of 9 /9
[177] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY © [Regd. No. TN/CCN/467/2012-14. GOVERNMENT OF TAMIL NADU [R. Dis. No. 197/2009. 2018 [Price : Rs.4.00 Paise. No. 21] CHENNAI, WEDNESDAY, MAY 23, 2018 Vaikasi 9, Vilambi, Thiruvalluvar Aandu–2049 Part VI—Section 2 Notifications of interest to a section of the public issued by Heads of Departments, etc. DTP—VI-2 (21)—1 NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, ETC. CONTENTS Pages. GOVERNMENT EXAMINATIONS / EDUCATIONAL OFFICERS. Loss of Certificates .. .. .. .. .. 178-185

GOVERNMENT OF TAMIL NADU 2018 TAMIL NADU …

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GOVERNMENT OF TAMIL NADU 2018 TAMIL NADU …

TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY
© [Regd. No. TN/CCN/467/2012-14. GOVERNMENT OF TAMIL NADU [R. Dis. No. 197/2009. 2018 [Price : Rs.4.00 Paise.
No. 21] chENNAI, wEDNEsDAy, MAy 23, 2018 Vaikasi 9, Vilambi, Thiruvalluvar Aandu–2049
Part VI—Section 2 Notifications of interest to a section of the public
issued by Heads of Departments, etc.
DTP—VI-2 (21)—1
CONTENTS
Pages.
NOTIfICATIONS BY HEADS Of DEPARTMENTS, ETC.
GOVERNMENT ExAMINATIONs / EDUcATIONAL OFFIcERs
LOss OF cERTIFIcATEs
It is hereby notified that the Original Higher Secondary Certificates / Matriculation Certificates / Diploma Certificates / School Certificates of the following pupils are reported to have been lost beyond recovery. Necessary steps are being taken to issue the duplicate of the said Certificates. If the Originals were to be found by anybody, they should be treated as invalid and sent to the Secretary, Board of Higher Secondary Examination / Directorate of Government Examinations, Chennai-6 / Director of Technical Education, Chennai-25 / Inspector / Inspectress of Matriculation and Anglo-Indian Schools as the case may be for cancellation:—
C.N.C. Number
Register Number and
No. VI(2)/58/2018.
TEs Second Class
TTJ First class
No. VI(2)/59/2018.
Distinction
No. VI(2)/60/2018.
TEJ First class
No. VI(2)/61/2018.
Distinction
No. VI(2)/62/2018.
No. VI(2)/63/2018.
August 2017 TEs First class
è®î ⇠103197/†®(3)/2018, 24-4-2018.
K. M«õè£ù‰î¡, î¬ôõ˜, «î˜¾ õ£Kò‹, ªê¡¬ù-600 025.
May 23, 2018] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 179
C.â¡.C. â‡.
è™M ñ£õ†ì‹.
ðF¾ / ꣡Pî› â‡.
ñ£î‹ ñŸÁ‹ õ¼ì‹.
«î˜M¡ Mõó‹. è®î ⇵‹ «îF»‹.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
No. VI(2)/64/2018.
Inspector of Matriculation School, Coimbatore:
1 Janesha saji 1393232 March 2013 s.s.L.c. ï.è. ⇠095715/H2-3/2018, 07-05-2018.
Lalgudi:
5 R. Rajesh Kumar 437450 March 2007 s.s.L.c. Do.
Erode:
7 Ramya, s. 297402 March 2009 s.s.L.c. Do.
Inspector of Matriculation School, Erode:
8 Monish, P. 1316521 March 2016 s.s.L.c. Do.
Sankagiri:
10 Nithya Prakash M 278897 March 2006 s.s.L.c. Do.
11 Revathi, G. 343010 March 2010 s.s.L.c. Do.
12 sankar, s. 325185 July 2009 s.s.L.c. Do.
13 R. selvam 202253 April 1998 s.s.L.c. Do.
14 Priyanka, K. 878149 March 2007 s.s.L.c. Do.
Tindivanam:
19 P. senthim selvan 361856 March 1998 s.s.L.c. Do.
20 Justin, E. 633548 385106
October 2001 June 2003 s.s.L.c. Do.
21 saran, M. 1637506 March 2011 s.s.L.c. Do.
22 Adikesavan, I. 276218 513760
March 1986 October 1989 s.s.L.c. Do.
23 Ramesh, R. 589505 March 2011 s.s.L.c. Do.
24 Mummoorthy, K. 809807 March 1994 s.s.L.c. Do.
DTP—VI-2 (21)—1a
C.â¡.C. â‡.
è™M ñ£õ†ì‹.
ðF¾ / ꣡Pî› â‡.
ñ£î‹ ñŸÁ‹ õ¼ì‹.
«î˜M¡ Mõó‹. è®î ⇵‹ «îF»‹.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Private:
25 Maniyarasu, M. 1914785 March 2013 s.s.L.c. ï.è. ⇠095715/H2-3/2018, 07-05-2018.
Tiruppur:
28 Mangala Sandhiya, K. 1302875 April 2012 s.s.L.c. Do.
29 Jeevarathinam, K. 211317 April 2004 s.s.L.c. Do.
30 Suganya, K. 261779 March 2009 s.s.L.c. Do.
31 Meenakshi, c. 1377103 March 2013 s.s.L.c. Do.
32 Megaladevi, D. 1377709 March 2013 s.s.L.c. Do.
33 sasikala, K. 1381661 March 2013 s.s.L.c. Do.
34 Naveenkumar, c. 1377078 March 2013 s.s.L.c. Do.
35 Nandhini, P. 1377711 March 2013 s.s.L.c. Do.
36 Sugandhi, V. 1381668 March 2013 s.s.L.c. Do.
Tiruchirappalli:
41 M. Abdul samat 252490 April 1994 s.s.L.c. Do.
42 A.s. Abudhakir Muheet 271617 March 1995 s.s.L.c. Do.
43 s. shakul hameed 512929 March 2010 s.s.L.c. Do.
44 John Bose, J. 210378 March 1988 s.s.L.c. Do.
45 D. Arumugam 214462 March 1989 s.s.L.c. Do.
46 P. Thenmozhi 326411 March 2000 s.s.L.c. Do.
47 J. stella Rani 326654 March 2000 s.s.L.c. Do.
48 J. selvakumar 1527187 March 2011 s.s.L.c. Do.
49 Thanga Ponnu, G. 478229 March 2008 s.s.L.c. Do.
50 Ramasubramanian, s. 318359 March 2000 s.s.L.c. Do.
Udayarpalayam:
C.â¡.C. â‡.
è™M ñ£õ†ì‹.
ðF¾ / ꣡Pî› â‡.
ñ£î‹ ñŸÁ‹ õ¼ì‹.
«î˜M¡ Mõó‹. è®î ⇵‹ «îF»‹.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Udayarpalayam—Cont
53 Dhayaseelan, K. 207365 March 1988 s.s.L.c. ï.è. ⇠095715/H2-3/2018, 07-05-2018.
54 A. selvakumar 217264 March 1990 s.s.L.c. Do.
Ariyalur:
Gobichettipalayam:
58 Navaneetha Krishnan, P. 242655 March 2005 s.s.L.c. Do.
59 U. Amutha 151980 March 1991 s.s.L.c. Do.
Coimbatore:
62 Velumani, R. 241760 March 2005 s.s.L.c. Do.
Salem:
Karur:
No. VI(2)/65/2018.
Erode:
1 G. Pramila. 306012 March 2009 s.s.L.c. ï.è. ⇠095715/H2-3/2018, 07-05-2018.
2 Kogila, P. 191573 March 1995 s.s.L.c. Do.
3 A. Meganathan 3106759 March 2015 s.s.L.c. Do.
DTP—VI-2 (21)—2
C.â¡.C. â‡.
è™M ñ£õ†ì‹.
ðF¾ / ꣡Pî› â‡.
ñ£î‹ ñŸÁ‹ õ¼ì‹.
«î˜M¡ Mõó‹. è®î ⇵‹ «îF»‹.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Inspector of Matriculation School, Tiruchirappalli:
4 Venmani, s. 1647979 April 2012 s.s.L.c. ï.è. ⇠095715/H2-3/2018, 07-05-2018.
Coimbatore:
Inspector of Matriculation School, Coimbatore:
7 Radha Vijayan, R. 2076707 March 2014 s.s.L.c. Do.
8 Deeptiga, P. 3082590 March 2015 s.s.L.c. Do.
9 Rexy George 3049386 March 2015 s.s.L.c. Do.
Coimbatore:
13 R. Santhosh Gowtham 255727 March 2008 s.s.L.c. Do.
Private:
Tindivanam:
16 Sangeetha, K. 490572 382361
March 2013 June 2013
Musiri:
Private:
C.â¡.C. â‡.
è™M ñ£õ†ì‹.
ðF¾ / ꣡Pî› â‡.
ñ£î‹ ñŸÁ‹ õ¼ì‹.
«î˜M¡ Mõó‹. è®î ⇵‹ «îF»‹.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perambalur:
30 Krishnamoorthy, s. 436049 March 2008 s.s.L.c. ï.è. ⇠095715/H2-3/2018, 07-05-2018.
31 Munjula, M. 437026 March 2008 s.s.L.c. Do.
32 Jagadeeswaran, R. 1606394 April 2012 s.s.L.c. Do.
Private:
Tiruppur:
35 Carolin Mercy, S. 1370071 March 2013 s.s.L.c. Do.
36 Sandeep, B. 3032760 March 2015 s.s.L.c. Do.
37 sudha Devi, A. 224784 March 2001 s.s.L.c. Do.
38 M. sudha 8300630 March 2014 s.s.L.c. Do.
39 Ragu, K. 1127648 1051610
June 2011 September 2011
Gobichettipalayam:
April 1998 Ocober 1998
48 sakthi Priya J. 363171 March 2010 s.s.L.c. Do.
49 selladurai M. 1505228 March 2013 s.s.L.c. Do.
Sankari:
tamil nadu government gazette 184 [Part VI—Sec. 2
C.â¡.C. â‡.
è™M ñ£õ†ì‹.
ðF¾ / ꣡Pî› â‡.
ñ£î‹ ñŸÁ‹ õ¼ì‹.
«î˜M¡ Mõó‹. è®î ⇵‹ «îF»‹.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Ariyalur—Cont.
52 Nirmal Raj N. 1486177 March 2011 s.s.L.c. ï.è. ⇠095715/H2-(3)/2018, 07-05-2018.
53 Jeyasudha s. 843968 March 2006 s.s.L.c. Do.
54 R. Janani 899109 March 2008 s.s.L.c. Do.
ªê. ܺîõ™L, ªêòô£÷˜, ñ£GôŠ ðœOˆ «î˜¾èœ °¿ñ‹ ñŸÁ‹ Þ¬í Þò‚°ï˜ (ðEò£÷˜), Üó²ˆ «î˜¾èœ Þò‚èè‹, ªê¡¬ù-600 006.
No. VI(2)/66/2018. S. Maheshwaran DIET, Ranipet.
45567 Fc 2449 Fc 10477
sc 10994 TT2 0202340
ï.è. ⇠223857/C2/2018, 24-4-2018.
0835813 TT1 1046075 TT2 821047
June 2009 ÝCKò˜ è™M ð†ìò‹
ï.è. ⇠233124/C2/2018, 24-4-2018.
ªê. ܺîõ™L, ªêòô£÷˜, ñ£GôŠ ðœOˆ «î˜¾èœ °¿ñ‹ ñŸÁ‹ Þ¬í Þò‚°ï˜ (ðEò£÷˜), Üó²ˆ «î˜¾èœ Þò‚èè‹, ªê¡¬ù-600 006.
No. VI(2)/68/2018.
ï.è.âí¢ 109799/®2/2018, 03-05-2018
è. î£ò‹ñ£œ, Ã´î™ ªêòô£÷˜, (ªî£N™ ¸†ð‹) Üó²ˆ «î˜¾èœ Þò‚èè‹, ªêù¢¬ù-600 006.
May 23, 2018] TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 185
PRINTED AND PuBLISHED By THE DIRECTOR OF STATIONERy AND PRINTING, CHENNAI ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TAMIL NADu
C.â¡.C. â‡.
è™M ñ£õ†ì‹.
ðF¾ / ꣡Pî› â‡.
ñ£î‹ ñŸÁ‹ õ¼ì‹.
«î˜M¡ Mõó‹.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) No. VI(2)/69/2018.
M¼¶ïè˜:
G. Balasubaramani 903683 December 2009 îQ «î˜õ˜ â†ì£‹ õ°Š¹
ï.è. ⇠100884/T/2016, 4-5-2018.
ñ¶¬ó:
K. Muthu Pandi 902571 April 2012 îQ «î˜õ˜ â†ì£‹ õ°Š¹
Do.