18
∞گ›Ô: C:\Program Files\ModellusGr\Activities\grxt1.mdl ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.1 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (I) º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.1.1 ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.2 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (II) º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.2.1 ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.3 ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (III) - “‰È¿‚·ÛÌ·” Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ x-t º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.3.1 ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ∂ÈÎÔÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ñ ÃÚ‹ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ñ ∞¢ı›·˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ñ EÚÁ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ™ÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2.1 ŒÓÓÔȘ ñ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË ñ ∫Ï›ÛË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ŒÓÓÔȘ / ªÂÁ¤ıË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ñ £¤ÛË ñ T·¯‡ÙËÙ· ∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ñ °Ú·ÊÈ΋ ñ ™ÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ ñ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ñ AÏÁ‚ÚÈ΋ ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï‹˜ ΛÓËÛ˘ ñ º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ - 41 - EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ 2 A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modellus- activities in Greek

Citation preview

Page 1: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

∞گ›Ô: C:\Program Files\ModellusGr\Activities\grxt1.mdl

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.1∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (I)º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.1.1ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.2∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (II)º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.2.1ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: 2.3∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (III) -“‰È¿‚·ÛÌ·” Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ x-tº‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜: 2.3.1ª¿ıËÌ·-Ù¿ÍË: º˘ÛÈ΋ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

∂ÈÎÔÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓñ ÃÚ‹ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛˆÓñ ∞¢ı›·˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓñ EÚÁ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

™ÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2.1

ŒÓÓÔȘ ñ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛËñ ∫Ï›ÛËñ ÃÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹

ŒÓÓÔȘ / ªÂÁ¤ıË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·ñ £¤ÛËñ T·¯‡ÙËÙ·

∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ñ °Ú·ÊÈ΋ñ ™ÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ñ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛËñ AÏÁ‚ÚÈ΋

ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï‹˜ ΛÓËÛ˘

ñ º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ

- 41 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus

∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ 2

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Page 2: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

™ÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2.2

ŒÓÓÔȘ ñ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛËñ ∫Ï›ÛËñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·ñ XÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹

ŒÓÓÔȘ / ªÂÁ¤ıË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·ñ £¤ÛËñ T·¯‡ÙËÙ·ñ EÈÙ¿¯˘ÓÛË

∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ñ °Ú·ÊÈ΋ñ ™ÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ñ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛËñ AÏÁ‚ÚÈ΋

ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï¿ ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓ˘ ΛÓËÛ˘

ñ º˘ÛÈ΋ A’ §˘Î›Ԣ

™ÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2.3

ŒÓÓÔȘ ñ ∂˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛËñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·ñ XÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹

ŒÓÓÔȘ / ªÂÁ¤ıË ñ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·ñ £¤ÛËñ T·¯‡ÙËÙ·

∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ñ °Ú·ÊÈ΋ñ ™ÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ñ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛËñ AÏÁ‚ÚÈ΋

ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï‹˜ ΛÓËÛ˘

ñ º˘ÛÈ΋ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

- 42 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus

Page 3: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2.1√ Ì·ıËÙ‹˜:1. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t.2. ¡· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ΛÓËÛ˘.3. ¡· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË.

4. ¡· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2.2√ Ì·ıËÙ‹˜:1. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t.2. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Û ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È

Ì ‰È·‰Ô¯Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ÎÏ›Û˘.3. ¡· ·ÛÎËı› ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏÔ ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ∏/À.4. ¡· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË.

- 43 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus

2

¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ

§ÂÎÙÈ΋ÂÚÈÁÚ·Ê‹

°Ú·ÊÈ΋·Ú¿ÛÙ·ÛË

¶ÚÔÛÔ-ÌÔ›ˆÛË

∞ÏÁ‚ÚÈ΋

§ÂÎÙÈ΋ÂÚÈÁÚ·Ê‹

°Ú·ÊÈ΋·Ú¿ÛÙ·ÛË

¶ÚÔÛÔ-ÌÔ›ˆÛË

∞ÏÁ‚ÚÈ΋

Page 4: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2.3√ Ì·ıËÙ‹˜:1. ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· «‰È·‚¿˙ÂÈ» ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t.2. ¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· x-t.3. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ê¿Û˘ Û ÌÈ· ΛÓËÛË.4. ¡· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.5. ¡· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË.

∆Ô ·Ú¯Â›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ: ÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 1 Î·È ÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 2.™ÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 1, Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ «˙Ò-Ó˜». ∏ ÚÒÙË ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ Ù˘ Λ-ÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË˙ÒÓË. ∆Ô ÛÒÌ· Ô˘ ı· ÎÈÓËı› Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÁÈ·ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.∏ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 2 ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ‰ÔÌ‹, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ ı· ÎÈÓËıÂ›Â›Ó·È ÌÈ· ÛÊ·›Ú·. ŒÙÛÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘,ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ.

∑ÒÓË ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ∑ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘

√ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÛÙÔÈ-¯Â›· Ì›·˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Û ÛÙÔȯ›· οÔÈ·˜ ¿ÏÏ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙË ÏÂ-ÎÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘.

- 44 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus

∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·ʋ˜ (interface)

°Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘

OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘ÓÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘

OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Î›-ÓËÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó¿ÌÂÛ·.

§ÂÎÙÈ΋ÂÚÈÁÚ·Ê‹

°Ú·ÊÈ΋·Ú¿ÛÙ·ÛË

¶ÚÔÛÔ-ÌÔ›ˆÛË

∞ÏÁ‚ÚÈ΋

Page 5: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‚‹Ì·ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙÔ «ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ΛÓËÛ˘», ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÙ·È ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ÁÈ· Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ̛· ‹ ‰‡Ô ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ Â-ÚÈÙÒÛÂȘ, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ӿÏ˄˘,ÁÈ· Ó· ·ӷϿ‚ÂÈ Ì›· ΛÓËÛË fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.

™Â ÌÈ· ÚÒÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË, ‰È·ÈÛÙÒ-ıËΠfiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó ‹ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘˜ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ οÓÔ˘Ó ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È Û‚Ë̷ۛٷ ÛÙȘ ÚÔ-‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÚÒÙ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Î·È ÙËÓ ·-ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ Úfi‚Ï„Ë. £· Ú¤ÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ӷηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·˜ οÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ›-ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·È Â‰Ò ‰ÂÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›ٷÈ. ∏ Û˘Ó‹ı˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋Ԣ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ “‰ÔÎÈÌ‹˜-Ï¿Ó˘”. ∏ ·-Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÔηχÙÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰˘-ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ·.

∞)∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌˆÓ ÎÈ-Ó‹ÛÂˆÓ ÛÙË °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∞’ §˘Î›Ԣ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÚÔ-·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ·:

ÂÈÚ¿Ì·Ù· – ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ – ›Ó·Î·˜ ÙÈÌÒÓ – ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

∆Ô «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·:

·fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î›ÓËÛ˘(ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË)

µ)µ·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜Ì·ıËÙ¤˜ ÚÒÙ· Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ·ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.

¶Úfi‚ÏÂ„Ë - ÂȂ‚·›ˆÛË - Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

°È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏË-Ì¿ÙˆÓ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¯Ú‹ÛË ·ÏÁ‚ÚÈÎÒÓ ÂÍÈÛÒ-ÛˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›ӷȷÚÎÂÙ¿ ÔÈΛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÌÈ·˜ ΛÓË-Û˘ Î·È Ë ÛÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË.

- 45 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus

2

¶·È‰·ÁˆÁÈ΋·Ó·˙‹ÙËÛË

Page 6: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

°) ™ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆÚԇ̠ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿-ÛÂȘ (Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ) ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙÂ, Ù· ÔÔ›·Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÂÏÈο Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌԇ̠«ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜» ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ fiÚÔηٷÓfiËÛË ÌÈ·˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓÓ· ÙË «‰È·‚¿˙Ô˘Ó», ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈοÙ˘ ÂΛӷ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤ÓÓÔȘ ‹ ¤ÓÓÔȘ/ÌÂÁ¤ıË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯Â-ÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÙÚ›· ›‰· «‰È·‚¿ÛÌ·ÙÔ˜» ÌÈ·˜ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ:·) ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ›‰Ô: ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t1 ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË x1» ‚) ÂӉȿÌÂÛÔ Â›Â‰Ô: ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘ ÌÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· t1-t2 ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ΛÓËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔ-ÔÈ› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ»Á) Û˘ÓÔÏÈÎfi ›‰Ô: ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «Ò˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔÙ˘ ΛÓËÛ˘»

√ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fiÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â¤-ÏÂÍ·Ó, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜Ù˘ ∞’ §˘Î›Ԣ.

ñ £· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË,Ì ÛÎÔfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ‰ÂÓηٿϷ‚·Ó ηϿ.

ñ ∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂÓ· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù˘¯·›· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ·Ï¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓΛÓËÛË. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÁÚ·Ù¿ ‹ ÚÔ-ÊÔÚÈο Î·È ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

[1] McDermott, L. & Shaffer, P. (2001) ª·ı‹Ì·Ù· ∂ÈÛ·ÁˆÁÈ΋˜ º˘ÛÈ΋˜, ÌÂÙ.¶·‡ÏÔ˜ ª›¯·˜, ÂΉ. ∆˘ˆı‹Ùˆ, ∞ı‹Ó·[2] ¢·fiÓÙ˜, ¡. & ƒ·‚¿Ó˘, ∫. (1998) √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿-ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÂÓfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ∫È-ÓËÌ·ÙÈ΋˜, ¶Ú·ÎÙÈο 1Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ: ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂È-ÛÙËÌÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∂η›‰Â˘ÛË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË29-31 ª·˝Ô˘ 1998.[3] ∆˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞. & ªÈÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∆. (1998) ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÔÌÔÈÒ-ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∫ÈÓËÌ·ÙÈ΋, ¶Ú·ÎÙÈο 1Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ: ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ º˘-ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∂η›‰Â˘ÛË, £ÂÛ-Û·ÏÔÓ›ÎË 29-31 ª·˝Ô˘ 1998.

- 46 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus

π‰¤Â˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

Page 7: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜ 2.1.1

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2.1: ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛˆÓ√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆¿ÍË: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÛÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 2, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÛÊ·›Ú· Î·È ÌÈ·ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘.

∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠fiÙÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÛÊ·›Ú· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰¿-Â‰Ô (˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË). ∏ ΛÓËÛË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›-Ù·È Û ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÁÚ·-ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı¤Û˘–¯ÚfiÓÔ˘ (˙ÒÓË ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘) Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ٷȷfi ¤ÓÙ ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î¿ıÂÙÌ‹Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚ-Á·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡-¯Ô˘Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ.

•ÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÙÒ-

ÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ·Ú¿ı˘ÚÔ ŒÏÂÁ¯Ô˜.

O ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡,ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓÙ˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·-Û˘, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Â›-ÎÙË-¯ÂÚ¿ÎÈ. ∆fiÙÂ, οÓÔ-ÓÙ·˜ ÎÏÈÎ Î·È Û‡ÚÔÓÙ·˜,‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·-Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÍÂÎÈ-Ó¿Ì ÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË

·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .

- 47 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.1

∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (·)

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ηٿÛÙ·Û˘

Page 8: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

£¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÛÊ·›Ú· ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Û ¯ÚfiÓÔ 200ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË, ÎÈ ÂΛ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›.

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤-ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘-Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.

™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ӷ Â-Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó·Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›-˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘.

∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÏÔÁÈ΋, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË –200 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˘ ¿ÍÔÓ·;∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÙÂ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

£¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÛÊ·›Ú· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË, Û¯ÚfiÓÔ 100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂΛ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ 50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È Ó· ÂÈ-ÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË (ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘) Û ¯ÚfiÓÔ 50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ÎÈ ·ÎÈ-ÓËÙÔÔÈ›ٷÈ.

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤-ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘-Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.

™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ Â-Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó·Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›-˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘.

- 48 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.1

™˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜Î·È Ú¿ÍË

x

t

x

t

∂ÚÁ·Û›· 1

∂ÚÁ·Û›· 2

¶Úfi‚Ï„Ë

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË

¶Úfi‚Ï„Ë

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË

Page 9: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

£¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÛÊ·›Ú· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË, Ì ٷ-¯‡ÙËÙ· 2 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ ÁÈ· 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ηÈÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 2 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÈ ÂΛ Ó· ·ÎÈÓËÙÔ-ÔÈËı› ÔÚÈÛÙÈο.

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤-ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘-Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.

™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ Â-Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó·Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›-˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘.

™ÎÂÊÙ›Ù ÌÈ· ΛÓËÛË (Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿-ÛÙ·Û˘) Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤-ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘-Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.

™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ Â-Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó·Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›-˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 49 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.1

™˘˙‹ÙËÛË - Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

x

t

x

t

∂ÚÁ·Û›· 3

∂ÚÁ·Û›· 4

¶Úfi‚Ï„Ë

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË

¶Úfi‚Ï„Ë

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË

Page 10: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜ 2.1.2

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2.1: ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛˆÓ√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆¿ÍË: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÛÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 2, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÛÊ·›Ú· Î·È ÌÈ·ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘.

∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠fiÙÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÛÊ·›Ú· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰¿-Â‰Ô (˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔıfiÓË). ∏ ΛÓËÛË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›-Ù·È Û ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÁÚ·-ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı¤Û˘–¯ÚfiÓÔ˘ (˙ÒÓË ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘) Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ٷȷfi ¤ÓÙ ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î¿ıÂÙÌ‹Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚ-Á·ÛÙ‹ÚÈÔ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ.

•ÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÙÒ-

ÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ·Ú¿ı˘ÚÔ ŒÏÂÁ¯Ô˜.

O ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡,ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓÙ˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·-Û˘, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Â›-ÎÙË-¯ÂÚ¿ÎÈ. ∆fiÙÂ, οÓÔ-ÓÙ·˜ ÎÏÈÎ Î·È Û‡ÚÔÓÙ·˜,‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·-Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÍÂÎÈ-Ó¿Ì ÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË

·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .

- 50 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.2

∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (‚)

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ηٿÛÙ·Û˘

Page 11: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

£¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÛÊ·›Ú· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞, Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ, Ú·ÁÌ·-ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË, Û ¯ÚfiÓÔ 200 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂΛ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÁÈ·¯ÚfiÓÔ 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË x=0 Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 1 ÌÔÓ¿‰·˜fiÔ˘ Î·È ı· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›.

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

™¯Â‰È¿ÛÙÂ Â‰Ò ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· Ú¤-ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘-Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.

™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ Â-Ù‡¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ΛÓËÛË. ŸÙ·Ó ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó·Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ÂÓÙÔ›-˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘.

∏ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ΛÓËÛË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ô˘Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÛÙÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜, ÙËÓ Î›ÓËÛËÛ οı ʿÛË Ù˘.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 51 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.2

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ηȉÈηÈÔÏfiÁËÛË

x

t

∂ÚÁ·Û›· 1

∂ÚÁ·Û›· 2

¶Úfi‚Ï„Ë

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË

Page 12: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

™Â οı ʿÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ΛÓËÛ˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÎÈ ÂȂ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ΛÓËÛ˘, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

ªÔÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÈ· ¢ı‡-ÁÚ·ÌÌË ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Ì ηٿÏ-ÏËÏË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿-ÛÙ·Û˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ªÈ· ȉ¤· ‰›ÓÔ˘Ì ‰›Ï·.

∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹Û·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÛÙË ÛÙÚÔ‚ÔÛÎÔÈ΋ Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË.ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙ Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÌÈ· ΛÓËÛË fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÂÈÙ·¯˘-ÓfiÌÂÓË;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÈÙ‡¯·ÙÂ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·) ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ÂÈ‚Ú·‰˘ÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË:

¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÈÙ‡¯·ÙÂ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 52 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.2

ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ›

∂ÚÁ·Û›· 3

∂ÚÁ·Û›· 4

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÎÈÂȂ‚·›ˆÛË

∂Ȃ‚·›ˆÛË

Page 13: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

‚) ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈ΋ ΛÓËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ:

¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÂÈÙ‡¯·ÙÂ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Á) ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·-ڷοو ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‰) ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·-ڷοو ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿-ÓÙËÛ‹ Û·˜:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 53 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.2

™˘˙‹ÙËÛË - Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

Page 14: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜ 2.1.3

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ 2.1: ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈ-Ô˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛˆÓ√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∆¿ÍË: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÛÙËÓ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË 1, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Î·ÈÌÈ· ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘.

∞˜ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠fiÙÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÚfiÌÔ.∏ ΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ¿ÍÔÓ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Ú˘ı-Ì›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı¤Û˘–¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ٷȷfi ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂÓ· «‰›ÓÔ˘Ì ÂÓÙÔϤ˜» ÛÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÎÏ.™Â ·˘Ùfi ÙÔ «ÂÈÎÔÓÈÎfi» ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛËÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ.

•ÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ·ÙÒ-

ÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ·Ú¿ı˘ÚÔ ŒÏÂÁ¯Ô˜.

O ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡,ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓÙ˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·-Û˘, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰Â›-ÎÙË-¯ÂÚ¿ÎÈ. ∆fiÙÂ, οÓÔ-ÓÙ·˜ ÎÏÈÎ Î·È Û‡ÚÔÓÙ·˜,‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·-Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÍÂÎÈ-Ó¿Ì ÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË

·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› .

∆Ú¤ÍÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ. ∂·Ó·-Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘.

- 54 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.3

∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ (Á)

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ηٿÛÙ·Û˘

°ÓˆÚÈÌ›· ÌÂ ÙÔÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Page 15: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

∆Ú¤ÍÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô. ¢È·ÌÔÚÊÒÛÙ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ó·ÎÈÓËı› ‰ÂÍÈ¿, fiÛÔ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ, Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·.∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ó· ÎÈÓËı› ·ÚÈÛÙÂÚ¿, fiÛÔÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ, Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·.

™¯Â‰È¿ÛÙ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍfiÓˆÓ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ηٷÛ΢¿Û·ÙÂÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.

™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ‰›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛËÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ.¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 55 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.3

∂ÚÁ·Û›· 1

∂ÚÁ·Û›· 2

Page 16: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ 200 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¯ÚfiÓÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™Â ÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË 50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiˆ˜Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙ· ÚÔË-ÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.

ªÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ӿÏ˄˘ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ӷϿ‚ÂÙÂÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË. ŒÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· Ó· ‚Ú›Ù fiÛÔ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÊÂ-ÙËÚ›· (x=0) ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ ‚fiÏÂ˚.£¤ÛË ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ = . . . . . . . ÌÔÓ¿‰Â˜ £¤ÛË ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ = . . . . . . . ÌÔÓ¿‰Â˜

™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ‰›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ΛÓËÛËÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ 100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¯ÚfiÓÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™Â ÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË -50 ÌÔÓ¿‰ˆÓ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 56 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.3

∂ÚÁ·Û›· 3

¶Úfi‚Ï„Ë

¶Úfi‚Ï„Ë

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË

Page 17: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiˆ˜Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙ· ÚÔË-ÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.

™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ‰›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤Û˘-¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÚ›-·ÙÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ.

¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù οı ʿÛË Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘:º¿ÛË1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º¿ÛË2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º¿ÛË3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜:

¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . ¶Ô‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ 100 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¯ÚfiÓÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ, Û˘ÓÔÏÈο, ¤ÌÂÈÓ ·Î›ÓËÙÔ Î·È fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚ¿ÙËÛ ηٿ ÙË ‰È¿Ú-ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ΛÓËÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiˆ˜Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙ· ÚÔË-ÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 57 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus º.∂. 2.1.3

™˘˙‹ÙËÛË - Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

∂ÚÁ·Û›· 4

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ÎÈ ÂȂ‚·›ˆÛË

¶Úfi‚Ï„Ë

Page 18: Egxeiridio Drastiriotiton Modellus

- 58 -

EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Modellus