of 17 /17
MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODEN Azril bin Izham Muhammad Syukri Amin Harun Kamarul Azmi Jasmi Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Izham, A., Amin Harun, M. S., & Jasmi, K. A. (2012). Mendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 22 September 2012, pp. 1-16. ISBN 978-967-0194-24-0 . Abstrak Dalam zaman moden ini, iaitu zaman "21 st Century", proses pembesaran kanak-kanak, sejak mereka lahir hingga ke peringkat kedewasaan banyak dipengaruhi oleh persekitaran, bukan lagi hanya oleh ibu bapa dan ahli keluarga lain seperti zaman dahulu. Kini, penggunaan khidmat penjagaan kanak-kanak merupakan suatu yang normal, malahan ada yang terpaksa menggunakan khidmat tersebut hanya beberapa bulan selepas bayi dilahirkan disebabkan oleh keperluan bekerja. Hal ini mewujudkan keperluan garis panduan yang telus untuk menyokong perkembangan minda, fizikal, dan emosi kanak-kanak tersebut. Tanpa sokongan yang baik, perkembangan kemahiran- kemahiran asas seperti kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran bersosial, dan kemahiran membezakan perkara yang betul dan salah akan lambat berkembang dan bagi sesetengah kes yang ekstrem, terencat sama sekali, lalu menghasilkan insan-insan yang kurang bersedia menghadapi cabaran harian hidup. Artikel Mendidik Anak-Anak Di Zaman Moden membincangkan tentang garis panduan yang diperlukan oleh kanak-kanak dari pandangan para penyelidik psikologi dan perkembangan kanak-kanak Barat, dengan penambahan beberapa garis panduan menurut cara hidup seorang muslim. Hal ini penting kerana perbezaan agama utama di Barat merupakan agama Kristian dan atheism, dan dijarakkan lagi oleh perbezaan budaya Barat dengan budaya Timur. Antara psikologi Barat ialah buku Raising Kids in the 21 st Century oleh Sharon K. Hall dan antara rujukan budaya dan panduan cara hidup Islam ialah buku Our Children A Practical Guide for Is- lamic Education oleh Abdullah M. Abdul-Mu'ti dan Child Education in Islam oleh Abdullah Nasih 'Ulwan. Walaupun wujud jurang perbezaan disebabkan oleh perbezaan agama dan budaya, kebanyakan garis panduan mendidik anak-anak secara psikologi sejak dari lahirnya kanak-kanak tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Hanya pertambahan atau gantian terhadap beberapa aspek sahaja yang diperlukan untuk menyesuaikan cara didikan tersebut dengan cara didikan Islam, dalam membentuk insan yang sempurna akal, fizikal, emosi, dan amalan.

MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama...

Page 1: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODEN

Azril bin Izham Muhammad Syukri Amin Harun

Kamarul Azmi Jasmi

Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia

Suggested Citation:

Izham, A., Amin Harun, M. S., & Jasmi, K. A. (2012). Mendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 22 September 2012, pp. 1-16. ISBN 978-967-0194-24-0 .

Abstrak Dalam zaman moden ini, iaitu zaman "21st Century", proses pembesaran kanak-kanak, sejak mereka lahir hingga ke peringkat kedewasaan banyak dipengaruhi oleh persekitaran, bukan lagi hanya oleh ibu bapa dan ahli keluarga lain seperti zaman dahulu. Kini, penggunaan khidmat penjagaan kanak-kanak merupakan suatu yang normal, malahan ada yang terpaksa menggunakan khidmat tersebut hanya beberapa bulan selepas bayi dilahirkan disebabkan oleh keperluan bekerja. Hal ini mewujudkan keperluan garis panduan yang telus untuk menyokong perkembangan minda, fizikal, dan emosi kanak-kanak tersebut. Tanpa sokongan yang baik, perkembangan kemahiran-kemahiran asas seperti kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran bersosial, dan kemahiran membezakan perkara yang betul dan salah akan lambat berkembang dan bagi sesetengah kes yang ekstrem, terencat sama sekali, lalu menghasilkan insan-insan yang kurang bersedia menghadapi cabaran harian hidup. Artikel Mendidik Anak-Anak Di Zaman Moden membincangkan tentang garis panduan yang diperlukan oleh kanak-kanak dari pandangan para penyelidik psikologi dan perkembangan kanak-kanak Barat, dengan penambahan beberapa garis panduan menurut cara hidup seorang muslim. Hal ini penting kerana perbezaan agama utama di Barat merupakan agama Kristian dan atheism, dan dijarakkan lagi oleh perbezaan budaya Barat dengan budaya Timur. Antara psikologi Barat ialah buku Raising Kids in the 21st Century oleh Sharon K. Hall dan antara rujukan budaya dan panduan cara hidup Islam ialah buku Our Children A Practical Guide for Is-lamic Education oleh Abdullah M. Abdul-Mu'ti dan Child Education in Islam oleh Abdullah Nasih 'Ulwan. Walaupun wujud jurang perbezaan disebabkan oleh perbezaan agama dan budaya, kebanyakan garis panduan mendidik anak-anak secara psikologi sejak dari lahirnya kanak-kanak tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Hanya pertambahan atau gantian terhadap beberapa aspek sahaja yang diperlukan untuk menyesuaikan cara didikan tersebut dengan cara didikan Islam, dalam membentuk insan yang sempurna akal, fizikal, emosi, dan amalan.

Page 2: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

����������� ������������������� ����������������������������������� � ! � ����" ����� �#���#��$$� �������$ �� ���%������ ������$��#����#������ �������� ��$��#�����#�����������#�� ���$������������ ����#��&�'��������$$���� #��������"$�� � ! � ������ ���������$��������#������$����� �����$$�� �� #��������������#��������������������������#�� �������� ����#� ��������� ��"&�(�������%�"�� �� �������$������������$���������� ������ ��$���� ����$��������)� � ����������� � ! � ���������&�*����� ��$����$��� ����� ����$�� ��#���! ��#��������������� ��#����������������#�� ��#���������������� ��#��������� ����� ����$����������#� ��������� ����$�����$���������$#� �����$�� ������������+������� ��������$#�� ������!�������$� ���$������������$#����+����#����#����&�,��� ��-������ �,� !,� ����.���-�����������+�$ �������$�$������������$������� ����#� � ! � ���������$������������� ���� ��$�������� ����$�� � ! � �/�������$�������#���������$������������������+��#����������$������&�(�����������$� ��������� ��$���������/�������� ��$��'�����������#�����������"� ��$����#������ �������/������$�������*����&�,����

012345656718487984871561:828412;534<<=>?@AB=CAD=E?FGH=IJFGHHGK=LMJN@A=>HAD=OG@JD=PGHG@JB=>?HA=QGRHA=

Page 3: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

��

���������� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������!���������������� "#�����������������������������������$��������%��� ���������&��!�������'���$��$��(����)��%��� �$*��$���������'��������"'����+��,�����!����*��$�������%��� ����-'�������.����-/�0��"1�������0��������������2����������������������2����� �������������������������������� �����������+������$���������������������������������+���������������������$���������������%��� "#��������� ������������������������������������������������������������ �����������$�����������������������$����������%��� ����� � ���������������� ����������)�2������ �������� ����"34564578759:;<=><;<=?@ABCD<=<;?<EEAF?FABDA;FG;H?I<HG?EAEAIC<J?=AKC<BH<L?MABA=<?@ABCD<=<;?<@<;<J?N<;H?OG<;CHAB<J=<;?PKAJ?QCJ<;?=AD<O<?J<@DGB?EAFG<D?D<E<;H<;?N<;H?IABC@<JF<;HH<L?MABA=<?G;G?I<H<G=<;?=<G;?DCFGJ?N<;H?OGRPB<==<;?PKAJ?GIC?I<D<?@ABA=<L?SKAJ?EAI<I?GFCT?@ABCD<=<;?F<;HHC;;HU<V<I?GIC?I<D<?C;FC=?@A;OGOG=?<;<=><;<=?=A?<B<J?@A;U<OG?G;E<;?N<;H?IABHC;<?O<;?@CKG<T?KAIGJ>KAIGJ?K<HG?O<K<@?W<@<;?@POA;?N<;H?DA;CJ?OA;H<;?DA;H<BCJ>DA;H<BCJ?N<;H?IPKAJ?@ABPE<==<;?;GK<G?DA@G=GB<;?@ABA=<L?X<;<=>=<;<=?IPKAJ?OGGI<B<F=<;?EAI<H<G?ED<;?N<;H?@A;NAB<D?GEG>GEG?DABEA=GF<B<;?OA;H<;?@CO<JL?YABEA=GF<B<;?@A@<G;=<;?DAB<;<;?N<;H?<@<F?IAE<B?O<K<@?DAB=A@I<;H<;?@G;O<?@ABA=<?EABF<?DA@IA;FC=<;?RPB<=?JGOCD?N<;H?<=<;?K<;UCF?=A?<K<@?=AOAV<E<<;L?Z<K<@?J<K?G;GT?GIC?I<D<?O<;?PB<;H?FABOA=<F?EADABFG?<JKG?=AKC<BH<?N<;H?K<G;?O<;?UCH<?DA;H<ECJ?@A@IABG?G@D<=?N<;H?<@<F?IAE<BL?[EK<@?EA;OGBG?@A@DC;N<G?H<BGE?D<;OC<;?N<;H?=JCECE?O<K<@?OGOG=<;?<;<=><;<=L?\<K<CDC;?I<;N<=?DA;AB<D<;?R<B<?OGOG=<;?O<BG?]<B<F?OG<EG@GK<EG=<;?O<K<@?R<B<?@A;OGOG=?=<;<=>=<;<=?D<O<?W<@<;?=G;GT?<O<=<J?R<B<>R<B<?FABEAICF?EAU<U<B?OA;H<;?R<B<?N<;H?OG<;UCB=<;?PKAJ?[EK<@L?<K?G;G?@A;U<OG?KAIGJ?DA;FG;H?O<K<@?W<@<;?=G;G?N<;H?

Page 4: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

��������������������� ���������

������������������������������������������������������������ ������������!��"��� #��$��%������&�������������������������� ���������$�!�����!�������!�&��&������������������&������������ ��������'�&���&����(������&$������&����(������&$�������������)����!������&����������� �������!�&���!�����"����*+,-.-./01,1/21,1/0-.031*1,0*4-+,005�����&�������������&��6������������6�7�$�$������������$��$���"�8�&�����&�����(�������&������������������&��6����������$���������$��������&�������&��6�����������������������$����������������$��$���(�����&$�����!��6���������������!���&����������!������������������������&��������������"�9��� ���������7�!������!�'�&�����&���&�����&��������������&$����������������(�%�������%������(��������$�'����&����!����������������&�������%�������!�&���&�������7�!����������������������&������$�!�&�$��������$��������������������������������������������������"��� #�!$������������&��������������������������!����$��$��������������� �����������������!�&�������������!��������������&�����������&�������������!�&�&�&$�����&�����������������������������!�&�$�����!�����$�������!������������"�:�!�������������������!�����$�!�����$�������!"�;��������!����������������������������������������7�!������!���������$�����������������!��������������&�����������"�<��6�����������$��$������!�&�&������������ �����&��6�!���������&$����������������(�6��������$��������������!���=�%�))�!����>�����������������������!������������������������&$�!�6��������� ����"�?�$���������$��$����&���������������&�����������������!�����(��&��&�� ��@�A� ��B��B�A�C��DE"�8�&��(��������&��%�����������������������&��� &����������&������������������&��6����������� ������������������������$��$����(�6������������ ������!��������������&$�!���&$�!���������&$�!�����"��

Page 5: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

��

���������� ��������� ������������������������������� �������� �!�"#""$�%"&"'�'�$%�%� �"$" ("$" )�*" �+��,"$-�'�$,.'!"$-� ��"%"� �#.&��"$�!"-���!.�!"�"�"%"&"/����"$-"��"$" ���.�#�$%���0�1"�������$- "��.#�"�,"$-�'.%"�&"-�)�"$" �%�"#./�"-"��'�$2"-"� �!��#�/"$�%���)�'" "$��"%"�3" �.$,"�!�-��.�2.-"�3" �.�#+&"�0�1��#�#���#&"')�%�"$2.� "$�'�$%�%� �"$" �#+&"��#�"3"&�.#�"�4��"/.$�&"-�0�1"&"'�#�!."/�/"%�#�5"#.&.&&"/�#0"030�!��#"!%"�67!.�1"3.%)�899:;�:8<=;��� >?@A��BCD>E@A��C?>F��GH>I@JKL��>?@A��MNIMFOP��>?@A��MQRS@T��@UVOW��@UVOW��KUXKY@Z��[��\BKDK]� >_@aOb>BOP��McOdefgVMF��>Kh@B��KiV@j>FOP��Ck>l@Y��@mMjMY��>KhXKFCD>n\@B��V@o>IOp@A��>Kh@B��KiV@j>FOP� qD>r@A�\X_WRDOs@B�>Ko@j>I@F�tMs�CkMTV@u@Evg\0���w" #.%;�xy ��z���{�x��z����|���z�|��}�����|���������}�z�{�~����z�����������������{����~�z����z�����|������{�����{����������� ���|�}� ��������������������z����������{��{�����|������{ ����������� ��������������������z��� ����|���{��{��������������{�� |��������������� ���������������|��� |������� �6yz���~��=��1"���/"%�#�,"$-�%���3","� "$)�2�&"#&"/�#+&"��'��.�" "$���� "�"������$��$-�,"$-����&.�%��"$�".�+&�/��!.�!"�"0��+&"��%"�"��'�$%�%� �"$" ("$" �.$�. �#�$��"#"�'�&" . "$���� "�"�!"� �%"$�'�$2"./����� "�"�'.$- "�0�7�"!�&"�"$" ("$" ���&"/�%����"� "$�%�$-"$�$�&"�($�&"��'.�$��#�������'�$-/+�'"���+"�$-��."�%"$�!��!.%���� �����&./.�)�#.%"/��"#���#�-"&"�"�"�,"$-�%�"$-"$("$-"$ "$�+&�/��!.�!"�"�" "$�'�$2"%����"&���0��$#"$�,"$-�!��-.$"��"&"/��$#"$�,"$-��"/.�$�&"��%����%"$��#���� "0��"%��"�"!�&"�!�$��$-�����"/"$"$�%����'��� "�#.%"/��. .����-./)�#�-"&"�"�"�,"$-�%��"$�"$-��"#���'�$2"%��$,"�"0��. .&��.&"�!. "$&"/�!�������.$�. �'�$,� #")�#� "%"��.$�. �'�$--��.$ "$0��&" "$�'�'. .&�"$" �%��!"/"-�"$�#�$#���*��+$�+/$,"�%�� "3"#"$�'. "0��

Page 6: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

��������������������� ���������

� ����������������������������������������������� ��������������� ��������������!������"�����#�$��������%��������&"&��'����� �����������!������������"���(�%����� ��� �� ���������"��������) ��(������������������ ������������������#�*�"�)�)�����������������'����������� ���������� ��)��!����(�� �����)��"���������� �+��������,�����+��-�"�������,�)�������� ��������#�.�-�"����������� ���"�)������"����+/�01�2�3405���,����� �� �!�����!�������-�"��������(���"������"���(�����-�"���� )� ���!��������#�$����������������" "�(�)����� ������� �������������������)��(���������������!������)�"����)�����#�6� ���������������" �)�)��������������������(������)������)�����������(�-���������������������)�����"�)���" ����'��� �������&"�(�)�� � ��������������������)����������������#�7�) �'��� ������(�� ��������������'����������������������" ����������#�8�"��������� � ���)����"����������������)�������)�������������������"�#���������%&��&('���&������� �!�������������" "�(�)������(����� ������"�)�)���������������(�����'���� ��)��!��������9�����%����������� �� ����������%����)��������������!����� ��������)���������� ���������9'������ ���(�� ��!��"���(�����������������%����)�������������������� ��������������� �� ��)���������)�����)�������������������������#���:;<=;>?@AB@AC>DAE@C����&�����������������)�)� �!���)�����!���������������9������)����'�����)�)� �)��%�����������)������"������"������)��" )��� �� ����� ������������������ ���)���������&�����)�� ����!�����&�)�"#�F����)������������� ��������� �������������������������������������� ����������������������!������%����)��" )���!������%����������"���#�+G����H/IJK�0�3�J0�K�05K��/�L2� �5���MK���JK�0�2���KN���/�0���O�3�����3����5K��2�1�2/5�0�2���3���N�2�� ��5/,�P8�""'�QRRST�UQV#�F��!������������ ��)�)��-��)��� �������)���������)����������������������) "��������)������"�(��'�

Page 7: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

��

���������� ��������� �������������������������������������� �������!" ���#�$��� %#����&���'���&���(�%��%�)����%��$�*���$��"�$" ����&&�!� ���+�� ��,��&��� �%�����������%'%#�!-��� .�/#��0�1�%$#�"!�%#�,��,��$" �+����#���1�," "1��"%# 1�%��*$"2��1�+������2��� �+����'���&���(�%�1�����%"�������"+� ���)'�$'2*)'�$'2�%$#�"!�%#�0��&�%�%"�#-�3��"�1�+��� �����'!�2�#,"�,�+��%��#�&��#!� " ��� �����2����4��# ������ *��� ����� ��+��*��#�%���$�*��$�1�!�!"�,'!�2���!�$� ���$� �����$��2���+����� �-�5�,�!# �0�1�+������2���$��%�,"$�+�$"$��#!�$� ���+��� �����$��*2���+�+�� ��,��&��� �%�!�%���������#��$���� *��� 1�%��$��+���*���2����(�!�$��2���+� '�%�+� �#%!����-��� 6��#�%�&#� �+��!"���7#/# �!� ��� * ��� �+"!�1����� �������*!" ����� ����1� �2��&�$��1����� �%�!�%���-�6��&���%��+"����0�� �+��!"��* �+��!"���$��%�,"$1� ��� * ��� �� ������&�!��#�$�* �����0��&� "���&1�,���� %"��+�� ��,��&����#����0��&�!�,#2�,�# -�8�!�#�#�4"&����!#,�$ ���#�$��� %#����&���'���&���(�%��%�)����7#/# �!1� '&�#%#1�����%'%#'*��'%#-�9��&!#,�$���'���&���(�%����!���+����#���� ��� * ��� �4"&��,'!�2����,��$"�+�� ��,��&��� �*%����������� �-�5�,�&�#�)'�$'21�%�'���&���(�%���"�& #��+��!"����&��,#!��������,��#�+����#����0��&��#)��+� �'!�2� ��� * ��� �%�)����,��"!��&� �!#-�9����#����#�#��# �#$ ���'!�2�+����+��*0�!#�# �+%# '!'&#� ��� * ��� �%�,�&�#�%�!�2�%�$"�)���� ��� * ��� ������' ���"�#��%� �!#!#�&����� ��:8�!!1�;<<=>-��� 9�� ��,��&��� ��� * ��� ������"%#�+����' �����"�#��%� �*!#!#�&����� ��,'!�2��#�"�"% ��� �+����,�,���+�� ���2#����0��&��# "�%�#�%�+��$#�:8�!!1�;<<=>?���@-�A' "%�%�)����B#%"�!�;-�9��2�$#���C-�D���2#����,��&��� �:���� ���� �E� ���>�F-�5$#�"!�%#��#��$G �#�&#����H-�9��&���!���$��2���+�+�� ����0��&��#�&#�#�I-�D�%��'�' ���0��&�,��"�J-�D�$� "����7' "%�

Page 8: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

��������������������� ���������

��������������������������� ��������!��"���#���$�����% �&�'�(�)*��'+,�-�������������.���/.����0��"�1���������23��4��/1� ��������#�$�����#�!�� ������!��.�"���5�!��� �!��#������������� ���!�#�#�$� �����0��"������������ �#���#/#���#�����$�!��#�$1��"���$���#�����!����#���#���#/#���#���� �� � � � � � �6789:;9<=>?>:;=>@>9>�����#/#���#�$��""���#����$������1�"���1� ��������#�$��0�$!��#���#���"����������#�!�������$���#���A�� ������$���!�#������""��".�B�1�!��.�"������#�$�$1����!�� ��������� ���!�!��""�������C�����$���������1����D�������.�"��1��#������!������"������$������#�$� �����#�"�����#���#/#���#����������"/����"�0��"������1���$���!�#����1��1�!������#/1�����#�0��"���1� �������������/$���������.�"��!��.�"���E�"��#���#/#���#�����$����"#��"����$������$� ��""����!���1�����!�����$���#��$��.���#���!��.�"����1�"�������/#�����$���������#�$���#�#���!�����#�������������� �������1��� ����� �����!������!�1����#���#/#���#�$����"���.�#�������""��#������ �!��.�"��$���#���F���$�$����"�����������������!����!��.�"��1��� �$������"#���$���#�����"���C���������������G�H�#����$�$����#���$���#��0�#���1� �B������/#�����$�����$���#��$��� �B�.���.�#����!����#������ 4��.�"�����������"���B���������#������"�#���#/#���#�$���!�#���C���� �1�"��$���#������#�������������1��#�����$�$1����#�!����!���1�����������$� ���!������!����"�#������1�"��#���#/#���#�0��"�1���$�������$����"#��"���I� ��""��J��� ����F���$�$�$1����#���1����$���#���"��.��������� �#�$���1��� ���"���#��������!�� ����#�� �1��������������"����$����K���#�$����� �G�#���$���#��!�����!��$������!��#����������!�$1�C����1�#��1��� ���"���#�����1�"������$������!�$1����#�����1�����4������ ������ ���!�1� ��������!��$������#���/#����$���!�#����#�������0��"���H�$�0��$�$!��$�����#�$�����$���#������1�1#������ �!������ ���#�!����!��#����

Page 9: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

��

���������� ��������� ��������������������������������������� !��!��"����#�$�%!�"��� ��&$�&'�&$�&�(���&�)��*��&��+��,���-.$�(��/$!"��&%!�� ,���(!$�$�&� !(��0����0!�&%�'0!�&%�����&��$'1�����.!��&�&2��� �3���4��5��67�8������4�9������������5�����4����:�����;��<��=>6?���@AB>CDE�������4�������9�4����4����:��������F9�G��������������4��F9�H399�����������I�4�56�4�J� E������>����AK4����������@3���4�L����5���������� ��������M�4���4�:�����@I7�8������4�9������������5��NL����:�����=�4�5L����� ����������9��4�9���4��4� �4�9�������=� �OP���$$�"�Q2�P���$'Q�R%&S�T!���U!�!&�V�WXXWY�ZX[���P�%����0!�&%�'0!�&%��)��*��/$!"��&��0�,���,! ����,���,',���,�%!�'(�.�,�0!�&%�'0!�&%��%!�%��*�/���*��$&(V�0!�&%�'0!�&%��%!�%��*� ���� !(&( &�V�����0!�&%�'0!�&%���!�,�&%����&$�&'�&$�&�(���&�(!����%�-.$�(2�Q���,�$��#�,%�'#�,%��)��*�.!.��&���%�,� !(��0����0!�&%��&�$�"�� ��&$���&(&�%���&0!�&%�,����%���.!�!$�(�%&���2�\!$�&��&%�V��&*�$�,,���+�*���&��0�,���0!�&%�'0!�&%��)��*��!�,�&%�����$�(�.!'�����*�.&%��.&�)��*�(�( ��(!(�!�%�,� !�&���&�(!�!,��.! !�%&� !�)!$�.�&���(�.�$�"��%��� !�&$�&���.!.��%�� !�,����)��*��!�$�,���&� !�.!,&%�����(!�!,�2���] _ abcdecdfgedhihjfkhflmc_f_macnfP��,�"� !�,!(���*���(&����,���,',���,��!��,"&���&���(�"�.�"�+�V��%����!�%!��.����&�(����.�"�+��(!�!,���!����o�p!�+�*����,���,',���,� ����q�(���(/�!��&�&�.!�&�*�,�$&�(!$&��%,���&����� ��)��*��!,!�+�� ����.&��*�"��&�����(!(!�$�,���,"&�(�%� !�+�*����,���,',���,� ����#�,%��%!�.!��%2�p!�+�*�����&�$������(�"�)��*�$�q&(��!�$�,��%!�(�.�,�/$!"�&��&r&��� !�.!��&�&����%��� �.�%� !�+�*����,���,',���,�)��*�s/�(�$2�t�$�&�&�(!�)!���,��� !��!��"���,���,',���,�%!�"��� � !�*���"� !�.!,&%�����%!( �%� !�+�*����%!�.!��%2�u$!"�&%�V���%�,�(!(�!�%�,� !�,!(���*���(&����,���,',���,�

Page 10: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

��������������������� ���������

������������������������������������������������������������� �!����"���#��$�%!�$���#���������!#�"���������$�����&��� '�!���!����#�����#�#��(�)���$#����������������#!�����"��"�$�����"����� ��������� ��%!�$����*� ��������������"����# ��������� �&�+�!������#�����"������#�����%�������%������%�#����������"���!������"���������������������������%�������%����� #����� �������%�������%��������#����%����� � ��%����� � ���������#&�,����������������#������"������"���#��$�%!�$���#������� �#"��������#��������������"�#��$�����#�"���#��$���� ��"���������#����� ������������-%���!&�+�!������#�����"������#�����!�$��������$��� ����������� ��%!�$���� ��"����������#�������"���&�+����������������������������#����*��������!�$��������������������������������$��"��!�$�����#�!����"�������#��������#�����������������"����������������� ��#�&�.��������������������%!�$�"�!��#������!�$�/0�!!��122345��/64�7���!������$�������8����"��� ���#!� ���� �!� ����������������/14�7�!�*����# ������������� ��#��"��������#�#�!��������������/94�7��� �������#�!�����# ���������������� #���������$#���#�!�$���������������*�$���������# ������������� ��#��/:4�7�����#�������������������"��������������"�����������������"���������������# �����������;�������������#������#������ ���������������# ���������������"���!�$������#$�������#������ �!��������"����������!������!������ !����&�+��������������!�$�"� ��#��������������������"�����%�����"�*� ��"�� ���!�!����������� ��������%"�!�������*#�#"!�$���!#�������"�"�$����*�!����"�"�����������< !��������# ������%"�!������������# ������������������#�#����#��#����������< !��� ���������� %!����"���!���$������!���������"������#��#����� %!��� ��������������$&�0�!��������"� �������#��#����"�����"�����������$�"� �.�#�'�*#"� ���!#�����&���

Page 11: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

���

��������� ������ ������������� ����������������������������� !"!#$%!#&$'�����!#$()*)+,-./01230.03430.032030.25).6)60372080529)+-)3:80;0.2<0.23)60/00.25)+)302=)+307*2+090*2<).>0.29)+3)5=0.>0.20?082;7<,925)+)30@22 2A����B����C ������B������������������D �D�� �������D �BD���B�� �E��C�� ����F�G������G��B���H������ ��� C ��E� ����BD���� I��D�� �BD���� �J��D�������G�B��������� ���F�BD���KD���� ��B������������J�����BD� C ����BD���I�2 LM08812NOOPQ22R729)+-)37*0+0.29)+-)3:80;0.26,>0129)+3)5=0.>0.257.<0230.03430.032;).<0380;2<7-:3:.>2:8);2-*+,3*,+2-7-*)529).<7<730.2/0.>2=)*,8@2S).,+,*2T05)-2U:5)+12-):+0.>20;8729-7370*+72<0.29+:V)-:+2<72W08)2X.7Y)-7*/12-)=,0;2-)3:80;2/0.>2)V)3*7V2;).<0380;25)5=)+729).)30.0.23)90<02=)=)+09029)+30+0Z22L[Q2\:3,-23)90<029)+3)5=0.>0.230.03430.0312-)]0+02V773082<0.29-73:8:>73082LNQ2\:3,-23)90<029)+3)5=0.>0.29)3)+602/0.>25).60<7290+029).>060+2<0.25:<)823)90<0230.03430.032L_Q2)?,6,<0.29)+3)5=0.>0.23:5,.7*712<7250.02>:8:.>0.29).60>02-087.>2=)+7.*)+03-72<).>0.290+029)3)+602L>:8:.>0.29).<7<73Q22()807.27*,1230.03430.03290*,*2<7<)<0;30.23)90<023:.-)929)5=)8060+0.2-),5,+2;7<,92<0.2>0.60+0../0@2a0<02,5,+2[[4[N2*0;,.125)+)302-,<0;25059,25)57873729)5737+0.20=-*+0312707*,2=)+V737+25).>>,.030.29)+30*00.2<0.2.:5=:+2-)]0+02;79:*)-7-12<0.25059,25)803,30.25)*043:>.7-712707*,29)5737+0.2*).*0.>2]0+02=)+V737+@2)<,04<,023)50;7+0.27.72050*2=)+>,.02<080525)./)8)-0730.250-080;2;0+70.2<0.2<780*7;2<729)+7.>30*2-)3:80;2+).<0;@222 b90=78025).6)60372080529)+-)3:80;0.25).).>0;125)+)3025059,2V:3,-23)90<028)=7;2<0+790<02-0*,250-080;290<02-0*,250-0125).780729)+-9)3*7V2:+0.>2807.125).>,+,-2<0.25).>;0V0827.V:+50-72

Page 12: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

���������������������� ���������

��������������������������������������������������� �������������������������!��������"���� �����#��#�#$�#�#����������$�����%�&��������������#��������#������!��������'"'�������������%�(��'��"��!��������!�)#�� ������������������������������"$�#���#�#��'����������'#���%�*�+���������������!���������,���$����,�������'��#������#��'�-����'���������'��������"��!���'��"�"�������'"'���������������)��������������������������������"�������.�'�%�/��#� ������������'�-�����������!������������#���������#�������������������������"�����0�����������!�������!���!�����������������'������'"'����!�������!���.#)#�����"��!�������������)����������������%��� 1������������������������#�����������!����������!�-����"�������.�'������!����������������'�������������!���'#��#�����������������)�����"����������������#��#�������#%�2��!���# �����������)�����������������!�������!�����������������$�������#��������������)������������,���$����,�����"$�#���#�#�����'���$'��������)��%���3456789:;<4=>7;1�����#!���������''��'�����������,�'��� �����" �����'#�������-�����"��!����#�'#���"'���0 �������0 ���!#�#�����-�����!�������������#����������?'���%�1����+��������� �������#����������"����$��"�������������������)#�#'�������!�������#!�������#�#���������)���������#��)�.�����������)����#��#��������'���"����$��"��������'��#������������������!�����'#���������������$�����%�@����$����������!���������������!��������#�'#��������'��%�A����������'�������!�.�������������-����������#�������������"��"�������������$���������#������"������������#�����#�'#�$#�'#������'%�@�����'����������,�'���������!�������#���������������������������#�����������������������,�'����������������������������$��������#�#! ��#�#�����#�#� ��������� ��������� ����)���������'����������������"��!����'����!����'�������������#�������'%�B�'#������)����������������#�����������������#�������������'������������"'�������$��������������!��#���%�C���)#����������#�����#�#!�'������������#�������$�������)� ����#�'������������������

Page 13: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

���

��������� ������ ������������� ���������������������������� !�"��#�������$������%�����������&������$��'(�)*!��!���+"*�,�"*�-�.���"*!���,�/,+�/�0��1��* *!�����"+��!�,�-�"*"�0���� 2�!*3�4���2+!�0�5�.� �!���62�/��+����/!���!�-����- 61 �.7- 61 �.��+�"�2�8+,0���0��1��+ �!��!/*,*,�*�"*!��+�+!���!���!7!���!5�,�.�����+�+!����*�+�9+�.�/*-*���+�+!����1�.�3�:�.��2�;� ���-�.��7<�����27=* ���;*1��-�"*"��+.*2�!����� +�,��9�2�*,+��0��1�.*���*�"*!�.�2�"+/�����.�.*-*!�"��+�"�-�.��<�����27=* ��3��� >�2�.�*,�/��-���-+,���-��1� */�.��+��0��1���1�"+?5���7�� �-��-���*���0��1��62�/��+1*��-�!�+�+�2�/�@A�225�BCCDEF��@GE�:�.��2�;� �������/+�* ����+,�+.���1!�����2�.�!�,��� /������@BE�:� /�"+����+�� +!���!�-����!���*�1���.��+��0��1��+"*�;*!!���@HE�I��1*��/�.��+��0��1��+"*�;*!!����"�*�.��;�*/!���!���!7!���!�;+!��"+��!��� ,�,*�+���@JE�I��� ��1!���"��"��1�.��+����1�"+8��;+!��!���!7!���!�,*��/�"� ����/�@KE�I��;��+�.6��2�-���-+,���!�-����.� �!�5�+�+"*�.� �!��.�.-*�.���-+,�,���+ +�;��+,�.��+��0��1���1�"+?� ��� L����1!�2�5�"� ��-�"�6 ��1��+�-� ,�!+"� ���0��1�.������/!���-��1� */�.��+����1�"+?�+�+�!�-����!���!7!���!�,�-� "+�;+ ��5�,�*�� �5��"�*�6 ��1��9�.3�M�2�*-*��!*�,��.��1*��/�-� 2�!*���6 ��1���9�,��2�+��"+���5�-� ��-��;�1��.�,+/��� "��11*�1;�9���*�"*!�.���1* �.� �!�3�:���-+,���-� 1�*2���,6,+�2�����,�;*1��-�"*"��+�� +�-� /�"+���*�"*!�.��1�2�!!����� 2�!*�0��.�!,+�"�����.�.���"*!�+������"�,���,6,+�2���2�.�!�/+�*-�����2�.�-�.+!+ ���!���!7!���!3��� 4�2�+��+"*5���2�.�N�.���0��1��+�6.+��,+� ��1!�+���!6.-*"� �+�+5�-��1�9�,���-� 1�*2���.� �!���+�2�.��72�.���9���,6,+�2�.� *-�!���,*�"*�+,*�0��1�,�.�!+��.�.� 2*!���-� /�"+���!/*,*,�-� ��-��;�1�3�I� �!��+�+�"� ����/�,�<� ��"� *,�!�-����-��1� */��� +�,�2* */��*�+�5�0��1���+!�.�/*-*��0��1��* *!3�)�1+�-� ��-��;�1��0��1�!* ��1�.�/+ �.��11*��!���<6.-*"� 5�.� �!��-�"*"�.��<� +���,+/�"��� +�1626�1���0��1�.�/+ ���2�.�.��1�9�,+�

Page 14: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

�������������������� ���������

����������������������������������������������� ���������!�"����!�����������"��������!���#����������$�����������$�����������%����#����$����&�'�����$����� ��������%����#����$���� ����������!(!�����(�������$(��"������������������%����#�����(!���) ���������������$������������������#����$��� �!���������������������$���$���"&���*+*,-*+*,./*0*1.,203*45*.6���������!�������������(�(���������!�!������(���������������������#����$��!�!�����������������$�����������������!������!���&�7�����������$���������!�$�$����(��"�������������������������!�(�������#����8�����!�������"��&�9������������� �����������������������������!(!������������������������$(��"������%�#���������"�����������&�:��"�����������"�������"��������!������(�(������������������!�����������!����������������"���������;��������������!������!����#��������������������(!�!�������$������������������&�<�����"������ ���!�(�!����$���������������������������!�������(!�!�#����$����!�����������������!��!��������(�(���������������������������������������������8���!�)���$������������8�$�����"�$������!(!����#�����(!���)��������!��"������&��� =����������"�����!(!����#���������$���������������$���������������!�����������������������$��������"��������(���(������������#���!��������!���"&�6��������#����$(��"�����������������������"�����"�������������"�>���?@A���B��������������������!�������������������������������"��������"������������������������������!������������!�$����������������CD��� �EFFGH&��� <��������$��%�������"������ ��(�(������$��$���������������������#�������"������������!�!��������������$��������������&�I������������������������!�"�!�#�����$��$���������$��$���������������������"����������������������#����$�������������"��������������&�D������������"����������$��������(!������������#�����(��������!�������������"������������������"������%�$�����"������������!��"������&��

Page 15: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

���

��������� ������ ������������� ����������������������������� !"#"$%&'()*+%,%-'%&%#.%&%#'%(%/'#)/%0%+%&'1%&2'$)*)#%'0%#"#%&'%,%0%+'/%0%+'/%("'-)*#%*%'1%&2'34%/%',%0%$'*"(4&',4,4#%&'%&%#.%&%#5'()(%-4'6)&4/'+"#"$%&'3)*3)7%'3)*2%&("&2'#)-%,%'3",%1%5'3%&2/%5',%&'%2%$%8'9)3%2%4':;&(;+5',4'&)2%*%.&)2%*%'<%*%(5'+"#"$%&'1%&2'3)*3)&("#'=474#%0'%,%0%+'%$%('#"*%&25'()(%-4'$%/4+'>"6",'#)/.#)/'-)&,)*%%&8'9)/)()&2%+'#)/.#)/'-)&,)*%%&'()*/)3"('3)*$"0%'/)3%2%4'+"#"$%&'=474#%0'*4&2%&'"&("#'$)&2+"#"$'#)/%0%+%&'%&%#.%&%#'()(%-4'%,%'1%&2'3)*0%&6"(%&'+4&22%'$)&6%,4'/"%("'-)&,)*%%&'1%&2'$)0%$-%"8'?%&%#%0%',4'&)2%*%.&)2%*%'@4$"*5'+"#"$%&'=474#%0'0)34+'3%&1%#',4%$%0#%&5',4/)3%3#%&';0)+'3%(%/%&'/;/4%0',%&'+%*4%&'1%&2'0)34+'()2%/8'A%0%$'%2%$%'B/0%$'/)#%04-"&5'/)-)*(4'1%&2'()0%+',4/)3"(5'+"#"$%&'$)$"#"0'%&%#'1%&2')&22%&'$)&"&%4#%&'/;0%(',43)&%*#%&'()(%-4'(4,%#',43)&%*#%&'/)+4&22%'#)()*0%0"%&'+4&22%'$)$",%*%(#%&'#%&%#.#%&%#'()*/)3"(8''' C&("#'$)&6%,4'43"'3%-%'1%&2'$)&1;#;&2'-)*#)$3%&2%&'#)4&24&%&'*%/%'()*2;0;&2'%&%#.%&%#5'2%*4/'-%&,"%&'1%&2'3;0)+',46%,4#%&'*"6"#%&'4%0%+'D!%005'EFFGHI''DJH'K)$3%(%/%&'+4,"-'%&%#.%&%#',4/)4$3%&24',)&2%&'#)3)3%/%&'$)*)#%'/)-)*(4'#)3)3%/%&'$)$404+'$)&"*"('#)/)/"%4%&'"$"*8''DEH'L%*4/'-%&,"%&'-)*0%#"%&'%,%0%+'6)0%/',%&'$)*)#%',43)*4'34$34&2%&'DMH'N"6",'-)*34&:%&2%&'()&(%&2'$)$3"%('-404+%&',%&'6)&4/'+"#"$%&'DOH'!"#"$%&'1%&2',40%#"#%&'3)*/)/"%4%&',)&2%&'#)/%0%+%&'1%&2',40%#"#%&'DPH'?)$"64',%&'$)&1;#;&2'-)*0%#"%&'3%4#'%&%#.%&%#'DQH'@4,%#'$)043%(#%&'#%&%#.#%&%#',%0%$'$%/%0%+'*"$%+'(%&22%'DRH'?%/%0%+'+%*4%&'%&%#.%&%#',434&:%&2',%&',4/)0)/%4#%&'3)*/%$%'''' B3"'3%-%'-)*0"'/)&(4%/%'/),%*'3%+%>%'/)(4%-'-)*0%#"%&'$)*)#%'$)*"-%#%&':;&(;+'-)*0%#"%&'1%&2'%#%&',4(4*"';0)+'%&%#.%&%#8'S0)+'4("5'43"'3%-%'/)&,4*4'>%643'$)&2%$%0#%&'&40%4.&40%4'+4,"-'1%&2'$"*&4',%0%$'-*;/)/'$)&,4,4#'-)*43%,4'%&%#.%&%#8''

Page 16: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

�������������������� ���������

� �������������������������������� �������!�"����� ����"�#� ���$�$�� "������#��!!��������$��%�����#�����������!���$�"�&��� &��%��!����%��������$��&����"�������&���������!"���� "�$�'�(� ������&�!��$� �#�����"�����"����)� ��������$����"�#�������$� �������"�$#��!�$����������$� ��������$�#��!� �"���"�"����������� !�'���&�&� ���&� ���*"��$��)� ��������#���$���������#������������������� ����#�������#�������$�������$� ����������$��!�� $�������� ����� ��!�%��!���������+�"�������%��!����� �����"��"�#� ���#�����#���"��#������$� ������+�"��,-��������.'�-�����.�/����01102�3456'���789:;<=>?@A(� ��#��������������������%��!���!� �"���������#��%�������#"�����!��B� ���$��&� �"����� �������������������������#� ��$���!���$����������$���������$��� �����$��� ���%��!��� !����#����$�"������#����������������� "����'�C���������)� ��)� ������������ "�������������&�������#������������������ !������� !��%��!��� �!�$��*"��$�����#�����!���"�������#��!�����������$����� �#���"#��'�*�����#��#� ���$��� �#�������������!�$��*"��$�"�&����"���$�����"�#�%��$��&�����������"����!!��$� ������+�"�'�D������������������������������#����"�������$��+�������������+�����$�"&��������������������#������#����"������� &�$���������� "�"�������!�������"���������&� ���*"��$'�E� ��"�!����������)����#�������$#�����)� ����)� �������$������������������$� ���*"��$�����������)�����$��!!����������������)����F����"��%��!����$���������B� ��'���������� �#���������#� �� ��#� �� ��"�#� ���#��%����!���#� ��$���!�����!����F��#� ��$���!���"�"������ ����"��#���#�"�������#�$����"���#����������$��������������$#� �"�$�����!�����&� ����!�$��*"��$'�G������ ��$�$#������� �#���������"� ����!�$����"���!���"����!������� ������H��������H���������+���� �����������������"�#�%��$�$�#���$����������������%��!����������!!��$� ������+�"�������'���

Page 17: MENDIDIK ANAK-ANAK DI ZAMAN MODENMendidik Anak-Anak Di Zaman Moden in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti

���

��������� ������ ������������� ����������������������������� !"#$%&&'()*'+,()!-&.'/0)12)1'(34%$)5('&,0)12)6'3'&)"#$%&75('/,0)"2)8('9,:);&:('<,#0)"&,)"(3'$)8('=#'/0)12)"+(78('(('<)"&75,/$,0)6('&,9');>>'<)"#%)?@,$0)8@&3')A44:2)BCCD2)EF����G��H�������I����J�"&@K'/$L,'M)N'L)"&78'&'32))"#$%&&'()12)"#$%&71%=<,0)NL2)O@$')P@$@,L2)BCCB2)Q���EF���� �R����H��H���S��� �T���I�����H�G��H����U�I�������S����V F�W��������������������F �X Y��S �����J�;Z[\<M)]+&'3,)]/4L\4L'<,4/2))"#%)N'.%$0)'&7]3'3)"#%)N'.%$)8%&',3'/)#2)'&7"+(!'<()'&78'_'+<'/,)abbDc2)����Rd��e���J�f,&2)a7B2)P@,L%<M)N'L)'&7g,:L2))A(,&$)N@h@&4\3@/<2)BCaB2)G�����i ����V�����H�2)(<<\Mjj...2)#L,<'//,'2) 43j;P(@:@$j<4\,jaaaCDDj(,&$7$@h@&4\3@/<2)BBjaBjBCaBc2));K@&)k('&,92)BCaa2)� ���F�� ���J�...2)@K@&l('&,92)43jBCaaj$@L,')'/':7'/':7$'/7\@/Z'L%(7<@&@h,+[@/0)BBjaBjBCaBc2))m'&&0)8('L4/)62)BCCn2)o�����p�������F ������E ���qU��F ��H� H ��T���qHF����H���r ���F�T���EF���� J�-/,<@$)6,/Z$43M)f4(/)s,&@[)t)84/+0)u<$2))14('33'$)8'3,%&)m'l%@0)]+3',&)"#$%&&'(2)BCCv2)EF���w��G��H�x������I����J�-/,<@$)6,/Z$43M)]3'3)"&,)g4%/$'<,4/2))1%('33'$)*%L),#/)!"#$'&7m'9,>()8%.'[$2)BCCy2)RH����T�z��x�F�iJ�;Z[\<M)"&7g'&'()g4%/$'<,4/2))1%('33'$)*%L),#/)!"#$'&7m'9,>()8%.'[$2)BCCy2)I�i������F �E� �J�;Z[\<M)"&7g'&'()g4%/$'<,4/2))8L,#$2)BCaB2)� ���i����J�...2)+L,#$2) 43j$4j\@L%3\'3''/7#'('+'73@&'[%0)BBjaBjBCaBc2)))))) {