Click here to load reader

NUaC M6T THANH VI~N DU LICH. DICH VU HA of Copy of Copy of Copy of... · PDF fileBan Giam d6c d~ trlnh Bao cao cua Ban Giam d6c cung voi Bao cao tai chfnh dil diroc kiSm toan cua

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NUaC M6T THANH VI~N DU LICH. DICH VU HA of Copy of Copy of Copy of... · PDF fileBan Giam...

 • CCM.PT CC.,LTD

  32/203, Chuo Boc street, DongDo District, Ho NoiTel: (84-4) 3 5 640 218; 6 2517 402Fax: (84-4) 6 2 517 402E-mail:comptkiemtoan@qmail.comWebsite: www.comptkiemtoan.com

  onp ACCOUNTING, FINANCE AND TAXMANAGEMENT CONSULTANT

  C6NG TY TNHH NHA NUaC M6T THANH VI~N DU LICH. .DICH VU HA N6I. . .

  BAa cAa TAl CHINH TAl NGAy 31 THANG 12 NAM 2011

  KEMTHEa BAa cAa K~M TaAN DC L~P ~ BAa cAa TAl CHINHVA

  BAa cAa CUA BAN GIAMD6c

 • CONG TY TNHH NN MTV DU LlCH DICH VV HA NOIse 8 To Hi~n Thanh, Bili Thj Xuan, Hai Ba Truong, Ha NQi

  MlJC LlJCcho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2011

  MUCLUC

  Trang

  1. Bdo cdo cua Ban Gidm alic 2-4

  2. Bdo cdo kiJm todn niim 2011 5-6

  3. Bang din alii ki totin niim 2011 7-8

  ~4. Bdo cdo kit qua hoat a9ng kinh doanh niim 2011 9

  5. Btio cdo luu chuyJn tiJn tf niim 2011 10

  6. Ban thuyit minh Btio cdo tai chink niim 2011 11 - 23

 • CONG TV TNHH NN MTV OU L(CH OrCH vu HA N()I Bao cao Ban Giam d8cS6 8 To Hi~n Thanh, Hai Ba Truong,Ha N(>i cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2011

  BAo cAo BAN GIAM DOC

  Ban Giam d6c d~ trlnh Bao cao cua Ban Giam d6c cung voi Bao cao tai chfnh dil diroc kiSm toan cuaCong ty TNHH Nha ruroc mot thanh vien Du lich dich vu Ha NQi cho giai doan tai chfnh tir ngay 01thang 01 narn 2011 dSn ngay 31 thang 12 nam 2011.

  ThOng tin v~ Cong ty

  Cong ty TNHH Nha mroc mot thanh vien Du lich dich vu Ha NQi la Cong ty TNHH met thanhvien duoc chuyen d6i tir Doanh nghiep nha mroc theo Quyet dinh s6 41/2005/QD-UB ngay 05thang 04 narn 2005 cua Uy Ban nhan dan thanh ph6 Ha NQi v~ viec chuyen d6i rno hinh t6 chircheat dQng Cong ty Du lich dich vu Ha NQi thanh Cong ty TNHH Nha nuoc mot thanh vien Dulich dich vu Ha NQi.

  Cong ty hoat dong sari xu~t kinh doanh theo Gi~y chirng nhan dang ky kinh doanh s6 0104000248ngay 20 thang 10 narn 2005 do So' KS hoach va D.unr thanh ph6 Ha NQi cap.

  V6n theo Di~u I~: 125,561,804,579 d6ng.

  Diachi : S6 8 To HiSn Thanh, phirong Bui Thi Xuan, quan Hai 8a Tnrng, thanh ph6 Ha NQi.

  Tru So' chinh cua Cong ty:

  Di~n thoai : 04.39783937 - 04.39783541.

  S6 fax : 04.38226055.

  Email : hanoitoserco@hn.vnn.vn.

  Mil s6 thue : 0100107155.

  Hoat dQng chfnh cua Cong ty la:

  Kinh doanh Ifr hanh quoc ts va nQi dja;

  Kinh doanh khach san, nha hang (Khong bao g6m kinh doanh quan bar, phong hat Karaoke,vil tnrong);

  Kinh doanh v~n chuyen khach du lich va hang hoa;

  Kinh doanh an uong, d~c san cao dp va binh dan (Khong bao gorn kinh doanh quan bar);

  Huang d~n du lich, phien dich;

  Dich vu thong tin (Tnr loai thong tin Nha mroc dm);

  Dich vu vui choi, giai trf, xong hoi xoa bop (Khong bao g6m cham ciru, day ~n huyet va xonghoi bang thuoc y hoc c6 truyen);

  Kinh doanh cho thue van phong, nha a cho cac d6i nrong trong va ngoai mroc;Kinh doanh thuong mai xu~t nh~p khAu t6ng hop;

  Lap dir an, d.u ttr xay dung va quan Iy khu du lich, khach san, khu do thj, trung tam thirongmai dich vu;

  Cac loai dich vu khac: Cho thue hoat dQng (n~u an, phien dich, lai xe); T6 chirc hoi nghj, hQithao, kinh doanh hang hru niem, tranh anh nghe thuat, my pharn cao cap; May do, gi~t la, dtu6n toe, cham soc s~c dep, trang diSm (Khong bao g6m cac dich vu gay chay mau)./.

  Cong ty co cac don vi hach toan phu thuoc sau:

  2

 • CONG TY TNHH NN MTV DU qCH DICH vu HA NOI Bao cao Ban Giam d8c (ti~p)S6 8 To Hi~n Thilnh, Hai Bit Tmng, Hit NQi cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2011

  Trung tam Nha va Dich vu;

  Trung tam Du lich Ha NQi;

  Phong ve;

  Chi nhanh TP H6 Chi Minh.

  Cong ty c6 mot don vi hach toan dQc I~p:

  Xi nghiep Dich vu du Iich.

  Cong ty con, Cong ty lien doanh, Cong ty lien k~t cua Cong ty g6m:

  Cong ty lien doanh

  van gop TV Ie SO' hiru- Cong ty lien doanh Khach san TNHH Ha NQi Hotel

  - Cong ty TNHH Global Toserco

  - Cong ty c6 phAn Sao Phuong Dong

  - Cong ty c6 phan Taxi

  30%

  35%

  40%

  5%

  19,087,800,000

  155,001,545,189

  17,862,000,000

  1,300,000,000

  Tinh hinh tai chinh va k~t qua hoat dQng kinh doanh

  Tinh hinh tai chinh tai thai di~m ngay 31 thang 12 narn 2011, k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinhhinh luu chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay cua Cong ty diroc trinh bay trong Baocao tai chinh dinh kern Bao cao nay.

  S" ki~n sau ngay k~t thiic nien dQ

  Ban Giam d6c Cong ty khang dinh khong c6 sir kien nao xay ra sau ngay 31 thang 12 nam 2011 chod~n thai di~m I~p Bao cao nay cAn thi~t phai c6 cac di~u chinh s6 lieu hoac cong b6 trong Bao cao taichinh,

  Ban Giam d6c

  Ban Liinh d(lo cua Ciing ry trong niim va cho din thui i1iim l{ip Boo ctio tai chinh nay bao gam:Chu tiel: Cong ty

  Ong: TrAn Ti~n Hung.

  Ban Gidm dac

  Ba: Nguyen Thi Phuong Mai T6ng Giam d6c.

  Ong: TrAn Ngoc Hi~n Ph6 T6ng Giarn d6c.

  Ba: Mai Thi Thu Ha Ph6 T6ng Giam d6c.

  Truong phong ki todn

  Ba: Chu Thi Vy.

  Ki~m toan vien

  Chung toi da chi djnh Cong ty TNHH Tir v~n DAu tu, Tai chinh, K~ toan, Thu~ - Ki~m toan COM.PTthirc hien kiern toan Bao cao tai chinh nien dQ nay.

  3

 • CONG TV TNHH NN MTV DU qCH DICH vu HA NOI Bao cao Ban Ghim dac (ti~p)sa 8 To Hi~n Thanh, Hai Ba Tmng, Ha NQi cho Dam tili chinh k~t thuc Dgay 31112/2011

  Xac nh~n cua Ban Giam dBc

  Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ cac Bao cao tai chinh phan anh trung thirc va hop Iy tinhhinh hoat dong va kSt qua kinh doanh cua Cong ty trong nam tai chinh. Trong viec I~p cac Bao cao taichinh nay, Ban Giam d6c phai:

  ChQ~ lira cac chinh sach kS toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mot each nh~t quan;

  Thirc hien cac phan doan va cac iroc tinh hop ly va than trong;

  Cong b6 cac Chuan mire kS toan phai tuan thu cac v~ d~ trong yeu va diroc cong b6, giai trinhtrong cac Bao cao tai chinh;

  Lap cac Bao cao tai chinh tren co sa hoat d(>ng lien tuc.Ban Giarn d6c dam bao r~ng: Cong ty dll tuan thu cac yeu du neu tren khi mo, ghi s6 kS toan thichhop va luu gifr d~y du h~ thong clurng tu kS toan, s6 kS toan va cac bao cao kS toan co lien quan d~phan anh tai b~t ky thai di~m nao, voi mire d(>chinh xac hop Iy tinh hinh tai chinh cua Cong ty; cacBao cao tai chinh ducc I~p tuan thu H~ thong cac Chuan rrurc kS toan Vi~t Nam va ChS d(>kS toandoanh nghiep hien hanh.

  Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiern bao v~ an toan tai san cua Cong ty va phai thirc hi~n cac bienphap thich hop d~ ngan chan, phat hien cac hanh vi gian I~n, cling nhu cac vi pharn khac,

  Chung toi, cac thanh vien cua Ban Giam d6c Cong ty xac nhan r~ng: Bao cao tai chinh kern theo dlldiroc I~p mot each dung d~n, phan anh trung thirc va hop Iy tinh hinh tai chinh cua Cong ty tai ngay 31thang 12 narn 2011, kSt qua hoat d(>ng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ cua Cong ty chonam tai chinh kSt thuc cung ngay, phu hop voi H~ thong cac ChuAn mire kS toan Vi~t Nam, ChS de)kStoan doanh nghiep hien hanh va cac qui djnh phap lu~t khac co lien quan.

  Thay mat Ban Giarn d6c

  Nguy~n Thj Phuong Mai - Tang Giam dac

  Hit N(Ji, ngay 09 thang 05 nam 2012

  4

 • COM.PT CO.,LTD

  32/203, Chua Boc street. DongDo District, Ho No!Tel: (84-4) 3 5 640 218; 6 2517 402Fox: (84-4) 6 2 517 402Emoil: comptldemtoon@gmall.com

  AUDIT. ACCOUNTING, FINANCE AND TAXMANAGEMENT CONSULTANT

  S6: 03112011IBCKT-COMPT

  BAo cAo KIEM ToAN DOC LAp v~Bao cao tai chinh cua

  CONG TY TNIllI NHA xtroc MQT THANH vIEN DU LJCH DJCH Vl) HA NQI

  cho nam titi chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011

  ..)

  Kin" gUi: BAN GIAM DOC

  CONG TY TNHH NHA NUaC MQT THANH vIEN DU LJCH DJCH Vl) HA NQI

  ,I

  Chung toi da tiSn hanh kiern toan Bao cao tai chinh cua Cong ty TNHH Nha mroc mot thanh vien Dulich djch vu Ha N9i ("Cong ty") g6m: Bang din d6i kS toan tai ngay 3 I thang 12 nam 2011, Bao caokSt qua hoat d9ng kinh doanh, Bao cao hru chuyen ti~n t~ va Ban thuyet minh bao cao tai chinh chonarn tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2011, duoc I~p ngay 07 thang 05 narn 2012, tir trang 07dSn trang 23 kern theo.

  Trach nhiem cua Ban Giam dBc dBi vOi Bao cao tili chinh

  Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiern I~p va trinh bay trung thirc va hop Iy Bao cao tai chinh cuaCong ty theo Chuan mire kS toan Vi~t Nam, ChS d9 kS toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinhphap Iy co lien quan tai Vi~t Nam. Trach nhiem nay bao g6m: thiet kS, thirc hien va duy tri h~ thongki~m soat n9i b9 lien quan toi viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh khcng co cac sai sot trong ySu dogian I~n hoac nhfrm Iftn; chon lira va ap dung cac chinh sach kS toan thich hQ'P;thirc hien cac uoc tinhkS toan hQ'Ply d6i voi nrng tnrong hQ'P.

  Trach nhiem cua Ki~m toan vien

  Trach nhiem cua Chung toi dira ra y kiSn v~ Bao cao tai chinh dtra tren kSt qua cua cuoc kiem toanoChung toi da tiSn hanh ki~m toan theo cac Chufrn mire kS toan Vi~t Nam. Cac chuan mire nay yeu cfruChung toi phai tuan thu cac quy t~c dao dire nghe nghiep, phai I~p kS hoach va thuc hien cong viecki~m toan d~ dat diroc SIJ dam bao hQ'P Iy rftng Bao cao tai chinh cua Cong ty khong con chira dungcac sai sot trong yeu.

  5

 • BAo cAo KIEM ToAN (tiep theo)

  Cong viec kiern toan bao g6m thuc hi~n cac thu tuc nh~m thu th~p cac bang chirng kiern toan v~ cac 56li~u va cac thuyet minh tren bao cao tai chinh. Cac thu tuc ki~m toan dLrC)"Clira chon dira tren xet doanchuyen mon cua ki~m toan vien v~ rui ro co sai sot trong ySu trong Bao cao tai chinh do gian I~n haynh~m I~n. Khi thirc hien danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien dlI xern xet h~ thong kiem soat nQibQcua Cong ty lien quan dSn viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh mot each trung thirc, hop Iy nhamthiet kS cac thu tuc kiern to an phu hop voi tinh h

Search related