of 19/19
GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND USE OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES TO REFORM EDUCATIONAL PRACTICES (POLICY BRIEF, 2010) UZE 613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler Nazife ŞEN Kasım,2013

Global trends in Open Educational Resources

  • View
    50

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Global trends in Open Educational Resources

1. GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND USE OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES TO REFORM EDUCATIONAL PRACTICES (POLICY BRIEF, 2010)UZE 613 Uzaktan Eitimde Yeni TeknolojilerNazife EN Kasm,2013 2. ERK O Giri O Ak eitsel kaynak nedir? O Ak eitsel kaynaklarn kullanm ve bunaynelik yayn yaplmasn zorunlu klan sebepler O Ak eitsel kaynaklardan ak eitsel uygulamalara O Ak eitsel kaynaklarn eitim sistemlerine yansmalar O Yansmalar 3. GR O Ak eitsel kaynaklar 1990l yllarda balayan birgiriim olmasna karn, 2001 ylnda Massachusetts Institute of Technologiesin Ak Ders Malzemeleri uygulamalar ile evrensel boyuta ulamtr. O Alanyaznda bu konudaak ierik, ak eitsel ierik, ak renme kaynaklar, ak eitsel teknolojiler, ak akademik kaynaklar ve ak ders malzemeleri gibi farkl kavramlar kullanlmaktadr. 4. AIK ETSEL KAYNAK(OER) NEDR? O Ak eitsel kaynaklar; belli bir kurumun lisans altnda kullanmcretsiz olarak toplum yararna sunulan retme, renme ve aratrma kaynaklardr. O Ak eitsel kaynaklar; O btn bir dersi, O ders materyallerini, O modlleri, O ders kitaplarn, O konu anlatm videolarn, O rest ve yazlmlar ve renmeye eriimi desteklemede kullanlan her trl materyal, ara ve teknii kapsar (Atkins, Brown and Hammond, 2007). 5. OERNN GELMNE DESTEK VEREN KURULULAR OEvrensel boyutta ak ders kaynaklar salaycs pek ok farkl kurum/kurulu vardr. rnein; O OERyi kendi kaynaklar ile finanse eden kurumlar: MIT, UK Ak niversite. O Finanse edilen ya da edilmeyen toplum-kaynakl giriimler: Connexions, WikiEducator. O Kiiye ya da markaya zel tescilli kanallar: tunesU, YouTube EDU. O yeleri arasnda ak eitsel kaynak farkndaln ve kullanmn yaymaya alan uluslararas, blgesel ya da ulusal konsorsiyumlar: Open Courseware Consortium, EADTU. O Evrensel dzeyde tartma ve bilgi paylam giriimi olarak kurulmu organizasyonlar: UNESCO OER Community, OER Commons OER Community. O OER bymesini finanse eden kurulular: The William and Flora Hewlett Foundation. O Hkmet destekli kurulular: UKOER Programme. 6. Ak Eitsel Kaynaklarn Kullanm ve Buna Ynelik Yayn Yaplmasn Gerekli Klan Sebepler O Yksekretim kurumlar ve akademikevreler, mevcut ve yeni bilgileri yayma ve yaratmay genel manada yksekretimin misyonunun bir uzants olarak grdkleri iin Ak Eitsel Kaynaklarn geliim srecinde yer almlardr. O Ak eitsel kaynak trendi, lkeden lkeye ve eitimin dzeyine gre byk eitlilik gsteren eitsel yaymlarn yapld geni pazara kar dengede tutulmaldr. O nk cretsiz ve ak kaynaklar, telif hakl eitsel materyallerin satlarn tehlike sokmaktadr. 7. Ak Eitsel Kaynaklarn Kullanm ve Buna Ynelik Yayn Yaplmasn Gerekli Klan Sebepler_Devam O Ayn ekilde internette yaynlanan dijitalmateryallerin yasal olmayan ekilde kopyalanp oaltlmas ve kullanlmas da bir sorundur. O Aklk ve dijital teknolojiler pek ok kii iin bilginin kaplarn aabilir ancak bu pek ounun yardm olmadan ya da ak eitsel kaynaklar basl materyaller gibi farkl yollarla datlmad takdirde bu potansiyelden yeterince faydalanlabilecei anlamna gelmez. 8. renenler iin OER (rgn renciler ya da kendi renmelerini ynlendiren yaamboyu renenler); O Yeni eyler renme ve dier renmeleri O O O O Ozenginletirme, Konular dier renenlerle senkron ya da asenkron olarak paylama ve tartma, rgn eitime katlmak isteyip istemediklerini belirleme, Hangi kurumda renim grmek istediklerini ortaya karma, performanslarn ykseltme, Kendi ak eitsel kaynaklarn gelitirmeleri ya da dzenlemeleri bakmndan katk salar. 9. retmenler iin OER(bireysel ya da ortaklaa); O zengin media aralar kullanarak daha etkili O OOOdersler oluturma, kendi alanlarn dier kiilerin retme yollarn aratrma, kendi kendilerine yapmak yerine, dier kiilerle birlikte ibirlii iinde dersler ya da kaynaklar gelitirme, yeni ak ara ve teknolojilerinin toplumsal kullanmna ilikin retme deneyimlerini gelitirmelerine yardm eden topluluklara katlma, kaynaklar tercme etmek ya da bulunduklar yerleri belirlemek suretiyle uyarlama yapmay mmkn klar. 10. Eitim kurumlar iin OER; O retme ve aratrma programlarn daha O O OOgeni kitlelere gsterme ya da ulatrma, dersleri ve programlar iin katlmc havuzlarn geniletme, Eitsel kaynaklar gelitirmenin masraflarn mr boyu drme, Umumi ve ticari kurulular ile eitsel yaynlar da ieren yeni yollar sayesinde uzlama, Sosyal yardm faaliyetlerini geniletmek gibi konularda frsatlar sunar. 11. Hkmetler ve Ulusal Ajanslar iin OER; O lkelerinin eitim sistemlerini sergileme, O En azndan yksekretim dzeyi iin O OO Ouluslararas renci ekme, Eitsel uygulamalarda deiimleri ynlendirmeye yardmc olma, Ticari yaynclarn basp yaymada gnlsz davrand aznlk dillerinde kaynaklar gelitirme, Yerel kltrleri ve ncelikleri yanstan eitsel kaynaklar retme, Ortak gereksinimlerin karlanmas iin uluslararas dzeyde ortak kaynaklar zerine ibirlii yapma gibi faaliyet alanlar sunar. 12. Ak Eitsel Kaynaklardan Ak Eitsel Uygulamalara O nceden finanse edilmi pek ok ak eitsel kaynak giriimidaha ok ak eitsel kaynak yaym yaplmas zerine dururken, imdi younlama daha ok ak eitsel kaynaklarn retme-renme politikalar ve uygulamalar bakmndan nemi zerinde younlamtr. Bu adan daha ok zerinde durulan sorular; O OERnin kontolnde ve yaymndan kim sorumlu olmaldr? Yaratcs m, yoksa ilgili destek ekibi mi? O OERnin kalitesi/nitelii nasl belirlenebilir? O E-renme dersi OER kullanlarak nasl tasarlanmal? O OER gelitiren akademisyenler iin tannrlk ya da dl gibi tevikler nelerdir? O retme ve renme amacyla kullanlabilecek en etkili aralar nelerdir? O birliki, mterek ve ortak kaynaklar iin en iyi partnerlik modelleri nelerdir? 13. OERnin Eitim Sistemleri zerindeki Etkileri O OER, ak eitsel kaynaklarn bilgininhazrbulunuluu, eriilebilirlii, ekonomiklii ve kabuledilebilirlii asndan potansiyel deerine vurgu yaparak eitim sistemleri camiasndaki bildik sylentileri byk lde deitirmitir. O Ancak gelimekte olan lkeler gelimi lkeler kadar ak eitsel kaynak yaynlama ya da kullanma srecine dahil olamamlardr. O te yandan, Commonwealth of Learning ve OER Afrika tarafndan yaplan aratrmalarn sonularna gre, OER eitim sistemlerinin gelitirilmesinde gelimekte olan lkelerde gelimi lkelerdekinden daha fazla deer tamakta ve etkili olmaktadr. 14. OERnin Eitim Sistemleri zerindeki Etkileri_Devam nk pek ok lke iin ilk, orta ve yksekretim dzeyindeki eitimi dzenlemede karlalan baz temel glkler vardr. Bunlar; O lk ve ortaretime yerletirilebilecek renci saysn maksimuma karmak ve yksekretime katlm artrmak iin gereken fiziki kapasite ve masraflar, O retmenlerin etkili bir biimde ierik ve teknoloji gelitirme ve kullanmalar iin pedagojik yeterlilikleri ve hazrbulunuluklar, O retme srecini desteklemek iin gerekli olan eitsel kaynaklarn yeterlilii ve uygunluudur. 15. YANSIMALAR (Sosyal Boyut) O Daha fazla kii OER ya da ilgili kaynaklaraeriebiliyor ya da bunlar kullanabiliyor. O ou zaman bu kaynaklar deitirilip uyarlanmayp eriildii haliyle kullanlyor. O OERlerden informal renmede bulunmak ya da rgn renmeyi desteklemek amacyla bilgi kayna olarak yararlanlyor. O Hem organizasyonlar hem de umumi topluluklar OERyi alanlarnn ya da yelerinin renme ve eitim gereksinimlerini desteklemek ve renen ile kaynaklar arasnda arac olmak amac ile kullanyorlar. 16. YANSIMALAR (Teknik Boyut) O OERler aha ok teknik ve pedagojikbecerileri yetersiz olan ve eritikleri materyal zerinde uyarlama ve dzenleme yapma konusunda gveni olmayan retmenler iin sorun tekil etmektedir. O Pek ok kiinin iykn ve ortak amalar dorultusunda istenilen OERyi yaratma becerilerini paylat ibirliine dayal bir ekip eitimine geilmesine ihtiya vardr. 17. YANSIMALAR (Kltrel Boyut) O retmenler iin en byk bariyerOERnin kltrel boyutudur; yani armaclkla sulanma korkusu iinde dier insanlarn yaratt materyalleri kullanma, tekrar-kullanma ve harmanlama gibi durumlardaki akademik normlarn stesinden gelme. O Pek ok kurum ve akademik topluluk kltrnde dier kiilerin ieriklerini kullanmak yerine, kiilerin kendi ieriini retmesi ya da aratrmas daha deerli grlmektedir. 18. YANSIMALAR (Politik Boyut) O OER eitimde masraflar azaltmada, retmeuygulamalarn deitirmede ve katlm ve baary artrmada rol oynamaktadr. O OERnin zellikle eitsel amalarla ve kamu parasnn dahil olduu ak lisans beklenen durumlarn haricinde kullanmna dayal resmi politikalar ve uygulamalar ok azdr. O Temelini OERlerin oluturduu eitsl giriimlere para aktaran hkmet says da olduka azdr. 19. Kaynaka O Lane, A. (2010). Global Trends in theDevelopment and Use of Open Educational Resources to Reform Educational Practices. UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Policy Brief. O Atkins, D.E., Brown, J.S. and Hammond, A.L. (2007). A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunies, A Report to The William and Flora Hewlett Foundation.