Click here to load reader

FM Sant Joan 1993

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programa de la Festa Major de Sant Joan 1993 Portada realitzada per Josep Roger Muç.

Text of FM Sant Joan 1993

 • F e s t a M a j o r d ' E s t i u S a n t J o a n

  2 4 d e j u n y d e l 1 9 9 3

  E d i t a : A j u n t a m e n t d e S a n t P e r e d e R i b e s

  P o r t a d a r e a l i t z a d a p e r : J o s e p R o g e r M u 9

  l m p r e m t a P A P Y R U S - L e s R o q u e t e s

 • ---------------~-~ ~- ~~---

  Salutaci Salutacin Afortunadament, i com

  cada any, quan s'acosta la calor i mirem el calendari, ens adonem que tenim assenyalats uns dies que necessitem recordar; potser perque sempre els hem viscut amb malta ms intensitat, o potser perque sn part de la nostra identitat.

  Aquests dies tenen personalitat propia i alteren el ritme normal del nostre quotidia, perque tots plegats conformen la nostra festa gran, la FESTA MAJOR DE SANT JOAN.

  La celebraci continuada d'aquesta festa va arrelant en el nostre conscient col.lectiu; cada any s ms nostra, cada any s ms forta, cada any ms can~.;, com cada any ... una tradici.

  Dones b, aquests dies que desitjavem amb tanta ansietat ja han arriba t. Hem de procurar aprofitar-los amb la maxima il.lusi, gaudir de tates i cadascuna de les seves celebracions participant amb l'actitud de cordialitat i amistat que corresponen a les nostres fes tes.

  La relaci d' actes 1 activitats que pretenem compartir a travs d'aquest programa no sn sin una forma ms de participar, entendre i viure una festa de tots i per tots. , Desprs d'aquesta curta presentaci (1.603 caracters, per ser exactes), esperem que l].S ho passeu tan b com cada any, i si pot ser, millar encara.

  Cordialment,

  COMISSI DE FESTES DE LES ROQUETES

  3

  Afortunadamente, y como cada ao, cuando se aproxima el calor y miramos el calendario, nos damos cuenta que tenemos sealados unos das que necesitamos recordar; quiz porque los hemos vivido con mucha ms intensidad, o quiz porque son parte de nuestra identidad.

  Estos das tiene personalidad propia y alteran el ritmo normal del nuestro cuotidiano, porque todos juntos forman nuestra fiesta grande, la FIESTA MAYOR DE SAN JUAN.

  La celebracin continu-ada de esta fiesta va arraigando en nuestro consciente colectivo; cada ao es ms nuestra, cada ao es ms fuerte, cada ao ms cancin, como cada ao ... una tradicin.

  Pues bien, estos das que desebamos con tanta ansiedad ya han llegado. Tenemos que procurar aprovecharlos con la mxima ilusin, disfrutar de todas i cada una de sus cele-braciones participando con la actitud de cordialidad y amistad que corresponden a nuestras fiestas.

  La relacin de actos y actividades que pretendemos compartir atravs de este programa, no son sin u na forma ms de par ti cipar, entender y vivir u na fiesta de todos y por todos.

  Despus de es ta corta presentacin (1.603 car cteres, para ser exactos), esperamos que os lo pasis tan bien como cada ao, y si puede ser, meJor todava.

  Cordialmente,

  COMISIN DE FIESTAS DE LES ROQUETES

 • P "r e s e n t a e i P r e s e n t a c i n

  V e ! n s d e l e s R o q u e t e s : e l

  p r o g r a m a q u e t e n i u a l e s

  v o s t r e s m a n s n o s u n

  p r o g r a m a c o m , n i m o l t m e n y s ,

  p e r q u e a p a r t d e d o n a r a

  c o n e i x e r t o t e l s e g u i t d e f e s t e s ,

  c e l e b r a c i o n s i a c t e s d e l s q u a l s

  p o d r e u g a u d i r d u r a n t a q u e s t s

  d i e s t a n a s s e n y a l a t s , r e m e m o r a

  q u e a q u e s t e s c e l e b r a c i o n s e s

  v e n e n r e a l i t z a n t d u r a n t m o l t d e

  t e m p s , q u e e s m u n t e n m o l t

  r a p i d p e r o q u e h a n c o s t a t m o l t a

  s u o r i esfor~ a l e s d i f e r e n t s

  c o m i s s i o n s p e r p o r t a r - l e s a b o n

  f i . I d e s d e l ' i n i c i f i n s a l a d a t a ,

  g r a c i e s a l f e t q u e a q u e s t s g r u p s

  h u m a n s a m b s e r i e t a t i

  e n t u s i a s m e s ' u n i r e n p e r q u e e l

  n o s t r e p o b l e s ' e q u i p a r s

  c u l t u r a l m e n t a l s d e l s n o s t r e s

  v o l t a n t s , l a f e s t a h a g a u d i t d ' u n

  e x c e l . l e n t s e g u i m e n t p e r a

  v o s a l t r e s , e l s v e ! n s , e n

  d e f i n i t i v a p e r a q u i h a e s t a t

  f e t a .

  P e r o p e r e n r i q u i r a q u e s t

  e s p e r i t d e c o m p a n y o n i a , l e s

  c o m i s s i o n s d e f e s t e s q u e s e m p r e

  h a n l l u i t a t a m b f e r m e s a p e r

  a c o n s e g u i r q u e e d i c i r e r a

  e d i c i l a f e s t a a n s m i l l o r a n t ,

  v a n p o r t a r , d ' a c o r d a m b e l s s e u s

  p r e s s u p o s t o s , d ' a l l o m i l l o r q u e

  e n c a d a e p o c a s ' h a p o g u t

  c o n t r a c t a r . V a n v e n i r " E l s

  B o r d e g a s s o s d e V i l a n o v a " , E l

  D r a c " d e R i b e s , e l s " G e g a n t s d e

  R i b e s " , l a " C h a r a n g a d e T a f a l l a ,

  " E l s C o m e d i a n t s " , M a r i n a

  R o s e l l , Q u i c o P i d e l a S e r r a ,

  G a t o P r e z , M a r i S a m p e r e ,

  R u d y V e n t u r a , " S e m o l a T e a t r e " ,

  " L o s d i a b l o s " , " L o n e S t a r " ,

  " C a s s e n " , " L o s A l b a s " . . . e s v a n

  f e r c o n c u r s o s d e f l a m e n c ,

  r e c i t a l s d e l m a t e i x " c a n t e " , d e

  can~ c a t a l a n a , " m a j o r e t t e s " , h i

  v a h a v e r e s t r e l l e s q u e e x p r i -

  m i r e n l ' e s s e n c i a m s n a t u r a l d e

  l ' s s e r h u m a : l a s o c i a b i l i t a t . I

  p e r q u e a i x o e s r e p e t e i x i d u r a n t

  m o l t s a n y s m s , c a l p a r t i c i p a r

  c o m c a d a a n y , o m p l i n t c a d a

  a c t u a c i a m b l a v o s t r a p r e s e n -

  c i a , f e n t l a f e s t a a b u s i v a m e n t

  p o p u l a r .

  C O M I S S I D E F E S T E S

  4

  V e c i n o s d e l e s R o q u e t e s :

  e l p r o g r a m a q u e t e n i s e n

  v u e s t r a s m a n o s n o e s u n

  p r o g r a m a c o m n , n i m u c h o

  m e n o s , p o r q u e a p a r t e d e d a r a

  c o n o c e r t o d o e l s e g u i d o d e

  f e s t e j o s , c e l e b r a c i o n e s y a c t o s

  d e l o s c u a l e s p o d r i s d i s f r u t a r

  d u r a n t e e s t o s d a s t a n

  s e a l a d o s , r e m e m o r a e l q u e

  e s t a s c e l e b r a c i o n e s s e l l e v a n

  r e a l i z a n d o d u r a n t e t a n t o

  t i e m p o , q u e s e m o n t a n m u y

  r p i d o p e r o q u e h a n c o s t a d o

  m u c h o s u d o r y e s f u e r z o a l a s

  d i f e r e n t e s c o m i s s i o n e s l l e v a r l a s

  a b u e n f i n . Y d e s d e e l i n i c i o

  h a s t a l a f e c h a , e s o s g r u p o s

  h u m a n o s q u e c o n s e r i e d a d y

  e n t u s i a s m o s e u n i e r o n p a r a q u e

  n u e s t r o p u e b l o s e e q u i p a r a r a

  c u l t u r a l m e n t e a l o s d e n u e s t r o s

  a l r e d e d o r e s , l a f i e s t a h a g o z a d o

  d e u n e x c e l e n t e s e g u i m i e n t o p o r

  v o s o t r o s , l o s v e c i n o s , e n

  d e f i n i t i v a p a r a q u i e n e s h a s i d o

  h e c h a .

  P e r o p a r a e n r i q u e c e r e s e

  e s p r i t u d e c a m a r a d e r a , l a s

  c o m i s i o n e s d e f i e s t a s q u e

  s i e m p r e h a n l u c h a d o c o n

  f i r m e z a p a r a c o n s e g u i r q u e

  e d i c i n t r a s e d i c i n l a f i e s t a

  f u e r a m e j o r a n d o , t r a j e r o n c o n

  a c o r d e a s u s p r e s u p u e s t o s d e l o

  m e j o r c i t o q u e e n c a d a p o c a s e

  h a p o d i d o c o n t r a t a r . V i n i e r o n

  " E l s B o r d e g a s s o s d e V i l a n o v a " ,

  " e l D r a c " d e R i b e s , e l s " g e g a n t s

  d e R i b e s " l a c h a r a n g a d e

  T a f a l l a , " e l s C o m e d i a n t s " ,

  M a r i n a R o s e l l , Q u i c o P i d e l a

  S e r r a , G a t o P r e z , M a r i S a m -

  p e r e , R u d y V e n t u r a , " S e m o l a

  T e a t r e " , " L o s D i a b l o s " , " L o n e

  S t a r " , " C a s s e n " , L o s e s t r e l l a s

  q u e e x p r i m i e r o n l a e s e n c i a m s

  n a t u r a l d e l s e r h u m a n o : l a

  s o c i a b i l i d a d . Y p a r a q u e e s t o s e

  r e p i t a d u r a n t e m u c h o s a o s

  m s , n o h a c e f a l t a m s q u e

  p a r t i c i p a r c o m o c a d a a o ,

  l l e n a n d o c a d a a c t u a c i n c o n

  v u e s t r a p r e s e n c i a , h a c i e n d o l a

  f i e s t a a b u s i v a m e n t e p o p u l a r .

  C O M I S I O N D E F I E S T A S

 • ACTES CULTURALS [> DISSABTE 12 DE JUNY (fins al dia 22) [> [> [> [> [> [> [> A les 1 O del m a t, al Casal d'Avis CONCURS DE DOMIN 1 .. CHINCHN ..

  Organitza: Casal d'Avis de l

Search related