Click here to load reader

Frågor och svar - enkel statistik från · PDF file ”Frågor och svar” är alltså både en fristående bok och ett slags uppföljare till ”Att fråga”. ”Att fråga” har

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Frågor och svar - enkel statistik från · PDF file ”Frågor och...

 • Frågor och svar om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar

  Andreas Persson (Redaktör)

 • Statistiska centralbyrån 2016

  Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät-

  och intervjuundersökningar

 • Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar

  Questions and answers – question design in self-administered- and interview questionnaires

  Statistics Sweden 2016

  Producent SCB Producer Statistics Sweden Box 24300, SE-104 51 Stockholm +46 10 479 40 00

  Förfrågningar Andreas Persson +46 10 479 62 48 Enquiries [email protected]

  Lina Fjelkegård +46 10 479 43 59 [email protected]

  ISBN 978-91-618-1653-8 (Print) URN:NBN:SE:SCB-2016-X08BR1601_pdf Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro 2016.12

 • Frågor och svar Förord

  Förord ”Som man frågar får man svar” är ett talesätt som i högsta grad är

  relevant för statistiska undersökningar. Att ställa frågor där svaren syftar

  till att skapa underlag för statistik ställer höga krav på den som

  konstruerar frågorna.

  Under 1980-talet gav Statistiska centralbyrån ut boken ”Att fråga – Om

  frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter”

  (Wärneryd m.fl.). Den senaste versionen kom 1990.

  Sedan dess har förutsättningarna för datainsamling förändrats och

  forskningen om frågekonstruktion gått framåt. ”Frågor och svar” tar till

  viss del avstamp i ”Att fråga” men är en fristående bok, anpassad till

  dagens förutsättningar. Boken ger både en introduktion till

  frågekonstruktion och en fördjupning i ämnet. Den ger praktiska tips

  men innehåller även teoretiska resonemang utifrån forskning och

  praktiska erfarenheter.

  Huvudförfattare och redaktör är Andreas Persson vid Statistiska

  centralbyrån och medförfattare är Lina Fjelkegård, Statistiska

  centralbyrån, Pia Hartwig, Statistiska centralbyrån och Anna Sundström,

  Umeå universitet. Utöver dessa har ett flertal kunniga personer bidragit

  med synpunkter.

  Åsikter och uppfattningar i denna publikation är författarnas egna och

  överensstämmer inte nödvändigtvis med SCB:s.

  Statistiska centralbyrån i december 2016

  Stefan Lundgren

  Maj Eriksson Gothe

  SCB tackar

  Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och

  organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som

  tillgodoser samhällets informationsbehov.

 • Frågor och svar Innehåll

  Statistiska centralbyrån 3

  Innehåll Förord 1

  Om boken 7

  Bakgrund ............................................................................................... 7

  Målsättning och målgrupp ..................................................................... 8

  1 Att skriva frågor Av A.Persson 11

  Vad är en fråga? .................................................................................. 12

  Frågornas mål ..................................................................................... 17

  Att skriva frågor i praktiken .................................................................. 20

  Att tänka på respondenterna ............................................................... 24

  Praktiska språktips .............................................................................. 26

  Sammanfattning .................................................................................. 30

  2 Frågeteknik Av A.Persson 33

  Övergripande mål för frågekonstruktion .............................................. 33

  Två frågor i samma fråga .................................................................... 33

  Inbyggda förutsättningar ...................................................................... 34

  Definiera frågan i tid och rum .............................................................. 37

  Ledande frågor .................................................................................... 39

  Filter- och följdfrågor ............................................................................ 43

  Frågeformuleringens innehåll .............................................................. 45

  Att tänka på med frågor som mätinstrument ....................................... 56

  Frågekonstruktion och intervjuer ......................................................... 63

  Svarsalternativen ................................................................................. 67

  Känsliga frågor .................................................................................... 70

  Sammanfattning .................................................................................. 75

  3 Svarsalternativ Av A.Persson 81

  Svarsalternativ ..................................................................................... 81

  Öppna svarsalternativ .......................................................................... 83

 • Innehåll Frågor och svar

  4 Statistiska centralbyrån

  Öppna frågor kontra slutna svarsalternativ ......................................... 89

  Slutna svarsalternativ .......................................................................... 90

  Slutna svarsalternativ utan given inbördes ordning .......................... 110

  Svarsalternativ i intervjufrågor ........................................................... 116

  Svarsalternativ och tolkningar ........................................................... 119

  Sammanfattning ................................................................................ 127

  4 Enkätmetodik Av L. Fjelkegård och A.Persson 134

  Formulärkonstruktion ......................................................................... 134

  Annat utskicksmaterial ....................................................................... 145

  Sammanfattning ................................................................................ 158

  5 Layout Av P. Hartwig och A. Persson 162

  Att kommunicera med grafik och symboler ....................................... 162

  Perception – hur vi förstår information från våra sinnen ................... 163

  Allmänt om design ............................................................................. 168

  Layout i enkäter (pappers- och webbenkät) ...................................... 169

  Layout i webbenkäter ........................................................................ 188

  Sammanfattning ................................................................................ 199

  6 Datainsamlingsmetod Av A. Persson 203

  Olika datainsamlingsmetoder ............................................................ 203

  Likheter och skillnader mellan olika datainsamlingsmetoder ............ 205

  Frågetyper och datainsamlingsmetod ............................................... 228

  Mixed-mode (kombinerad insamling) ................................................ 231

  Sammanfattning ................................................................................ 254

  7 Språket och kommunikation Av A. Persson 260

  Språket som kommunikationsmedel ................................................. 260

  Vad är språket? ................................................................................. 261

  Konversationens logik och praktik ..................................................... 264

  Några övergripande språkprinciper ................................................... 271

 • Frågor och svar Innehåll

  Statistiska centralbyrån 5

  Sammanfattning ................................................................................ 281

  8 Att mäta med frågor Av L. Fjelkegård 284

  Varför undersöka med hjälp av frågor? ............................................. 284

  Från problem till fråga ........................................................................ 288

  Sammanfattning ................................................................................ 305

  9 Svarsprocessen och felkällor Av A. Persson 306

  Inledning ............................................................................................ 306

  Forskning om frågekonstruktion – historik och teoriutveckling .......... 306

  Kognition och kommunikation i svarsprocessen ............................... 308

  Svarsprocessen i företag och organisationer .................................... 312

  Felkällor och mätfel ........................................................................... 314

  Sammanfattning ................................................................................ 321

  10 Att fråga efter kunskap Av A. Sundström 324

  Kunskapsfrågor i enkätundersökningar ............................................. 324

  Att mäta olika typer av kunskap ........................................................ 325

  Konstruktion av kunskapsfrågor ........................................................ 327

  Sammanfattning ..........................