Nikola Tesla & RC -

Embed Size (px)

Text of Nikola Tesla & RC -

 • 7/31/2019 Nikola Tesla & RC - www.modelairplanenews.com

  1/8

  Uoey|

  Qjg xgyp H`y|q gzeorng dh yea`d ldcqydn }e| agodc|qyeqga `c Cg} Pdyk L`qp `c 5:0:#

  @q| `cxgcqdyC`kdne Qg|ne}e| e 1

 • 7/31/2019 Nikola Tesla & RC - www.modelairplanenews.com

  2/8

  \gxgyen ogc }jd }gyg elq`xg `c eoeqgwy yea`d igleog `cqgyg|qga `c qjg rd||`i`n`qp

  dh ldcqydnn`cm odagn rnecg| ip yea`d# Q}d dh qjg|g geynp r`dcggy| }gyg Yd|| Jwnn

  eca Ln`cqdc Ag\dqd# Idqj }gyg dhh`l`en| dh qjg Eogy`lec Yea`d Ygnep Ngemwg *EYYN).

  }j`lj `| qjg mdxgyc`cm idap dh jeo yea`d drgyeqdy|# Jwnn }e| e xgyp m`hqga yea`d

  ag|`mcgy }jd|g elj`gxgogcq| `clnwag qjg a`|ldxgyp eca gxgcqwen gzrneceq`dc dh qjg

  qydrd|rjgy`l igca`cm dh XJH yea`d }exg|# \`clg j`| pdwqj `c Ew|qyen`e. Jwnn en|d

  jerrgcga qd ig ec ex`a odagngy# Jwnn eca j`| e||dl`eqg Ag\dqd |wllg||hwnnp iw`nqeca hng} |gxgyen neymg Y$L mn`agy| `c qjg h`y|q rwin`l agodc|qyeq`dc dh ldcqydnnga

  hn`mjq|# Qjg`y |e`nrnecg| oeag odyg qjec 522 hn`mjq|# *\gg qjg Fecweyp eca Ewmw|q

 • 7/31/2019 Nikola Tesla & RC - www.modelairplanenews.com

  3/8

  LDORGQ@Q@XG HN@MJQ

  Qjg 50

 • 7/31/2019 Nikola Tesla & RC - www.modelairplanenews.com

  4/8

  I@YQJ DH QJG YGGA

  Dcg dh qjgo]g`||}e| ec 5:/pgey/dna egydcewq`len gcm`cggy`cm |qwagcq }jd

  jea ldc|qywlqga e xgyp neymg. 51/hddq/}`cm|rec YL odagn# Jg eca ec gnglqy`lengcm`cggy`cm |qwagcqFdc Ndrw|jea agx`|ga e xgyp |drj`|q`leqga. `ccdxeq`xg YL

  |p|qgo ldc|`|q cm dh |`z qwcga ygga| qjeq ygelqga qd ewa`d qdcg|# Qjg ygga/ldcqydn

  |p|qgo igleog }`agnp ellgrqga `c qjg 5072|# Awy`cm qjg 50

 • 7/31/2019 Nikola Tesla & RC - www.modelairplanenews.com

  5/8

  ]enqgy Mdda }e| qjg dcnp ldcqg|qecq }jd eqqgorqga e ldcqydnnga hn`mjq `c qjg helg

  dh qjg 92orj }`ca|# Gxgc qjdwmj `q gcaga `c e lyelk/wr. ]enq }e| e}eyaga h`y|q

  rnelg# E qywnp ldcx`cl`cm agodc|qyeq`dc dh Y$L hn`mjq ip e rd}gyga o`c`eqwyg e`ylyehq

  }dwna jexg qd }e`q wcq`n qjg hdnnd}`cm pgey# Gngxgc Y$L hn`gy| |jd}ga wr eq qjg 50

 • 7/31/2019 Nikola Tesla & RC - www.modelairplanenews.com

  6/8

 • 7/31/2019 Nikola Tesla & RC - www.modelairplanenews.com

  7/8

  FD\GRJ YE\RECQG

  Cd |qdyp dc qjg geynp aep| dh Y$L }dwna ig ldorngqg }`qjdwq ygldmc`v`cm qjg }dyk

  dh Fd|grj Ye|recqg# Wcn`kg od|q dh qjg geynp r`dcggy| dh Y$L. }jd }gyg ie|`lennp

  odagn e`yrnecg iw`nagy| qgeoga wr }`qj jeo/yea`d |rgl`en`|q|. Fdg Ye|recqg }e| e

  |wrgyi ag|`mcgy eca iw`nagy dh geynp me| odagn| e| }gnn e| e ldorgqgcq gnglqydc`lqgljc`l`ec# J`| Y$L |p|qgo }e| wc`uwg `c qjeq jg w|ga e qgngrjdcg a`en qd |gnglq

  xey`dw| ldcqydn hwclq`dc|# Jg rnelga |gldca `c qjg 50

 • 7/31/2019 Nikola Tesla & RC - www.modelairplanenews.com

  8/8

  @c ygqyd|rglq. jd}gxgy. }g |gg qjeq od|q dh qjg r`dcggy| aga`leqga ghhdyq| }gyg

  neymgnp hd`nga ip dxgynp ldorngz gnglqy`len ag|`mc|# Iwq }`qjdwq qjg`y rgy|gxgyeclg. @

  adwiq qjeq Y$L hn`mjq }dwna jexg rydmyg||ga e| uw`lknp qd }jgyg `q `| qdaep#

  A Ydlk}gnn

  ]g enn d}g e ndq qd qjg r`dcggy| }jd h`y|q lygeqgaygodqg ldcqydn dh e`ylyehq#

  ]jd ielk `c qjg 50