$et od ,DC.D77 :M)okom januara% "ebruara i marta ,71C. godine na razliitim loka*ijama u D gradova5&arajevu% )uzli% #eni*i% Mostaru i 4anja Eu*i postaviti tandove s natpisom KU$ivajte u#latnoj d$ezviO na kojima emo prolazni*ima besplatno nuditi ka"u svaki ponedjeljak)rokove pro*jenjujemo na

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  19/26

  D.1. Marketinko istra$ivanje

  0stra$ivanje *iljnog tr$ita!povratnain"orma*ija o zadovoljstvu potroaaprovedenim marketinkim

  aktivnostima% *ijenom i kvalitetomnaeg proizvoda

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  20/26

  C. Rinansije Plan za preradu mljevene ka"e u slijedeoj godini iznosi 8.667 tona

  nepr$ene ka"e% to je za

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  21/26

  C. Rinansije

  (ekivani proAt od ka"e za Vispak eiznositi

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  22/26

  . :ontrola

  Kvantitativni pokazatelji5 prihodi5 mjeseni i godinji

  trokovi5 mjeseni i godinjiKvalitativni pokazatelji: ankete zadovoljstvo kupa*aN

  sastan*i timova

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  23/26

  .1. (rganiza*ijamarketingaVremenski okvir sprovoenja planapromo*ijePromotivna

  akcija1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  1.

  11.

  12.

  Postavljanjetandova

  (glaavanje uasopisima

  )V oglaavanje

  :uponi zanagradne igre

  0nternetoglaavanje

  -uerilla marketing

  Fovogodinjeestitke

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  24/26

  6. #akljuak

  :a"a predstavlja svakodnevniritual%neizostavni dio naeg nainadru$enja

  Potujui $elje potroaa% #latna d$ezva jeizgradila prepoznatljiv kon*ept u$ivanja ukaA uvijek najbolji kvalitet% prepoznatljivaaroma% vrhunski estetski u$itak%

  inovativnost i dostupnost u svakomtrenutku i na svakom mjestu.

  Ipak Vispak!

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  25/26

  PITANJA%

 • 7/25/2019 Prezentacija Marketing.pptx

  26/26

  &VALA ZAPA'NJU(