IV DEO Genericke Strategije

 • Upload
  handji

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IV DEO Genericke Strategije

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  1/88

  2. STRATEGIJA VOSTVA U TROKOVIMA

  Prednost u trokovimaostvaruje se, nosnovu koncepta krive iskustva, saveimkumulativnim iskustvom od ostalih preduzeau grani.

  Kriva iskustva se koristi d se predvide trokovi.

  Smatra se d konvencionalna strategija bazirana na krivi iskustvaorijentisana na stvaranje uea na tritu u fazi rasta u ivotnom ciklusuproizvoda.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  2/88

  3. STRATEGIJA DIFERENCIRANJA

  Strategija diferenciranjaorijentisana na ostvarenje natprosenogprofitaputem konkurentne prednosti na osnovu jedinstvenosti u neemutodposebne vrednosti za potroae.

  3.1. Orijentacija strategije

  Preduzea su esto razliita, ali nisu diferencirana jer nastoje d stvoreforme jedinstvenosti koje potroaine vrednuju.

  Diferenciranje omoguava preduzeu d formira premijske n

  Strategija diferenciranja je uspenaako se ponuda stvara sa konkurentskomnamerom od strane menadmenta.

  Preduzee snosi odreene trokove u nastojanju d ostvari jedinstvenostpoto ona zahteva d se aktivnosti u lnu vrednosti obave bolje d

  konkurenata.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  3/88

  3. STRATEGIJA DIFERENCIRANJA

  Uspenodiferenciranje n koje nalazi naine d se kreira vrednost zapotroaekoja omoguavapremijsku nuiznad ekstra trokova.

  3.2. Pretpostavke uspenosti

  Grant smatra dkluuspenogdiferenciranja u:1. razumevanju potreba i preferencija potroaa,2. privrenostipreduzeasvojim potroaima,3. poznavanju strategija i sposobnosti preduzea,4. inoviranju.

  Preduzeakoriste razliitenaineza diferenciranje tose moevideti izprimera poznatih preduzea.

  Potroaimanije jednostavno dprocenjuju vrednosti koje im nudepreduzea.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  4/88

  3. STRATEGIJA DIFERENCIRANJA

  Odrivostdiferenciranja zavisi ddvstvari: kontinuelnosti u percipiranjuvrednosti za potroaei nedostatka imitiranja dstrane konkurenata.

  Treba izbegavati jedinstvenost koju potroai ne vrednuju, previediferenciranja, nepanjuu signaliziranju vrednosti potroaima,previsoku iprenisku cenu, nvoenje rauna trokovimadiferencirana, fokusiranjeviena proizvod umesto na itavlanac vrednosti.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  5/88

  4. STRATEGIJA USREDSREENOSTI (FOKUS)4.1. Orijentacija strategije

  Dok su strategije vostva u trokovima i diferenciranja usmerene naostvarenje ciljeva na tritugrane, strategija usredsreenostiusmerena naodreenosuenotritekoje preduzeenamerava ddobro opslui.

  Njihova usredsreenost znai d preduzee ima bilo poziciju niskihtrokovanciljnom tritu,veliko diferenciranje ili oboje.

  Sve tri generike strategije nose neke rizike.

  Strategija usredsreenosti znai d preduzee koristi svoju sutinukompetentnosti d opslui potrebe posebne grupe potroaa u dngrani.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  6/88

  4. STRATEGIJA USREDSREENOSTI (FOKUS)

  Uslovi u kojima se preduzeaorijentiuna strategiju usredsreenostisusledei:

  1. preduzeeraspolaesa izvorima i sposobnostima dopsluujesamo

  dnili par segmenata,2. preduzeenmiriproizvodni program,3. preduzeenije munvimu privredi i ne elidto bude,4. preduzeevmspecijalizovano i kompetentno kadrovski,

  tehnoloki,u istraivanjui razvoju i sl. i5. preduzeemni preduzetnikiorijentisano.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  7/88

  4. STRATEGIJA USREDSREENOSTI (FOKUS)4.2. Pretpostavke uspenosti

  Preduzee mora d prouava atraktivnost pojedinih trinih segmenata.

  Jako znaajno d segment nije d posebne vanosti za drugapreduzea, k i d preduzee obezbedilo odgovarauu lojalnostpotroaa.

  Ima vie primera uspenih preduzea koja koriste usredsreenost kaostrategijsku opciju.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  8/88

  5. INTEGRISANJE STRATEGIJA NISKIH TROKOVA I DIFERENCIRANJA

  U globalnim granama postoje vmznaajnesposobnosti dpreduzeakonkuriukombinujuiprednost u trokovimasa diferenciranjem.

  Preduzeeima dve opcije da iskoristi prednost niskih trokovaza prednostnad rivalima i ostvari atraktivne performanse.

  Preduzeesa isporukom po najpovoljnijim trokovimaima za cilj da ponudipotroaimaveuvrednost za njihov novac.

  Preduzeeostvaruje strategiju najpovoljinijih trokovana osnovu sposobnosti

  da kombinuje atraktivne atribute po niimcenama od rivala.

  Strategija isporuke po najpovoljnijim trokovimase koristi na tritimagderazliitost kupaca zahteva diferenciranje kao normu i kada je veliki brojkupaca osetljiv na cenu, kvalitet proizvoda i performanse proizvoda.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  9/88

  5. INTEGRISANJE STRATEGIJA NISKIH TROKOVA I DIFERENCIRANJA

  Slika 5. Pet generikih strategija za ostvarenje konkurentske prednosti

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  10/88

  5. INTEGRISANJE STRATEGIJA NISKIH TROKOVA I DIFERENCIRANJA

  Auto kao Lexus Toyota pokazuje d postoji mogunost d se kombinujevisoko percipirana vrednost putem diferenciranja sa strategim niskihtrokova.

  Toyota je preduzela sledeaetirikoraka:

  1. Unoenjeniza karakteristika visokih performansi i atributa u modeleLexus tako da ih uini uporedivim u performansama i luksuzu samarkama kao tosu Mercedes, BMW, Audi, Jaguar, Cadillac i Lincoln.

  2. Transferom svojih sposobnosti na stvaranje novih modela po niimtrokovima,a premijskog kvaliteta,

  3. Kao preduzee sa relativno niim trokovima, Toyota uspeva da imapovoljnije (nie)cene u poreenjusa modelima Mercedesa i BMW-a.

  4. Stvarajuinovu mreu,dileri Lexusa su nezavisni od ostalih dilera Toyote.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  11/88

  5. INTEGRISANJE STRATEGIJA NISKIH TROKOVA I DIFERENCIRANJA

  Ova strategija omoguava d se ostvaruje strategijska prednost ponudomdvtipa vrednosti za potroa.

  Neka proizvodna preduzea uvd fleksibilne proizvodne sisteme

  Nove informacione mree.

  Sistem upravljanja totalnim kvalitetommoe, takoe, d omogui dpreduzee koristi obe strategijske opcije istovremn.

  Masovno prilagoavanje omoguava da se proizvede manja koliinapo niimcenama.

  Porter ukazivao d nesposobno preduzee d konzistentno ustanoviliderstvo u grani bilo putem vostvau trokovimaili diferenciranjem rizikujedbude zateenou sredini.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  12/88

  1. DEFINISANJE STRATEGIJE RASTA

  1.1. Tradicionalan pristup

  U svom prvom znaajnijemradu posveenomstrategiji preduzeaAnsofposmatrao odnos preduzeai trita.

  Vektor rasta indicira smer u kome se preduzeekrsa svojim proizvodtritem. Tse objanjavamatricom (slika1) u kojoj se posmatraju proizvod(postojeii nov) i trite(postojeei novo).

  Preduzea koja slede strategije rasta imaju neke zajednike karakteristike.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  13/88

  1. DEFINISANJE STRATEGIJE RASTA

  Slika 1. Kmnnt vektora rasta

  Kada nacionalna privreda u rastu ne podrazumeva se da se svapreduzeanalaze u granama koje imaju znaajnestope rasta.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  14/88

  1. DEFINISANJE STRATEGIJE RASTA

  Slika 2. Alternativne strategije rasta

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  15/88

  1. DEFINISANJE STRATEGIJE RASTA

  Slika 3. Faze u rastu i rzvu preduze

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  16/88

  1. DEFINISANJE STRATEGIJE RASTA

  Preduzeemoeodluitidse koncentrienadnposlovno dru,dse vertikalno integrie u povezane poslove i d se diversifikuje u novaposlovna dru. Sa stanovita trita preduzee se moe orijentisatilokalno, regionalno, nacionalno i meunarodno.

  Koncentracija nadnposlovno druima fokusiran pristup u komenema mogunostikonfuzije tapreduzeeradi i kako to radi.

  Veliki broj preduzea se odluuje za strategije stabilnog rasta.

  Preduzee moe izabrati pre stabilnost nego rast, nastavljajui svojuaktivnost bez znaajnijihpromena.

  Tri su popularne strategije stabilnosti: strategija pauze - raditi sa panjom,strategija bez promena i strategija profita.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  17/88

  1. DEFINISANJE STRATEGIJE RASTA

  1.2. Novija stanovita

  Penjanje znairaditi vieonoga u emuje preduzeedobro. Ova strategijase oslanja na koherentnu viziju o proizvodima, tritimai tehnologijama.

  Druga strategija rasta je dupliranje.

  Ova strategija zahteva balansiranja, standardizovanja i prilagoavanja,jerse ide na razliitatrita.

  Strategija granuliranjaotkriti manje delove (elije)i njih agresivno razvijati.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  18/88

  1. DEFINISANJE STRATEGIJE RASTA

  Da bi preduzee racionalno odbralo svoju strategiju rasta treba obratitipanjuna oekivanjao rastu koja postoje u privredi.

  Prema stepenu oekivanja trita, preduzea se mogu svrstati u jednu od

  etirigrupe.

  Svaka strategija rasta mora da bude adekvatno finansirana, jer se uvekpostavlja pitanje koliko je potrebno novca da se podrirast preduzea.

  Preduzeene moeda bude bolje od konkurenata ukoliko radi isto toioni. Ukoliko se preispitaju pokretaiprofita, moese postiiuspeh.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  19/88

  2. STATEGIJE KONCENTRINOG RASTA2.1. Strategija penetracije trita

  Strategija penetracije tritaorijentisana dsa postojeimproizvodomosvoji postojtrite.

  Svi izvori i sposobnosti preduzea(ili SPJ) su orijentisani na dnposlovno

  dru.

  U novije vreme, preduzeimase sugeriedse orijentiunposlove kojenajbolje znaudobavljaju.

  Penetracija tritausmerena na poveanjetrinogueza postojeeposlovanje todvodidpromene konkurentske pozicije.

  Kada preduzeeuspostavi solidnu poziciju na trituono medkoristi

  momentum i kapitalizira na postojeemiskustvu.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  20/88

  2. STATEGIJE KONCENTRINOG RASTA

  Otkrivanje novog funkcionalnog korienjaproizvoda moedpodmladiposlovanje koje vdugo postoji.

  Kotler preporuujesledeeninpoveanjaprodaje postojeih

  proizvoda na postojeimtritima:

  1. veanje stope korienja postojeih ku (poveanjem veliinekupovine, poveanjem stope zastarevanja proizvoda, propagiranjemdrugih korienjadajuibonifikacije dcena dse vkorienje),

  2. privlaenjempotroaakonkurenata (pojaavanjemdiferenciranja

  marke, poveanimpromocionim naporom i iniciranjem snienan),3. privlaenjemonih koji dsada nisu koristili proizvod (privlanim

  nainimdse proba proizvod, snienjemili poveanjemcena ipropgiranjemnovih korienja).

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  21/88

  2. STATEGIJE KONCENTRINOG RASTA2.2. Strategija razvoja trita

  Razvoj tritaorijentacija dse sa postojeimproizvodima osvajaju novatrita.

  Ova strategija se ostvaruje iznalaenjemnovih trinihsegmenata u zemlji

  ili orijentacijom na munarodnotrite.

  Strategija razvoja trita, se zasniva n st svrsi, izvorima isposobnostima.

  Potrebnaanaliza atraktivnosti novih trinihsegmenata.

  Poslovni uspeh mnogo zavisi dlimarka proizvoda zaista atraktivna, presvega, ndmm(nacionalnom) tritu.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  22/88

  2. STATEGIJE KONCENTRINOG RASTA2.3. Strategija razvoja proizvoda

  Strategija razvoja proizvodaorijentacija na promene u proizvodu dbi sevlpenetracija tritau okviru date grupe potroaa.

  Inovirani proizvodi su usmereni n postojee trite preduzea.

  Kotler navodi tri mguopcije u strategiji razvoja proizvod:1. razviti nove atribute proizvoda2. razviti varijacije kvaliteta3. razviti dodajne mdli veliine(proliferacija proizvd).

  Najveibroj preduzease orijentiena dodavanje novih atributa postojeimuspenimproizvodima.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  23/88

  3. STATEGIJA VERTIKALNE INTEGRACIJE

  3.1. Motivi preduzea

  Strategija vertikalne integracije proirujekonkurentno drudelovanjapreduzea u okviru iste grane, i ukluu proirenje okvira delatnostipreduzea unazad (uzvodno) ka izvorima snabdevanja i/ili unapred(nizvodno) ka krajnjim korisnicima finalnih proizvoda.

  Bitan razlog da preduzee ide na vertikalnu integraciju jestenezadovoljstvo menaderanainomfunkcionisanja trita.

  Cilj je da se utie na strukturu grane i ostvari mo u njoj ili smanji mo

  konkurenata

  Strategija vertikalne integracije se moeodvijati integracimunrd,unazad ili istovremnu oba smera.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  24/88

  3. STATEGIJA VERTIKALNE INTEGRACIJE

  Ona predstavlja opredeljenje preduzea d koristi pre interne transakcijenego trinetransakcije dse ostvare ciljevi poslovanja.

  Usklaivanje tehnoloki razliitih operacija moe dovesti d efikasnostiposlovanja.

  estose odluka da se odustane od vertikalne integracije i ide na eksternosnabdevanje vezuje samo za uteduu izdacima u kapitalu.

  Vertikalna integracija unapredje dobra opcija kada su sadanjidistributeripreduzeaskupi ili nepouzdani ili nesposobni dzadovolje distributivnepotrebe preduzea.

  Integracija unazadse preporuujeu nekoliko situacija. Pre svega, u situacijikdsu postojeidobavljaiizrazito skupi ili nepouzdani ili u nemogunostidobezbede preduzeesa delovima, sklopovima i uslugama.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  25/88

  3. STATEGIJA VERTIKALNE INTEGRACIJE

  3.2. Prednosti i nedostaci strategije vertikalne integracije

  Strategija vertikalne integracije, kao i sve druge strategije ima prednosti inedostatke.

  Sva su preduzea u odreenoj meri vertikalno integrisana. Pitanje jestepena, a ne da li se vertikalno integrisati.

  Postoje tri pogrenaargumenta koji se koriste da se opravda solucija pro-izvodnje interno umesto kupovine na tritu:

  1. Da se izbegne plaanjeneophodnih trokovaza proizvodnju proizvoda,jer trokoveneko mora da snosi.

  2. Da se izbegne da se plati stopa dobiti drugim preduzeima.3. Da se izbegnu visoke cene u periodu vikovatranjeili tekoau

  nabavci.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  26/88

  3. STATEGIJA VERTIKALNE INTEGRACIJE

  Glavni problem u vertikalno integrisanom preduzeuje sistem internihcena, koji treba da funkcioniena isti nainkao tobi to triteradilo.

  Na vertikalnu integraciju se ide kada preduzee eli d svojukonkurentsku poziciju zasnovanu na sutinikompetentnosti.

  3.3. Alternativna reenja

  Da bi izbeglo brojne birokratske trokove vertikalne integracije (bilotun ili delimine)preduzeemoeduu dugoroneugovore sa

  dobavljaimai posrednicima.

  Teko je imati takav ugovor sa dobavljaimana nain kako preduzeeto moeda reavainterno.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  27/88

  3. STATEGIJA VERTIKALNE INTEGRACIJE

  Izneto je stanoviteda nema dovoljno empirije da se ustanovi da li veliki ilimali obim vertikalne integracije doprinosi konkurentskoj prednosti.

  Porter govori kvazi integraciji tooznaavadsu izmudvpreduzeaustanovljeni vertikalni odnosi povezanosti, koji su negde izmeudugoronih

  ugovora i punog vlasnitva. To su sledeeforme:

  1. manjinsko ueeu aktivi,2. zajam ili garancija zajma,3. eksluzivni ugovori poslu,4. specijalizovani logistikiureaji,

  5. kooperativno istraivanjei razvoj.

  Kvazi integracija treba dse posmatra kalternativa unintegraciji.Kljuno da li je zajedniki interes koji ustanovljen kvazi integracijomdovoljan d se ostvari snienje trokova (i rizika) u odnosu na unuintegraciju.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  28/88

  4. STATEGIJA DIVERSIFIKACIJE

  4.1. Motivi preduzea

  Postoji vie razloga tose preduzeaopredeljuju za strategiju diversifikacij(novi proizvodi na nova trita). Prvo, na diversifikaciu se ide kadapreduzeene moedostvari svoje poslovne ciljeve sa postojeomirinomodnosa proizvod-trite.

  Treirazlogtomogunostidiversfikacije nude vurentabilnost nego

  mogunostiekspanzije postojeegposlovanja.

  etvrto,preduzeemoeistraivatimogunostiza diversifikaciju i u situacijikdnije moguenapraviti preciznu komparativnu analizu izmeustrategijaekspanzije i strategije diversifikacije.

  Drugo, preduzeese mdiversifikovati dbi na racionalniji nainkoristiloostvareni profit,

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  29/88

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  30/88

  4. STATEGIJA DIVERSIFIKACIJE

  4.2. Naini diversifikacije

  Postoje dv generalna pristupa diversifikaciji preduzea: povezana inepovezana (slika 5). U povezanoj diversifikaciji nekoliko povezanih linijaposlova preduzeaiako razliitiimaju ipak neku vrstu povezanosti.

  Povezana diversifikacija atraktivan nain d se proiri druposlovnog interesa preduzea.

  Izneto je miljenje da povezana diversifikacija poboljava performanse,samo kada omoguavapreduzeuda stvori povoljan pristup strategijskoj

  aktivi - onoj koja je vredna, retka, sa kojom se lako ne trguje i koja se tekoimitira.

  Strategija povezane diversifikacije omoguavapreduzeuda koristiekonomiju irine.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  31/88

  4. STATEGIJA DIVERSIFIKACIJE

  Slika 5. Strategijske opcije u diversifikaciji

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  32/88

  4. STATEGIJA DIVERSIFIKACIJE

  Osnovni rizici povezane diversifikacije su: 1. ako se ustanovi dne postojistvarna povezanost i potencijalna sinergia; 2. potencijalna sinergija postoji,ali se n realizuje zbog rblm u primeni i 3. ako postoje zakoni protivnaruavanja konkurencije koji ograniavaju mogunost pripajanja dotlesamostalnih preduzeaili spajanja sa njima.8

  Primer povezane diversifikacije BIC korporacija.Korporacija Philip Morris.

  Preovlaujeshvatanje da diversifikacija treba da se ograniina poslove sasinergijom.

  Ono toinipovezanu diversifikaciju atraktivnom strategijskom opcijommogunostdskoristi rentabilnostrategijska usklaenost.

  Smatra se d postoji tri vrste usklaenosti: trino vzn usklaenost,

  operativne uklaenostii mnadmentukslaenosti.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  33/88

  4. STATEGIJA DIVERSIFIKACIJE4.3. Opreznost menadmenta kod nepovezane diversifikacije

  Preduzeima potrebna stabilnost prihoda u vremenu.

  Ahilova peta nepovezane diversifikacijeveliki pritisak na menadmentpreduzea.

  Ocene strategije diversifikacije na koje se nailazi u brojnoj literaturi o ovojstrategiji rasta savremenog preduzeasu dosta kontradiktorne.

  Zbog znaajaekonomije irinei zajednikogkorienjaizvora smatra se da

  povezana diversifikacija daje bolje performanse od nepovezanediversifikacije.

  Najverovatnije je da su koncentrina i konglomeratska diversifikacijapodjednako vredne kao strategijske opcije, ali su uspene u razliitimsituacijama.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  34/88

  4. STATEGIJA DIVERSIFIKACIJE

  Slika 6. Razmatranje razloga za diversifikaciju

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  35/88

  5. STATEGIJE SPAJANJA I PRIPAJANJA5.1. Eksterne strategije rasta

  Preduzee se moe opredeliti na interne strategije rasta.

  Ulaz u novo poslovno druutmpripajanja (acquisition) i spajanja(merger) ostvaruje se putem kupovine ili integracije sa postojeimsamostalnim preduzeemkoje sdupotrebne izvore.

  Pripajanje i spajanje vieodgovaraju kdgrana u fazi zrelosti, kada subarijere ulaska visoke, kada su poslovi nepovezani sa postojeim, kao ikada preduzee nije spremno d ide na velika rizina ulaganja u novoposlovanje.

  Spajanje (merger)transakcija koja uk1uudvili viepreduzeaijese akcije razmenjuju pri muopstajednpreduzee.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  36/88

  5. STATEGIJE SPAJANJA I PRIPAJANJA

  Pripajanje (acquisition) kupovina preduzea k se time apsorbuje ipostaje organizaciona jedinica preduzeakojeobavilo kupovinu.

  Neprijateljsko pripajanje se sa pravom nzivapreuzimanje (takeover).

  Postoje shvatanja koja nprave razliku izmeuspajanja i pripajanja i svekombinacije preduzea se nazivaju spajanjem (mrgr). Pravi se u tomesmislu razlikovanje izmeuetiristila spajanja:

  1. Zakonsko spajanje.2. Konsolidacija.

  3. Holding preduzee.4. Akvizicija aktive.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  37/88

  5. STATEGIJE SPAJANJA I PRIPAJANJA

  5.2. Pristup sprovoenju strategije

  Strategija spajanja i pripajanja moe biti razliito orijentisana.

  Revitalizacija preduzea je vaan rezultat kada se ide na strategijupripajanja.

  Neuspeh strategija pripajanja i spajanja posledica:

  1. velikih tekoakoje sevluu integrisanju razliitihkultura dvili viepreduzea;

  2. Precenjenih koristi dsinergije;3. nkdvmskupih pripajanja i4. preduzeanedovoljno pripremljeno idu na izbor partnera za spajanje i

  pripajanje.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  38/88

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  39/88

  5. STATEGIJE SPAJANJA I PRIPAJANJA

  Slika 7. Pripajanje i

  konkurentna prednost

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  40/88

  5. STATEGIJE SPAJANJA I PRIPAJANJA

  Slika 8.

  Naini pripajanja

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  41/88

  5. STATEGIJE SPAJANJA I PRIPAJANJA

  Kada se posmatraju mogui ishodi pripajanja treba sagledati stepenpromena u preduzeukoje se pripaja (koje mogu biti velike i male) i stepenpromena u preduzeukoje vripripajanje (koje mogu biti velike i male).

  Potrebna je paljiva procena kvaliteta menadmenta pripojenogpreduzea.

  Pripajanje se u razvijenim trinimprivredama koristi za geografsku i

  proizvod-tritediversifikaciju.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  42/88

  5. STATEGIJE SPAJANJA I PRIPAJANJA

  5.3. Zajednika ulaganja

  Zajednikoulaganjestrategija formiranja privremenog partnerstva ilikonzorcijuma d se ostvari sinergija. Zajedniko ulaganje se stvara kadapreduzea n ele ili ne mogu zbog pravnih ogranienja d se spoje iformiraju novo preduzee.

  Izneto je miljenjeda pripajanje kao strategijujaanjakonkurentnosti trebaposmatrati kao alternativnu opciju lanstvuu strategijskim alijansama.

  Jaanjekonkurentnosti eksternim metodom je primetno zbog popularnostizajednikihulaganja i ugovornih partnerstava. Razlika je tokod zajednikihulaganja, partneri ulaudeo svoje aktive u stvaranje novog preduzea,akod ugovornog partnerstva se ne ide na stvaranje novog preduzea.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  43/88

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  44/88

  1. STATEGIJA KONTRAKCUIJE

  1.1. Smanjenje i suavanje poslovanja

  Strategija kontrakcije je, po pravilu, defanzivna reakcija preduzea nazbivanja u sredini u kojoj obavlja svoju poslovnu aktivnost.

  Izneto je miljenjeda postoje faze u opadanju poslovne aktivnostipreduzea.

  Motivi za strategiju kontrakcije mogu biti razliiti.

  Neki autori gledaju na suavanjekao na krtkoronudefanzivnu

  strategiju

  Suavanje se moeostvariti u osnovi na dv naina. Jedan nastojanjed se u svim delatnostima ide na internu konomiju sa ciljem d se bitnopobolja efikasnost. Drugi d se izdvoje najslabije poslovne jedinice uportfoliju preduzeaza eliminisanje ili poslovno oivljavanje.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  45/88

  1. STATEGIJA KONTRAKCUIJE

  Pravi se razlika izmeusmanjenja poslovanja (downsizing) i suavanjaposlovanja (downscoping).

  U najveem broju sluajevadownsizing je smanjenje veliine preduzeabez reinenjeringai restrukturiranja.

  Da bi uspelo smanjenje potrebno je imati plan akcije, plan trokovasprovoenjai pratiti efekte preko prinosa na kapital.

  Smatra se da postoje tri strategije smanjenja poslovanja.

  Da bi se poboljale performanse, preduzee treba da u brojnimsituacijama redefinieposlovanje i suzi njegovu irinu.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  46/88

  1. STATEGIJA KONTRAKCUIJE

  1.2. Strategija dezinvestiranja

  Na strategiju dezinvestirn (otuenja dl aktive) se ide u nekolikoposlovnih situacija u kojima preduzeemoedse n.

  Izneta ocena d strategijom dezinvestiranja menadment moe da

  ostvari dvstvari: 1. izabrati rtvenogjarca koga treba okriviti za rblmpreduzea ili 2. dgeneriedovoljno gotovine prodajom, koju koristitidse smanje dugovi i kupi vreme.

  Strategija dezinvestiranja u funkciji konsolidacije i repozicioniranjapreduzeau privrednoj strukturi.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  47/88

  1. STATEGIJA KONTRAKCUIJE

  Postoji nekoliko uobiajenihtipova dezinvestiranja.

  Prviprodaja (sell-off) kdse kompletno, obinopermanentno, tuudaktive preduzea.

  Drugi tipodvajanje (spin-off) kada se manji dposlovanjaosamostaljuje.

  Treitiprazdvajanje (split-off). Za razliku dodvajanja (spin-off), kdse

  dv d matice dn filijala koja se osamostaljuje, kod razdvajanja seradi dlidvpodjednake celine koje postaju posebne pravne linosti.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  48/88

  1. STATEGIJA KONTRAKCUIJE

  1.3. Strategija tv

  etvastrategijska opcija kdse smiljenoide na smanjenje trinogueadbi se ostvario kratkoronitok gotovine i/ili dobit. Na ovustrategijsku opciju se ide kada:1. triteu fazi zrelosti,

  2. proizvdprosenogili natprosenogkvaliteta,3. kdpostoji znaajnotrinoueei4. kadacena prosenaili iznad proseka.

  Dostaznaajnoza uspeh vstrategijske opcije dpostoiodreenibro

  kukoji su lojalni proizvodima i uslugama tog dlposlovanja.

  Jedan od razloga da se preduzeeopredeli za opciju etve je pojavanovog preduzeau grani (slika 1.).

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  49/88

  1. STATEGIJA KONTRAKCUIJE

  Slika 1. Reagovanje na novo preduzee koje ulazi u granu

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  50/88

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  51/88

  2. STATEGIJA ZAOKRETA

  Kdakcionari ocenjuju dse performanspreduzeanmogu ocenitikao zdvlvu, uzimajui u obzir kako njegov potencijal tako injegove mogunosti, vri se pritisak preko upravnog odbora d sepreduzmu odreenakcije dstrane menadmenta.

  Opta tendencija d uspena preduzea stavljaju u fokus stvari kojerade najbolje, dezinvestiraju one poslovne jedinice koje se nukluustrategijsku viziju.

  Prema Oksfordskom renikutermin restrukturiranje znaidati novu

  strukturu, ponovo izgraditi, rearanirati.

  Restrukturiranje u dobrom broju sluajevavodi poveanjutrinevrednostipreduzea, ouvanju postojeih akcionara i veem interesovanjupotencijalnih investitora za ulaganje u preduzee.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  52/88

  2. STATEGIJA ZAOKRETA

  Pravi se razlika izmeutri tipa restrukturiranja: organizacionog, portfoliai finansijskog.

  Pozitivni su efekti ukoliko organizaciono restrikturiranje dovodi do boljeusklaenostiizmeuorganizacione strukture i karakteristika sredine.

  Finansijsko restrukturiranje ima za posledicu promenu u strukturi kapitala.Menja se odnos izmeuvlasnitvai dugova.

  Portfolio restrukturiranje ima za posledice znaajnijepromene u miksuaktive preduzeai poslova koje obavlja.

  Restrukturiranje portfolia omoguavaestodvrazliitestrategijske opcije.S jedne strane se ide na dezinvestiranje (otuenjenekih poslovnih jedinica), sa druge strane istovremeno na pripajanje preduzeu novih poslovnoatraktivnih dotle samostalnih preduzea.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  53/88

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  54/88

  2. STATEGIJA ZAOKRETA

  Neki krizu posmatraju kao opasnost, a drugi kao mogunost.etirifaktora utiena reagovanje preduzeana krizu:1. strategije preduzea,2. organizaciona struktura,3. organizaciona kultura i4) karakter zaposlenih u preduzeu

  U kriznoj situaciji neophodnahitna odluka i preduzimanje akcije dstrane menadmenta.

  Svako reenje koje samo sanira poslovne rezultate u kratkom roku nijezadovoljavajue.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  55/88

  2. STATEGIJA ZAOKRETA

  2.3. Simptomi i uzroci slabih performansi preduzea

  Strategiju zaokreta treba primenjivati u situaciji kada preduzee utekoama,ali ga dugoronoposmatrano vredi spaavati.

  Teko pronai strategijsku opciju zaokreta u situaciji kada d

  poslovna aktivnost na poslovnom podruju koje ini sutinu poslovanjapreduzea.

  Slejter identifikovao jedanaest faktora koji su najei uzroci loihperformansi preduzea.

  nmu su daleko najbitnija rv dv faktora: slab mnadment ineadekvatna finansijska kontrola.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  56/88

  2. STATEGIJA ZAOKRETA

  2.4. Strategijske opcije zaokreta

  Slejter identifikovao dset generikih strategija koje se koriste d bi seizvriozaokret u poslovnim rezultatima preduzea:

  Poto najee postoji vie, ne dn uzrok opadanja poslovneaktivnosti to treba iina kombinacija nekih dstrategija obnove.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  57/88

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  58/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA1.1. Razumevanje preduzetnitva

  Preduzetnitvo se definie kao napor da se stvori vrednost na osnovusagledavanja poslovnih mogunosti, prihvatanja odgovarajuih rizikasrazmerno mogunostima, primenom strunosti u komuniciranju irukovoenju koje je potrebno da se mobiliu ljudski, finansijski i materijalni

  izvori koji eomoguitirealizovanje projekta.

  Kreativnost je konkurentsko sredstvo preduzetnitva.

  Za savremenu privredu je od posebnog znaajapreduzetnitvokao nain

  stvaranja novih preuzea.

  Preduzetnik je po definiciji osnivanovog preduzea. Svojevrsnepreduzetnikeaktivnosti mogu se obavljati u postojeimpreduzeimaukojima se kreira novo poslovanje.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  59/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA

  Sa finansijskog stanovita vrednost poslovnog poduhvata se najboljeprocenjuje na tri naina: 1. procenom aktive, 2. procenom prihoda i 3.procenom toka gotovine.

  Prema ekonomskoj teoriji, mala preduzeasu pogodna u delatnostima:1. gde je oprema deljiva i prilagodljiva,2. gde zbog geografske disperzije trita sirovina ili gotovih proizvoda nije

  moguekoristiti ekonomiju obima zbog visokih transportnih trokova,3. gde se proizvodi po porudbini, ili kada se trae razni varijeteti ili visoko

  diferencirani proizvodi,4. kada se zbog tehnolokihuslova estomenja tranja(modni artikli),5. gde obim proizvodnje fluktuira u vremenu,6. gde je snabdevanje bitnim sirovinama ili potencijalno trite za plasman

  gotovih proizvoda relativno ogranieno.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  60/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA1.2. Interno preduzetnitvo

  Preduzetnitvopreduzea(ili interno preduzetnitvo)je raanjenovogposlovanja u okviru postojee organizacije, internog inoviranja ilipoduhvata, kao i transformacije organizacije da se obnovi kljuna ideja nakojoj je stvorena, odnosno strategijsko obnavljanje

  Preduzetnika orijentacija se odnosi na praksu stvaranja strategija koje sekoriste da se identifikuje i lansira preduzetnitvopreduzea.

  Preduzetnikaorijentacija ima pet dimenzija:1. Autonomija.2. Inovativnost.3. Proaktivnost.4. Konkurentna agresivnost.5. Preuzimanje rizika .

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  61/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA

  Interno preduzetnitvoje rizinaaktivnost koja estone daje oekivanerezultate. Nastajue poslovanje se retko jednostavno uklapa u postojeeposlovanjeposlovne sisteme, procese i kulture.

  Novo poslovanje treba da bude integrisno u postojee, ali da uiva

  odreenuautonomiju.

  Mnogi novi poduhvati su rezultat kombinovanja izvora preduzea nanove naine.

  Ako u matrici posmatramo operacionu povezanost i strategijski znaajnovog poslovnog poduhvata sa postojeim poslovanjem preduzea,dobijaju se etirirazliitamodela (slika 1).

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  62/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA

  Slika 1. Dizajn organizacije internog preduzetnitva u preduzeima

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  63/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA

  Preduzetnikoponaanjenudi potencijal za kreativnost i inovativnost kojaje bitna za uspeh preduzeanezavisno od njegove veliine.

  Nezavisni preduzetnik je motivisan nezavisnoui mogunouda ostvariprofit, a interni preduzetnik eli nezavisnost i mogunost napredovanja isticanja priznanja.

  U literaturi se pravi razlika izmeu odravajueg i inovativog preduzea.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  64/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA1.3. Menadment i preduzetniki poduhvati

  Podeljena su miljenjazavisnosti inovativnosti dveliinepreduzea.

  Nezavisne, preduzetnikivoeneposlovne jedinice dubolje poslovnerezultate.

  Pravi se razlika izmeu operativne i inovativne organizacije.

  Invativnaduzmguvuinterno prduzetnitvokobavljaju

  poedinci.

  Veistepen inovativnosti postoji u preduzeimakoja okuraujui stimulirajuuni obuku zaposlenih.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  65/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA

  Komuniciranje izmu top menadmenta preduzea i istraivakorazvojne jedinice u preduzeukoja radi na novim proizvodima i uslugmu dobrom broju sluvnedovoljno efikasno.

  Inovativno preduzeemora imati konzistentnu tehnoloku strategiju.

  Da bi bila efektivna, inovacija treba d bude jednostavna.

  Preduzeeorijentisano na potroaesa posebnim zahtevima, spremnoduiddrugih, topredstavlja osnovu za inovaciju.

  Inovativnost svojevrsni mentalni stav koji fokusira preduzee d vidiinad sadanjostiu budunost.

  Inovativni menaderi(preduzetnici) nastoje dstvari urade razliito,ne samo bolje.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  66/88

  1. STATEGIJSKO PREDUZETNITVO VELIKIH PREDUZEA1.4. Poslovni plan

  Poslovni plan treba da predstavlja izraz poznavanja i odanostimenadmentaposlovnoj ideji.

  Poslovna ideja se proverava poslovnim planom sa vie stanovita.

  Dubina i detaljnost poslovnog plana zavisi od veliine i irine novogposlovnog poduhvata.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  67/88

  2. STATEGIJE MALIH PREDUZEA2.1. Strategijsko preduzetnitvo

  Pogreno je shvatanje da je strategijski menadment relevantan samo zavelika preduzea.

  Strategijsko preduzetnitvo se definie kao preduzetnika aktivnost koja

  polazi sa strategijskog stanovita

  U stvaranju strategije malo preduzee se vrlo esto vie oslanja naneopipljive nego na opipljive izvore.

  Mala preduzea iako ne mogu imati strunu slubu za strategijskoplaniranje treba da stvaraju strategije.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  68/88

  2. STATEGIJE MALIH PREDUZEA2.2. Alternativne poslovne strategije

  Bazina odluka preduzetnika kao stratega malog preduzea je izborposlovnog podruja.

  Postoje tzv. uglovi trita koji ni u jednoj nacionalnoj privredi nisuadekvatno pokriveni proizvodnim programima velikih preduzea.

  Najpovoljnija je situacija kada niko na potencijalnom tritunije do sadanastupio sa takvom poslovnom idejom.

  Odluka o izboru poslovnog podrujadeterminisana je kategorijom kupacaijepotrebe treba da se zadovolje.

  Strategija je racionalna ako je usmerena na poslove s prihvatljivim rizikom zapreduzeei ako odgovara njegovoj poziciji u privrednoj strukturi.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  69/88

  2. STATEGIJE MALIH PREDUZEA

  Najveem broju malih preduzea odgovara strategija usredsreenosti najedan trinisegment ijesu potrebe dobro poznate i postoji kompetentnostida se one uspenozadovolje.

  Analiza prakse u zemljama u razvoju ukazuje na injenicu da je manja

  mogunost izbora strategija za manja preduzea u odnosu na velikapreduzea.

  Stav prema riziku moebiti: 1. izbegavanje rizika, 2. smanjenje rizika,3. prihvatanje rizika i/ili 4. pomeranje rizika. Preduzeemoeda izbegne

  neke rizike koji su visoki u odnosu na dobit.

  Ne umanjujui znaaj ostalih faktora pri stvaranju strategije malihpreduzeatreba racionalno balansirati inovativnost i rizik.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  70/88

  2. STATEGIJE MALIH PREDUZEA

  Slika 2. Matrica preduzetnikih strategija

  Naalost,u privrednom ivoturizik je prisutniji od inovativnosti.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  71/88

  2. STATEGIJE MALIH PREDUZEA2.3. Strategija kooperacije sa velikim preduzeem

  Oblici saradnje variraju po zemljama u zavisnosti od privrednog sistema istepena privredne razvijenosti.

  Struktura japanske privrede ima oblik njihove planine Fudisa ma limbrojem velikih preduzeana vrhu i velikom industrijskom bazom koja iniirokopobre.

  Saradnja velikih i malih preduzeamora biti dobra da se inovacije ireu

  privredi.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  72/88

  2. STATEGIJE MALIH PREDUZEA

  U razvijenim trinimprivredama veliki broj malih preduzeaulazi u franizneugovore sa velikim preduzeima.

  Postoje dva bazinatipa franizingugovora - ugovor na bazi zatitnogznaka proizvoda i poslovni ugovor.

  Pogodnost je za preduzetnike toim se omoguavada rade svoj posao saveomansomza uspeh u prvim godinama po osnivanju preduzea.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  73/88

  2. STATEGIJE MALIH PREDUZEA2.4. Usklaivanje strategije i strukture malog preduzea

  Struktura malog preduzea zavisi od oblika vlasnitva, strategije rasta ipodrujaposlovne aktivnosti.

  U fazi osnivanja preduzeakljunopitanje je da li ebiti prihvaenoodpotencijalnih kupaca na koje je raunalastudija izvodljivosti projekta.

  Za opstanak je bitno da se, kao kod svih preduzea nezavisno oddimenzija, doe to pre u fazu kada se ostvaruje prelomna taka

  rentabiliteta

  Kada se preduzee relativno stabilizuje na tritu javlja se strategijskadilema - eksploatisati ostvarenu poziciju pri datim dimenzijama poslovanja iorganizacionoj strukturi ili iina dalji rast i razvoj.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  74/88

  1. STATEGIJE ZNANJA

  1.2. Stvaranje strategije znanja

  Pri stvaranju strategije znanja preduzease pridravajudobro poznatihprincipa:1. koncentrisati viemoiod drugih na malo sposobnosti za koje su

  potroaizainteresovani,2. inovirati konstantno da se osigura da je dodajna vrednost i performanse

  iznad konkurenata,3. stvaranje fleksibilnosti da se suoisa globalnom konkurencijom i4. ojaavati svoje izvore koristei sopstvene sposobnosti, ali i eksterno

  pribavljanje.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  75/88

  1. STATEGIJE ZNANJA

  Potrebno je praviti razliku izmeurazmaka znanja i strategijskog razmaka.

  Zagovara se stvaranje mape znanja.

  Od posebnog znaajaje podela na sutinsko,napredno i inovativno.

  Slika 1. Razmak znanja i strategijski razmak

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  76/88

  1. STATEGIJE ZNANJA

  Kvin smatra da dobro razvijeno eksterno pribavljanje znanja znaajnosmanjuje trokove, rizik i fiksne investicije, a poveava fleksibilnost iinovativne sposobnosti za stvaranje dodajne vrednosti za akcionarepreduzea.

  Svi novi izvori ukljuujui i intelektualni kapital stvaraju se putem dvageneralna procesa: kombinacije i razmene.

  U preduzeimane postoji interes za znanjem kao takvim veza znanjemkao potencijalnom aktivom preduzea.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  77/88

  1. STATEGIJE ZNANJA

  Slika 2. ta pribavljatieksterno?

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  78/88

  1. STATEGIJE ZNANJA

  1.3. Generike strategije znanja

  Da bi se sagledale alternativne strategije upravljanja znanjem potrebno jena matrici posmatrati dve dimenzije: procesi znanja (koji mogu biti transfer ikreiranje) i domen znanja (postojee i novo). Na matrici (slika 3.) se razlikujuetiri generike strategije znanja: ojaavanje (leveraging), ekspanzija,pribavljanje i inicijativnost.

  Slika 3. etiri strategije znanja

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  79/88

  1. STATEGIJE ZNANJA

  Preduzeekoje ima sopstveno znanje moebiti sposobno da koordinira ikombinuje svoje tradicionalne izvore i sposobnosti na nov distinktivan nain

  dajuiveuvrednost potroaimanego konkurenti.

  U ekonomiji znanja kljuni izvor odrive konkurentne prednosti i superiornerentabilnosti u odreenojgrani je kako preduzeekreira i deli svoje znanje.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  80/88

  1. STATEGIJE ZNANJA

  1.4. Organizacija koja ui

  Koncept organizacijakoja uidse rvkoristi u nekim velikimpreduzeimau privredi SAD.

  Uiti d se opstane ili adaptivno uenje bitno. Meutim, uorganizacijama koje u toj vrsti un se dd genriue uenjekunapreujesposobnost dse stvara.

  Orgnizacijakoja uikontinuelno pribavlja, analizira i iriznanje tritima,proizvodima, tehnologijama i poslovnim procesima.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  81/88

  1. STATEGIJE ZNANJA

  Proces uenjau organizaciji se odvija u tri faze:1. Pribavljanje znanjarazvoj ili kreiranje strunosti,saznanja i odnosa,2. Deljenje znanjairenjeonoga tnaueno,3. Korienjeznanjaintegracija uenjatako dirokoraspoloivod

  se moegenerisati na nove situacije.

  Nonaka i Takeuismatraju da su japanska preduzeaostvarivala uspehzbog njihove strunostii ekspertnosti u organizacionomkreiranju znanja.

  Kreiranje znanja se odigrava na tri nivoa: pojedinac, grupa i organizacija.

  Logianredosled je:kreiranje znanja kontinuelno inoviranje konkurentna prednost.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  82/88

  2. INOVACIONE STRATEGIJE

  2.1. Promena inovacionog karaktera

  Sve inovacije su promena, ali sve promene nisu inovacija.

  Re inovacija potieod latinske rei innovare u znaenjuda se obavi, dase uradi novo ili da se izmeni.

  Invenciavnove ideje, inovacijakorisna primena nove ideje.

  rtivni imitatoridoprinose difuziji inovacije i boljem podmirenupotrebanekih trinihsegmenata.

  Uspeh inovativnog poduhvata u savremenoj privredi ocenjuje se na osnovubrzine izlaenjana tritei rentabilnosti.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  83/88

  2. INOVACIONE STRATEGIJE

  Uspeh preduzeana nacionalnom i meunarodnomtrituu sve vmeri zavisi dnjegove inovativnosti.

  U savremenoj privredi dluuu d se stvori preduzee koje ui na

  sopstvenim i tuim iskustvima, koje ima razvijen sistem informisanja i kojekomunicira sa svim relevantnim iniocimau privredi i drutvu.

  Uspenapreduzeanisu preokupirana dse usklaujusa konkurntimaili

  d ih prestiu. Ona nastoje d slede strategiju d ponudu konkurenatauineprevazienominovacijom vrednosti.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  84/88

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  85/88

  2. INOVACIONE STRATEGIJE

  Jednostavnije reeno, menadment inovacije menjaju kako menaderirade ono torade.

  Hamer smatra da su operacione inovacije stvarne duboke promene kojeimaju efekat na samu sutinupreduzeakako se posao obavlja.

  Kada se povezuju inovacije i globalizacija, mogu se zauzeti dva stanovita.Prvo, globalizovanje inovacija, tj. dizajniranje novih projekata, usluga,procesa i poslovnih modela za svetsko trite. Drugo, inoviranje radi

  globalizacije, tj. upotreba inovacija kao naina da se bude prisutan narazliitim tritima, pri emu se proizvodi, usluge, procesi i poslovni modeliprilagoavajuza svako posebno trite.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  86/88

  2. INOVACIONE STRATEGIJE

  2.3. Planski pristup inovacijama

  Sugeriese prelaz sa zatvorenog na otvoreni model inovacija.

  U granama koje imaju globalni karakter konkurentska prednost sve viezavisiti d inovativnosti menadmenta,ne k tod sada bio sluajdrada i kapitala, ki raspoloivihprirodnih faktora.

  Mogunostisu izvor inovacije.

  Radikalno nova tritase stvaraju putem radikalnih inovacija.

  Ako se koriste ove dve dimenzije efekat inovacije na navike i ponaanjepotroaa (koje mogu biti velike i male) i efekat inovacije nakonkurentnost postojeih preduzea (to moe biti ojaavanje iunitavanje)dobijaju se etiritipa inovacija (slika 4).

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  87/88

  2. INOVACIONE STRATEGIJE

  Slika 4. Bazini tipovi inovacija

  Primeri radikalnih inovacija su televizor, personalni raunar,mobilni telefon,a primeri strategijskih inovacija su generiki lekovi, internet bankarstvo,katalokamaloprodaja itd.

  Kanter daje sugestije za strategiju, proces, strukturu i strunostu inovativnimaktivnostima.

 • 8/13/2019 IV DEO Genericke Strategije

  88/88

  2. INOVACIONE STRATEGIJE

  2.4. Inovacije proizvoda i procesa

  Osnov rasta preduzeastalno pronalaenjei iznoenjena tritenovihili izmenjenih postoeihproizvoda.

  Dinamike kontinuelne inovacij dvd d novih proizvoda ili bitnih

  promena u odnosu na postojee.

  dluknovom proizvodu su odluke dugoronogkaraktera sa rizikom itrebdse tretiraju kao investicione odluke.

  dldinamikeinovacijevmkoristan zrazumevanje inovativneaktivnosti u privredi. dlukazujna dvdimenzij:1. komponente inovacij proizvoda, inovacije procesa, konkurentne

  sredine i preduzeai