of 39 /39
8 MAKROEKONOMSKI PODACI

Prezentacija 10

  • Upload
    vuthu

  • View
    244

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Prezentacija 10

Page 1: Prezentacija 10

8 MAKROEKONOMSKI PODACI

Page 2: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

TemaTema 1515aaMankju gl. 23Mankju gl. 23

KAKO SE MERI DOHODAK ZEMLJE

Page 3: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

KAKO SE MERI DOHODAK ZEMLJE

• Mikroekonomija• Mikroekonomija proučava kako odlučuju pojedinačna

domaćinstva i preduzeća i kako međusobno deluju na tržištima

• Makroekonomija• Makroekonomija proučava pojave na nivou cele

ekonomije • Njen cilj je da objasni ekonomske promene koje

istovremeno pogađaju domaćinstva, preduzeća i tržišta

Page 4: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

KAKO SE MERI DOHODAK ZEMLJE

• Makroekonomisti odgovaraju na pitanja poput:• Zašto je u nekim zemljama prosečni dohodak visok,

a u nekima nizak? • Zašto cene u pojedinim periodima brzo rastu, a

drugima su stabilne? • Zašto se proizvodnja i zaposlenost u nekim

godinama povećavaju, a u drugima smanjuju?

Page 5: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

DOHODAK I IZDACI PRIVREDE

• Kada procenjujemo da li je jedna privreda u dobrom ili lošem stanju, logično je da pogledamo ukupni dohodak koji svi ljudi zarađuju u nekoj privredi.

Page 6: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

DOHODAK I IZDACI PRIVREDE

• U privredi u celini dohoci moraju biti jednaki izdacima zbog toga što...

• ...u svakoj transakciji postoje: kupac i prodavac:

• ...svaki dinar izdatka nekog kupca predstavlja dinar dohotka za nekog prodavca.

Page 7: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

MERENJE BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

Bruto domaći proizvod (BDP) meri ukupne dohotke i ukupne izdatke privrede

On predstavlja tržišnu vrednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji u datom periodu vremena.

Page 8: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

MERENJE BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

• Jednakost dohodaka i izdataka može se ilustrovati dijagramom kružnog toka

Page 9: Prezentacija 10

SLIKA 1 Dijagram kružnog toka

DOMAĆINSTVA Kupuju i troše dobra i usluge Poseduju i prodaju faktore

proizvodnje

PREDUZEĆA Proizvode i prodaju dobra i

usluge Unajmljuju i koriste faktore

proizvodnje

Prihod (= BDP)

Prodata dobra i uluge

TRŽIŠTA DOBARA I USLUGA

- Preduzeća prodaju- Domaćinstva kupuju

TRŽIŠTA FAKTORA - Domaćinstva prodaju- Preduzeća kupuju

Faktori proizvodnje

Najamnine, rente i profiti (= BDP)

Rad, zemlja, kapital

Dohoci (= BDP)

Kupljena dobra i uluge

Izdaci (= BDP)

Inpti/autputi

Novac

Page 10: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

MERENJE BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

Bruto domaći proizvod (BDP) je tržišna vrednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj zemlji u određenom vremenskom periodu.

Page 11: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

MERENJE BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

• ,,BDP je tržišna vrednost...” • Proizvod se vrednuje po tržišnim cenama

• ,,... svih finalnih ...”• On beleži samo vrednosti finalnih dobara, ne i

međuproizvoda (vrednost se računa samo jednom)

• ,,... dobara i usluga...”• U BDP su uključena i materijalna dobra (hrana,

odeća, automobili) i nematerijalna dobra, odnosno usluge (šišanje, hemijsko čišćenje odeće, posete lekaru).

Page 12: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

MERENJE BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

• ,,...proizvedenih...”• U BDP su uključena dobra i usluge koji se

proizvode u tekućem periodu. U njega nisu uključene transakcije koje obuhvataju dobra proizvedena u prošlosti

• ,,... u jednoj zemlji...”• BDP predstavlja vrednost proizvodnje unutar

granica jedne zemlje

Page 13: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

MERENJE BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

• ,,... u određenom vremenskom periodu.”• BDP predstavlja vrednost proizvodnje koja se

odvija u određenom intervalu vremena. Taj interval obično je jedna godina ili kvartal (tri meseca).

• Sezonske korekcije

Page 14: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

Ostale mere vrednosti dohotka

• Bruto nacionalni proizvod = ukupni dohodak koji su ostvarili državljani jedne zemlje• Obuhvata dohotke naših građana ostvarene u

inostranstvu ali ne i dohotke stranaca u nas• Neto nacionalni proizvod = BNP – amortizacija • Nacionalni dohodak = NNP – indirektni porezi

(npr. porez na promet)

Page 15: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

KOMPONENTE BDP

• BDP uključuje sve proizvode koji su proizvedeni u ekonomiji i prodati na legalnim tržištima

Page 16: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

KOMPONENTE BDP

• Šta nije obuhvaćeno BDP-om?• Iz BDP-a je isključena većina proizvoda koji se

proizvode i potroše kod kuće i koji nikada ne izađu na tržište

• Primer: spremanje kuće • BDP ne uključuje proizvode koji su proizvedeni i

prodati ilegalno

Page 17: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

KOMPONENTE BDP

• BDP (Y) je suma:• potrošnje (C), • investicija (I), • državnih izdataka (G) i • neto izvoza (NX):

Y = C + I + G + NX

Page 18: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

KOMPONENTE BDP

Potrošnja (C):• Izdaci domaćinstava na dobra i usluge s izuzetkom

kupovine novog stambenog prostora

Investicije (I):• Izdaci na proizvodnu opremu, zalihe i građevinske

objekte, uključujući i kupovinu novog stambenog prostora

Page 19: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

KOMPONENTE BDP

Državni izdaci (G):• Izdaci za dobra i usluge lokalnih vlasti, vlasti

federalnih jedinica i federalne vlade• Ne uključuje transferna plaćanja pošto se ona ne

vrše u zamenu za neko dobro ili uslugu iz tekuće proizvodnje

Neto izvoz (NX):• Izvoz minus uvoz.

Page 20: Prezentacija 10

TABELA 1 SAD: BDP i njegove komponente (2001.)

Copyright©2004 South-Western

Ukupno (u mld.$)

Po glavi(u $)

% odukupnog

broja

Bruto domaći proizvod, Y

10.082 35.375 100%

Potrošnja, C 6.987 24.516 69

Investicije, I 1.586 5.565 16

Državni izdaci, G 1.858 6.519 18

Neto izvoz, NX -349 -1.225 -3

Page 21: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

BDP i njegove komponente (SAD, 2001)

Potrošnja 69%

Državni izdaci18%

Neto Izvoz -3 %Investicije

16%

Page 22: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

REALNI NASUPROT NOMINALNOM BDP-u

• Nominalni BDP je vrednost proizvodnje dobara i usluga po tekućim cenama

• Realni BDP pokazuje vrednost proizvodnje dobara i usluga po stalnim cenama

Page 23: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

REALNI NASUPROT NOMINALNOM BDP-u

• Potpuno tačan opis ekonomije zahteva da se nominalni BDP pretvori u realni BDP što se postiže upotrebom BDP deflatora

Page 24: Prezentacija 10

TABELA 2 Realni i nominalni BDP

Copyright©2004 South-Western

Cene i količine

Godina CenaKobasica

(u €)

Količinakobasica

Cena Pljeskavica

(u €)

Količina pljeskavica

2001. 1 100 2 50

2002. 2 150 3 100

2003. 3 200 4 150

Page 25: Prezentacija 10

TABELA 2 Realni i nominalni BDP

Copyright©2004 South-Western

Godina Računanje nominalnog BDP

2001. (1 € po kobasici X 100 kobasica) + (2 € po pljeskavici X 50 pljeskavica) = 200 €

2002. (2 € po kobasici X 150 kobasica) + (3 € po pljeskavici X 100 pljeskavica) = 600 €

2003. (3 € po kobasici X 200 kobasica) + (4 € po pljeskavici X 150 pljeskavica) = 1.200 €

TEKUĆE CENE

Page 26: Prezentacija 10

TABELA 2 Realni i nominalni BDP

Copyright©2004 South-Western

Godina Računanje realnog BDP (bazna godina 2001.)

2001. (1 € po kobasici X 100 kobasica) + (2 € po pljeskavici X 50 pljeskavica) = 200 €

2002. (1 € po kobasici X 150 kobasica) + (2 € po pljeskavici X 100 pljeskavica) = 350 €

2003. (1 € po kobasici X 200 kobasica) + (2 € po pljeskavici X 150 pljeskavica) = 500 €

STALNE CENE (iz 2001.)

Page 27: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

BDP deflator

• BDP deflator je mera nivoa cena koja se računa kao odnos nominalnog BDP-a i realnog BDP-a puta 100 tj.

(BDPn/BDPr)x100• On nam pokazuje rast nominalnog BDP-a

nastao usled porasta cena dobara i usluga, a ne usled porasta proizvedenih količina.

Page 28: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

BDP deflator

• BDP Deflator računa se na sledeći način:

Nominalni BDP BDP Deflator = x 100.

Realni BDP

Primer: 2003. god.

1200€ : 500€ = 2,4

2,4 x 100 = 240

Page 29: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

BDP deflator

• Pretvaranje Nominalnog BDP u Realni BDP vrši se na sledeći način:

Nominalni BDP20XX

Realni BDP20XX = x 100 BDP Deflator 20XX

Primer: 2003. god.

1200€ : 240 = 5

5 x 100 = 500€

Page 30: Prezentacija 10

TABELA 2 Realni i nominalni BDP

Copyright©2004 South-Western

Godina Računanje BDP deflatora

2001. (200 € / 200 €) X 100 = 100

2002. (600 € / 350 €) X 100 = 171

2003. (1.200 € / 500 €) X 100 = 240

Page 31: Prezentacija 10

Slika 2 Realni BDP u SAD

Mld $ iz1996

$10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,0001970 1975 1980 1985 1990 20001995

Copyright © 2004 South-Western

= recesije

Page 32: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

BDP I EKONOMSKO BLAGOSTANJE

• BDP je najbolja pojedinačna mera ekonomskog blagostanja u društvu

• BDP po glavi stanovnika pokazuje nam dohotke i izdatke prosečne osobe u privredi.

Page 33: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

BDP I EKONOMSKO BLAGOSTANJE

• Viši BDP po glavi stanovnika pokazuje viši životni standard

• BDP, međutim, nije savršena mera sreće ili kvaliteta života

Page 34: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

BDP I EKONOMSKO BLAGOSTANJE

• Neke stvari koje doprinose dobrom životu izostavljene su iz BDP-a. • Vrednost dokolice.• Kvalitet životne sredine • Vrednost gotovo svih aktivnosti koje se odvijaju

van tržišta kao što je vrednost vremena koje roditelji provode sa svojom decom ili pak vrednost volonterskog rada.

Page 35: Prezentacija 10

TABELA 3 BDP, očekivani životni vek i pismenost

Copyright©2004 South-Western

Zemlja Realni BDP po glavistanovnika (1999)

Očekivani životnivek

Pismenost odraslepopulacije

SAD 31.872 dolara 77 godina 99%

Japan 24.898 81 99

Nemačka 23.742 78 99

Meksiko 8.297 72 91

Rusija 8.297 66 99

Brazil 7.037 67 85

Kina 3.617 70 83

Indonezija 2.857 66 86

Indija 2.248 63 56

Pakistan 1.834 60 45

Bangladeš 1.483 59 41

Nigerija 853 52 63

Ko pobeđuje na olimpijskim igrama?

Page 36: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

REZIME

• Pošto u svakoj transakciji postoje kupac i prodavac, ukupni izdaci u privredi moraju biti jednaki ukupnim dohocima u toj privredi.

• Bruto domaći proizvod (BDP) meri ukupne izdatke neke privrede za novoproizvedena dobra i usluge i ukupne dohotke koji se ostvaruju od proizvodnje tih dobara i usluga.

Page 37: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

REZIME

• BDP je tržišna vrednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj zemlji u određenom vremenskom periodu.

• BDP se sastoji od četiri komponente izdataka: potrošnje, investicija, državnih izdataka i neto izvoza

Page 38: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

REZIME

• Nominalni BDP meri vrednost proizvodnje dobara i usluga u ekonomiji na osnovu tekućih cena.

• Realni BDP meri vrednost proizvodnje dobara i usluga u ekonomiji na osnovu konstantnih cena iz bazne godine.

• BDP deflator – koji predstavlja odnos nominalnog i realnog BDP-a – meri nivo cena u ekonomiji.

Page 39: Prezentacija 10

Copyright © 2004 South-Western

REZIME

• BDP predstavlja dobro merilo ekonomskog blagostnja jer ljudi preferiraju veći u odnosu na manji dohodak.

• On nije savršeno merilo blagostanja. Na primer, BDP ne obuhvata vrednost dokolice niti vrednost čiste životne sredine.