of 10 /10
INFORMATIKA U Č ENIK: IGOR STANISAVLJEVI Ć Leonardo da Vinci

Igor Prezentacija

  • Upload
    -

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Igor Prezentacija

Page 1: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 1/10

INFORMATIKA

UČENIK: IGOR STANISAVLJEVIĆ

Leonardo da Vinci

Page 2: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 2/10

Leonardo da Vinci

Leonardo di ser Pietro da Vinci poznat kao Leonardo da Vinci

(15. april 1452 - 2. maj 1519) je bio italijanski renesansni arhitektapronalaza! in"enjer #ajar i slikar.

$io je opisan kao ideal %renesansno& !o#eka%i kao 'ni#erzalni &enije. Poznat je po s#ojimremek-delima kao to s' %ajna #e!era% i*ona Liza a nje&o#i iz'mi se danas koriste

' modernoj tehnolo&iji iako nis' primenji#ani ' nje&o#odoba.Pomo&ao je raz#oj' anatomije astronomije i &ra+e#inarst#a.

Page 3: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 3/10

Leonardo ,a Vinci je ro+en ' doba renesanse 15. aprila1452. na km od Vincija na seoskom &ospodarst#'.Leonardo je bio #anbra!no dete. je&o# otac bio je mladipra#nik Pietro da Vinci a majka /atarina koja je bila

 #ero#atno seoska de#oj!ica. Leonardo je iao ' kol' ' Vincij'.

• 0!itelji mlado& Leonarda s' bili zate!eni nje&o#impitanjima i razmiljanjima. 0 koli je '!io da !ita pie i

ra!'na. ako+e je '!io &eometrij' i latinski. /asnije je'sa#ra#ao znanje latinsko& jer je smatrao da nije do#oljnona'!io ' koli. a 14 &odina preselio se ' irenc' &de jeradio kao pomo3nik ' jednoj radionici.

Page 4: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 4/10

  Njegove slike se danas smatraju vrhunskimdelima ovog "univerzalnog genija" kako su

  ga često nazivali. Bio je fasciniran misterijom

ljudskog lica i mogućnošću čitanja "pokreta

duše" kroz pokrete i izraze lica.

 Leonardov portret ene fjorentinskog zvaničnika toga vremena"!ona Liza" nadaleko je poznat po zagonetnom izrazu lica portretisane dame. ortret "!ona Liza" je prvi psihološki portretnaslikan u istoriji te se zato daje toliki značaj ovom delu.

Page 5: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 5/10

!ona Liza

Mona Liza# Leonardovo

 najpoznatije

delo# jednako je poznato

 po inovacijamakoje koristi u slikarskoj tehnici#

kao i po misterioznom osmehu

su$jekta koji Leonardo prikazuje.

Page 6: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 6/10

Leonardo je jako poznat zahvaljujući svojim slikama imajstorskom slikom kao što je osljednja večera koja jenaslikana %&'( godine.

Page 7: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 7/10

,a Vinci je celo&a "i#ota crtao pra#io je skice i nacrtemastilom ili olo#kom. a!'#ano je 4 nje&o#ih crte"a!esto malih dimenzija. Leonardo je pisao ' zbijenim linijamanapisanim kao odraz ' o&ledal' zdesna na le#o. ita#e

stranice pos#e!ene s' or'"j' kopljima b'zdo#animama!e#ima e&zoti!no& oblika.

' s' zatim skice za pra#ljenje 't#r+enja ieme artiljerijsko& or'"ja

crte"i lete3ih maina tenko#aopreme za ronjenje i dr'&ih 6antasti!nih st#ari #eko#ima pre ne&o to s' napra#ljene.

Page 8: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 8/10

!nogo zapisa od Leonarda se odnosilo na gra)enje

i planiranje najme katedrala.

 Njegove studije su počinjale ispitivanjem

raznih gra)evinskih alata i pomoćnihsredstava za gradnju.

 Nadalje on je nastavio u o$lasti

koja do tada nije $ila ispitivana u

 nosivosti stu$ova i podvlaka kao

 i svodova i lukova. *rhitektonskastudija +ksperti su saglasni da je većina njegovih arhitektonskih studija $io

teoriski rad. Njegovi radovi su su)eni kao ,kako projektovati konstrukciju nadekoraciju fasade- ili ,kako dekorisati ravan napravljenu za proslave-.

Page 9: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 9/10

Leonardovasvestranost bila jenjegova duhovna

snaganjegove oči bile su

njegov glavni put doznanja

Page 10: Igor Prezentacija

8/16/2019 Igor Prezentacija

http://slidepdf.com/reader/full/igor-prezentacija 10/10

  V*L* N* */Nj01