Declarație Voronin VP

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/15/2019 Declarație Voronin VP

  1/5

  DECLARAŢIE

  CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PRO PRIET ATE

  5 .

  Subsemnatul, Voronin Vladimir, m.  deţinînd funciţia de membru al Comisiei perm anente în cadrul Parlamentului Republ ic ii Moldova din data de 28 ia nuarie 2015, numit prin

  Ho tărîrea P ar lam en tu lui Republ icii Moldova nr, 9 din 28 ian uarie 2015, declar pe proprie

  răspundere că. . . . .

  lopin rnmon ------si persoanele

  aflate la întreţi

  la 31 dlecembr 

   Notă: Se vor c

  nerea m ea ------ . am următoarele venituri realizate încebînd cu 1 ianuarie 2015 si pînă

  ie 2015 şi următoarele proprietăţi deţinute la momentul declarării:

  I. VENITURIeclara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

  Cine a realizat

  venitul

  Sursa venitului Serviciul prestat/

  obiectul generator de venit

  Venitul încasat

  1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază

  1.1. Titular 

  VoroninVladimir 

  Parlamentului RM,

   bd. Ş te fan cel Mare, 105

  Ade veri nţa n r. 766 din

  31 ianuarie 20(16

  107666,94 lei

  1.2. Soţ/soţie   ___  :==-

  . . 0

  1.3. Copii ---  ------ '

   __  ____  — 

  1.4. Persoane af ate la întreţine re-'"

  - - — 

  2. Venitul obţinu t din activ itatea didact ică

  1.1. Titular ................" ........... .  ..........   ..........   '

  1.2. Soţ/soţie -----

  1.3. Copii ^

  3. Venitul o bţinut din act ivi tatea ştiinţifică şi de creaţie

  1.1. T i t u l a r    --------------- -----------------------------------------------------------

  1.2. Soţ/soţie  __  _  — 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ —

  1.3. Copii ^  -----------

  L . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Venitul obţinu t din dep un er i la instituţiile fina ncia re, inclus iv la cjele de peste hotar e

  1.1. Titular 

  Voronin Banca de Finanţe şi Comerţ S.A.. Ilţj» Dobîndă în USD 26,60 USD

  Voronin

  ÏMHHBK é

  Banca de Finanţe şi Comerţ S.A., fiff  Dobîndă în MDL 70743,43 MED

  1.2. Soţ/soţie

  Voronin Banca de Finanţe şi ComerţS.A.,j|j| Dobîndă în UîŞd  0,43 USD

  Voronin Banca de Finanţe şi Comerţ S.A.,  ,ţ)f: Dobîndă în EUR O j9,74 EURO

  1

       V     O

 • 8/15/2019 Declarație Voronin VP

  2/5

  1. TerenuriII. BUNURI IMOBILE

   Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

   Nr. cada st ra l/

  localitatea

  Categoria* Anul

  dobîndirii

  Sup rafa ţa Cota-parte Valoarea

  cadastralăModul de

  dobîndireTitularul

  5 2008 0,154 ha 1 1$94,00 lei

  I|

  Certificat demoştenitor 

  07.03.2008

  Voronin

  5 1996 0,0655 ha 1 1£2611,00lei

  1

  Contrac t de

  vînzare-

  cumpărare

  Titlu de

  autentificare

  a dreptului

  deţinătorului

  de teren*(|fc

  29.10.2003

  Voronin

  S K -4 1996 0,0627 ha 1 1150028,00

   j leiContr act de

  vînzare-cumpărare

  din

  22.10.1996

  Voronin

  .Voronin

     1

    »

     S

     f   f   '

     *   r

      >    ■ 4 2009 0,9283 ha 1 11fc>42,00 lei Contract de

  vînzare-cumpărarePSSfiMSPS'din

  31.03.2009

  Voronin

  Voronin

  4 2009 1,2429 ha 1 15*137,00 lei Co ntract devînzare-

  cumpărare

  ^PlNHfdin30.11.2009

  Voronin -

  t n i s ŞVoronin

  4 2009 0,297 ha 1 3 597,00 lei Contract devînzare-

  cumpărare

  ^ U 0 ? 2 0 0 9

  Voronin

  Voronini

  s s4 2009 0,8513 ha 1 1C(310,00 Iei Contra ct de

  vînzare-^ ^ m p j m i r e

  31.03.2009

  Voronin

  Voronin

  * Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) fo res ti e f (3) intravilan; (4) ex 

  terenuri care se află în circuitul civil

  travilan; (5) alte categorii de

  2. Clădiri

   Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

  3

 • 8/15/2019 Declarație Voronin VP

  3/5

  5. Venitul obţinut din activ itatea de reprez en tan t al statului în societăţile comerciale

  1.1. Titular ----------------------------------------- -----------------------------——1-------------------— 

  6. Venitul o bţinut din d onaţii şi moşteniri1.1. Titular 

  1.2. Soţ/soţie

  1.3. Copii

  [.4. Persoane aflate laJjatyeţTl^re

  7. Venitul obţinu t din în st răin ar ea sau deţinerea va loril or mobiliare şi a cotei-p ărţi în capitalul

  social al socie tăţilor comerciale

  .. Titular 

  [.2. Soţ/soţie

  .4. Persoane aflate la întreţinere

  8. Venitul obţinut din în străin area bu nu rilo r mobile sau imobile

  1.1. Titular 

  1.2. Soţ/soţie

  1.3. Copii

  .4. Persoane aflate la înt

  9. Venitul obţinut din alte sur se legale (pensii, burse, indemnizaţii, pre mi i etc.)

  1.1. Titular Voronin

  Voronin

  Parlamentului RM,

   bd. Ş te fan cel Mare, 105

  Ap aratu l Preşedintelui Republicii

  Moldova

  42285,00 lei

  139968,00 lei

  i .2. Soţ/soţie

  Voronin Casa Naţion ală de Asigurări Sociale Pensia si indetnnizatia 16409,49 lei

  ..3. Copii

  1.4. Persoane aflate la întreţinere.

  2

 • 8/15/2019 Declarație Voronin VP

  4/5

  Adresa Categoria* Anul

  dobîndirii

  Suprafaţa. Cota - parte Valoarea

  cadastrală

  Actul care

  certifică pr oven ienţa

   propri etăţii

  Titularul

  S M ’

  1 2005 232,7 m2 1 1884120,00

  lei

  Contract de

  donaţie nr.

  f H U P i n

  27.12.2005

  Voronin

  Vladimir 

  MMHKHImmm

  2 ,6 2008 122,6 m2 1 31260.00 lei Certificat demoştenitor nr 

  07.03.2008

  VoroninVladimir 

  3 3 s

  5 2003 41,1 m2 1 56277,00 lei Certificat

  05.02.2003

  Voronin

  Taisia

  Voronin

  Vladimir 

  2 2005 50,7 m2 1 208631,00lei

  Procesverbal de

  recepţiefinală

  din

  10.06.2005

  Voronin

  Taisia

  * Categoriile indicate sini: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercial/de producţie;  

  (5) garaj; (6) altă avere imobilă.

  III. BUNURI MOBILEAutoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport

  naval, aerian şi alte mijloace de tran sp or t care sînt supuse înma tricu lării p otrivit legii

  Tipul, modelul Anul de

  fab ricaţie

  Modul de

  dobîndire

  Anul

  dobîndirii

  Valoarea (în

  lei) conform

  documentuluicare certifică

   pro venienţa

   pro pri etăţii

  în

  1Locul

  registrării

   Nr. de

  înregistrare

  Titularul

  •**

  IV. ACTIVE FINAN CIARE I

  1. Conturi ban care , fonduri de investiţii, forme echivalente dej economisire şi investire

   Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

  Denumirea instituţiei care

  administrează şi adresa acesteia

  Tipul* Suma,

  valuta

  Deschis

  în anul

  Dobînda/

  Dividendul

  Titularul

  Banca de Economii S.A. fii. nr. 1,imun. Chişinău, str. Puşkin, 33

  1 00,00 Iei 2007 1,0%

  Banca de Finanţe şi Comerţ S.A.,

  Mun. Chişinău, str. Puşkin, 26

  1 2833,96 lei 2015 1 0,50%

  Banca de Finanţe şi Comerţ S.A.,

  Mun. Chişinău, str. Puşkin, 26

  1 17744,07

  USD

  2001 0,15% Voronin

  Banca de Finanţe şi Comerţ S.A.,

  Mun. Chişinău, str. Puşkin, 26

  2 1271745,64

  lei

  2015 j

  i

  14%   Voronin

  Banca de Finanţe şi ComerţS.A.,

  Mun. Chişinău, str. Puşkin, 26

  2 00,00 lei 2015 ; 0,00% Voronin

  Banca de Finanţe şi C om erţ S.A.,Mun. Chişinău, str. Puşkin, 26

  1 277,55

  USD

  2002 0,15% Voronin iS S n S l

  Banca de Finanţe şi Co mer ţ S.A., 1 5602,91 2006 I 0,15% Voronin

  4

 • 8/15/2019 Declarație Voronin VP

  5/5

  Mun. Chişinău, str. Puşkin, 26 EURO j

  * Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv cară, menţionînd tipul acestuia); (2) 

  depozit bancar sau echivalente; (3) fond ur i de investiţii sau echivalente, [inclusiv fondur i private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

  2. Plasamente, o bligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de îm pr um ut , investiţii directe în monedă

  naţională sau în valu tă str ăină

  Emitent titlu/ societatea în care pe rsoana

  este acţionar, f on da tor sau asociat/

   bene ficiar de îm prum ut

  Tipu l* Număr ul de t it lu ri /

  cota de participare

  Dobînda

  - .......... ...  — -------

  * Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat  j certificate, obligaţiuni); (2) 

  acţiuni sau pă rţi sociale în societă ţi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de împrumut; 

  (6) alte forme de investiţii directe.

  3. Alte documente care incorporează dreptu ri patrimon iale

   Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

  V. COTA-PART ii IN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂ Ţ ILOR COM

  Denumirea

  întreprinderii

  Sediul, adresa

   ju ridic ă

  Tipul de

  activitate

  Valoarea de

  cumpărare

  Cota de

   parti cipare

  Titularul

  Banca de Finanţe şi

  Comerţ S.A.

  Mun. Chişinău, str.

  Puşkin, 26

  Financiar-

   bancară

  5289900',(

  lei

  i o 52 899

  acţiuni

  V o r o n i n - ^ B i B I

  1RCIALE

  VI. DATORII

  Debite (inclusiv taxe neach itate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul u no r terţi, împ rumuturi

  şi credite

   Notă:  Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

  Creditor Contractat în anul Scadent la Rata dobînzi i Su tna iniţială Valuta Debitor  

  Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pdntru inexactitatea sau caracterul

  incomplet al datelor menţionate.

  Data completăriii V /y?tûÀr/r -̂ choi S    Semnătura

  5