Koncepcija Rpd

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Koncepcija Rpd

 • 8/20/2019 Koncepcija Rpd

  1/63

  REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

  PROSVJETNO VIJEĆE

  KONCEPCIJA

  RAZVOJNE PEDAGOŠKE DJELATNOSTI

  STRUČNIH SURADNIKA

  (prijedlog) 

  Priredilo povjerenstvo u sastavu:

  prof. dr. sc. Vladimir Jurić 

  prof. dr. sc. Marko Mušanović 

  dr. sc. Stjepan Staničić 

  prof. dr. sc. Hrvoje Vrgoč 

  Zagreb, 2001.

 • 8/20/2019 Koncepcija Rpd

  2/63

   

  2

   

  SADRŽAJ

  I. RAZVOJNA DJELATNOST STRUČNIH SURADNIKA U HRVATSKOM

  ŠKOLSTVU................................................................................................................ 4 

  1. RAZVOJNI PUT STRUČNIH SURADNIKA ............................................................. 5

  2. PREGLED SHVAĆANJA RAZVOJNE DJELATNOSTI STRUČNIH SURADNIKA.............11 

  II. KONCEPCIJA RAZVOJNE PEDAGOŠKE DJELATNOSTI STRUČNIH

  SURADNIKA............................................................................................................ 13 

  1. INOVACIJSKI KONTEKST UČENJA I POUČAVANJA............................................. 13

  1.1. Temeljna obilježja tradicionalne škole ............................................... 14 

  1.2. Promjene škole.................................................................................. 15  

  1.3. Temeljna obilježja inovacijske škole...............................................................17

  2. KONSTRUKTIVISTIČKI PRISTUP RAZVOJU UČENIKA ......................................... 20

  3. CILJ, ZADAĆE I NAČELA RAZVOJNE PEDAGOŠKE DJELATNOSTI........................ 25 

  3.1. Cilj razvojne pedagoške djelatnosti ................................................... 25  

  3.2. Zadać e razvojne pedagoške djelatnosti ............................................ 25  

  3.3. Nač ela razvojne pedagoške djelatnosti ............................................. 26  

  4. FUNKCIJE RAZVOJNE PEDAGOŠKE DJELATNOSTI ........................................... 28

  4.1 Operativna funkcija............................................................................. 29 

  4.2 Studijsko-analiti č ka funkcija................................................................ 29 

  4.3 Informativno-dokumentacijska funkcija............................................... 30  

  4.4 Instruktivna funkcija............................................................................ 30  

  4.5 Savjetodavno-terapijsko-supervizijske funkcije .................................. 31 

  4.6 Istraživač ka funkcija ........................................................................... 31 

  4.7 Normativna funkcija............................................................................ 32  

  5. PODRUČJA RAZVOJNE PEDAGOŠKE DJELATNOSTI .......................................... 32

  5.1. Priprema za ostvarenje plana i programa odgojno obrazovne ustanove

  ......................................................................................................................... 33 

  5. 2. Neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu.............. 34 

  5. 3. Analize, istraživanja i vrednovanje procesa i ostvarenih rezultata.... 36  

 • 8/20/2019 Koncepcija Rpd

  3/63

   

  3

  5.4. Struč no usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika ....................... 37  

  5.5. Informacijska, biblioteč na i dokumentacijska djelatnost .................... 38  

  6. IZVRŠITELJI RAZVOJNE PEDAGOŠKE DJELATNOSTI – STRUČNI SURADNICI ........ 39

  7. NORMATIVNO URE ĐENJE RAZVOJNE PEDAGOŠKE SLUŽBE .............................. 40 

  7.1. Kriteriji za izbor i zapošljavanje struč nih suradnika ........................... 41 

  7.2. Materijalni uvjeti za rad struč nih suradnika........................................ 43 

  7.3. Struč no profiliranje i profesionalni razvoj struč nih suradnika............. 44 

  7.4. Eti č ki kodeks struč nih suradnika ....................................................... 45  

  7.5. Pravno reguliranje razvojne pedagoške djelatnosti ........................... 47  

  III. STRUKTURA STRUČNIH SURADNIKA U HRVATSKOM ŠKOLSTVU –

  PREGLED STANJA ................................................................................................. 48  

  IV. ZAKLJUČCI I PRIJEDLOZI ........................................................................ 54 

  V. LITERATURA……………………………………………………………...…… 51 

 • 8/20/2019 Koncepcija Rpd

  4/63

   

  4

   

  I. RAZVOJNA DJELATNOST STRUČNIH SURADNIKA U

  HRVATSKOM ŠKOLSTVU

  Hrvatsko školstvo posljednjih desetljeća karakteriziraju brojni pokušaji pozitivnih

  promjena u njegovu vanjskom – administrativno-organizacijskom i u unutarnjem – stručno-

  pedagoškom aspektu. Prvi vid promjena koji se odnosio na dizajniranje (prestrukturiranje i

  reorganizaciju) školskog sustava – donekle se uspješno ostvarivao. Drugi vid, kojim se

  nastojalo poboljšati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa (pedagoška reforma škole) –

  uglavnom nije polučio zamjetne rezultate.

  Jedan od svrsishodnijih pokušaja na područ ju internih promjena, bilo je nastojanje da

  se obrazovne ustanove osposobe za preuzimanje brige o svom razvoju. Da bi one to doista i

  mogle i da bi u sve složenijim okolnostima uspjele odgovoriti naraslim izazovima svoga

  okruženja, one su postupno uz ravnatelja i učitelje, otvarale prostor za nove profile

  stručnjaka. U našim su to obrazovnim ustanovama, kao i u nekim drugim državama, bili

  školske pedagozi, psiholozi, defektolozi, socijalni radnici i sl. Ove profile stručnjaka zovemo u

  nas stručnim suradnicima, u Sloveniji svetovalnim delavcima, u SAD-u školskim savjetnicima

  (School Conselors) i sl.

   Analitičari profesija smatraju da su škole posve prirodno reagirale na pojačane eksterne

  pritiske načinivši svrhovitiju podjelu rada u cilju profesionalizacije odgojno-obrazovnih uloga.

  Drugi u pojavi stručnih suradnika naprosto nalaze još jedan dokaz da obrazovna djelatnost

  evoluira i da se evolucija prepoznaje kako u bogatstvu školskog programa tako i u zahtjevima

  za stručnom kompetencijom njegovih izvršitelja. Razvoj struka kao školskih disciplina

  (predmeta), na jednoj strani, i razvoj humanističkih znanosti kao ishodišta odgojno-

  obrazovnog rada, na drugoj strani, uvjetovali su kvantitativni i kvalitativni razvoj pedagoškog

  kadrovskog potencijala. Od jednog općeg učitelja za cjelokupni nastavni program - na

  početku ovog stoljeća, preko ekspanzije predmetnih učitelja pedesetih, do masovnije pojave

  stručnjaka specijaliziranih za unapređivanje pedagoškog rada škole - sedamdesetih godina.

  Zbog čega je bila potrebna pomoć  novih profila pedagoških stručnjaka? Da bi

  suvremena škola uspješno ostvarila svrhu svoga postojanja i postigla planirane ciljeve, mora,

  uz ostalo, biti u stanju upoznati svoje učenike i prepoznati njihove odlike, sposobnosti i postignuća. Uz to treba biti u stanju osigurati kvalitetan pedagoški rad i pružiti odgovarajuću

 • 8/20/2019 Koncepcija Rpd

  5/63

   

  5

  stručnu pomoć  kako bi njezini polaznici mogli napredovati i razvijati se u skladu sa svojim

  sposobnostima. Da bi to bilo moguće potreban je i savjet i stručna pomoć  kompetentnih

  stručnjaka kao što je to, uostalom, i u drugim područ jima ljudskoga rada: u zdravstvu

  (zdravstveno savjetovanje), gospodarstvu (financijsko savjetovanje), zakonodavstvu (pravno

  savjetovanje) i sl. Razvojna pedagoška djelatnost stručnih suradnika u školstvu razvila se iz

  savjetodavne djelatnosti.

  1. Razvojni put stručnih suradnika

  Opći pogled na djelatnost stručnih suradnika u hrvatskom školstvu ukazuje na činjenicu

  da su oni u početku uvedeni kao pomoć ravnatelju u ostvarivanju njegove uloge pedagoškog

  rukovoditelja. Kasnije su usmjereni na pomoć učenicima da bi se oni mogli razvijati u skladu

  sa svojim sposobnostima i uspješnije usvajati sadržaje školskog programa. Danas su stručni

  suradnici, na čelu s ravnateljem, nositelji interne razvojno-pedagoške djelatnosti škole.

  Najčešće se radi o timu stručnjaka različitih profila kojima je temeljna funkcija da anticipiraju,

  potiču, usmjeravaju razvoj i unapređuju odgojno-obrazovni proces, uvažavajući u prvom redu

  znanstvene spoznaje “svojih” znanosti i u skladu s općeprihvaćenom politikom stručno-

  pedagoškog rada.

   Analiza više od četiri desetljeća razvojnog puta stručnih suradnika, ukazuje na

  određene razvojne faze koje bi se redom mogle imenovati kao: (1) traganje za identitetom,

  (2) programsko određenje i legalizacija, (3) doba afirmacije, (4) razdoblje krize i (5)

  reafirmacija stručnog rada kao uvjeta razvoja. Te bi se faze, isticanjem nekih ključnih točaka,

  mogle pojednostavljeno prikazati sljedećim crtežom.

  PRVI STRUČNI SURADNIK

  OZAKONJENJE U OSNOVNOJ ŠKOLI

  PRVI SLUŽBENI PROGRAM RADA

  METODIČKI PRIRUČNIK

  I. II. III. IV. V.

  1

  1

  1

  1

 • 8/20/2019 Konc