of 67 /67
1 Chương 2: Network Services

Ch2 Service

  • Upload
    iame89

  • View
    88

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ch2 Service

Page 1: Ch2 Service

1

Chương 2: Network Services

Page 2: Ch2 Service

2

Nội dung

Names and Addresses HOSTS File LMHOSTS Domain Name System Windows Internet Name Service (WINS) SMB and CIFS Mail Services Dynamic Host Configuration Protocol Dynamic DNS Active Directory Basics

Page 3: Ch2 Service

3

Names and Addresses

name (hostname) indicates what we seek.

address (IP) indicates where it is.

names & numeric addr be used interchangeably route (tuyến)

indicates how to get there

Name are easier to remember and type correctly. Applications use IP addresses, but names are easier for humans to use

Page 4: Ch2 Service

4

Names and Addresses

In most cases, hostnames and numeric addresses can be used interchangeably. User can ping the PC at IP address 172.16.12.2 by entering:

C:\ ping 172.16.12.2Or by enter the hostnames associated with the

address: C:\ping poop.example.com The system converts the hostname to an

address before the network connection is made.

Page 5: Ch2 Service

5

Names and Addresses

to organize PC system names 2 common methods used

Flat namespace Sử dụng tên đơn giản để chỉ mỗi host. hostname phải là giá trị duy nhất trên mạng (must be

unique within network) Ví dụ: once the name pooh has been assigned to a

host, no other host on that network should be assigned that name.

Page 6: Ch2 Service

6

Names and Addresses

to organize PC system names 2 common methods used

Hierarchical namespace Mạng chia nhỏ thành nhiều phần gọi là domain

(Subdivides network into multiple named parts called domains)

hostname Giá trị duy nhất trong một domain (unique within a domain) Nhưng có thể được nhân đôi trong các domain khác trên

cùng 1 mạng (but may be duplicated in other domains on the same network)

For example, a host named pooh.example.com and another host named pooh.oreilly.com may exist within the same network—in this case, the Internet.

Page 7: Ch2 Service

7

Names and Addresses flat namespace is inadequate (không đầy

đủ) Tên có sẵn bị giới hạn (Limited name availability )

A good computer name is short, easily remembered, and meaningful. In a flat namespace, all the good computer names are taken quickly, and you find yourself assigning essentially random names to your hosts.

Page 8: Ch2 Service

8

Names and Addresses

flat namespace is inadequate (không đầy đủ) Cần quản lý tập trung (Centralized administration

requirements) Gán quyền quản lý tập trung cho mỗi hostname có thể làm cho tiến trình xử lý chậm trể hoặc tẻ nhạt (The central authority assigns every hostname, which can be a slow tedious process)

Page 9: Ch2 Service

9

Names and Addresses

Page 10: Ch2 Service

10

HOSTS File

simple text file that associates IP addresses with hostnames Windows Server 2003 systems

%SystemRoot%\System32\Drivers\etc\hosts entry contains

IP address a list of hostnames associated with that address

Comments begin with #.

Page 11: Ch2 Service

11

HOSTS File

Page 12: Ch2 Service

NetBIOS

Mỗi máy tính trong mạng dùng hệ điều hành Microsoft đều có một tên NetBIOS duy nhất.

Mỗi tên NetBIOS chứa tối đa 16 ký tự

Tên NetBIOS có hai dạng: unique và group

Tên NetBIOS dễ nhớ và thân thiện hơn địa chỉ IP đối với người dùng

12

Cách xem NETBIOS:C1: Computername/ change/ moreC2: Run/ cmd / nbtstat –n (kiểm tra tên NETBIOS name máy mình)Nbtstat –a “IP máy khác”

Page 13: Ch2 Service

Các loại NetBIOS Node

13

Các loại NetBIOS node định nghĩa các phương pháp phân giải tên NetBIOS sang địa chỉ IP Các loại NetBIOS node định nghĩa các phương pháp phân giải tên NetBIOS sang địa chỉ IP

Kiểu Node Diễn giải Registry

value

B-nodeDùng broadcast để đăng ký và phân giải tên NetBIOS

1

P-nodeChỉ dùng WINS để phân giải tên NetBIOS 2

M-nodeKết hợp B-node và P-node, nhưng B-node là mặc định 4

H-nodeKết hợp P-node và B-node, nhưng P-node là mặc định 8

Page 14: Ch2 Service

14

LMHOSTS (Lan manager hosts)

Ánh xạ tên NetBIOS sang địa chỉ IP Trong %SystemRoot%\system32\drivers\etc Nội dung đối tượng của LMHOSTs (entry contains)

Địa chỉ IP (IP address) Tên của NetBIOS kết hợp với địa chỉ IP (1 NetBIOS name

associated with that address) Chú thích bắt đầu bằng ký tự # (comments begin with #).

Một vài tính năng không có trong file HOST (some features that not supported by HOSTS file)

#PRE The entry (entry in LMHosts file) preloaded into cache and

permanently retained there speed up for frequently used hostnames

#DOM: domain Xác định một máy chủ có thể xác nhận yêu cầu đăng nhập(Identifies a Windows server that can validate network logon

requests. ) #INCLUDE file

Specifies remote file that should be incorporated in local LMHOSTS file

Page 15: Ch2 Service

15

LMHOSTS

reload with the nbtstat -R command

nbtstat -c cmd shows entries that are currently cached

Page 16: Ch2 Service

16

HOSTS vs LMHOSTS

The original method of name resolution was to simply look up the hostname in a flat file called a host table. The file that contains TCP/IP hostnames is HOSTS, and the file that contains NetBIOS hostnames is LMHOSTS.

Now, however, both TCP/IP and NetBIOS support name servers. The database system used to translate TCP/IP hostnames to addresses is called Domain Name System (DNS). The name server system used for NetBIOS names is Windows Internet Name Service (WINS )

Page 17: Ch2 Service

DNS

DNS là hệ thống tên miềm được phát minh vào năm 1984 cho Internet, được dùng để phân giải (đổi) tên miền (hostname) thành địa chỉ IP trong các mạng TCP/IP.

Ví dụ: Đổi “en.wikipedia.org” thành địa chỉ PI “66.230.200.100”

DNS được so sánh như “phone book” của Internet.

17

Page 18: Ch2 Service

Cây phân cấp DNS

18

Page 19: Ch2 Service

Cây phân cấp DNS

Ý tưởng: Phân phát trách nhiệm gán tên miền và ánh xạ chúng thành địa chỉ IP cho một server có thẩm quyền

Domain names sắp xếp thành một cây, cắt thành nhiều vùng, mỗi vùng được quản lý bởi một server cụ thể.

Không gian tên miền chứa một cây tên miền. Cây con chia thành nhiều vùng

Một vùng chứa tập hợp các node liên quan được quản lý bởi DNS nameserver chính thức

19

Page 20: Ch2 Service

Cây phân cấp DNS

Mỗi node hay lá trên cây có 1 hay nhiều bảng nguồn, chứa thông tin liên quan đến tên miền

Một namespace đơn có thể làm chủ nhiều vùng.

20

Page 21: Ch2 Service

21

Domain Name System (DNS)

Tổ chức thành cây phân cấp tương tự như cách tổ chức phân cấp của thư mục (organized into hierarchy similar hierarchy filesystem), bao gồm:

root domain top-level domains (TLD)

Geographic aside for country in the world (by a

2-letter: vn, fr, uk,jp,… organizational

com, edu, gov, mil, net, int, org (based on the type of organization)

Page 22: Ch2 Service

22

Domain Name System

Page 23: Ch2 Service

Domain name server 1 domain name thường chứa một hay

nhiều phần (nhãn), ngăn cách bởi dấu chấm. Nhãn phải nhất chuyển đến vùng cao nhất

(top-level domain) Mỗi nhãn cho đến phía trái định nghĩa sự

chia nhỏ hay là vùng con của vùng trên nó. Ví dụ: wikipedia.org biểu hiện vùng con của

vùng org; en.wikipedia.org biểu hiện vùng con của miền wikipedia.org.

23

Page 24: Ch2 Service

Domain name server

Domain name server chứa 1 tập có phân cấp DNS server.

DNS server có quyền công bố tên miền và nameserver của những vùng dưới nó.

Sự phân cấp tầm kiểm soát của DNS server tương hợp với sự phân cấp miền.

24

Page 25: Ch2 Service

25

WINS (Windows Internet Name Service)

- NetBIOS-over-TCP/IP (NetBT) là 1 thành phần mạng tích hợp sẵn trong Windows có nhiệm vụ phân giải tên từ NetBIOS name sang IP.

- Cơ chế phân giải NetBIOS name:

a). Sử dụng Broadcast.

b). Sử dụng WINS Server.

Giải pháp để không sử dụng Broadcast để hỏi địa chỉ IP của một máy tính trong mạng là sử dụng một máy chủ lưu

NetBIOS Name - địa chỉ IP của toàn bộ các máy tính trong mạng, máy chủ này được gọi là WINS Server.

Page 26: Ch2 Service

Các thành phần của hệ thống WINS

Subnet 1

Subnet 2

Máy chủ dịch vụ WINSMáy chủ dịch vụ WINS

Cơ sở dữ liệu WINS Cơ sở dữ liệu WINS

WINS ProxyWINS Proxy

Máy khách dùng dịch vụ WINS Máy khách dùng dịch vụ WINS

Page 27: Ch2 Service

How a WINS Client Registers and Releases NetBIOS Names

Máy khách g i yêu c u đăng ký t i máy ch WINS ở ầ ớ ủ

Máy ch WINS ghi nh n thông tin và g i l i thông s thông ủ ậ ở ạ ốbáo đã đăng ký thành công

Máy khách g i yêu c u đăng ký t i máy ch WINS ở ầ ớ ủ

Máy ch WINS ghi nh n thông tin và g i l i thông s thông ủ ậ ở ạ ốbáo đã đăng ký thành công

11

Máy khách yêu c u h y b tênầ ủ ỏ

Máy ch WINS g i xác nh n đã h y tênủ ở ậ ủ

Máy khách yêu c u h y b tênầ ủ ỏ

Máy ch WINS g i xác nh n đã h y tênủ ở ậ ủ22

WINS ClientWINS Client WINS ServerWINS Server

Name RegisteredName Registered

Name Released Name Released

Page 28: Ch2 Service

How a WINS Server Resolves NetBIOS Names

Subnet 2

Subnet 1

Subnet 2

Máy chủ WINS AMáy chủ WINS A

Máy chủ WINS BMáy chủ WINS B

Máy kháchMáy khách

Máy khách liên lạc 3 lần với máy chủ WINS, nhưng không nhận đựơc hồi đápMáy khách liên lạc 3 lần với máy chủ WINS, nhưng không nhận đựơc hồi đáp11

Máy khách liên lạc tới tất cả các máy chủ WINS khác tới khi nào nhận được hồi đápMáy khách liên lạc tới tất cả các máy chủ WINS khác tới khi nào nhận được hồi đáp22

Sau khi phân gi i thành công, máy ch WINS tr k t qu l i cho ả ủ ả ế ả ạmáy kháchSau khi phân gi i thành công, máy ch WINS tr k t qu l i cho ả ủ ả ế ả ạmáy khách33

Liên lạc 3 lầnLiên lạc 3 lần

11

22

33

Page 29: Ch2 Service

29

Resolving a NetBIOS name h-node WINS client resolve NetBIOS name to IP address in

following manner If WINS client cannot resolve name from its local cache

sends name query request to WINS server. contains the NetBIOS name of the computer to be resolved. WINS server returns IP address that WINS database maps to

NetBIOS name. client uses IP address to establish a session with target computer.

If WINS query fail client sends IP broadcast packet containing a name query request.

If target computer is on same subnet returns IP address to the querying computer and direct session is established.

If IP broadcast name query request fails to return an IP address, client examines its local LMHOSTS file , if local LMHOSTS contains an #INCLUDE statement pointing to a remote LMHOSTS file on a server, it examines remote LMHOSTS file as well.

Page 30: Ch2 Service

Quá trình WINS Replication

WINS replication là quá trình sao chép cơ sở dữ liệu của WINS khi có sự thay đồi từ máy chủ WINS này sang máy chủ WINS khác

WINS replication là quá trình sao chép cơ sở dữ liệu của WINS khi có sự thay đồi từ máy chủ WINS này sang máy chủ WINS khác

Máy chủ WINS AMáy chủ WINS A

Subnet 2Subnet 1

Máy chủ WINS BMáy chủ WINS B

WINS ReplicationWINS Replication

Máy BMáy A

Page 31: Ch2 Service

Cơ chế Push hoạt động ra sao

Subnet 2Subnet 1

WINS Server AWINS Server A WINS Server BWINS Server B

50 changes occur in database50 changes occur in database

11

Notification sentNotification sent22 Replication requestReplication request33 Replicas sentReplicas sent44

Subnet 2Subnet 1

Máy ch WINS AủMáy ch WINS Aủ Máy ch WINS BủMáy ch WINS Bủ

Máy chủ WINS sẽ nhắc nhở các máy chủ WINS khác là có sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu của mìnhCơ chế Push đáp ứng nhu cầu đồng bộ hóa cho các đường truyền có băng thông lớn

Máy chủ WINS sẽ nhắc nhở các máy chủ WINS khác là có sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu của mìnhCơ chế Push đáp ứng nhu cầu đồng bộ hóa cho các đường truyền có băng thông lớn

Máy chủ WINS A có 50 thay đổi trong cơ sở dữ liệuMáy chủ WINS A có 50 thay đổi trong cơ sở dữ liệu11Máy chủ WINS A nhắc nhở máy chủ WINS B về sự thay đổi nàyMáy chủ WINS A nhắc nhở máy chủ WINS B về sự thay đổi này22

Máy chủ WINS B yêu cầu đồng bộ hóaMáy chủ WINS B yêu cầu đồng bộ hóa33Máy chủ WINS A gởi xác nhận và bắt đầu đồng bộ hóaMáy chủ WINS A gởi xác nhận và bắt đầu đồng bộ hóa44

Page 32: Ch2 Service

Cơ chế Pull hoạt động ra sao

Subnet 2Subnet 1

WINS Server AWINS Server A WINS Server BWINS Server BReplicas sentReplicas sent22 Requests changes every 8 hoursRequests changes every 8 hours11

Subnet 2Subnet 1

Máy ch WINS AủMáy ch WINS Aủ Máy ch WINS BủMáy ch WINS Bủ

Máy chủ WINS yêu cầu đồng bộ dữ liệu được cấu hình theo thời gianCơ chế Push đáp ứng nhu cầu đồng bộ hóa cho các đường truyền có băng thông lớn

Máy chủ WINS yêu cầu đồng bộ dữ liệu được cấu hình theo thời gianCơ chế Push đáp ứng nhu cầu đồng bộ hóa cho các đường truyền có băng thông lớn

Máy chủ WINS A được cấu hình đổng bộ sau một khoảng thời gian nhất địnhMáy chủ WINS A được cấu hình đổng bộ sau một khoảng thời gian nhất định11

Máy chủ WINS B đồng ý và bắt đầu quá trính đồng bộ hóaMáy chủ WINS B đồng ý và bắt đầu quá trính đồng bộ hóa22

Page 33: Ch2 Service

33

SMB and CIFS

Server Message Block (SMB) protocol Windows file and printer sharing uses NetBIOS over TCP on port 139

Common Internet File System (CIFS) Microsoft extended and updated SMB extended to support Distributed File System (DFS) called Self Host and uses TCP port 445

NetBIOS networks have been traditionally used for file and printer sharing. The Windows file and printer sharing protocol is Server Message Block (SMB) protocol. For Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft extended and updated SMB and rechristened it the Common Internet File System (CIFS).

Page 34: Ch2 Service

34

SMB and CIFS

steps involved in sharing a file or printer using CIFS client resolves server name to IP address client establishes TCP connection to

server on port 139 when NetBIOS is used or on port 445 when Self Host is used

Page 35: Ch2 Service

35

SMB and CIFS

ClientServer

SMB SESSION REQUEST

NEGOTIATE packet

NEGOTIATE REPLY packet

SESSION SETUP ANDX message

SESSION SETUP ANDX message new UID

session parameters, authe

TREE CONNECT packet

TREE CONNECT RESPONSE TreeID

Access using UID, TID

Page 36: Ch2 Service

36

Dịch vụ Mail (Mail Services)

Các giao thức cơ bản (basic protocols ) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP )

TCP/IP mail delivery protocol Post Office Protocol (POP )

move user's mail from server to user's local mail reader

Internet Message Access Protocol (IMAP ) same basic service as POP and adds features to

support mailbox synchronization Multipurpose Internet Mail Extensions-MIME

extends the definition of what constitutes mail

Page 37: Ch2 Service

37

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Giao thức tin cậy chịu trách nhiệm phân phát mail.

Là một dịch vụ hướng kết nối (connection-oriented service)

Hoạt động dựa trên chuẩn giao thức TCP, số hiệu cổng (port) hoạt động là 25.

Page 38: Ch2 Service

38

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Các tập lệnh của SMTP

Page 39: Ch2 Service

39

SMTP Để sử dụng các lệnh trên ta dùng lệnh telnet (illustrate how

mail is delivered between systems)telnet mail.example.com 25

Page 40: Ch2 Service

40

POP

Có 2 phiên bản của POP (Post Office Protocol) được sử dụng rộng rãi là POP2, POP3. POP2 dùng cổng 109; POP3 dùng cổng 110.

Các câu lệnh trong hai giao thức POP2, POP3 này không giống nhau nhưng chúng cùng thực hiện chức năng cơ bản là kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu của người dùng và chuyển mail của người dùng từ Server tới hệ thống đọc mail cục bộ của user.

Page 41: Ch2 Service

41

POP

client implementation in the Outlook

mailer server

implementation as part of mail server role available through Windows Server 2003 Configure Your Server wizard

Page 42: Ch2 Service

42

POP illustrates how a POP protocol works

telnet mail.example.com 110

Page 43: Ch2 Service

43

POPCác tập lệnh trong POP3

Page 44: Ch2 Service

44

IMAP (Internet Message Access Protocol)

IMAP (IMAP 4,IMAP 2 ) port is TCP 143. Port 220 is used by IMAP 3

Page 45: Ch2 Service

45

IMAP

Page 46: Ch2 Service

46

MIME

MIME is extension of the original TCP/IP mail system, not a replcement for it. MINE is more concerned with what the mail system delivers than it’s with the mechanics of delivery.

Structure of the mail message carried by SMTP is defined in RFC 822

MIME extends RFC 822 into 2 areas Support for various data types

RFC 822 only transfers 7-bit ASCII data Support for complex message bodies

Content-Type header and Content-Transfer-Encoding header

Page 47: Ch2 Service

47

MIME

Page 48: Ch2 Service

48

DHCP (Dynamis Host Configuration Protocol)

to control TCP/IP configuration from a central point.

Page 49: Ch2 Service

49

Dynamic DNS

permits a DNS server to be dynamically updated by the DHCP server or client

uses a 5-field format for DNS queries and responses

Microsoft integrates DHCP on both client and server with Microsoft DNS, WINS, and Active Directory.

Page 50: Ch2 Service

50

Active Directory Basics

hierarchical structure Container

contain other objects.Ex : Computers and Users Domain

logical collection of computers that includes at least one domain controller.

Domain controller stores a copy of Active Directory database for its

domain and specialized software provides domain services and centralized management capabilities.

Page 51: Ch2 Service

51

Active Directory Basics

Domain naming Windows 2000 and Windows Server 2003 domains are

named using DNS formatted names consisting of a name and extension.

If the organization has a registered DNS name it may chose to use this name as the name of a tree root domain in its Active Directory forest, but it does not have to.

Tree hierarchical collection of domain controllers in same DNS

domain namespace. Forest

composed of 1 or more Windows domains arranged in 1 or more trees.

created when the first DC in the first domain of the forest is created. This first domain is called the forest root domain.

Page 52: Ch2 Service

52

Active Directory Basics

Page 53: Ch2 Service

53

OU

Active Directory domains may contain Organizational Units (OUs ). OUs are containers that subdivide domains. used to separate users and groups OU can contain objects such as users,

groups and other OUs. domain has a single default OU, domain

controllers OU, which by default contains every DC in the domain

Page 54: Ch2 Service

54

Site

sites are used to represent the physical structure of the forest

defined in Active Directory by identifying one or more IP subnets

can contain one or more DCs from a single domain and/or one or more DCs from multiple domains

Page 55: Ch2 Service

55

Site

Page 56: Ch2 Service

56

Active Directory Database Basics

Windows server becomes a DC default Active Directory database installed

Page 57: Ch2 Service

57

Update change

change in Active Directory replicas of Active Directory using DC updated on DCs and global catalog (GC)

servers GC contains

forest-wide Active Directory database First DC of forest

Made GC server

Page 58: Ch2 Service

58

DC (Domain Controller) Some AD data can only be managed by specific DCs

in the forest called operations masters

Roles Schema master

Controls management of schema objects. Domain-naming master

Controls addition or removal of domains in forest RID master

Allocates a series of relative IDs (RIDs) to each DC in a domain PDC emulator master

Windows NT Primary Domain Controller (PDC) when Window NT 4.0 computers are domain members

Infrastructure master Updates references from its domain's objects to objects in other

domains

Page 59: Ch2 Service

59

Authentication, Authorization, Trusts

User needs to authenticate or identity on network must locate a DC in its domain

access to forest-wide resources authorization

accounts in 1 domain can be assigned access to resources in another domain domain trusts another domain

Page 60: Ch2 Service

60

Authentication, Authorization, Trusts

Trusts in Windows 2000 and Windows Server 2003 domains Kerberos style

network authentication technique for users and computers in 1 AD domain

Transitive trust exists between domain A - domain B and domain

B-domain C domain A also trusts domain C Two-way

If a trust exists domain A and domain B, a trust also exists between domain B and domain A

Page 61: Ch2 Service

61

Group Policy Basics

Group Policy used to deliver software installation,

config settings selected users and PC with accounts in AD domain

consists 1 Group Policy engine

interactions between server-side elements of GP and local application

client-side extensions

Page 62: Ch2 Service

62

Group Policy Basics

server-side elements Group Policy Objects (GPOs),

store config settings. used to configure thousands of systems

automatically 2 default GPOs

Default Domain Controllers Policy Default Domain Policy.

Resultant Set of Policy (RSoP), tool to review effect of proposed or actual Group

Policy settings for specific computers and clients. resultant review is stored and can be examined later.

Administrative tools

Page 63: Ch2 Service

63

Group Policy Basics

process steps from GPO creation to application GPO is created, edited, and linked to a site, domain, or

OU object. If a PC account resides within the object and PC portion of

the GPO is enabled config settings are downloaded and applied at PC boot.

If a user account resides within the object and user portion of the GPO is enabled, config settings are downloaded and applied during logon.

Changes to GPO settings are periodically refreshed, applied and will not wait for user logoff/logon or PC shutdown and start.

Security Settings config is periodically applied (every 13 hours) whether or not there are changes.

Page 64: Ch2 Service

64

Group Policy Basics

GPOs that may impact a user or PC are applied in a top-down hierarchical fashion. First, any GP Settings on local PC are applied Next those on the site object, followed by

those linked to domain, OU, and any nested OU objects

Until account container is reached. If a conflict exists between the Security Setting

or Administrative Template setting during the application of multiple GPOs, the setting in the GPO closest to the account wins.

no conflict exists, all settings are cumulatively applied.

Page 65: Ch2 Service

65

Group Policy Basics Constraints and filters

Enabled/Disabled PC and/or user section of GPO must be enabled in order for

that section to be applied. Security Filter

user or PC account must have Read and Apply Group Policy permission on GPO.

default, Authenticated Users group has these permissions. However, GP administrator can configure permissions so that

only certain groups of PC or users can apply WMI Filter

Windows Management Instrumentation (WMI) filter can be used to prevent a GPO from being applied to computers that have specific features detectible through WMI.

supports monitoring and management of system resources. can detect whether a PC has a specific feature and prevent

GPO application based on that information.

Page 66: Ch2 Service

66

Group Policy Basics

Block Inheritance domain or OU has Block Inheritance property, GPOs

at a higher level in GPO hierarchy are not applied. Enforced (Override)

GPO is applied regardless of any use of Block Inheritance feature.

Loopback policy that reapplies user portion of PC GPO settings

to a PC after application of user based policy. This means that there is a consistent user policy in

place on the computer. useful for kiosk and other publicly available PC where

privileges of the user logged on should have no bearing on application of Group Policy restrictions.

Page 67: Ch2 Service

67

Group Policy Basics

Local GPO information stored on client computer Windows\system32\Group Policy folder

Active Directory-based GPOs stored partially in AD and partially in DC filesystem.

GPO properties recorded in AD Administrative template .adm files and the Security

Settings .inf files %systemroot%\SYSVOL\sysvol\<domainname>\

Policies