of 30 /30

Crete 1898-1899

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Book CRETE 1898-1899Copyright Éditions KALLIMAGES 21, rue de Fécamp 75012 Paris tél. : + 33972969556 www.kallimages.com [email protected]

Text of Crete 1898-1899

Page 1: Crete 1898-1899

Κρῆτες

Αἱ κυβερνήσεις τῆς Μεγάλης Βρεττανίας Γαλλίας Ἰταλίας καὶ Ρωσσίας ὁμοθύμως σκεφθεῖσαι ὅτι ἐπέστη ἡ στιγμή ὅπως ἀσφαλίσωσι τὴν ἐγκαθίδρυσιν τοῦ νέου αὐτονόμου ὀργανισμοῦ τῆς Κρήτης ἐνεπιστεύθησαν εἰς τὴν Αὐτοῦ Βασιλικὴν Ὑψηshyλότητα τὸν Πρίγκιπα Γεώργιον τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐντολὴν τοῦ Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ ἐν Κρήτῃ Ἀποδεχομένη τὴν ἐντολὴν ταύτην διαρκείας τριῶν ἐτῶν ἡ Αὐτοῦ Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὁ Πρῖγκιψ Γεώργιος ἀνεγνώρισε τὴν ὑψηλὴν ἐπικυριαρχίαν τῆς Αὐτοῦ Αὐτοκρατορικῆς Μεγαλειότητος τοῦ Σουλτάνου καὶ ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωσιν νὰ λάβῃ μέτρα διὰ τὴν προστασίαν τῆς τουρκικῆς σημαίας ἡ ὁποία θὰ κυματίζῃ μόνον ἐπὶ ἑνὸς τῶν ὠχυρωμένων σημείων τῆς Νήσου

Ἡ πρώτη φροντὶς τοῦ Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ δέον νὰ ᾖ ἡ ἐκ συμφώνου μετὰ τῆς ἐθνικῆς Συνελεύσεως ἐν τῇ ὁποίᾳ θὰ ἀντιshyπροσωπεύωνται πάντα τὰ στοιχεῖα τοῦ κρητικοῦ πληθυσμοῦ ἵδρυσις συστήματος κυβερνήσεως αὐτονόμου ἱκανῆς ν᾽ ἀσφαλίshyσῃ ἐν ἴσῳ μέτρῳ τά τε πρόσωπα καὶ τὰς περιουσίας καθὼς καὶ τὴν ἐλευθέραν ἐξάσκησιν πάντων τῶν θρησκευμάτων

Ὁ Ὕπατος Ἁρμοστὴς δέον νὰ προβῇ πάραυτα εἰς τὴν ὀργάshyνωσιν χωροφυλακῆς ἱκανῆς ν᾽ ἀσφαλίσῃ τὴν τάξιν

Οἱ ναύαρχοί εἰσιν εὐτυχεῖς φέροντες εἰς γνῶσιν τοῦ κρητικοῦ πληθυσμοῦ τὰς εἰδήσεις ταύτας αἵτινες καθιεροῦσι τὴν πραγμαshyτοποίησιν τῶν ὑποσχέσεων αἵτινες κατὰ τὸν Μάρτιον τοῦ 1897 ἐδόθησαν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῶν ναυάρχων

Κρῆτες

Ἡ ἄφιξις τῆς Αὐτοῦ Βασιλικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκιπος Γεωργίου δέον νὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἠῶ νέας ἐποχῆς Ἀρκοῦσιν αἱ διχόνοιαι οἱ ἀδελφοκτόνοι καὶ βάρβαροι ἀγῶνες Τὸ ἔδαφος τῆς πατρίδος σας ἐπαρκῶς ἐβάφη μὲ αἷμα καὶ ἀρκετὰ σκληρῶς ἐξηγοράσατε τὸ δικαίωμα τοῦ ἔχειν ἐλευθέραν καὶ αὐτόνομον κυshyβέρνησιν Ἀπομακρύνατε ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ αὐτὴν ἔτι τὴν ἀνάμνησιν τῶν πονηρῶν ἡμερῶν τοῦ παρελθόντος πεποιθότες δὲ ἐπὶ τὸ μέλshyλον μηδὲν ἕτερον νὰ σκέπτησθε εἰμὴ πῶς νὰ δειχθῆτε ἄξιοι τῶν ἐλευθεριῶν ὧν μέλλετε νὰ ἀπολαύσητε καὶ τῆς εὐμενοῦς μερίμνης τῆς ὁποίας αἱ Δυνάμεις παρέσχον ὑμῖν δείγματα Δὲν θὰ ἐπιλίπῃ ὑμᾶς ἡ προστασία αὐτῶν ἐν τῇ πραγματοποιήσει τοῦ ἔργου τῆς ἀναγεννήσεως ὅπερ ἤρχισεν ὑπὸ τὴν προστασίαν των

Κρῆτες

Ὑπομιμνήσκοντες ὑμᾶς ἐν τῇ τελευταίᾳ αὑτῶν προκηρύξει οἱ ναύαρχοι τὰς ἀμοιβαίας ὑμῶν ὑποχρεώσεις ἀπηυθύνθησαν ἀλληλοδιαδόχως πρός τε τοὺς χριστιανοὺς καὶ τοὺς μουσουλshyμάνους κατοίκους τῆς Νήσου Παρομοία διάκρισις σήμερον θὰ

ἀπετέλει παραγνώρισιν τῶν σημερινῶν αἰσθημάτων σας Δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ὑπάρχῃ μεταξὺ ὑμῶν μισαλλοδοξία Τῶν αἰτίων τὰ ὁποῖα ὑπέθαλπον μεταξὺ ὑμῶν τὴν ἔχθραν ἐκλιπόντων διὰ παντὸς ἐκ τῆς Νήσου ὀφείλετε νὰ θεωρῆτε ὑμᾶς αὐτοὺς τέκνα τῆς αὐτῆς πατρίδος τρέφοντες ἀποκλειστικῶς τὸν ὑποκάρδιον καὶ θερμὸν πόθον νὰ ἐργασθῆτε ἐντίμως καὶ εὐσυνειδήτως εἰς τὴν ἐμπέδωσιν καὶ τὴν προαγωγὴν τῶν συμφερόντων τοῦ πλούτου καὶ τῆς εὐημερίας αὐτῆς

Ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν τεσσάρων Δυνάμεων ὑπὸ τὴν ὑψηλὴν ἐξουσίαν Πρίγκιπος διακηρύξαντος ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἀφιερώσῃ τὰς προσπαθείας του εἰς τὴν εἰρήνευσιν τῆς Νήσου εἰς τὴν εὐshyτυχίαν καὶ τὴν εὐημερίαν ὁλοκλήρου τοῦ κρητικοῦ πληθυσμοῦ ἀπηλλαγμένοι δὲ παντὸς φόβου διὰ τὴν ἀσφάλειαν ζωῆς τιμῆς καὶ περιουσίας ὑμῶν ὀφείλετε νὰ προσφέρητε εἰς τὸν Ὕπατον Ἁρμοστὴν τὴν συνδρομὴν τῆς ὑμετέρας καλῆς θελήσεως πρὸς δὲ νὰ ὑποβοηθήσητε αὐτὸν διὰ τῆς ἀπολύτου ἀφοσιώσεως ἐν τῇ ἐκπληρώσει τῆς ἐντολῆς του

Κρῆτες

Μετά τινας ἡμέρας ἡ Αὐτοῦ Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὁ Πρῖγκιψ Γεώργιος θὰ εὑρίσκηται ἐν μέσῳ ὑμῶν Αἱ ἐπευφημίαι σας αἱ χαρμόσυνοι κραυγαί σας θὰ χαιρετίσωσι τὴν ἄφιξίν του καὶ θὰ ἐκφράσωσιν αὐτῷ τὴν χαρὰν καὶ τὸν σεβασμόν σας Ἀλλrsquo αἱ ἐκδηλώσεις αὗται δὲν εἶναι ἐπαρκεῖς Μετὰ τοὺς λόγους τὰ ἔργα διὰ τῆς πολιτείας τῆς συνέσεως καὶ τῆς ὑποταγῆς σας θέλετε βοshyηθήσει αὐτὸν εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἔργου ὅπερ ἀπόκειται αὐτῷ καὶ θέλετε ἀποδείξει οὕτως ὅτι εἶσθε ἄξιοι τοῦ νέου πολιτεύματος ὅπερ μέλλει νὰ ἐγκαθιδρυθῇ ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν τεσσάρων εὐεργετίδων τῆς Κρήτης Δυνάμεων

Ἡ ἄφιξις τῆς Αὐτοῦ Βασιλικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκιπος Γεωργίου θέλει θέσει τέρμα εἰς τὴν ἀποστολὴν τῶν ναυάρχων οἱ ὁποῖοι εἶναι εὐτυχεῖς ὡς δυνηθέντες νὰ συντελέσωσιν εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Νήσου καὶ εὔχονται ὅπως ὑπὸ τὴν πεφωτιshyσμένην διοίκησιν τοῦ Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ καὶ διὰ τῆς εἰλικρινοῦς ὁμονοίας πάντων τῶν τέκνων της ἡ Κρήτη ᾖ τέλος εὐδαίμων καὶ εὐτυχής

Ἐν λιμένι Σούδας τῇ 8 Νοεμβρίου frasl 10 Δεκεμβρίου 1898

Ὁ ἰταλὸς ὑποναύαρχος G BettoloὉ τῆς Μ Βρεττανίας ὑποναύαρχος G H Noeumll

Ὁ ρῶσσος ὑποναύαρχος N SkrydloffὉ γάλλος ἀντιναύαρχος Ed Pottier

Πηγη Henri Couturier Ἡ Κρήτη ἡ θέσις αὐτῆς ἐξ ἀπόψεως

τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου 191 σ 178shy179 σημ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΛΑΟ

Φωτογραφική σύνθεση του Π Διαμαντόπουλου με θέμα τους ναυάρχους των τεσσάρων Προστατριών Δυνάμεων (21 Δεκεμβρίου 1898 νη)

Composite photograph by P Diamandopoulos depicting the admirals of the four Protecting Powers (21 December 1898 Gregorian calendar)

Montage photographique de P Diamandopoulos qui preacutesente les amiraux des quatre Puissances Protectrices (21 deacutecembre 1898 nouveau calendrier)

ProClamatioN to tHE CrEtaN PEoPlE By tHE admiralS

Creta n s the governments of Great Britain France italy and russia havshying agreed in common that the moment has come to insure the establishment of the new autonomous organization of Crete have intrusted the mandate of High Commissioner in Crete to his royal Highness Prince George of Greece

in accepting this mandate which will have a duration of three years his royal Highness Prince George has recognised the high suzerainty of His imperial majesty the Sultan and has pledged himself to take measures to safeguard the turkish flag which will only be flown on one of the fortified points of the island

the first care of the High Commissioner will be to institute in agreement with the National assembly in which all the Cretan elements will be represented a system of autonomous governshyment capable of assuring to an equal degree security of persons and property and also free exercise of all forms of religion

the High Commissioner will proceed at once to organise a police force capable of insuring order

the admirals are glad to acquaint the people of Crete with this information which realizes the promises made by the Counshycil of admirals in march 1897

Creta n s the arrival of his royal Highness Prince George should be the dawn of a new era Enough of discussions and fratricidal and barbarous strife the soil of your country has been sufficiently drenched with blood and you have bought dearly enough the right to have a free and autonomous Government Put far from you even the recollection of the evil days of the past and confishydent in the future think only of showing yourselves worthy of the liberties you are about to enjoy and of the benevolent solicitude on your behalf which the Powers have shown their protection will not fail you in accomplishing the work of regeneration begun under their auspices

Creta n s in recalling to you in their last Proclamation your mutual enshygagements the admirals addressed themselves successively to the mussulman and Christian inhabitants of the island to make a

similar distinction today would be to misrepresent your present sentiments Henceforth there must be no religious animosity beshytween you the causes which fostered hostility among you having disappeared for ever from the island you should now consider yourselves children of one and the same country your one aspirashytion being to work honestly and loyally for the strengthening and development of its interests riches and prosperity

Sheltered by the protection of the four Powers placed under the high authority of a Prince who has declared his desire to consecrate his efforts to the pacification of the island and the wealth and prosperity of the whole Cretan population freed from all fear with regard to your safety fortune lives and honour you should afford the High Commissioner the assistance of your goodwill and help him with the most absolute devotion in the accomplishment of his mandate

Creta n s in a few days his royal Highness Prince George will be in your midst your acclamations and shouts of gladness will salute him on his arrival and testify to your joy and your respect But these manifestations are not sufficient after words come deeds and it is by your conduct your discretion and your submission that will aid him to accomplish the task imposed on him and thus prove yourselves worthy of the new Government about to be esshytablished under the auspices of the four Powers the benefactors of Crete

the arrival of his royal Highness Prince George will put an end to the missions of the admirals they are glad to have been able to contribute to the enfranchisement of the island and they pray that under the enlightened Government of the High Comshymissioner and through the sincere union of all her children Crete may at last be happy and prosperous

Suda Bay 8th November 10th december 1898

G Bettolo rearshyadmiral italyG H Noeumll rearshyadmiral Great Britain

N Skrydloff rearshyadmiral russiaEd Pottier Viceshyadmiral France

Ο όρmicroος και ο ναύσταθmicroος της Σούδας Πανοραmicroική φωτογραφία Π Διαmicroαντόπουλος 1898The bay and the naval yard of Souda Panoramic photograph P Diamandopoulos 1898La baie et lrsquoarsenal de La Sude Photographie panoramique P Diamandopoulos 1898

ProClamatioN dES amiraux agrave PEuPlE CreacutetoiS

Creacuteto i s les gouvernements de la GrandeshyBretagne de France drsquoitalie et de russie ayant jugeacute drsquoun commun accord que le moment est venu drsquoassurer lrsquoeacutetablissement de la nouvelle organisation autonome de la Cregravete ont confieacute agrave Son altesse royale le Prince Georges de Gregravece le mandat de HautshyCommissaire en Cregravete

En acceptant ce mandat qui aura une dureacutee de trois ans Son altesse royale le Prince Georges a reconnu la haute suzeraineteacute de Sa majesteacute impeacuteriale le Sultan et srsquoest engageacute agrave prendre des mesures pour la sauvegarde du drapeau turc qui flottera seulement sur lrsquoun des points fortifieacutes de lrsquoicircle

le premier soin du HautshyCommissaire doit ecirctre drsquoaccord avec lrsquoassembleacutee nationale ougrave tous les eacuteleacutements creacutetois seront repreacuteshysenteacutes drsquoinstituer un systegraveme de gouvernement autonome capable drsquoassurer dans une eacutegale mesure la seacutecuriteacute des personnes et des biens ainsi que le libre exercice de tous les cultes

le HautshyCommissaire devra proceacuteder immeacutediatement agrave lrsquoorgashynisation drsquoune gendarmerie capable de garantir lrsquoordre

les amiraux sont heureux de porter agrave la connaissance du peuple creacutetois ces nouvelles qui consacrent la reacutealisation des promesses faites au mois de mars 1897 par le Conseil des amiraux

Creacuteto i s lrsquoarriveacutee de Son altesse royale le Prince Georges doit ecirctre lrsquoaube drsquoune egravere nouvelle assez de discordes de luttes fratricides et barshybares le sol de votre patrie a eacuteteacute suffisamment ensanglanteacute et vous avez acheteacute assez cruellement le droit drsquoavoir un gouverneshyment libre et autonome Chassez loin de vous jusqursquoau souvenir des mauvais jours du passeacute et confiants dans lrsquoavenir ne songez qursquoagrave vous montrer dignes des liberteacutes dont vous allez jouir et de la bienveillante sollicitude que vous ont teacutemoigneacutee les puissances leur protection ne vous fera pas deacutefaut dans lrsquoaccomplissement de lrsquoœuvre de reacutegeacuteneacuteration commenceacutee sous leurs auspices

Creacuteto i s En vous rappelant dans leur derniegravere proclamation vos engageshyments mutuels les amiraux se sont adresseacutes successivement aux habitants musulmans et aux habitants chreacutetiens de lrsquoicircle Faire aujourdrsquohui semblable distinction serait meacuteconnaicirctre vos sentishy

ments actuels il ne saurait plus y avoir deacutesormais entre vous drsquoanishymositeacute religieuse les causes qui entretenaient lrsquohostiliteacute parmi vous ayant disparu pour toujours de lrsquoicircle vous devez vous retrouver enfants drsquoune mecircme patrie ayant exclusivement au cœur lrsquoardent deacutesir de travailler honnecirctement et loyalement agrave lrsquoaffermissement et au deacuteveloppement de ses inteacuterecircts de sa richesse de sa prospeacuteriteacute

Couverts par la protection des quatre puissances placeacutes sous la haute autoriteacute drsquoun Prince qui a deacuteclareacute vouloir consacrer ses efforts agrave la pacification de lrsquoicircle au bienshyecirctre et agrave la prospeacuteriteacute de toute la population creacutetoise deacutebarrasseacutes de toute crainte touchant votre seacutecuriteacute votre fortune votre vie votre honneur vous devez apporter au HautshyCommissaire le concours de vos bonnes volonteacutes et lrsquoaider avec le deacutevouement le plus absolu dans lrsquoaccomplissement de son mandat

Creacuteto i s dans quelques jours Son altesse royale le Prince Georges sera au milieu de vous Vos acclamations vos cris drsquoalleacutegresse salueront son arriveacutee et lui teacutemoigneront votre joie et votre respect mais ces manifestations ne sont pas suffisantes apregraves les paroles des actes et crsquoest par votre conduite votre sagesse votre soumission que vous lrsquoaiderez agrave accomplir la tacircche qui lui incombe et vous prouverez ainsi que vous ecirctes dignes du nouveau reacutegime qui va srsquoeacutetablir sous les auspices des quatre puissances bienfaitrices de la Cregravete

lrsquoarriveacutee de Son altesse royale le Prince Georges va mettre fin agrave la mission des amiraux ils sont heureux drsquoavoir pu contribuer agrave lrsquoaffranchissement de lrsquoicircle et ils font des vœux pour que sous le gouvernement eacuteclaireacute du HautshyCommissaire et par lrsquounion sincegravere de tous ses enfants la Cregravete soit enfin heureuse et prospegravere

Baie de la Sude le [8 novembre ] 10 deacutecembre 1898

le contreshyamiral italien G Bettolole contreshyamiral de la GrandeshyBretagne G H Noeumll

le contreshyamiral russe N Skrydloffle viceshyamiral franccedilais Ed Pottier

Source G Streit laquo la Question creacutetoise au point de vue du droit international raquo Revue geacuteneacuterale du droit international public p 90shy91 n

1

Σούδα 9 Δεκεμβρίου 1898 Διεθνή αγήματα αποδίδουν τιμές στον πρίγκιπα Γεώργιο Φωτογραφίες Π Διαμαντόπουλος

Souda 9 December 1898 International contingents presenting arms to Prince George Photographs P Diamandopoulos

La Sude 9 deacutecembre 1898 Des contingents internationaux rendent hommage au prince Georges Photographies P Diamandopoulos

1

Χανιά 9 Δεκεμβρίου 1898 Υποδοχή του πρίγκιπα Γεωργίου στην οδό Κρίσπου (μετέπειτα Ποττιέ σημ Χάληδων) και την πλατεία του Σαντριβανιού

(ή πλατεία Μαυροβουνίων σημ Ελευθερίου Βενιζέλου) Στο βενετικό μέγαρο (δεξιά) στεγαζόταν τότε το Δημαρχείο Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Chania 9 December 1898 Welcoming of Prince George in Krispou street (later Pottier present-day Chalidhon) and in Sadrivani square

(or Mavrovounion square present-day Eleftheriou Venizelou square) The City Hall was housed in the Venetian mansion (on the right) Photograph P Diamandopoulos

La Caneacutee 9 deacutecembre 1898 Accueil du prince Georges rue Krispou (ult Pottier auj Chalidon) et place Sadrivani

(ou place Mavrovounion auj Eacuteleftheacuteriou Veacutenizeacutelou) Le palais veacutenitien (agrave droite) abritait lrsquoHocirctel de Ville Photographie P Diamandopoulos

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Το προσωπικό της ιστορικής μονής

και η ακολουθία του πρίγκιπα Γεωργίου μπροστά στο καθολικό Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Arkadi Monastery 10 January 1899 The personnel of the historic monastery and the Princersquos retinue in front of the katholikon

Photograph Prince George

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Le personnel du monastegravere historique et la suite du prince Georges devant le katholikon

Photographie Prince Georges

4

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Iερείς πολίτες και άλλα μέλη της ακολουθίας του πρίγκιπα Γεωργίου

μπροστά στο καθολικό της μονής Αριστερά διακρίνεται ο οπλαρχηγός ιερέας Νικόλαος Π Γ Ζουρίδης ή Καπετάν-Παπάς δίπλα του ο Μαυροβούνιος λοχαγός Μιχαήλ Μπόζοβιτς εκπαιδευτής της κρητικής χωροφυλακήςmiddot8 δεύτερος από δεξιά

ο σωματοφύλακας του πρίγκιπα Γιάννης Μαθιουδάκης Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Priests citizens and other members of Prince Georgersquos retinue in front of the monasteryrsquos katholikon On the left the militia captain and priest Nikolaos P G Zouridis or Kapetan-Papas and next to him the Montenegrine captain Michail Bojovich training officer of the Cretan gendarmerie second from the right the Princersquos bodyguard Yiannis Mathioudakis Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Des precirctres des citoyens et autres membres de la suite du prince Georges devant le katholikon du monastegravere Agrave gauche on distingue le chef militaire le pope Nikolaos P G Zouridis ou Kapetanpapas agrave cocircteacute de lui le capitaine monteacuteneacutegrin Michail Bojovich entraicircneur de la gendarmerie creacutetoise deuxiegraveme agrave droite le garde du corps du prince Yiannis Mathioudakis Photographie P Diamandopoulos

4

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 2: Crete 1898-1899

Φωτογραφική σύνθεση του Π Διαμαντόπουλου με θέμα τους ναυάρχους των τεσσάρων Προστατριών Δυνάμεων (21 Δεκεμβρίου 1898 νη)

Composite photograph by P Diamandopoulos depicting the admirals of the four Protecting Powers (21 December 1898 Gregorian calendar)

Montage photographique de P Diamandopoulos qui preacutesente les amiraux des quatre Puissances Protectrices (21 deacutecembre 1898 nouveau calendrier)

ProClamatioN to tHE CrEtaN PEoPlE By tHE admiralS

Creta n s the governments of Great Britain France italy and russia havshying agreed in common that the moment has come to insure the establishment of the new autonomous organization of Crete have intrusted the mandate of High Commissioner in Crete to his royal Highness Prince George of Greece

in accepting this mandate which will have a duration of three years his royal Highness Prince George has recognised the high suzerainty of His imperial majesty the Sultan and has pledged himself to take measures to safeguard the turkish flag which will only be flown on one of the fortified points of the island

the first care of the High Commissioner will be to institute in agreement with the National assembly in which all the Cretan elements will be represented a system of autonomous governshyment capable of assuring to an equal degree security of persons and property and also free exercise of all forms of religion

the High Commissioner will proceed at once to organise a police force capable of insuring order

the admirals are glad to acquaint the people of Crete with this information which realizes the promises made by the Counshycil of admirals in march 1897

Creta n s the arrival of his royal Highness Prince George should be the dawn of a new era Enough of discussions and fratricidal and barbarous strife the soil of your country has been sufficiently drenched with blood and you have bought dearly enough the right to have a free and autonomous Government Put far from you even the recollection of the evil days of the past and confishydent in the future think only of showing yourselves worthy of the liberties you are about to enjoy and of the benevolent solicitude on your behalf which the Powers have shown their protection will not fail you in accomplishing the work of regeneration begun under their auspices

Creta n s in recalling to you in their last Proclamation your mutual enshygagements the admirals addressed themselves successively to the mussulman and Christian inhabitants of the island to make a

similar distinction today would be to misrepresent your present sentiments Henceforth there must be no religious animosity beshytween you the causes which fostered hostility among you having disappeared for ever from the island you should now consider yourselves children of one and the same country your one aspirashytion being to work honestly and loyally for the strengthening and development of its interests riches and prosperity

Sheltered by the protection of the four Powers placed under the high authority of a Prince who has declared his desire to consecrate his efforts to the pacification of the island and the wealth and prosperity of the whole Cretan population freed from all fear with regard to your safety fortune lives and honour you should afford the High Commissioner the assistance of your goodwill and help him with the most absolute devotion in the accomplishment of his mandate

Creta n s in a few days his royal Highness Prince George will be in your midst your acclamations and shouts of gladness will salute him on his arrival and testify to your joy and your respect But these manifestations are not sufficient after words come deeds and it is by your conduct your discretion and your submission that will aid him to accomplish the task imposed on him and thus prove yourselves worthy of the new Government about to be esshytablished under the auspices of the four Powers the benefactors of Crete

the arrival of his royal Highness Prince George will put an end to the missions of the admirals they are glad to have been able to contribute to the enfranchisement of the island and they pray that under the enlightened Government of the High Comshymissioner and through the sincere union of all her children Crete may at last be happy and prosperous

Suda Bay 8th November 10th december 1898

G Bettolo rearshyadmiral italyG H Noeumll rearshyadmiral Great Britain

N Skrydloff rearshyadmiral russiaEd Pottier Viceshyadmiral France

Ο όρmicroος και ο ναύσταθmicroος της Σούδας Πανοραmicroική φωτογραφία Π Διαmicroαντόπουλος 1898The bay and the naval yard of Souda Panoramic photograph P Diamandopoulos 1898La baie et lrsquoarsenal de La Sude Photographie panoramique P Diamandopoulos 1898

ProClamatioN dES amiraux agrave PEuPlE CreacutetoiS

Creacuteto i s les gouvernements de la GrandeshyBretagne de France drsquoitalie et de russie ayant jugeacute drsquoun commun accord que le moment est venu drsquoassurer lrsquoeacutetablissement de la nouvelle organisation autonome de la Cregravete ont confieacute agrave Son altesse royale le Prince Georges de Gregravece le mandat de HautshyCommissaire en Cregravete

En acceptant ce mandat qui aura une dureacutee de trois ans Son altesse royale le Prince Georges a reconnu la haute suzeraineteacute de Sa majesteacute impeacuteriale le Sultan et srsquoest engageacute agrave prendre des mesures pour la sauvegarde du drapeau turc qui flottera seulement sur lrsquoun des points fortifieacutes de lrsquoicircle

le premier soin du HautshyCommissaire doit ecirctre drsquoaccord avec lrsquoassembleacutee nationale ougrave tous les eacuteleacutements creacutetois seront repreacuteshysenteacutes drsquoinstituer un systegraveme de gouvernement autonome capable drsquoassurer dans une eacutegale mesure la seacutecuriteacute des personnes et des biens ainsi que le libre exercice de tous les cultes

le HautshyCommissaire devra proceacuteder immeacutediatement agrave lrsquoorgashynisation drsquoune gendarmerie capable de garantir lrsquoordre

les amiraux sont heureux de porter agrave la connaissance du peuple creacutetois ces nouvelles qui consacrent la reacutealisation des promesses faites au mois de mars 1897 par le Conseil des amiraux

Creacuteto i s lrsquoarriveacutee de Son altesse royale le Prince Georges doit ecirctre lrsquoaube drsquoune egravere nouvelle assez de discordes de luttes fratricides et barshybares le sol de votre patrie a eacuteteacute suffisamment ensanglanteacute et vous avez acheteacute assez cruellement le droit drsquoavoir un gouverneshyment libre et autonome Chassez loin de vous jusqursquoau souvenir des mauvais jours du passeacute et confiants dans lrsquoavenir ne songez qursquoagrave vous montrer dignes des liberteacutes dont vous allez jouir et de la bienveillante sollicitude que vous ont teacutemoigneacutee les puissances leur protection ne vous fera pas deacutefaut dans lrsquoaccomplissement de lrsquoœuvre de reacutegeacuteneacuteration commenceacutee sous leurs auspices

Creacuteto i s En vous rappelant dans leur derniegravere proclamation vos engageshyments mutuels les amiraux se sont adresseacutes successivement aux habitants musulmans et aux habitants chreacutetiens de lrsquoicircle Faire aujourdrsquohui semblable distinction serait meacuteconnaicirctre vos sentishy

ments actuels il ne saurait plus y avoir deacutesormais entre vous drsquoanishymositeacute religieuse les causes qui entretenaient lrsquohostiliteacute parmi vous ayant disparu pour toujours de lrsquoicircle vous devez vous retrouver enfants drsquoune mecircme patrie ayant exclusivement au cœur lrsquoardent deacutesir de travailler honnecirctement et loyalement agrave lrsquoaffermissement et au deacuteveloppement de ses inteacuterecircts de sa richesse de sa prospeacuteriteacute

Couverts par la protection des quatre puissances placeacutes sous la haute autoriteacute drsquoun Prince qui a deacuteclareacute vouloir consacrer ses efforts agrave la pacification de lrsquoicircle au bienshyecirctre et agrave la prospeacuteriteacute de toute la population creacutetoise deacutebarrasseacutes de toute crainte touchant votre seacutecuriteacute votre fortune votre vie votre honneur vous devez apporter au HautshyCommissaire le concours de vos bonnes volonteacutes et lrsquoaider avec le deacutevouement le plus absolu dans lrsquoaccomplissement de son mandat

Creacuteto i s dans quelques jours Son altesse royale le Prince Georges sera au milieu de vous Vos acclamations vos cris drsquoalleacutegresse salueront son arriveacutee et lui teacutemoigneront votre joie et votre respect mais ces manifestations ne sont pas suffisantes apregraves les paroles des actes et crsquoest par votre conduite votre sagesse votre soumission que vous lrsquoaiderez agrave accomplir la tacircche qui lui incombe et vous prouverez ainsi que vous ecirctes dignes du nouveau reacutegime qui va srsquoeacutetablir sous les auspices des quatre puissances bienfaitrices de la Cregravete

lrsquoarriveacutee de Son altesse royale le Prince Georges va mettre fin agrave la mission des amiraux ils sont heureux drsquoavoir pu contribuer agrave lrsquoaffranchissement de lrsquoicircle et ils font des vœux pour que sous le gouvernement eacuteclaireacute du HautshyCommissaire et par lrsquounion sincegravere de tous ses enfants la Cregravete soit enfin heureuse et prospegravere

Baie de la Sude le [8 novembre ] 10 deacutecembre 1898

le contreshyamiral italien G Bettolole contreshyamiral de la GrandeshyBretagne G H Noeumll

le contreshyamiral russe N Skrydloffle viceshyamiral franccedilais Ed Pottier

Source G Streit laquo la Question creacutetoise au point de vue du droit international raquo Revue geacuteneacuterale du droit international public p 90shy91 n

1

Σούδα 9 Δεκεμβρίου 1898 Διεθνή αγήματα αποδίδουν τιμές στον πρίγκιπα Γεώργιο Φωτογραφίες Π Διαμαντόπουλος

Souda 9 December 1898 International contingents presenting arms to Prince George Photographs P Diamandopoulos

La Sude 9 deacutecembre 1898 Des contingents internationaux rendent hommage au prince Georges Photographies P Diamandopoulos

1

Χανιά 9 Δεκεμβρίου 1898 Υποδοχή του πρίγκιπα Γεωργίου στην οδό Κρίσπου (μετέπειτα Ποττιέ σημ Χάληδων) και την πλατεία του Σαντριβανιού

(ή πλατεία Μαυροβουνίων σημ Ελευθερίου Βενιζέλου) Στο βενετικό μέγαρο (δεξιά) στεγαζόταν τότε το Δημαρχείο Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Chania 9 December 1898 Welcoming of Prince George in Krispou street (later Pottier present-day Chalidhon) and in Sadrivani square

(or Mavrovounion square present-day Eleftheriou Venizelou square) The City Hall was housed in the Venetian mansion (on the right) Photograph P Diamandopoulos

La Caneacutee 9 deacutecembre 1898 Accueil du prince Georges rue Krispou (ult Pottier auj Chalidon) et place Sadrivani

(ou place Mavrovounion auj Eacuteleftheacuteriou Veacutenizeacutelou) Le palais veacutenitien (agrave droite) abritait lrsquoHocirctel de Ville Photographie P Diamandopoulos

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Το προσωπικό της ιστορικής μονής

και η ακολουθία του πρίγκιπα Γεωργίου μπροστά στο καθολικό Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Arkadi Monastery 10 January 1899 The personnel of the historic monastery and the Princersquos retinue in front of the katholikon

Photograph Prince George

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Le personnel du monastegravere historique et la suite du prince Georges devant le katholikon

Photographie Prince Georges

4

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Iερείς πολίτες και άλλα μέλη της ακολουθίας του πρίγκιπα Γεωργίου

μπροστά στο καθολικό της μονής Αριστερά διακρίνεται ο οπλαρχηγός ιερέας Νικόλαος Π Γ Ζουρίδης ή Καπετάν-Παπάς δίπλα του ο Μαυροβούνιος λοχαγός Μιχαήλ Μπόζοβιτς εκπαιδευτής της κρητικής χωροφυλακήςmiddot8 δεύτερος από δεξιά

ο σωματοφύλακας του πρίγκιπα Γιάννης Μαθιουδάκης Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Priests citizens and other members of Prince Georgersquos retinue in front of the monasteryrsquos katholikon On the left the militia captain and priest Nikolaos P G Zouridis or Kapetan-Papas and next to him the Montenegrine captain Michail Bojovich training officer of the Cretan gendarmerie second from the right the Princersquos bodyguard Yiannis Mathioudakis Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Des precirctres des citoyens et autres membres de la suite du prince Georges devant le katholikon du monastegravere Agrave gauche on distingue le chef militaire le pope Nikolaos P G Zouridis ou Kapetanpapas agrave cocircteacute de lui le capitaine monteacuteneacutegrin Michail Bojovich entraicircneur de la gendarmerie creacutetoise deuxiegraveme agrave droite le garde du corps du prince Yiannis Mathioudakis Photographie P Diamandopoulos

4

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 3: Crete 1898-1899

ProClamatioN to tHE CrEtaN PEoPlE By tHE admiralS

Creta n s the governments of Great Britain France italy and russia havshying agreed in common that the moment has come to insure the establishment of the new autonomous organization of Crete have intrusted the mandate of High Commissioner in Crete to his royal Highness Prince George of Greece

in accepting this mandate which will have a duration of three years his royal Highness Prince George has recognised the high suzerainty of His imperial majesty the Sultan and has pledged himself to take measures to safeguard the turkish flag which will only be flown on one of the fortified points of the island

the first care of the High Commissioner will be to institute in agreement with the National assembly in which all the Cretan elements will be represented a system of autonomous governshyment capable of assuring to an equal degree security of persons and property and also free exercise of all forms of religion

the High Commissioner will proceed at once to organise a police force capable of insuring order

the admirals are glad to acquaint the people of Crete with this information which realizes the promises made by the Counshycil of admirals in march 1897

Creta n s the arrival of his royal Highness Prince George should be the dawn of a new era Enough of discussions and fratricidal and barbarous strife the soil of your country has been sufficiently drenched with blood and you have bought dearly enough the right to have a free and autonomous Government Put far from you even the recollection of the evil days of the past and confishydent in the future think only of showing yourselves worthy of the liberties you are about to enjoy and of the benevolent solicitude on your behalf which the Powers have shown their protection will not fail you in accomplishing the work of regeneration begun under their auspices

Creta n s in recalling to you in their last Proclamation your mutual enshygagements the admirals addressed themselves successively to the mussulman and Christian inhabitants of the island to make a

similar distinction today would be to misrepresent your present sentiments Henceforth there must be no religious animosity beshytween you the causes which fostered hostility among you having disappeared for ever from the island you should now consider yourselves children of one and the same country your one aspirashytion being to work honestly and loyally for the strengthening and development of its interests riches and prosperity

Sheltered by the protection of the four Powers placed under the high authority of a Prince who has declared his desire to consecrate his efforts to the pacification of the island and the wealth and prosperity of the whole Cretan population freed from all fear with regard to your safety fortune lives and honour you should afford the High Commissioner the assistance of your goodwill and help him with the most absolute devotion in the accomplishment of his mandate

Creta n s in a few days his royal Highness Prince George will be in your midst your acclamations and shouts of gladness will salute him on his arrival and testify to your joy and your respect But these manifestations are not sufficient after words come deeds and it is by your conduct your discretion and your submission that will aid him to accomplish the task imposed on him and thus prove yourselves worthy of the new Government about to be esshytablished under the auspices of the four Powers the benefactors of Crete

the arrival of his royal Highness Prince George will put an end to the missions of the admirals they are glad to have been able to contribute to the enfranchisement of the island and they pray that under the enlightened Government of the High Comshymissioner and through the sincere union of all her children Crete may at last be happy and prosperous

Suda Bay 8th November 10th december 1898

G Bettolo rearshyadmiral italyG H Noeumll rearshyadmiral Great Britain

N Skrydloff rearshyadmiral russiaEd Pottier Viceshyadmiral France

Ο όρmicroος και ο ναύσταθmicroος της Σούδας Πανοραmicroική φωτογραφία Π Διαmicroαντόπουλος 1898The bay and the naval yard of Souda Panoramic photograph P Diamandopoulos 1898La baie et lrsquoarsenal de La Sude Photographie panoramique P Diamandopoulos 1898

ProClamatioN dES amiraux agrave PEuPlE CreacutetoiS

Creacuteto i s les gouvernements de la GrandeshyBretagne de France drsquoitalie et de russie ayant jugeacute drsquoun commun accord que le moment est venu drsquoassurer lrsquoeacutetablissement de la nouvelle organisation autonome de la Cregravete ont confieacute agrave Son altesse royale le Prince Georges de Gregravece le mandat de HautshyCommissaire en Cregravete

En acceptant ce mandat qui aura une dureacutee de trois ans Son altesse royale le Prince Georges a reconnu la haute suzeraineteacute de Sa majesteacute impeacuteriale le Sultan et srsquoest engageacute agrave prendre des mesures pour la sauvegarde du drapeau turc qui flottera seulement sur lrsquoun des points fortifieacutes de lrsquoicircle

le premier soin du HautshyCommissaire doit ecirctre drsquoaccord avec lrsquoassembleacutee nationale ougrave tous les eacuteleacutements creacutetois seront repreacuteshysenteacutes drsquoinstituer un systegraveme de gouvernement autonome capable drsquoassurer dans une eacutegale mesure la seacutecuriteacute des personnes et des biens ainsi que le libre exercice de tous les cultes

le HautshyCommissaire devra proceacuteder immeacutediatement agrave lrsquoorgashynisation drsquoune gendarmerie capable de garantir lrsquoordre

les amiraux sont heureux de porter agrave la connaissance du peuple creacutetois ces nouvelles qui consacrent la reacutealisation des promesses faites au mois de mars 1897 par le Conseil des amiraux

Creacuteto i s lrsquoarriveacutee de Son altesse royale le Prince Georges doit ecirctre lrsquoaube drsquoune egravere nouvelle assez de discordes de luttes fratricides et barshybares le sol de votre patrie a eacuteteacute suffisamment ensanglanteacute et vous avez acheteacute assez cruellement le droit drsquoavoir un gouverneshyment libre et autonome Chassez loin de vous jusqursquoau souvenir des mauvais jours du passeacute et confiants dans lrsquoavenir ne songez qursquoagrave vous montrer dignes des liberteacutes dont vous allez jouir et de la bienveillante sollicitude que vous ont teacutemoigneacutee les puissances leur protection ne vous fera pas deacutefaut dans lrsquoaccomplissement de lrsquoœuvre de reacutegeacuteneacuteration commenceacutee sous leurs auspices

Creacuteto i s En vous rappelant dans leur derniegravere proclamation vos engageshyments mutuels les amiraux se sont adresseacutes successivement aux habitants musulmans et aux habitants chreacutetiens de lrsquoicircle Faire aujourdrsquohui semblable distinction serait meacuteconnaicirctre vos sentishy

ments actuels il ne saurait plus y avoir deacutesormais entre vous drsquoanishymositeacute religieuse les causes qui entretenaient lrsquohostiliteacute parmi vous ayant disparu pour toujours de lrsquoicircle vous devez vous retrouver enfants drsquoune mecircme patrie ayant exclusivement au cœur lrsquoardent deacutesir de travailler honnecirctement et loyalement agrave lrsquoaffermissement et au deacuteveloppement de ses inteacuterecircts de sa richesse de sa prospeacuteriteacute

Couverts par la protection des quatre puissances placeacutes sous la haute autoriteacute drsquoun Prince qui a deacuteclareacute vouloir consacrer ses efforts agrave la pacification de lrsquoicircle au bienshyecirctre et agrave la prospeacuteriteacute de toute la population creacutetoise deacutebarrasseacutes de toute crainte touchant votre seacutecuriteacute votre fortune votre vie votre honneur vous devez apporter au HautshyCommissaire le concours de vos bonnes volonteacutes et lrsquoaider avec le deacutevouement le plus absolu dans lrsquoaccomplissement de son mandat

Creacuteto i s dans quelques jours Son altesse royale le Prince Georges sera au milieu de vous Vos acclamations vos cris drsquoalleacutegresse salueront son arriveacutee et lui teacutemoigneront votre joie et votre respect mais ces manifestations ne sont pas suffisantes apregraves les paroles des actes et crsquoest par votre conduite votre sagesse votre soumission que vous lrsquoaiderez agrave accomplir la tacircche qui lui incombe et vous prouverez ainsi que vous ecirctes dignes du nouveau reacutegime qui va srsquoeacutetablir sous les auspices des quatre puissances bienfaitrices de la Cregravete

lrsquoarriveacutee de Son altesse royale le Prince Georges va mettre fin agrave la mission des amiraux ils sont heureux drsquoavoir pu contribuer agrave lrsquoaffranchissement de lrsquoicircle et ils font des vœux pour que sous le gouvernement eacuteclaireacute du HautshyCommissaire et par lrsquounion sincegravere de tous ses enfants la Cregravete soit enfin heureuse et prospegravere

Baie de la Sude le [8 novembre ] 10 deacutecembre 1898

le contreshyamiral italien G Bettolole contreshyamiral de la GrandeshyBretagne G H Noeumll

le contreshyamiral russe N Skrydloffle viceshyamiral franccedilais Ed Pottier

Source G Streit laquo la Question creacutetoise au point de vue du droit international raquo Revue geacuteneacuterale du droit international public p 90shy91 n

1

Σούδα 9 Δεκεμβρίου 1898 Διεθνή αγήματα αποδίδουν τιμές στον πρίγκιπα Γεώργιο Φωτογραφίες Π Διαμαντόπουλος

Souda 9 December 1898 International contingents presenting arms to Prince George Photographs P Diamandopoulos

La Sude 9 deacutecembre 1898 Des contingents internationaux rendent hommage au prince Georges Photographies P Diamandopoulos

1

Χανιά 9 Δεκεμβρίου 1898 Υποδοχή του πρίγκιπα Γεωργίου στην οδό Κρίσπου (μετέπειτα Ποττιέ σημ Χάληδων) και την πλατεία του Σαντριβανιού

(ή πλατεία Μαυροβουνίων σημ Ελευθερίου Βενιζέλου) Στο βενετικό μέγαρο (δεξιά) στεγαζόταν τότε το Δημαρχείο Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Chania 9 December 1898 Welcoming of Prince George in Krispou street (later Pottier present-day Chalidhon) and in Sadrivani square

(or Mavrovounion square present-day Eleftheriou Venizelou square) The City Hall was housed in the Venetian mansion (on the right) Photograph P Diamandopoulos

La Caneacutee 9 deacutecembre 1898 Accueil du prince Georges rue Krispou (ult Pottier auj Chalidon) et place Sadrivani

(ou place Mavrovounion auj Eacuteleftheacuteriou Veacutenizeacutelou) Le palais veacutenitien (agrave droite) abritait lrsquoHocirctel de Ville Photographie P Diamandopoulos

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Το προσωπικό της ιστορικής μονής

και η ακολουθία του πρίγκιπα Γεωργίου μπροστά στο καθολικό Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Arkadi Monastery 10 January 1899 The personnel of the historic monastery and the Princersquos retinue in front of the katholikon

Photograph Prince George

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Le personnel du monastegravere historique et la suite du prince Georges devant le katholikon

Photographie Prince Georges

4

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Iερείς πολίτες και άλλα μέλη της ακολουθίας του πρίγκιπα Γεωργίου

μπροστά στο καθολικό της μονής Αριστερά διακρίνεται ο οπλαρχηγός ιερέας Νικόλαος Π Γ Ζουρίδης ή Καπετάν-Παπάς δίπλα του ο Μαυροβούνιος λοχαγός Μιχαήλ Μπόζοβιτς εκπαιδευτής της κρητικής χωροφυλακήςmiddot8 δεύτερος από δεξιά

ο σωματοφύλακας του πρίγκιπα Γιάννης Μαθιουδάκης Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Priests citizens and other members of Prince Georgersquos retinue in front of the monasteryrsquos katholikon On the left the militia captain and priest Nikolaos P G Zouridis or Kapetan-Papas and next to him the Montenegrine captain Michail Bojovich training officer of the Cretan gendarmerie second from the right the Princersquos bodyguard Yiannis Mathioudakis Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Des precirctres des citoyens et autres membres de la suite du prince Georges devant le katholikon du monastegravere Agrave gauche on distingue le chef militaire le pope Nikolaos P G Zouridis ou Kapetanpapas agrave cocircteacute de lui le capitaine monteacuteneacutegrin Michail Bojovich entraicircneur de la gendarmerie creacutetoise deuxiegraveme agrave droite le garde du corps du prince Yiannis Mathioudakis Photographie P Diamandopoulos

4

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 4: Crete 1898-1899

ProClamatioN dES amiraux agrave PEuPlE CreacutetoiS

Creacuteto i s les gouvernements de la GrandeshyBretagne de France drsquoitalie et de russie ayant jugeacute drsquoun commun accord que le moment est venu drsquoassurer lrsquoeacutetablissement de la nouvelle organisation autonome de la Cregravete ont confieacute agrave Son altesse royale le Prince Georges de Gregravece le mandat de HautshyCommissaire en Cregravete

En acceptant ce mandat qui aura une dureacutee de trois ans Son altesse royale le Prince Georges a reconnu la haute suzeraineteacute de Sa majesteacute impeacuteriale le Sultan et srsquoest engageacute agrave prendre des mesures pour la sauvegarde du drapeau turc qui flottera seulement sur lrsquoun des points fortifieacutes de lrsquoicircle

le premier soin du HautshyCommissaire doit ecirctre drsquoaccord avec lrsquoassembleacutee nationale ougrave tous les eacuteleacutements creacutetois seront repreacuteshysenteacutes drsquoinstituer un systegraveme de gouvernement autonome capable drsquoassurer dans une eacutegale mesure la seacutecuriteacute des personnes et des biens ainsi que le libre exercice de tous les cultes

le HautshyCommissaire devra proceacuteder immeacutediatement agrave lrsquoorgashynisation drsquoune gendarmerie capable de garantir lrsquoordre

les amiraux sont heureux de porter agrave la connaissance du peuple creacutetois ces nouvelles qui consacrent la reacutealisation des promesses faites au mois de mars 1897 par le Conseil des amiraux

Creacuteto i s lrsquoarriveacutee de Son altesse royale le Prince Georges doit ecirctre lrsquoaube drsquoune egravere nouvelle assez de discordes de luttes fratricides et barshybares le sol de votre patrie a eacuteteacute suffisamment ensanglanteacute et vous avez acheteacute assez cruellement le droit drsquoavoir un gouverneshyment libre et autonome Chassez loin de vous jusqursquoau souvenir des mauvais jours du passeacute et confiants dans lrsquoavenir ne songez qursquoagrave vous montrer dignes des liberteacutes dont vous allez jouir et de la bienveillante sollicitude que vous ont teacutemoigneacutee les puissances leur protection ne vous fera pas deacutefaut dans lrsquoaccomplissement de lrsquoœuvre de reacutegeacuteneacuteration commenceacutee sous leurs auspices

Creacuteto i s En vous rappelant dans leur derniegravere proclamation vos engageshyments mutuels les amiraux se sont adresseacutes successivement aux habitants musulmans et aux habitants chreacutetiens de lrsquoicircle Faire aujourdrsquohui semblable distinction serait meacuteconnaicirctre vos sentishy

ments actuels il ne saurait plus y avoir deacutesormais entre vous drsquoanishymositeacute religieuse les causes qui entretenaient lrsquohostiliteacute parmi vous ayant disparu pour toujours de lrsquoicircle vous devez vous retrouver enfants drsquoune mecircme patrie ayant exclusivement au cœur lrsquoardent deacutesir de travailler honnecirctement et loyalement agrave lrsquoaffermissement et au deacuteveloppement de ses inteacuterecircts de sa richesse de sa prospeacuteriteacute

Couverts par la protection des quatre puissances placeacutes sous la haute autoriteacute drsquoun Prince qui a deacuteclareacute vouloir consacrer ses efforts agrave la pacification de lrsquoicircle au bienshyecirctre et agrave la prospeacuteriteacute de toute la population creacutetoise deacutebarrasseacutes de toute crainte touchant votre seacutecuriteacute votre fortune votre vie votre honneur vous devez apporter au HautshyCommissaire le concours de vos bonnes volonteacutes et lrsquoaider avec le deacutevouement le plus absolu dans lrsquoaccomplissement de son mandat

Creacuteto i s dans quelques jours Son altesse royale le Prince Georges sera au milieu de vous Vos acclamations vos cris drsquoalleacutegresse salueront son arriveacutee et lui teacutemoigneront votre joie et votre respect mais ces manifestations ne sont pas suffisantes apregraves les paroles des actes et crsquoest par votre conduite votre sagesse votre soumission que vous lrsquoaiderez agrave accomplir la tacircche qui lui incombe et vous prouverez ainsi que vous ecirctes dignes du nouveau reacutegime qui va srsquoeacutetablir sous les auspices des quatre puissances bienfaitrices de la Cregravete

lrsquoarriveacutee de Son altesse royale le Prince Georges va mettre fin agrave la mission des amiraux ils sont heureux drsquoavoir pu contribuer agrave lrsquoaffranchissement de lrsquoicircle et ils font des vœux pour que sous le gouvernement eacuteclaireacute du HautshyCommissaire et par lrsquounion sincegravere de tous ses enfants la Cregravete soit enfin heureuse et prospegravere

Baie de la Sude le [8 novembre ] 10 deacutecembre 1898

le contreshyamiral italien G Bettolole contreshyamiral de la GrandeshyBretagne G H Noeumll

le contreshyamiral russe N Skrydloffle viceshyamiral franccedilais Ed Pottier

Source G Streit laquo la Question creacutetoise au point de vue du droit international raquo Revue geacuteneacuterale du droit international public p 90shy91 n

1

Σούδα 9 Δεκεμβρίου 1898 Διεθνή αγήματα αποδίδουν τιμές στον πρίγκιπα Γεώργιο Φωτογραφίες Π Διαμαντόπουλος

Souda 9 December 1898 International contingents presenting arms to Prince George Photographs P Diamandopoulos

La Sude 9 deacutecembre 1898 Des contingents internationaux rendent hommage au prince Georges Photographies P Diamandopoulos

1

Χανιά 9 Δεκεμβρίου 1898 Υποδοχή του πρίγκιπα Γεωργίου στην οδό Κρίσπου (μετέπειτα Ποττιέ σημ Χάληδων) και την πλατεία του Σαντριβανιού

(ή πλατεία Μαυροβουνίων σημ Ελευθερίου Βενιζέλου) Στο βενετικό μέγαρο (δεξιά) στεγαζόταν τότε το Δημαρχείο Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Chania 9 December 1898 Welcoming of Prince George in Krispou street (later Pottier present-day Chalidhon) and in Sadrivani square

(or Mavrovounion square present-day Eleftheriou Venizelou square) The City Hall was housed in the Venetian mansion (on the right) Photograph P Diamandopoulos

La Caneacutee 9 deacutecembre 1898 Accueil du prince Georges rue Krispou (ult Pottier auj Chalidon) et place Sadrivani

(ou place Mavrovounion auj Eacuteleftheacuteriou Veacutenizeacutelou) Le palais veacutenitien (agrave droite) abritait lrsquoHocirctel de Ville Photographie P Diamandopoulos

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Το προσωπικό της ιστορικής μονής

και η ακολουθία του πρίγκιπα Γεωργίου μπροστά στο καθολικό Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Arkadi Monastery 10 January 1899 The personnel of the historic monastery and the Princersquos retinue in front of the katholikon

Photograph Prince George

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Le personnel du monastegravere historique et la suite du prince Georges devant le katholikon

Photographie Prince Georges

4

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Iερείς πολίτες και άλλα μέλη της ακολουθίας του πρίγκιπα Γεωργίου

μπροστά στο καθολικό της μονής Αριστερά διακρίνεται ο οπλαρχηγός ιερέας Νικόλαος Π Γ Ζουρίδης ή Καπετάν-Παπάς δίπλα του ο Μαυροβούνιος λοχαγός Μιχαήλ Μπόζοβιτς εκπαιδευτής της κρητικής χωροφυλακήςmiddot8 δεύτερος από δεξιά

ο σωματοφύλακας του πρίγκιπα Γιάννης Μαθιουδάκης Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Priests citizens and other members of Prince Georgersquos retinue in front of the monasteryrsquos katholikon On the left the militia captain and priest Nikolaos P G Zouridis or Kapetan-Papas and next to him the Montenegrine captain Michail Bojovich training officer of the Cretan gendarmerie second from the right the Princersquos bodyguard Yiannis Mathioudakis Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Des precirctres des citoyens et autres membres de la suite du prince Georges devant le katholikon du monastegravere Agrave gauche on distingue le chef militaire le pope Nikolaos P G Zouridis ou Kapetanpapas agrave cocircteacute de lui le capitaine monteacuteneacutegrin Michail Bojovich entraicircneur de la gendarmerie creacutetoise deuxiegraveme agrave droite le garde du corps du prince Yiannis Mathioudakis Photographie P Diamandopoulos

4

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 5: Crete 1898-1899

1

Σούδα 9 Δεκεμβρίου 1898 Διεθνή αγήματα αποδίδουν τιμές στον πρίγκιπα Γεώργιο Φωτογραφίες Π Διαμαντόπουλος

Souda 9 December 1898 International contingents presenting arms to Prince George Photographs P Diamandopoulos

La Sude 9 deacutecembre 1898 Des contingents internationaux rendent hommage au prince Georges Photographies P Diamandopoulos

1

Χανιά 9 Δεκεμβρίου 1898 Υποδοχή του πρίγκιπα Γεωργίου στην οδό Κρίσπου (μετέπειτα Ποττιέ σημ Χάληδων) και την πλατεία του Σαντριβανιού

(ή πλατεία Μαυροβουνίων σημ Ελευθερίου Βενιζέλου) Στο βενετικό μέγαρο (δεξιά) στεγαζόταν τότε το Δημαρχείο Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Chania 9 December 1898 Welcoming of Prince George in Krispou street (later Pottier present-day Chalidhon) and in Sadrivani square

(or Mavrovounion square present-day Eleftheriou Venizelou square) The City Hall was housed in the Venetian mansion (on the right) Photograph P Diamandopoulos

La Caneacutee 9 deacutecembre 1898 Accueil du prince Georges rue Krispou (ult Pottier auj Chalidon) et place Sadrivani

(ou place Mavrovounion auj Eacuteleftheacuteriou Veacutenizeacutelou) Le palais veacutenitien (agrave droite) abritait lrsquoHocirctel de Ville Photographie P Diamandopoulos

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Το προσωπικό της ιστορικής μονής

και η ακολουθία του πρίγκιπα Γεωργίου μπροστά στο καθολικό Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Arkadi Monastery 10 January 1899 The personnel of the historic monastery and the Princersquos retinue in front of the katholikon

Photograph Prince George

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Le personnel du monastegravere historique et la suite du prince Georges devant le katholikon

Photographie Prince Georges

4

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Iερείς πολίτες και άλλα μέλη της ακολουθίας του πρίγκιπα Γεωργίου

μπροστά στο καθολικό της μονής Αριστερά διακρίνεται ο οπλαρχηγός ιερέας Νικόλαος Π Γ Ζουρίδης ή Καπετάν-Παπάς δίπλα του ο Μαυροβούνιος λοχαγός Μιχαήλ Μπόζοβιτς εκπαιδευτής της κρητικής χωροφυλακήςmiddot8 δεύτερος από δεξιά

ο σωματοφύλακας του πρίγκιπα Γιάννης Μαθιουδάκης Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Priests citizens and other members of Prince Georgersquos retinue in front of the monasteryrsquos katholikon On the left the militia captain and priest Nikolaos P G Zouridis or Kapetan-Papas and next to him the Montenegrine captain Michail Bojovich training officer of the Cretan gendarmerie second from the right the Princersquos bodyguard Yiannis Mathioudakis Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Des precirctres des citoyens et autres membres de la suite du prince Georges devant le katholikon du monastegravere Agrave gauche on distingue le chef militaire le pope Nikolaos P G Zouridis ou Kapetanpapas agrave cocircteacute de lui le capitaine monteacuteneacutegrin Michail Bojovich entraicircneur de la gendarmerie creacutetoise deuxiegraveme agrave droite le garde du corps du prince Yiannis Mathioudakis Photographie P Diamandopoulos

4

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 6: Crete 1898-1899

1

Χανιά 9 Δεκεμβρίου 1898 Υποδοχή του πρίγκιπα Γεωργίου στην οδό Κρίσπου (μετέπειτα Ποττιέ σημ Χάληδων) και την πλατεία του Σαντριβανιού

(ή πλατεία Μαυροβουνίων σημ Ελευθερίου Βενιζέλου) Στο βενετικό μέγαρο (δεξιά) στεγαζόταν τότε το Δημαρχείο Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Chania 9 December 1898 Welcoming of Prince George in Krispou street (later Pottier present-day Chalidhon) and in Sadrivani square

(or Mavrovounion square present-day Eleftheriou Venizelou square) The City Hall was housed in the Venetian mansion (on the right) Photograph P Diamandopoulos

La Caneacutee 9 deacutecembre 1898 Accueil du prince Georges rue Krispou (ult Pottier auj Chalidon) et place Sadrivani

(ou place Mavrovounion auj Eacuteleftheacuteriou Veacutenizeacutelou) Le palais veacutenitien (agrave droite) abritait lrsquoHocirctel de Ville Photographie P Diamandopoulos

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Το προσωπικό της ιστορικής μονής

και η ακολουθία του πρίγκιπα Γεωργίου μπροστά στο καθολικό Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Arkadi Monastery 10 January 1899 The personnel of the historic monastery and the Princersquos retinue in front of the katholikon

Photograph Prince George

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Le personnel du monastegravere historique et la suite du prince Georges devant le katholikon

Photographie Prince Georges

4

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Iερείς πολίτες και άλλα μέλη της ακολουθίας του πρίγκιπα Γεωργίου

μπροστά στο καθολικό της μονής Αριστερά διακρίνεται ο οπλαρχηγός ιερέας Νικόλαος Π Γ Ζουρίδης ή Καπετάν-Παπάς δίπλα του ο Μαυροβούνιος λοχαγός Μιχαήλ Μπόζοβιτς εκπαιδευτής της κρητικής χωροφυλακήςmiddot8 δεύτερος από δεξιά

ο σωματοφύλακας του πρίγκιπα Γιάννης Μαθιουδάκης Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Priests citizens and other members of Prince Georgersquos retinue in front of the monasteryrsquos katholikon On the left the militia captain and priest Nikolaos P G Zouridis or Kapetan-Papas and next to him the Montenegrine captain Michail Bojovich training officer of the Cretan gendarmerie second from the right the Princersquos bodyguard Yiannis Mathioudakis Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Des precirctres des citoyens et autres membres de la suite du prince Georges devant le katholikon du monastegravere Agrave gauche on distingue le chef militaire le pope Nikolaos P G Zouridis ou Kapetanpapas agrave cocircteacute de lui le capitaine monteacuteneacutegrin Michail Bojovich entraicircneur de la gendarmerie creacutetoise deuxiegraveme agrave droite le garde du corps du prince Yiannis Mathioudakis Photographie P Diamandopoulos

4

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 7: Crete 1898-1899

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Το προσωπικό της ιστορικής μονής

και η ακολουθία του πρίγκιπα Γεωργίου μπροστά στο καθολικό Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Arkadi Monastery 10 January 1899 The personnel of the historic monastery and the Princersquos retinue in front of the katholikon

Photograph Prince George

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Le personnel du monastegravere historique et la suite du prince Georges devant le katholikon

Photographie Prince Georges

4

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Iερείς πολίτες και άλλα μέλη της ακολουθίας του πρίγκιπα Γεωργίου

μπροστά στο καθολικό της μονής Αριστερά διακρίνεται ο οπλαρχηγός ιερέας Νικόλαος Π Γ Ζουρίδης ή Καπετάν-Παπάς δίπλα του ο Μαυροβούνιος λοχαγός Μιχαήλ Μπόζοβιτς εκπαιδευτής της κρητικής χωροφυλακήςmiddot8 δεύτερος από δεξιά

ο σωματοφύλακας του πρίγκιπα Γιάννης Μαθιουδάκης Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Priests citizens and other members of Prince Georgersquos retinue in front of the monasteryrsquos katholikon On the left the militia captain and priest Nikolaos P G Zouridis or Kapetan-Papas and next to him the Montenegrine captain Michail Bojovich training officer of the Cretan gendarmerie second from the right the Princersquos bodyguard Yiannis Mathioudakis Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Des precirctres des citoyens et autres membres de la suite du prince Georges devant le katholikon du monastegravere Agrave gauche on distingue le chef militaire le pope Nikolaos P G Zouridis ou Kapetanpapas agrave cocircteacute de lui le capitaine monteacuteneacutegrin Michail Bojovich entraicircneur de la gendarmerie creacutetoise deuxiegraveme agrave droite le garde du corps du prince Yiannis Mathioudakis Photographie P Diamandopoulos

4

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 8: Crete 1898-1899

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Iερείς πολίτες και άλλα μέλη της ακολουθίας του πρίγκιπα Γεωργίου

μπροστά στο καθολικό της μονής Αριστερά διακρίνεται ο οπλαρχηγός ιερέας Νικόλαος Π Γ Ζουρίδης ή Καπετάν-Παπάς δίπλα του ο Μαυροβούνιος λοχαγός Μιχαήλ Μπόζοβιτς εκπαιδευτής της κρητικής χωροφυλακήςmiddot8 δεύτερος από δεξιά

ο σωματοφύλακας του πρίγκιπα Γιάννης Μαθιουδάκης Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Priests citizens and other members of Prince Georgersquos retinue in front of the monasteryrsquos katholikon On the left the militia captain and priest Nikolaos P G Zouridis or Kapetan-Papas and next to him the Montenegrine captain Michail Bojovich training officer of the Cretan gendarmerie second from the right the Princersquos bodyguard Yiannis Mathioudakis Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Des precirctres des citoyens et autres membres de la suite du prince Georges devant le katholikon du monastegravere Agrave gauche on distingue le chef militaire le pope Nikolaos P G Zouridis ou Kapetanpapas agrave cocircteacute de lui le capitaine monteacuteneacutegrin Michail Bojovich entraicircneur de la gendarmerie creacutetoise deuxiegraveme agrave droite le garde du corps du prince Yiannis Mathioudakis Photographie P Diamandopoulos

4

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 9: Crete 1898-1899

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΕΡΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ὑψηλότατε

Ἵστασαι ἐπὶ τοῦ ἱερωτέρου τῆς Κρήτης μας χώρουmiddot πατεῖς ἐπὶ τοῦ σεμνοτέρου τῆς Πατρίδος μας ἐδάφους Ὁ στενὸς περίβολος οὐτοσὶ πεshyρικλείει τὰ ἄχραντα ὀστᾶ τῶν γιγάντων μαχητῶν τοῦ 1866 οἵτινες ἐπότισαν τὴν γῆν ταύτην μὲ τὸ τίμιον αἷμά των διὰ νὰ παρασκευάσωshyσιν εἰς ἡμᾶς μὲν τὴν σημερινὴν ἡμέραν εἰς δὲ τὴν Σὴν Ὑψηλότητα τὸν εὐκλεᾶ τῆς Πατρίδος θρόνον Ἰδέ Ὑψηλότατε τὴν εὐαγῆ Μονὴν τοῦ Ἀρκαδίου τὴν νεωτέραν ταύτην ἀδελφὴν τοῦ Μεσολογγίου καὶ τοῦ πύργου τοῦ Σαμουήλ ἐφrsquo ἧς πρὸ τριῶν καὶ τριάκοντα ἐτῶν Μάρτυρες τῆς ἰδέας ἧς τὰ προεόρτια τελοῦμεν σήμερον ἀνετινάσσοντο εἰς τὸν ἀέρα ἑκούσια θύματα εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίδος Ἰδὲ ἐκεῖθεν τὴν ὑψαύχενα Ἴδην ἥτις σκιρτᾷ σήμερον ἀγαλλομένη ἐπὶ τῇ Σῇ Ὑψηλότητι καὶ πανηγυρίζει τὸ τέρμα τῶν ἐπὶ τῶν πολυπτύχων δειράδων αὑτῆς ἀγώνων Ἁπλοῦνται ὑπὸ τοὺς πρόποδας αὐτῆς εὔανδροι καὶ ἄλκιμοι ἐπαρχίαι ὧν ταπεινὸς ἀντιπρόσωπος χαιρετίζω τὴν Ὑμετέραν Βασιλικὴν Ὑψηλότητα ἐν τῷ συνεκτικῷ τούτων κέντρῳ τῆ Ἱερᾷ τοῦ Ἀρκαδίου Μονῇ ἐν ᾗ σιωπηρῶς διαβεβαιοῦται ἡμᾶς ἡ Ὑμετέρα Βασιλικὴ Ὑψηλότης ὅτι τελεῖ τὸν πόθον τῶν ἱερῶν αὐτῆς Μαρτύρων ὧν πάλλευκαι σκιαὶ σκιρτῶσι πέριξ καὶ ὅτι θὰ ὁδηγήσῃς ἡμᾶς εἰς τὸν ἀκύμαντον τῆς ἐλευθερίας λιμένα πρὸς ὃν σπεύδοντες οὗτοι ἀπέκαμον (hellip)

Πηγη Τιμόθεος Μ Βενέρης Τὸ Ἀρκάδι διὰ τῶν αἰώνων 198 σ 460

Address TO The Prince BY eMMAnOuiL GenerALis

your Highness

you stand upon the holiest place in our island of Crete you tread on the most venerable groud of our fatherland This narrow precinct contains the blessed bones of the epic warriors of 1866 who drenched this soil with their noble blood so that they prepare this day for us and the glorious throne of our fatherland for your Highness Behold your Highness the illustrious monastery of arkadi the younger sister of missolonghi and of the Kounghi where thirtyshythree years ago the martyrs of the idea whose anniversary we celebrate tomorrow blew themselves up in the air willing sacrifices on the altar of the fatherland Behold yonder the lofty ida which today rejoices at your royal Presence and celebrates the end of the long struggles on her ridged slopes at its roots lie brave provinces abounding in good men and true as their humble representative i salute your royal Highness in their heartland the Holy monastery of arkadi where your royal Highness where the presence of your royal Highness silently fulfils the longing of its Holy martyrs whose luminous shades dance around in joy and that you shall lead us to the safe harbour of freedom which wearing on the way they never reached ()

Source [timotheos m Veneris Arkadi throughout the centuries 198 p 460]

ALLOcuTiOn AdressEacutee Au Prince PAr eMMAnOuΪL GEacutenEacuterALis

altesseVous vous trouvez sur le site le plus sacreacute de Cregravete vous posez vos pieds sur le sol le plus veacuteneacuterable de notre Patrie Crsquoest agrave lrsquointeacuterieur de ce petit enclos que se trouvent les ossements immaculeacutes des grands combattants de 1866 qui abreuvegraverent cette terre de leur preacutecieux sang pour nous preacuteparer agrave nous cette journeacutee drsquoaujourdrsquohui et agrave Votre altesse le trocircne glorieux de la Patrie Voyez altesse le veacuteneacuterable monastegravere drsquoarkadi ce petit fregravere de missolonghi et de la tour de Samuel dans lequel trenteshytrois ans auparavant des martyrs de lrsquoideacutee dont nous ceacuteleacutebrons aujourdrsquohui les preacutemices se faisaient exploser victimes volontaires sur lrsquoautel de la patrie Voyez lagraveshybas lrsquoida cette fiegravere montagne qui bondit de joie aujourdrsquohui vers Votre altesse et fecircte la fin des luttes qui se sont deacuterouleacutees sur ses diverses collines au pied de cette montagne se deacuteploient des provinces peupleacutees drsquohommes vertueux et braves Humble repreacutesentant de ces hommes je salue Votre altesse royale dans ce centre de ralliement le monastegravere sacreacute drsquoarkadi ougrave Votre altesse royale en silence nous affirme qursquoelle accomplit les vœux des saints martyrs qui ont souffert ici et dont les ombres toutes blanches tressautent tout autour et que vous nous conduirez jusqursquoau port tranquille de la liberteacute vers lequel las ils se sont hacircteacutes ()

Source [timotheacuteos m Veacuteneacuteris Arkadi agrave travers les siegravecles 198 p 460]

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 10: Crete 1898-1899

51

Μονή Αρκαδίου 10 Ιανουαρίου 1899 Ο Εμμανουήλ Γενεράλις διευθυντής τότε του Προγυμνασίου Ρεθύμνου προσφωνεί τον πρίγκιπα Γεώργιο από το Οστεοφυλάκιο (σημ Ηρώον)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Arkadi Monastery 10 January 1899 Emmanouil Generalis Headmaster of the Rethymnon highschool

addresses Prince George from the Ossuary (present-day War Memorial) Photograph P Diamandopoulos

Monastegravere drsquoArkadi 10 janvier 1899 Emmanouiumll Geacuteneacuteralis le principal du gymnase de Reacutethymnon

rend hommage au prince Georges depuis lrsquoOssuaire (auj Monument aux Heacuteros) Photographie P Diamandopoulos

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 11: Crete 1898-1899

69

Χανιά Ο πρίγκιπας Γεώργιος επιθεωρεί διεθνή στρατεύματα στο Πεδίον του Άρεως (σημ Στάδιο)14

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Chania Prince George inspects international military troops at the Field of Mars (present-day Stadium)

Photograph P Diamandopoulos 1899

La Caneacutee Le prince Georges passe en revue des troupes internationales au Champ de Mars (auj Stade)

Photographie P Diamandopoulos 1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 12: Crete 1898-1899

7

Κι ἂν ἦταν κάθε ἄνθρωπος νὰ διαλέει τὴν Παράδεισό του στὸν οὐρανό σύφωνα μὲ τὰ γοῦστα του ndashἔτσι πρέπει αὐτὸ θὰ πεῖ Παράδεισοndash ἐγὼ θά rsquoλεγα τοῦ Θεοῦ laquoΘεέ μου νά rsquoναι ἡ Παράδεισό μου μιὰ Κρήτη γεμάτη μερτιὲς καὶ σημαῖεςmiddot καὶ νὰ βαστᾶ αἰώνια ἡ στιγμὴ ποὺ πατάει ὁ πρίγκιπας Γεώργιος τὸ πόδι του στὴν Κρήτηhellip Τίποτα ἄλλο δὲ θέλωraquo

Πηγη Νίκος Καζαντζάκης Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ [1941-43] 162000 σ 35

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 13: Crete 1898-1899

7

And if each of us could choose his paradise in the sky according to his taste mdash and thatrsquos how it should be thatrsquos what I call paradise mdash Irsquod say to Almighty ldquoLord let my paradise be a Crete decked with myrtle and flags and let the minute when Prince George set foot on Cretan soil last for centuries Thatrsquoll do merdquo

Source Nikos Kazantzakis Zorba the Greek [1941-43]transl Carl Wildman [1990] p 26

Et si chaque homme pouvait choisir son Paradis dans le ciel en accord avec ses goucircts mdash et crsquoest ce qursquoil faudrait crsquoest ce que jrsquoappelle Paradis mdash moi je dirais au bon Dieu laquo Seigneur que mon Paradis agrave moi soit une Cregravete pavoiseacutee de myrte et de drapeaux et qursquoelle dure des siegravecles cette minute ougrave le prince Georges a poseacute le pied sur la terre de Cregravete Ccedila me suffit raquo

Source Nikos Kazantzaki Alexis Zorba [1941-43] trad Yvonne Gauthier - Gisegravele Prassinos - Pierre Fridas sa p 30

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 14: Crete 1898-1899

Ηράκλειο 11 Μαΐου 1899 Ο πρίγκιπας Γεώργιος

διέρχεται το πυρπολημένο από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1898

Βεζίρ Τσαρσί (σημ λεωφ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου)

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος

Heraklion 11 May 1899 Prince George passing through

Vezir Ccedilarşısı (present-day 25 Avgoustou Avenue)

burnt by the Turks in August 1898

Photograph P Diamandopoulos

Heacuteraklion 11 mai 1899 Le prince Georges traverse

le Vezir Ccedilarşısı (auj av 25 Avgoustou) incendieacute par les Turcs

en aoucirct 1898 Photographie

P Diamandopoulos

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 15: Crete 1898-1899

178

Κορακιές Ακρωτήρι Χανίων Φεβρουάριος 1899 Ο πρίγκιπας με μοναχές στη Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου40

Korakies (Akrotiri Chania) February 1899 The Prince with nuns at the monastery of Saint Ioannis Prodromos

Korakiegraves (Akrotiri La Caneacutee) feacutevrier 1899 Le prince avec des religieuses au monastegravere de Saint-Jean-Baptiste

Μονή Κορακιών Φεβρουάριος 1899 Φωτογραφία Πρίγκιπας Γεώργιος

Korakies Monastery February 1899 Photograph Prince George

Monastegravere de Korakiegraves feacutevrier 1899 Photographie Prince Georges

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 16: Crete 1898-1899

19

Χανιά Θρησκευτική τελετή (πιθανότατα κατάδυσης του τιμίου Σταυρού)44 στην προκυμαία Τοπανά (σημ Ακτή Κουντουριώτη)middot στο βάθος το φρούριο Φιρκά

Φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1898

Chania Religious ceremony (most probably the Epiphany) at the Topanas quayside (present-day Akti Koundourioti) in the background the Fırka fortress

Photograph P Diamandopoulos 1898

La Caneacutee Ceacutereacutemonie religieuse (probablement lrsquoEpiphanie) au quai de Topanas (auj Akti Koundourioti) au fond la forteresse de Fırka

Photographie P Diamandopoulos 1898

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 17: Crete 1898-1899

4

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 18: Crete 1898-1899

5

Ρέθυμνο Άποψη της πόλης από τα νοτιοδυτικάΑριστερά διακρίνονται οι ρωσικοί στρατώνες στο βάθος το Διοικητήριο

και το φρούριο Φορτέτσα και δεξιά το τουρκικό νεκροταφείο50 Πανοραμική φωτογραφία Π Διαμαντόπουλος 1899

Rethymnon View of the city from the south-westOn the left the Russian barracks in the background the Government House

and the fortress (Fortezza) and on the right the Turkish cemetery Panoramic photograph P Diamandopoulos 1899

Reacutethymnon La ville vue du sud-ouestAgrave gauche on distingue la caserne russe au fond le Palais du Gouverneur et

la forteresse (Fortezza) et agrave droite le cimetiegravere turc Photographie panoramique P Diamandopoulos 1899

Page 19: Crete 1898-1899