225
8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 1/225  PIANO / CONDUCTOR SCORE FINAL BROADWAY SCORE revised 11/12/11  Music by Frank Wildhorn Lyrics by  Don Black Orchestrations by John McDaniel

Bonnie & Clyde Musical Score

  • Upload
    b-mo

  • View
    381

  • Download
    15

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 1/225

  PIANO / CONDUCTOR SCORE 

FINAL BROADWAY SCORE

revised 11/12/11

 Music by  Frank Wildhorn

Lyrics by  Don BlackOrchestrations by  John McDaniel

Page 2: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 2/225

 

?

 c

c

c

œœ

œœ

.

.œœœ œ œœ œ

Jœœ œœ J

1

Œ œ Œ œ

œ Œ œ Œ

D

Gently {q = 96}

p

Clars

(+Gtr 1, Bs, Drs)

œœ

œœ

.

.œœœ œ œœ œ

Jœœ

.

2

Œ œ Œ œ

œ Œ œ Œ

œœ

œœ

.

.œœœ œ œœ œ

Jœœ œœ J

3

Œ œ Œ œ

œ Œ œ Œ

œœ

œœ

.

.œœœ œ œœ œ

Jœœ

.

4

Œ œ Œ œ

œ Œ œ Œ

 

?

 œ œ œ œ ˙w

œ œ œ œ ˙

w5

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒD

5Fdl 

Clars

œ œ œ œ ˙w

œ œ œ œ ˙

w6

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

C 7

œ œ œ œ . œ œw

œ œ œ œ . œ œ

w7

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒD

œœ œœjœ

.

œ œ j ..

8

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

B7

(Fdl, Clar)

 

?

  œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙J

˙

9

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

Em7

œ œ œ œ œ œ œJœœ ˙

œ œ œ œ œ œ œJœ ˙

10

..œ Jœœ ˙Gm/A

wœ œ

œœœ

œœ

œœ

œœ

3

3

Œœ œ œ œ œ

33

w

11

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒD

œ œ œ œ œ3

˙ œ œ

Œ œ œ œ œ3

˙

12

Œ œœ Œ

œ œB7

(Fdl, Clar)

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 How 'Bout a Dance (Top of Show)(10/21/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

1

Page 3: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 3/225

 

?

  œ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙œ œ ˙

13

Œ œœ Œ œœœ Œ œ ŒGmaj7

(fade out)

œ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙œ œ ˙

14

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

Gm(maj7)

œ œ œ œ . jœ œ œ œ . J

œ œ œ œ. j

œ œ œ œ

15

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒD

P œ œ j ..

œœ œœ

jœ ..œ

16

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

B7(b9) B9

 

?

 

.

.

.

.

. .œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙œ œ ˙

17

Œ œœ Œ œœœ Œ œ Œ

Gmaj7

œ œ œ œ œ œJœ œ œ

œ œ œ œ œ œJ œ œ

18

.Jœœ œœ œœ

Gm Bb7   A7

œ œ j .

œ œ J .I

œœ œ œœ œJœœ œœ J

19

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

D

 Safety

(fade to nothing)

 — 2 —  #1 – How 'Bout a Dance (Top of Show) (10/21/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

Page 4: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 4/225

  b

b

b

C

C

C

Œ . œ . œ œI can see me

œ œ w> w

1

wwF6

YOUNG

BONNIE:

Rubato

(Kbd 2 – Tack Piano, Xylo)

. œ . œ œ ŒI can see me

ww

2

ww

œ œ œ œliv ing just like

ww

3

wD7

. j ˙Cla ra

ww

4

w

- -

  b

b

b

Œ . œ . œ œSip pin' cham pagne

ww

5

wG7

. œ . œ œ ŒCan't you see me

ww

6

w

Œ . œ . œ œ œin the mid dle of a

œ œ œ.Œ Ó

7

œœ Œ ÓC7sus

+Fl, Bass Clar, Kbd 2

œ Œ œ Œdance floor  

Œœ.Œ œ.

8

Œ œ Œ œ œ œ?

D

b9 C9

(Tacet — Rds, Kbd 2, Xylo)

- - -

 

?

b

b

b

b

Œ . œ . œ œThat could be me

w

Œ œœ Œ œœ

9

w Œ œ ŒF6

Slowly at first9

PLAY

 Kbd 2 – Tack Piano, Xylo

(+Bs, Drs)

. œ . œ œ ŒThat could be me

æ ‰ j œ œ

Œ œœ ‰ j œ œ

10

w Œ œ Œ

œ œ œ œdo ing things like

Œ œ Œ œ

11  œŒœŒ

D7

. j ˙Cla ra

œ œ œ œ

 

12

œ œ œ œœ œ œ œ

 poco accel.

- -

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Picture Show (Part 1)(10/8/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

2

Page 5: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 5/225

 

?

b

b

b

b

Œ . œ . œ œFlir tin' mad ly,

 

13

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

G7

Easy Tempo13

Œ . œ . œ œlook in' dream y

w

 

14

Œ œ ‰ .œ Œ œ œ

Œ . œ . œ œ œThese are t hings you take a

œ. œŒ œ

 

15

œœ œœ Œ œœœ Œ œ Œ

Gm7/C

- - - -

 

?

b

b

b

b

˙ ˙chance for  

Œ œ.Œ œ

Œ œ Œ œ

16Œ œ Œ œ

Db9 C9

Œ œ œ œIt must be

w ww

œ.œ œ œ

17œ Œ œ Œ

Am7(b5)

17

(+Gtrs)

 Kbd 2

 Bs Clar 

œ œ œ j œ jgreat to b e called the

w ww

œ.œ œ œ

18  œ Œ œ œD7(b9)

. j œ ‰ . r"It Girl", your  

w ww

 

19œ œ œ œœ Œ œ Œ

G9sus

 

?

b

b

b

b

. œ . œ . œ œface on ev 'ry mag a zine

œœ˘ 

Œ Óœfl 

œ.Œ Ó

20

œ Œ Œ œG7

Œ œ œ œThat's where I'm

w ww

 

21

œ œ œ œœ Œ œ Œ

G9sus

œ œ œ œ œ œgon na end up one

w ww

œ.œ œ œ

22

œ Œ œ ŒG7(b9)

- - - -

 — 2 —  #2 – Picture Show (Part 1) (10/8/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

Page 6: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 6/225

 

?

b

b

b

b

wday...

œœ. œ œ ‰j œ

Û Œ Ó

23

œ.œ œ ‰j œ

œ Œ ÓC7 ,

 Rd 1 – Sop Sax 

 Rd 2 – Bs Clar 

. j ˙trust me

Ó Œ œ œ œ3

. j ˙

24

. j ˙. J ˙

Db9 C9

(Bs)

Ó ÓU

œ œ ‰ JU

. J U

25

.JU 

D b9   C9

 Kbd 2, Fdl, Bs Clar 

  b

bb

 

Œ œ œ œ œ J .

26

ww

26

 Kbd 2 – Glock/Harp

Ó ÓU

œ œ œ œ œ œ ˙U

27

wwU ?

 

œ œ œ œ œ œ

28

w

Ó ÓU

.J

U

29

wU

 

ã 

?

b

b

b

 

i

Œ ÓŒ œ œ œ œ

30

w

30 The Funeral 

p P

mallets on CYM

Fdl 

 Bs Clar, Kbd 2 – Chapel Organ, Bs

 

œ œ ˙

31

ww

 

Œ œ œ œ œ

32

w

 

Ó 

æ˙ ˙

33

ww

p

 

i

Œ ÓŒ œ œ œ œ

34

w

P

 ã

 

?

b

b

b

bbbbbb

bbbb bb

bb bb bb

bb bb bb

 

œ œ ˙

35

ww

 

Ó  æ

Œ œ œ œ œ

36

w

p

 

i Œ Ó

˙ ˙

37

ww

P

 

Œ œ œ œ œ3

˙ Ó

38

ww  

 poco rit.

PLAY

(+Fl)

 — 3 —  #2 – Picture Show (Part 1) (10/8/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

Page 7: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 7/225

  bbbbb b

bbbbbb

b bb bb b

b bb bb b

‰ . œ . œ . œ . œI wan na be her I

 

w

39

ww

Gb6

YOUNG

BONNIE:

Rubato39

 Kbd 2 – Harp

(+Bell Tree)

. œ . œ œ Œwan na be her  

 

w

40

ww?

œ œ œ œDressed in style like

 

41

ww

Eb7(+Bs Cl, Bs)

. j ˙Cla ra

Œœ œ œ œ œ

Œœ œ œ

42

wwÓ ˙

F

 Rd 2 – Fl 

- - -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

Œ . œ . œ œI can see me

w

43

wwA b7sus

. œ . œ œ ŒCan you s ee me?

w

w

44

ww

non trill 

‰ . œ . œ . œ œ œThe m ain at trac tion at the

 

ww

45

wA

bm7/D

b

- -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

˙ . j pic ture show

 

œ œ œ œ œ œ3 3

46

˙nŒ œ˙

D7 Db7

Fdl 

˙ Œ œlike

O Oœ œ œœ œ œ

3 3

47

Œ œ œ œwGb6

 Kbd 2 – Harp

˙ . jCla ra Bow

 

œ œ œ œ œ œ3 3

48

˙nŒ œ˙

D7 D b7

˙ Œ œLike

O OÓ Œ œ œ

3

œ œ œ ˙3

49

Œ œ œ œwGb6

P Rd 1 – Sop Sax 

- -

 

 — 4 —  #2 – Picture Show (Part 1) (10/8/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

Page 8: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 8/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

˙ ˙Cla ra—  

 

˙ ˙

50

˙ ˙D7 D b7

 poco rit.

 

œ Œ Ó.

œ. ‰ j ˙

51

œœ ‰jœ ˙

Ebm C b

Tempo - In 251

f

 Sop Sax 

Fdl, Bs Cl 

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ.

J

œ> 

œ œ

.œ œ œ œ œ œ œJ œ œ

52

œ ‰ jœ ˙

EbmC b

f

-

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

Œ œ œ œI wan na

œ Œ Ó.

œ ‰ j ˙

53  œ ‰ jœ ˙

E

bm

C b

YOUNG

CLYDE:

P

53

œ œ œ œ œ œlive the life of an

 

œ ‰ j ˙

54 œ ‰ jœ ˙

Ebm C b

. j ˙out law

 

œ ‰ j ˙

55 œ ‰ jœ ˙

Ebm   C bmaj7

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ.Jœ> 

œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ

J

œ œ

56

œ ‰ jœ ˙

E

bm

C b

f

- -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

Œ œ œ œI'm gon na

œ Œ Ó.

œ ‰ j ˙

57  œ ‰ jœ ˙

Ebm   C bP

œ œ œ œ œ œ3

 be like Bil ly the

 

œ ‰ j ˙

58 œ ‰ jœ ˙

Ebm C b

wKid

 

œ ‰ j ˙

59 œ ‰ jœ ˙

Ebm C b

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ. Jœ> 

œ œ.

œ œ œ œ œ œ œJ œ œ

60

œ ‰ jœ ˙

EbmC b

f

f

- -

 — 5 —  #2 – Picture Show (Part 1) (10/8/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

Page 9: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 9/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

Œ œ œ œAnd when the

œ ‰ jœ@> 

æ

œ ‰ j ˙

61

œœ ‰jœ ˙

Fm7sus   PF

Fdl, Kbd 2

œ œ œ œ œ œlaw has got me sur  

œ ‰ j@> 

æ

œ ‰ j ˙

62

œ ‰ J˙

B b7(b9)

. j ˙round ed,

œ ‰ j@> 

æ

œ ‰ j ˙

63

œ ‰ j ˙J œ œ

Ebm7

. j ˙no doubt

œ‰ jœ@

æ

œ ‰ j ˙

64

œ ‰ j ˙J œ œ

Eb7(b9)

- -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

 Œ œ œ œI'm go nna

w> 

œ ‰ j œ œ

65

œœ ‰ jœ œœ œœFm7sus

wshoot

Œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

3 3

Œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

3 3

66

Œ œœ>  œœ

>  œœ>  œœ

>  œœ> 

3 3

B b7( 5)

Fdl, Rds, Kbd 2

œ Œ œ œmy way

œfl 

Œ Ó

œ^

Œ Ó

67

œœ^ Œ Óf

wout

 

œ ‰ j ˙

68 œ ‰ jœ ˙E

bm

  Cb

68

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ.Jœ> 

œ œ œ.œ œ œ œ œ œ œJ œ œ

69

œ ‰ j œ œœ

E

bm C

bB

b(unis)

Fdl, Bs Cl 

 Sop Sax, Kbd 2 – Xylo

-

 

?

  Œ œ œ œThere weren't a

œ Œ Ó.

œ ‰ j ˙

70  œ ‰ jœ ˙

Em C

70

P

œ œ œ œ œ œman a live to out

 

œ ‰ j ˙

71 œ ‰ jœ ˙Em C

. j ˙draw him

 

72

œ. ‰ j ˙œ. ‰ J ˙

Em Cmaj7

 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ. Jœ> 

œ œ.

œ œ œ œ œ œ œJ œ œ

73

œ ‰ jœ ˙

EmCf

 Sop Sax 

Fdl, Bs Cl  f

- -

 — 6 —  #2 – Picture Show (Part 1) (10/8/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

Page 10: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 10/225

 

?

  Œ œ œ œ No bar room

œ Œ Ó.

œ ‰ j ˙

74  œ ‰ jœ ˙

Em CP

œ œ œ œ œ3

 bul ly could stand a

 

œ ‰ j ˙

75 œ ‰ jœ ˙Em   C

wchance

 

œ ‰ j ˙

76 œ ‰ jœ ˙Em C

 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ.

J

œ> 

œ œ

.œ œ œ œ œ œ œJ œ œ

77

œ ‰ jœ ˙

EmC

f

-

 

?

  Œ œ œ œHe had the

œ ‰ jœ@> 

æ

œ ‰ j ˙

78œœ ‰ jœ ˙

F m7sus

Fdl, Kbd 2

œ œ œ œ œ œlooks that ev 'ry one

œ ‰ j@> 

æ

œ ‰ j ˙

79œ ‰ j ˙

B7(b9)

. j ˙goes for. ..

œ ‰ j@> 

æ

œ ‰ j ˙

80œ ‰ j ˙J œ œ

Em(sus) E m

. j ˙me too

œ‰ jœ@

> œæŒ

œ ‰ j ˙

81œ ‰ j ˙J œ œ

E7(b9)

Œ œ œ œBil ly I

w> 

œ ‰ j œ œ

82œœ ‰ jœ œœ œœ

F m7sus

- - -

 

?

 wwant

Œ œ>  œ>  œ>  œ>  œ> 3 3

Œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

3 3

83

Œ œ>  œ>  œ>  œ>  œ> 3 3

B7( 5)

Fdl, Rds, Kbd 2

œ Œ œ œto be

œfl  Œ Ó

œ^

Œ Ó

84

œœ^ Œ Óf

f

wyou

 

œ ‰ j ˙

85 œ ‰ jœ ˙

Em C

 

œœ œ œ œ œœ

œ œ œœ. ‰ Jœ> 

œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> 

œ ‰ J ˙

86

œ ‰ j œ œ> 

EmC

 Sop Sax 

Fdl, Bs Cl 

 — 7 —  #2 – Picture Show (Part 1) (10/8/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

Page 11: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 11/225

 

?

  . j œ ŒBang bang

œ œ œ œ> 

œœœ

. J>  œ œ. œœ ‰ Jœ.

87   œŒœ œ

B7

87

Fdl 

 Sop Sax 

. j œ ŒYou're dead

œ œ œ œ> 

œ Œ

. J>  œ Œ. œŒ œ ‰ Jœ.

88 œ Œ œ œEm

. j œ ŒBang bang

œ œ œ œ> 

œ œ œ. J>  œ œ.. œŒ œ ‰ Jœ.

89  œŒœ œ

B7

 

?

  . J œ ŒYou're dead

œ œ œ œ> 

œ œ œœ œ œ œ> 

œ œ œ.

. œŒ œ ‰ J œ.

90  œ Œ œ œ

Em

Œ œ œ œAin't no thin'

ww> 

æ

ww

91

wAm9

fp

Fdl, Kbd 2

œ œ j œ œ œ3

I can't do with a

w> 

æ

w

92

ww

F7( 11)

fp

-

 

?

 œ Œ Ógun.

Œ œ œ œ

93

œ. ‰ j Œ œ‰ Jœ.Œ œ.

G m

93

f P Banjo

Gtr, Bs

 

œ ‰ J ‰j œ

94

œ ‰ j Œ œœœ.‰ Jœœ.Œ œœ.

E/G œ ‰ j Ó

95

œ ‰ j Œ œœœ.‰ Jœœ.Œœœ.

G m6

 

96

œ ‰ j Œ œœœ.‰ Jœœ.Œ œœ.

E/G 

97

‰ .>  œ œ‰ ..œ

œœ.œœ.

 — 8 —  #2 – Picture Show (Part 1) (10/8/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:00 PM)

Page 12: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 12/225

Page 13: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 13/225

 b

b

b

b

C

C

C

C

1

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ. J> 

œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ. J ˙

1 ..œ

j

œ œJ ˙

G9 C7sus C7

EMMA: God, this place is a shit hole

fFdl, Clar 

 Rd 1 – Flute

(+Kbd 2)

Œ. œ . œ œI'll be read y

œ ‰ J ˙

œ ‰ J>  ˙

2

œ ‰ j> 

˙F6/C

YOUNG

BONNIE:

2

(Fdl)

(+Gtrs)

3 . œ . œ œŒ

I'll be read y

œ ‰ J ˙

œ ‰ J>  ˙

3

œ ‰ j> 

˙

4 œ œ œ œwhen I switch to

œ ‰ J ˙

œ ‰ J>  ˙

4 œ.‰ j

>  ˙

D7

- -

  b

b

bb

5

. j ˙Cla ra

œ ‰ J ˙

œ‰ J

>  ˙

5

œ.‰ j

˙ ?D7

6

Œ . œ . œ œRid in' hor ses,

œ ‰ J ˙

œ‰ J

>  ˙

6

œ.‰ J

>  ˙G9

7. œ . œ œ Œ

go in' stea dy

œ ‰ J ˙

œ‰ J

>  ˙

7

œ.‰ J

>  ˙

8

Œ . œ . œ œ œwith a guy who owns a

œ Œ Ó

œŒ Ó

8

œœ Œ ÓGm7/C

(+Sop Sax, Bs Clar)

- - - - -

 

?

b

b

b

b

bb bb

b bbb

bb bb

bb bb

.

.

.

.

. .

. .

9

˙ ˙ jazz bar 

Œ œ.

Œ œ.

Œ œ Œ œ

9

Œ œ Œ œDb9 C9

10

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ˘ 

. J œ œ.

œ œ œ œ>  œ œ œ> 

10

.J>  œ

œœ> 

D b9   C9

(to: )

F

(Sop Sax, Wdblk)

19

 

œ ‰ j ˙

19

œ ‰ j ˙Fm D b/F

 Safety

P

COP: From a store? (GO)

20

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ.. J> 

œ œ.œ œ œ œ œ œ œ

J œ œ

20

œ ‰ jœ ˙

Fm Db

f

(Fdl, Sop Sax)

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Picture Show (Part 2)(11/10/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

2a

Page 14: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 14/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

Œ œ œ œI wan na

œœ

Œ Ó

œ ‰ j ˙

21œ ‰ j ˙

Fm D b

YOUNG

CLYDE:

21

P

22

œ œ œ œ œ œmake a whole lot of  

 

œ ‰ j ˙

22œ ‰ j ˙

Fm D b

23

. j ˙mon ey.

 

œ ‰ j ˙

23œ ‰ j ˙

Fm   D bmaj7

24

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ.. J

œ œ

.œ œ œ œ œ œ œJ œ œ

24

œ ‰ jœ ˙

FmD b

f

- -

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

25

Œ œ œ œI won't count

œœ

Œ Ó

œ ‰ j ˙

25œ ‰ j ˙

Fm D

bP

26

œ œ œ œ œ3

cents like my Ma and

 

œ ‰ j ˙

26œ ‰ j ˙

Fm   D b

27

wPa.

Œ œœœœ

‰ jœ

œœ

œ ‰ j ˙

27œ ‰ j ˙

Fm D

b

28

 

œ œ œ œ> 

œ œ œ.. J

œ œ.œ œ œ œ œ œ œ

J

œ œ

28

œ ‰ jœ ˙

Fm

D b

f

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

29

Œ œ œ œI will wear  

œ Œ Ó

œ ‰ j ˙

29

œœ ‰ jœ ˙

Gm7(sus) P

30

œ œ œ œ œ œSun day clothes on a

 

œ ‰ j ˙

30

œ ‰ J ˙C7(b9)

31

. j ˙Tues day,

Ó ‰ J œ

œ ‰ j ˙

31

œ ‰ j ˙J œ œ

Bbm/F Fm

+Kbd 2, Tenor 8vb

32

. j ˙some day

Ó ‰ J œ

œ ‰ j ˙

32

œ ‰ j ˙œ J œ œF7(b9) F7

- -

 — 2 —  #2a – Picture Show (Part 2) (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 15: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 15/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

.

.

.

.

. .

. . b

b

b

33

Œ œ œ œ No one will

 

œ ‰ j œ œ

33

œœ ‰ jœ œœ œœ

Gm7(sus)

34

wstand

Œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

3 3

Œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

3 3

34

Œ œ>  œ>  œ>  œ>  œ> 3 3

C7( 5)

F

Fdl, Reeds, Kbd 2

F

35

œ Œ œ œin my

œ> 

Œ Ó

œ^ Œ Ó

35

œœ^

Œ Ó

f

f

36

wway!

 

œ ‰ j ˙

36

œ ‰ j ˙Fm D b

37

 

œ ‰ j ˙

37

œ ‰ j ˙Fm Db

 Safety

-

 

?

b

b

Œ œ œ œ œ J.

38

wwF6

Freely38

P

Fdl solo

œ œ œ œ œ œ U

39

wwUœ œ œ œ œ œ

40

wD7( 9)

.J

U

41

wU

 

?

b

b

Œ œ œ œ œ J .

42

ww

G7sus

œ œ œ œ œ œ U

43

wwUG7

Œ œ œ œ œ œ œ

44

wBb/C

In 4

w

45

wD b7

In 2

(+Mark Tree)

(PLAY)

. œ œ

46

wC7

 solo

 

?

b

b

b

Œ œ œ œThey say when

w

47

wAm7(b5)

YOUNG

BONNIE:47

(+Bs pizz)

48œ œ œ œ œ œ

you're a star in the

w

48

wwD7(b9)

49. j œ ‰ . r

mov ies You

œœ œœ œœ œœ

49

œ Œ œ ŒG9

(+HH)

50. œ . œ . œ œ

get to keep the clothes you wear  

w

50

w

-

 — 3 —  #2a – Picture Show (Part 2) (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 16: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 16/225

 

?

b

b

b

b

51

Œ œ œ œBig stars make

 

51

œ. œ. œ. œ.œ Œ œ Œ

G9

52

œ œ œ œ œ œthir ty dol lars a

 

52

ww

G7(b9)

53

wweek 

Œ œ œ ‰ j œ

œ Œ Ó

53

Œ œ œ ‰ j œœ Œ Ó

C7

f

(Fdl, Sop Sax)

(Gtr 1, Bs Clar)

(+Gtrs)

54

¿ ¿ Œ ÓJe sus!

œ œ œ œ> 

œ œ œ. J œ œ

œ œ œ œ œ œ œ> .J œ œ

54

.œ jœ œœ œ> 

. J œœ

Db7   C7 E6/C

fp

 sub.p

 Bass

f

f

- --

 

?

b

b

b

b

55

‰ . r . œ . œ . œI wan na be her I

œœ˘ 

Œ Ó

’ ’ ’œ

55œ Œ

œŒF6

(BIG!)

56. œ . œ œ Œ

wan na be her  

Œ œ œ ‰ j œ

’ ’ ’ ’

56œ Œ œ œ

 Sop Sax, Kbd 2, Fdl 8va, Bs Clar 8vb

57œ œ œ œ

Dressed in style like

w

’ ’ ’ ’

57   œ Œœ

ŒD7

58

. j ˙Cla ra

œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

58   œ œ œ œ

- - -

 

?

b

b

b

b

59

Œ . œ . œ œI can s ee me

œ.

Œ Ó

œ œ œ œ

59

œ Œ œ ŒG7sus

YOUNG BONNIE

& ADULT BONNIE:

60. œ . œ ˙

Can you see me?

 

œ œ œ œ

60

œ Œ œ Œ

61

w

œ œ œ œ> 

œ œ œJ œ œ

œ œ œ œ> 

œ œ œJ œ œ

61

..œjœ œœ œœ

G7

 sub. P

(Fdl, Rds, Kbd 2)

62

w

œ œ œ œ

œ œ œ

.

. J œ œ.

œ œ œ œ> 

œ œ œ. J œ œ

62

..œ Jœœ

œœ

œœ

G9

 — 4 —  #2a – Picture Show (Part 2) (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 17: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 17/225

 

?

b

b

b

b

63

‰ . r . œ . œ œ œThe main at trac tion at the

œfl 

Œ Ó

œ˘  Œ Ó

63

œœ˘ 

Œ ÓGm7/C

ADULT BONNIE:

f

64

˙ . j pic ture show

˙ ˙

Œ œœ Œ œœ˙

64   œ Œœ

ŒDb9 C9

(Fdl, Bs Clar)

65

˙ Œ œlike

œ œ œ œ> 

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

65

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F6

66

˙ . jCla ra Bow,

˙ ˙

Œ œœ Œ œœ˙

66   œ Œœ

ŒD b9 C9

- - - -

 

?

b

b

b

b

bb b b

bb bb

bb b b

bb b b

67 ˙ Œ œlike

œ œ œ œ> 

œ œ œ.. Jœ> 

œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ

67

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F6

 Sop Sax 

(Fdl, Bs Clar)

68 ˙ . jCla ra Bow,

˙ ˙

Œ œœŒ

œœ˙

68   œ Œœ

ŒD

b9 C9

69 ‰ . r . œ . œ œ œThe main at trac tion at the

œ Œ Ó

œœŒ Ó

69

œ Œ ÓGm7/C

70 œ œ œ Œ pic ture show

œ. œ Œ œ œ œ œ˘ 

œ. œ Œ œ œ œ œœ> 

70

œ. œ Œ œœ> 

D b9 C9 F

f

- - - -

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

. j œ ŒBang bang

‰ j œ œ> 

œ œ˙ ‰ J œ.

˙ ‰ .œœ

71  œ Œ

œ œC7

YOUNG

CLYDE:

71

 Sop Sax,

 Bs Cl 8vb

(Fdl)

72

. j œ ŒYou're dead

œ œ œ œ> 

œ Œw

˙ ‰ .œ

72œ Œ

œ œFm

73

. J œ ŒBang bang

‰ j œ œ> 

œ œ.˙ ‰ J œ.

˙ ‰ .œ

73 œ Œ

œ œC7

YOUNG CLYDE

& ADULT CLYDE:

74

. J œ ŒYou're dead

œ œ œ œ> 

œ œ œw

˙ ‰ .œ

74œ Œ

œ œFm

 — 5 —  #2a – Picture Show (Part 2) (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 18: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 18/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

75

Œ œ œ œAin't noth in'

œ.

.

œ œ ‰ .

75

œœ œœ œœ œœBbm7

ADULT CLYDE:

76

œ œ j œ œ œ3

I can't do with a

w

 

76

wG7/B

77

wgun

Œ œœb>  œ

œ>  œ

œ>  œ

œ>  œ

œ> 

3 3

Œ œ>  œ>  œ>  œ>  œ> 3 3

77

Œœœ>  œ

œ>  œ

œ>  œ

œ>  œ

œ> 

3 3

C7( 5)

78

œ Œ Ó

œœb>  Œ Ó

œ>  Œ Ó

78

œœ> 

Œ Ó

f

-

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

.

.

.

.

.

.

.

.

Œ œ œ œI'm go nna

 

w

79

. œFm

CLYDE:

79  SafetyJUDGE: ...at McLennan County Jail

(+Bs Clar, Gtrs, Bass)

 Kbd 2 – Chimes

80

œ œ œ œ œ œ be the guy kids look 

 

w

80

wD

b/F

81

. j ˙up to

 

w

81

. œFm

82

 

. œ . œ . œ œ.

w

82

wD

b/F

Fdl 

mallets on Cym

- -

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

83

Œ œ œ œThey'll cut their 

. Œ¿> 

I   Œ Ó

w

83

. œFm

84

œ œ œ œ œ œ3

hair the way I cut

 

w

84

wD b/F

85

wmine

 

w

85

. œFm

86

 

. œ . œ . œ œ.

w

86

wD b/F

 — 6 —  #2a – Picture Show (Part 2) (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 19: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 19/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

87

Œ œ œ œCa pone was

¿> 

I Œ Ó

w

87

wwGm7(sus)

Gtrs

88

œ œ œ œ œ œ just like me when he

 

w

88

wC7(b9)

89

. j ˙star ted...

 

. J ˙

89. j ˙w

Fm7

90

. j ˙some guy

 

. J ˙

90. j ˙w

F7(b9)

91

Œ œ œ œHe made it

 

w

91

wwGm7(sus)

(PLAY)

- -

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

b

b

b

b

92

w big...

Œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

3 3

Œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

3 3

92 Œ œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

3 3

C7( 5)

P

Fdl, Reeds, Kbd 2

93

œ ‰ . r œœand so will

œ> 

Œ Ó

œ^ Œ Ó

93 œœ^

Œ Ó

f

f

94 wI‰ j œ œ

œ œ œ œ‰ J œ œ> 

J .

œ ‰ j ˙

94 œ ‰ j ˙

Fm D b

f

 Rds

95

 

œ œœ œ œ> 

œ œ œ œ œ3

.

œ œ œ œ œ œ œJ œ œ

95 œ ‰ jœ ˙

Fm D bf

+Fdl 

 

?

b

b

b

b

b

Œ œ œ œIt must be

 

œ. Œ Ów

’ ’ ’

96

œ Œ œ ŒAm7(b5)

BONNIE:

96

 BIG STRIDE!

 Kbd 2

97

œ œ œ œ œ œgreat to be called the

 

w

’ ’ ’ ’

97   œ Œ œ œD7(b9)

98

. j œ ‰ . r"It Girl" That

Œ œ œ œCa pone is

w

’ ’ ’ ’

98

œ Œ œ ŒG9sus

CLYDE:

99

. œ . œ . œ œis n't what they're call ing me

œ œ œ œ œ œmore to me than a

w

’ ’ ’ ’

99

œ Œ œ œG9

- -

-

 — 7 —  #2a – Picture Show (Part 2) (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 20: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 20/225

Page 21: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 21/225

 

?

b

b

b

b

112

˙ Œ œlike

Œ œ œ ŒBang Bang!

Œ œ ‰Jœœ>  Œ

112

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F6 D b7

(+Fdl, Rds, Kbd 2)

raucous

113

˙ . jCla ra Bow

 

œn . ‰ Jœœ ˙

113

Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ

G7(b9) C7

114

˙ Œ œLike

Œ ¿ ¿ ŒBang Bang!

Œ œ ‰Jœœ>  Œ

114

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F6 D b7

115

˙ . jCla ra Bow

 

œn . ‰ Jœœ>  ˙

115

Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ

G7(b9) C7

- -

 

?

bb

b

b

‰ . r . œ . œ œThe main at trac tion

Ó Œ ‰ . RI

œœfl 

Œ Œ œ˘ 

116

œœfl 

Œ Œ œ˘ Gm7/C

116

117 ˙ Ó. œ . œ œ Œ

wan na be like

 

117

Ó> 

118 ÓCla

wAl

‰ . R.œ . œ ‰ . R

118

Œ œœ Œ œœœ Œ œ ŒG9

119 ˙ra

wCa

.œ . œ>  ˙

119

Œ œœ œœ> 

œœ> 

œ ŒC9

(Big Dr fill)

 

- - -

- -

 

?

b

b

b

b

120

wBow

w pone

Œ œœ˘  œfl 

œfl 

120

Œ Û Œ Ûœ Œ œ Œ

F6

121

w

w

. œ . œ>  . œ œ. .. R œ œ

.

121

Œ Û Œ Ûœ Œ œ Œ

122

w

w

. œ . œ>  . œ . œ. .. R

œ œ

122

.œ Jœ˙

Fo

123

. Œ

. Œ

. œ ‰Jœ>  œ œœ

123

. œœ.‰ J

œœ>  œœœœ> 

D b7 C7 FÏ

 — 9 —  #2a – Picture Show (Part 2) (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 22: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 22/225

Page 23: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 23/225

Page 24: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 24/225

 

?

  œ œ œ œdoes n’t seem to

 

13

wŒ œ Œ

G

 m7(

b5)

œ œ œ œscare ‘em I can’t

 

14

wœ ‰ J œ œ

C

 7

œ œ œ œ œwait to get a way

 

15

wwœ Œ œ ŒF

 m

˙ Œ œA

 

16

œ. œ j .> œ.

œJ .

D9   C 9

- - -

 

?

  ˙ j œ jway from the drought

Œœ

Œœ

17

wœ Œ œ Œ

F m

(+Gtrs)

˙ œ œand the

Œœ

Œœ

18

wœ Œ œ Œ

œ œ œ œ œhome less and the hun

Œœ

Œœ

19

œ œ wœ Œ œ Œ

D9(Bs Cl)

œ œ œ œgry, where they

Œœ

Œœ

20

wœ Œ œ Œ

- -

 

?

  œ œ œ œtalk a bout fore

Œ œ Œ œ

21

wwœ Œ œ ŒG m7(b5)

œ œ œ œclo sures ev ’ry

Œ œ Œ œ

22

wwœ Œ œ Œ

C 7

œ œ œ œhot and dus ty

Œ œ Œ œ

23

wwœ Œ œ ŒF m

˙ ‰ .day

Œ œ j .

24

Œ œ œ œ œ œœ Œ œ œ

F 7(b9)

F 7(b9)

(Bs Cl)

-- - - -

 

?

  Œ œ œ œI don’t in

w

Œ œ Œ œ

25

w Œ œ ŒBm

25

Fiddle, Kbd 2 (Strs)

˙ ˙tend to

w˙ ˙

Œ œ Œ œ

26

˙ ˙Œ œ ŒF/C  C 7

(Bs Cl)

œ œ œ œwaste my life ‘round

w

Œ œ Œ œ

27

wœ Œ œ Œ

F m

˙ ‰ .here

w‰ .

Œ œ ‰ .

28

˙ Óœ Œ œ œ

F 7(b9)

F 7(b9)

-

 — 2 —  #3 – This World Will Remember Me (11/12/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 25: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 25/225

 

?

  Œ œ œ œI got it

w

Œ œ Œ œ

29

w Œ œ ŒBm

˙ ˙all mapped

˙ ˙œ œ w

Œ œœ Œ œœ

30

œ Œœ

ŒC +7

(Bs Cl)

wout

w

Œœ j .

Œœ œ

J

31

Œ œ Œ œŒ œ Œ

F m

(Tacet – Kbd 2 plays)

 

w

Œœ

. j œ œœ œ œ œ œ œ œ

32

Œ œ Œ œœ Œ œ œ

F /A 

?

  Œ œ œ œIf I can

wœ> 

œŒ

œ33

œ Œ œ ŒB m

PLAY

˙ . j pull just three

w ˙

Œœ

Œœ

34

˙ ˙Œ œ ŒG 7 C 7

œ ˙ œ jobs a

w

Œœ

Œœ

35

wwœ Œ œ ŒF m

œ Œ œ œyear    I’ll be

w

Œœ

Œœ

36

wwœ Œ œ Œ

 

?

  œ Œ œ œrich I’ll   have

œ Œ Ó

œœ> 

Œ Ó

37

œœ> 

Œ ÓD9

Fdl 

(+Gtr, Bs Drs)

œ œ œ ‰ œ jwealth and fame, Ev ’ry

œ Œ Ó

œ>  Œ Ó

38

œ> Œ Ó

œ œ œ œ œ œone will know my name

.> 

j> 

œ œ.

. j œ œfl 

39

.

.œjœ œœ œœ

fl 

D9C 7

œ Œ Ó

Ó œ œ

 

40

 

F solo

-

 — 3 —  #3 – This World Will Remember Me (11/12/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 26: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 26/225

 

?

 

.

.

.

.

. .

. .

 

œ œ ‰ J Ó

.Jœ Ó

41

 

F

 Safety

 

œ œ ‰ J ‰ J œ> 

.Jœ Œ œ> 

42

 

D9 C 7  5 9

CLYDE: "What do you think it means? Ó œ œJust like

w

43

Œœ> 

œ> 

œ> 

CLYDE:

 

?

  ˙ œ œ œBill y the Kid

ww

Œ œ Œ œ

44

j wœ Œ œ ŒF m

44

(Bs Cl)

(Fdl)

 Kbd 2

˙ Œ œand

ww

Œ œ Ó

45

˙ j œ j> 

œ Œ œ œ

˙ J œ jyoung Jes se James

w

Œ œ Œ œ

46

wœ Œ œ ŒD9

œ Œ œ œEv ’ry

w

Œ œ Œ œ

47

wœ Œ œ Œ

- - -

 

?

  œ œ œ œkid will i do

w

Œ œ Œ œ

48

wwœ Œ œ ŒG m7(b5)

˙ . jlize Clyde Bar  

w

Œ œ Œ œ

49

wwœ Œ œ Œ

C +7

œ .row

Œ œœ œœ œœ œœ œœ.

Œ œ Œ œ

50

wwœ Œ œ ŒF m

Fdl, Cl, Bs Cl (8vb)

 

œ œ

>  j.

œ.

œ> 

J .> 

œfl 

œ> 

j .

51

œœfl 

œœ> 

jœ ..œ

D9   C 9

- - -

 — 4 —  #3 – This World Will Remember Me (11/12/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 27: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 27/225

Page 28: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 28/225

 

?

  ˙ j œ jyou think it’s time

œœ>  Œ Ó

Œ œ Œ œ

66

wœ Œ œ Œ

F m

66

˙ œ œthat you

 

Œ œ Œ œ

67

wœ Œ œ Œ

œ œ œ œ œlost that egg stained a

 

Œ œ Œ œ

68

wœ Œ œ Œ

D9

œ œ œ œ pron and wore

 

Œ œ Œ œ

69

wœ Œ œ Œ

- -

 

?

  œ œ œ œsome thing made of  

 

Œ œ Œ œ

70

wwœ Œ œ ŒG m7(b5)

œ œ œ œsat in from a

 

Œ œ Œ œ

71

wwœ Œ œ ŒC 7

œ œ j œ jfine Man hat tan store.

‰ j œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

72

wwœ Œ œ ŒF m

Fdl, Cl, Bs Cl (8vb)

˙ Œ œYes

œ. œ> Jœ .

œfl 

œ> 

j .

73

œœfl 

œœ> 

jœ ..œD9   C 9

- - - -

 

?

  ˙ j œ jI can see you

œ>  Œ Ó

Œ œ Œ œ

74

wœ Œ œ Œ

F m

˙ œ œin a

 

Œ œ Œ œ

75

wœ Œ œ Œ

œ œ œ œ œcar with your own driv

 

Œ œ Œ œ

76

wœ Œ œ Œ

D9

œ œ œ œer, and you’re

 

Œ œ Œ œ

77

wœ Œ œ Œ

-

 

 — 6 —  #3 – This World Will Remember Me (11/12/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 29: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 29/225

 

?

  œ œ œ œhead ed for your  

 

Œ œ Œ œ

78

wwœ Œ œ ŒG m7(b5)

œ œ œ œ pent house that will

 

Œ œ Œ œ

79

wwœ Œ œ Œ

C 7

œ œ œ œov er look the

 

Œ œ Œ œ

80

wwœ Œ œ ŒF m

˙ ‰ .shore

œœœœ˘ 

‰ ..œ

Œ œ j .

81

Œ œ œ œ œ œœ Œ œ œ

F 7(b9)

F 7(b9)

f

Fdl, Cl, Bs Cl (8vb)

- - - -

 

?

  Œ œ œ œYour face should

ww

Œ œ Œ œ

82

w Œ œ ŒBm

82

(Fdl)

 Kbd 2

˙ . j be up on

ww ˙

Œ œ Œ œ

83

˙ ˙Œ œ ŒF/C  C 7

œ œ œ œthe sil ver  

œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

84

wœ Œ œ ŒF m

˙ ‰ .screen

œ œ œ œ.

‰ .> ˙ ‰ .

w

Œ œ ‰ .

85

˙ Óœ Œ œ œ

F 7(b9)

F 7(b9)

-

 

?

  Œ œ œ œYou got that

w

Œ œ Œ œ

86

w Œ œ ŒBm

˙ ˙“It Girl”

ww

Œ œœ Œ œœ

87

œ Œœ

Œ  C +7

œ Œ Ólook 

œ œ œ œ> 

œœ

œœ œ œ œ>  œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ. J ˙

88

œ œ . j ˙F m

f

(Fdl)

 Sop Sax,

+Clar 

Ó ‰ .

œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ œ> 

œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ. J œ œ.

89

. j œœœ

F 7

F 7

(Bs)

 

 — 7 —  #3 – This World Will Remember Me (11/12/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 30: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 30/225

Page 31: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 31/225

 

?

  œ œ œ œ born to live and

wœ œ œ œ

Œ œ Œ œ

102

wwœ Œ œ ŒG m7(b5)

˙ . Jdie in Tex

wœ œ w

Œ œ Œ œ

103

wwœ Œ œ Œ

C 7

œ .as

˙ œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

Œ

œ œ

. ‰ Jœ.

Œ œ Œ œ

104

wwœ Œ œ ŒF m

+Bs Clar (8vb)

 

œ œ>  j .> œ.

œ>  J

.> 

œ. œ> Jœ .

105

œœ ˙> 

œœ> 

D7 C 7

-

 

?

  Œ œ œ œThis is my

œ œ œ œ œ œœ. Œ Ó

œ>  œ Œ œ

106œ Œ

œŒ

F m

. œ plan There’s

œ œ œ œ œ œŒ œ œ œ

Œ œ Œ œ

107œ Œ œ œ

˙ J œ Jno Plan B

œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

108 œ Œœ

ŒD9

œ Œ œ œYes this

œ œ œ œ œ œŒ œ œ

Œ œ ‰ .

109 œ Œœ œ

 

?

  œ œ œ œ

world will re

œ œ œ œ œ œ

ww œ Œ œ

110

œ Œœ

ŒG m7(b5)

˙ .J

mem ber me

œ œ œ œ œ œ˙ ˙

 

111

˙ . jŒ œ Œœ

C 7( 5)

w

Œ œ œ ‰ j œœ. œ œ. ‰ J œ.

Œ œ œ ‰ j œ

112

œ œ œ. ‰ j

œ.. J œ œ

F m cresc.

cresc.

(Bs Cl)

Œ œ œ œYou and this

œ˘ 

Œ Ófl 

Œ Ó

œ˘  Œ Ó

113œfl 

Œ Ó

- -

 — 9 —  #3 – This World Will Remember Me (11/12/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:01 PM)

Page 32: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 32/225

Page 33: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 33/225

 

?

 4

4

4

4

  Œ

Rœ œ

  Œ

  Œ

CLYDE: So what do you say?

Freely

Fiddle

P

 

j œ œ. œ œ>  ˙

ww

1

Ó Œ œ> 

Em6

(+Gtr)

(+Bs Clar, Kbd 2, Dobro, Drs, Bs)

 

Œœ œU œ.

œ.

wwU

2  wU

CLYDE: I just wanna see my

folks before I go

p Rd 1 – Flute

 

œ œ œ ˙œ.

œ œ>  ˙

w

3   wC13

 

?

  Ó ‰ J œ œYou and this

wUw

wU

4

  w

U

CLYDE:

œ œ œ œ œ œworld will re mem ber  

 

˙ ˙˙

5

˙ ˙F m7(b5) G/B7

colla voce

long arp.

+Kbd 2 – Harp

wme.

Ó Œ œæ

J Û J |

6

jœ œ j ˙

E5 G5 A5

Gtrs

 Bass

 Shaker 

 U

wU

|

7

wU

- -

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:05 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

This World Tag (10/22/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chr i s t opher Deschene — Mus i c Ink — (919) 428-6721

3a

Page 34: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 34/225

&&

?

  C

C

C

Ó ŒU

œ œWe can't

Ó ÓU

1

˙ U˙ ˙

u

(Cue) BLANCHE: We start fresh

when you are free in the eyes of

the law and saved in the eyes of God.

WOMEN: Amen/Praise Jesus.

BLANCHE:

œ

U

œ œ œspend our whole lives

 

U

2

œ œwU

D2

Freely

(+Bass pizz)

œ œ œ œ‰ j

hid ing Buck, that

 

3

˙ Ó

œ

U

œ œ œ œain't no way to live

wU

4

wUG6

˙Œ

œ œIt is

w

5

w

-

&&

?

 . j œ œtime to wipe the

w

6

wwAsus

œ œ œ œslate clean Ask the

w

7

wwA

œ œ œ J œ œ œgood lord to for give

w

8

wD2

˙ Ó

w

9

wD7

-

&

&

?

  Œ ‰ j j œ JYou got ta serve

w

10

œ œ wG2

œ œ œ œyour sen tence

w

11

w

˙ . jwith out fail

˙ ˙

12

w ˙D2 F 7/A 

w

w

13

wBm

- - -

&

&

?

  œ Œ œ œBuck you are

œœ Œ Ó

14

œ Œ ÓG2

jU œ j œ œgo in' back to

wwU

15

ww

UAsus

w jail

Œ ˙ œœ œ œ œ

16

œ Œ œ ŒD G

BUCK: What the hell are you talkin'...

WOMEN: Now you're talkin'.

a tempo16

(+Gtr, Banjo)

˙ œ œWon't be

j œ Œ Ó

17

œ œ> 

œ> 

œ> 

D

-

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

4 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

Page 35: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 35/225

&

&

&

?

 . j œ œ

scared to turn a

w

Œ œœ Œ œœ

18

wœ Œ œ Œ

D6

18

F

 Kbd 2 – Organ

œ œ œ‰ jœ œ

cor ner or to

w

Œ œœ Œ œœ

19

wœ Œ œ Œ

œ œ œ œ œ œo pen our front door  

w

Œ œœ Œ œœ

20

wœ Œ œ ŒG2

˙Œ œ œ

When you're

w

Œ œœ Œ œœ

21

wœ Œ œ Œ

- -

&

&

&

?

  œ œ œ œon the side of  

w

 

22

Œ œ Œ œwœ Œ œ Œ

Asus

œ œ œ œ jus tice, you ain't

w

 

23

Œ œ Œ œwœ Œ œ Œ

A7

œ œ œ j œ jner vous of the law

w

 

24

Œ œ Œ œwœ Œ œ Œ

D

˙ Œ œ Now

‰ . œ œ.

‰ j ..> 

œ. œ.

25

‰ .> 

œ œC /E D 7/F 

- -

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ pull your self to geth

w

w œ Œ œ

26

œ Œ œ ŒG

œ œ j .er be cause

w

w œ Œ œ

27

œ Œ œ Œ

˙ . jyou've gone pale

˙ ˙

˙ ˙œ Œ œ

28

œ Œ œ ŒD A/C 

w

˙ ˙

w œ œ œ

29

œ Œ œ ŒBm7 D7/A

- - - -

 — 2 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 36: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 36/225

&

&

&

?

  Œ œ œ œBuck you are

w

œœ œœ Œ œœ

30

œ Œ œ ŒG2

j œ j œ œgo in' back to

œœ‰ j

œ ˙˙

œ ‰ jœ ˙˙

31

œœ‰ j

œ ˙A7sus

w jail

w

Œ œ œ œ œ œ

32

œœ Œ œ ŒD Em/A

BUCK: Baby, you don't know what it's like in...

Œ œ œ œI know it's

œ Œ ˙œ œœ Œ œ œ

33

œœ Œ ˙D C/D D7

-

&

&

&

?

  whard

œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

34

œ Œ œ ŒG

34

P

f

 Rd 2 – Clar 

Fiddle

Œ œ œ œto share a

œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

35

œ Œ œ Œ

wcell

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ.

Œ ˙ œŒ œ œ œ œ œ.

36

œ Œ œ ŒD

œ Œ œ œwhen you

œ œ œ œ œ œw

j w œ Œ œ

37

œ Œ œ œA/C  

&

&

&

?

  œ œ œ œ œgot noth in' to look  

œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

38

wœ Œ œ ŒBm7

œ œ œ œat ex cept

œ œ œ œ œ œ. œ> 

Œ œ Ó

39

. œ> œ Œ œ Œ

j œ j j œ j pris on ners who smell

œ œ œ œ œ œw

Œ œ Œ œ

40

wœ Œ œ Œ

E9

j ‰ œ œ œBut when you're

œ Œ ˙œ.Œ ˙

œ> 

Œ œ œ

41

œœ> 

Œ ˙A7C/D

- - - -

 — 3 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 37: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 37/225

&

&

&

?

  wdone,

œ œ œ œ œ œ

w œ Œ œ

42

œ Œ œ ŒG

. J œ œwhen you have

œ œ œ œ> 

œ œJ œ œ

. j œ œœ œ œ œ œ œ

43

œ œ œ œ

˙ ˙served your  

˙ ˙

˙ ˙œŒ

œ

44

œ Œ œ ŒDA

F 7A 

wtime,

w ˙

 

45

Œœ Œ œwŒ œ Œ

Bm7

&

&

&

?

  Œ œ œ œwe'll sti ll be

œ œ œ œ œ œ

œœ ˙˙ œœ

46

œ Œ œ ŒG2

j œ j j œ jyoung and in our prime

œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

47

wœ Œ œ Œ

E9

w

Œ œ œ.

‰ j œ.Œ œ-

œ.

‰ J œ.

Œ œ- œ ‰ J œ

48

œœ‰ jœ œœ œœ

C

f

˙ Œ œ œAin't been

œ œ œ œ˘  Œ Ó

œ>  Œ Ó

49

œ œ œ œ

A7

BUCK:

f

+Rd 1 – Fl, Kbd 2 Xylo

&

&

&

?

  œ œ œ œfree more than a

j w

Œ œœ Œ œœ

50

wœ Œ

œ

ŒD6

50

Fdl, Kbd 2

œ œ Œ œ œmin ute Ain't had

w

Œ œœ Œ œœ

51

wœ Œ

œ

Œ

. j œ œtime to change m y

w

Œ œœ Œ œœ

52

wœ Œ œ ŒG2

œ Œ ‰ j œshirt I've been

w

Œ œœ Œ œœ

53

wœ Œ œ Œ

-

 — 4 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 38: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 38/225

Page 39: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 39/225

&

&

&

?

 

.

.

.

.

. .

. .

b b b

bb b

b b b

b b b

 

Œ œ Œ œ

65a   œ Œœ

ŒD

 Safety (cut on cue)

 

œ œ œ ‰ J œ

œœœœœœ

œœœ‰ j

œœœœœ

66œ œ œ ‰ j œ

Fm7sus4

BLANCHE: …Tell him how hard it is not havin' Carl around.

STELLA: Are you kiddin'?

F(Gtrs, Rds, Bs, Drs)

Ó Œ œ œIt's aœ˘  Œ Ó

œ Œ Ó

67

œœ> 

œ> 

œ> 

Bb7

STELLA:

f

 

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

œ œ œ Œ œtreat to get my

w

Œ œœ Œ œœ

68

wœ Œ œ Œ

Eb6

68

(Kbd 2)

j . ‰ j œnails done and have

w

Œ œœ Œ œœ

69

wœ Œ œ Œ

. j œ œ œtime to read a book  

Ó Œ ‰jœ> 

w

Œ œœ Œ œœ

70

wœ Œ œ ŒAb2

Fdl, Rds

˙ œ œSure beats

œœ œœœœ.

œœ.

Œw

Œ œœ Œ œœ

71

wœ Œ œ Œ

BLANCHE: Stella.

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

j œ j œ œwash ing out his

w

 

72

Œœ Œ œw

œ Œ œ Œ

Bbsus

(Kbd 2)

œ œ œ œlong johns It's a

w

 

73

Œ œ Œ œwœ Œ œ Œ

Bb7

œ œ œ j œ j plea sure not to cook 

w

 

74

Œœ Œ œwœ Œ œ Œ

Eb

˙ Ó

‰..

œœ

>  œœ

œœb

. œ œ

‰ j .>  œ.

œ.

75

‰ .> 

œ œD/F Eb7/G

BLANCHE: Okay, that's enough.

 Rds

(Kbd 2)

(+Fdl, Gtr 1)

- - -

 — 6 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 40: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 40/225

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ œ œ œThank God those

œ

œ

.Œ Ó

ww œ Œ œœ. Œ Ó

76

œ Œ œ ŒA b2

(STELLA)

J œ j œ œ pris on walls are

ww œ Œ œ

77

œ Œ œ Œ

œ œ j œ œ œmuch too tall to

˙ ˙

˙ ˙œ Œ œ

78

œ Œ œ ŒE b Bb/D

wscale

œœ.

œœ. j

œ

.

.œ˙

w œ œ œ

79

œ Œ œ ŒEb7/BbCm7

 Rds

-

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ œ œ œMy dar lin's

œœ. Œ Ów

œœ

œœ

Œ œœ

80

œ Œ œ ŒA b2

j œ j œ œnice 'n' safe in

 

œ ‰J

˙

œ ‰ j

œ˙˙

81

œœ‰ j

œ ˙Bb7sus

w jail

Œ œ œ>  œ œ œ

Œ œ œ>  œ œ œ

82 œ Œ

œŒ

Eb2 Bb7+

Fdl, Rds, Gtr 1

˙ Ó

œ œ œ œ Œ

œ œ œ ˙Œ œ

83 œ œ œ œ

-

&&

?

bbb

bb b

b b b

.

.

.

.

.

.

Œ œœ. Œ œœ

.w

83a  œ Œ

œŒ

Eb6

BUCK: I don't want her comin' round here no more.

BLANCHE: Trish's husband's been in jail for two years

and she's miserable without her man.

Vamp

Ó ŒœAt

Œ œœ. Ó

˙ J .

83b œ Œ

œŒ

TRISH:(last time)

 — 7 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 41: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 41/225

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

œ œ œ œfirst I real ly

j w

Œ œœ Œ œœ

84

wœ Œ œ Œ

Eb6

84

Fdl, Kbd 2

j. ‰ j œ

missed him I thought

w

Œ œœ Œ œœ

85

wœ Œ œ Œ

œ œ œ œ œI would waste a way

w

Œ œœ Œ œœ

86

wœ Œ œ ŒA b2

˙ Œ œ œThen I

œ

œ

œ

œœœœœ

œœœœ œœ œœ

.

Œ

w

Œ œœ Œ œœ

87

wœ Œ œ Œ

 Rds

--

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

œ œ œ œ œmet this boy from Tuc

 

w

 

88

Œœ Œ œw

œ Œ œ Œ

Bbsus

(Kbd 2)

j . œ œson and he

 

w

 

89

Œ œ Œ œwœ Œ œ Œ

Bb7

œ œ j œ jowned a Chev ro let

 

w

 

90

Œœ Œ œwœ Œ œ Œ

Eb

˙ Ó

‰..

œœ

œœ

œœb

. œ œ

‰ j . œ œ

91

‰ .> 

œ œD /F Eb7/G

 Rds

(Kbd 2)

(+Fdl, Gtr 1)

- - -

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ ‰ j j œ JHe had a lot

œœ. Œ Ów

w œ Œ œœŒ Ó

92

œ Œ œ ŒA b

œ œ œ œof things that

 

w

w œ Œ œ

93

œ Œ œ Œ

˙ . jmy Joe lacked

˙ ˙

˙ ˙œ Œ œ

94

œ Œ œ ŒE b Bb/D

Fdl 

 Kbd 2

w

œœ

œœ

œœ. œ

œœœ

œœ.˙ ˙

w œ œ œ

95

œ Œ œ ŒCm7   E b7/Bb

 Rds

 — 8 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 42: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 42/225

Page 43: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 43/225

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

wside

œ œ œ œ œ œœ œ œ

Œ œ Œ œ

109

wœ Œ œ Œ

A b

109

(Fdl)

 Rds (Fl 8va)

(Kbd 2)

Œ œ œ œKeep 'em in

œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

110

wœ Œ œ Œ

wside

œ œ œ œ œ œ

Œ ˙ œœ œ œ œ œ

111

œ Œ œ ŒEb (+Clar)

(+Fl 8va, Kbd 2 8vb)

Ó œ œIf we

œ œ œ œ œ œ

j w œ Œ œ

112

œ Œ œ œBb/D

-

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

j . œ œ œsee 'em once a month,

œ> 

œ œ œ> 

œ œ œ> 

œ

Œ œ Œ œ

113

wœ Œ œ ŒCm7

(+Clar, Kbd 2)

œ œ œ œwe will be

w

Œ œ Ów

114

. œ> 

œ Œ œ Œ

œ œ j œ jmore than sa tis fied

Œ œ œ>  œ œ œ

Œ œ Œœ

115

wœ Œ œ ŒF9

j ‰ œ œ œAin't that the

œ Œ ˙

œ Œ œ œ

116

œ. Œ Óœœ Œ ˙Bb7 D b/Eb Eb7

- - -

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

. Œtruth?

Œ œœ

j

œj

œ œ œ œ œ

w œ Œ œ

117

Œ œ œ jœ j

Œ œ ŒA b

Fl 

(Fdl)

Clar 

. J œ œDon't mean to

j> 

. ˙œ œ œ œ œ. j œ œœ œ œ œ œ œ

118

j>  . ˙œ œ œ œ

˙ œ œ be un

˙ ˙

˙ ˙œŒ

œ

119

œ Œ œ ŒEbBb G7/B

wkind

Œ œœ

œœ

j

œ..œw

 

120

Œœ Œ œwŒ œ Œ

Cm7

 Rds

-

 — 10 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 44: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 44/225

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ œ œ œ œCan't put a price

œ

œ

Œ Óœ œ œ œ œ

œœ ˙˙ œœ

121

œ Œ œ ŒA b2

(Fdl)

(+Kbd 2 sus)

œ œ œ œon peace of  

 œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

122

wœ Œ œ Œ

F9

wmind

œ œ œ œ œ œ œ

Jœ œ

œ œ œ œ œ œ œJ œ œ

123

.J

œ œD b

BUCK: Blanche— 

rit.

(+Gtr 1)

Fl, Fdl 

Clar 

Ó ŒU œI'm

wU

wU

124

wwUBb7

BLANCHE:

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

œ œ j .not like oth er  

w

w

125

œ œ wwE

b

125

Rubato – dictated

(Kbd 2)

(+Gtrs, Drs)

j . Œ œ œwo men I will

w

w

126

ww

œ œ œ œ œwait 'til king dom come

w

w

127

wA

b6

˙ Ó

w

w

128

w

- - -

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

‰ j œ œ œ œI want the world to

w

 

129

www

Bbsus

œ œ œ œsee that I ain't

œ Œ Ó

 

130

œœ Œ ÓŒ œ

œ> 

œ> 

Bb7

a tempo

(+Bs, Drs)

œ œ œ j œ jmar ried to some bum

œ œ œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

131

Œœ Œ œwœ Œ œ Œ

Eb

(+Gtrs)

Fdl, Kbd 2

˙ Ó

‰j

.> 

Jœ .œ

‰j .> 

Jœ .œ

132

‰ .> 

œ œD b/F Eb7/G

+Rds

f

-

 — 11 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 45: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 45/225

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ ‰ j j œ JIt will b e hard

j œ. Œ Óœ œ œ œ œ

j w œ Œ œ

133

wœ Œ œ Œ

A b

(Fdl)

(Kbd 2)

œ œ œ œfor us but

œ œ œ œ œ œ

w œ Œ œ

134

wœ Œ œ Œ

˙ . jwe'll come through

˙ ˙

˙ ˙œ Œ œ

135

˙ ˙Œ œ Œ

Eb2 Bb/D

w

œ œ œ. œœ œ

œœ.˙ ˙

w œ œ œ

136

˙ ˙œ Œ œ Œ

Cm7 Eb7/Bb

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ ‰ j œ œ œI can't be l ieve

jœœ Œ Ó

Œ œœ

Œ œœ

137

wœ Œ œ Œ

A b6

BUCK: œ œ œ œwhat you are

 

Œ œœ

Œ œœ

138

wœ Œ œ Œ

œ œ œ œ œask in' me to do

 

Œ œ Œ œ

139

˙ ˙œ Œ œœ ŒEb Bb/D

w

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ˙

140

wœœ Œ œ œ

Cm E b7/Bb

- -

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ ‰ j j œ JOne thing's for cer 

œ œ œ œ œ œ

Œ œœ Œ œœ

141

wœ Œ œ Œ

A b6

BLANCHE:

(Fdl)

œ œ œ œtain, our love

œ œ œ œ œ œ

Œ œœ Œ œœ

142

wœ Œ œ Œ

˙ . Jwon't go stale

˙ ˙

˙ ˙

143

˙ ˙Bb/DEb

rit.

(+Gtrs, Drs)

œ œ j œ œ œ

w

w

144

w

w

Cm7

wU

wU

wU

145

w

w

U

-

 — 12 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 46: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 46/225

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ Û Û ÛBlanche, I ain't

œ. Œ Ó

wœœ> 

œœ Œ œœ

146

œ> 

Œ œ Œ

A b2

A b2

BUCK:

a tempo

146

 Rds

(Kbd 2)

J Û J |go in' back  

Ó ‰j

œ. J ˙. jœ ˙

‰ jœ

147

. j œ œ

Bb7A b/Bb

Bb7A b/Bb

+Fdl 

Œ œ œ œYes, Buck you're

 

wœœ> 

œœ Œ œœ

148

œ> 

Œ œ ŒA b2

BLANCHE:

-

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

j j œ j ˙go in' back  

Ó ‰j

œ.J

˙

. jœ ˙‰

149

. j œ œ

Bb7A b/Bb

BUCK: But...

Œ œ œ œ œTo mor row

 

w

œœ> 

œœ Œ œœ

150

œ> 

Œ œ ŒA b2

ALL WOMEN: j j œ j j œ œyou'll be back in

œ ‰j> 

˙

œ ‰ j ˙

151

œœ‰ j

œ ˙Ab/Bb

- - -

&

&

&?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ . jail

Œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

Œ œœ Œ œœ

152

w Œ œ ŒEb6

152

w

œ œ œ œ> 

œ œ œœ œ œ œ œ œ

Œ œœ Œ œœ

153

w Œ œ Œ

. Œ

œ œ œ œ> 

œ œ œ.

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

154

 

(+Gtrs)

 

Œ œ> 

œ˘ 

Œ

Œ œ œ Œ

155

Œ œ

œ

œ

œ

ŒE7   Eb

 — 13 —  #4 – You're Goin' Back to Jail (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:04 PM)

Page 47: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 47/225

 

?

 C

C

C

 

’ ’ ’ ’

1

 

(Drum fill)

Ó Œ œœ> 

œ

’ ’ ’ ’

2

Œ œ

œ> 

œœ> 

œœ> 

f

f Reed 2 Clar 

Fdl 

(+Bs)

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ Û Œ Û

3

œœ Œ œ ŒD

3

(+Gtr, Banjo)

œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ

Œ Û Œ Û

4

œœ Œ œ Œ

œ œ œ œ œ œ œw

Œ Û Œ Û

5

œ Œ œ ŒG6

 

?

  œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ

Œ Û Œ Û

6

œ Œ œ ŒG6

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ Û Œ Û

7

œ Œ œ ŒA7sus

j. œ œ

˙ œ œ

˙ œ œ

8

œ Œ ˙A7

œ œ œ œ œw

w

9

wD

rit.

wœ œ w

ww

10

wD7

 

?

  Œœ œ œ

w

j w

11

wG

Freely

œ œ œ œ

w

12

w OæCym–mallets

wUwU

wUg

13

wUD/C

 

(+Gtr 1 – “pretty”)

+Rd 1 Clar 

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:05 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Jail Playoff (10/22/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

4a

Page 48: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 48/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

bbbb

c

c

c

c

 

U

j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œU3 3 3

wU

 u

1

œ œ ˙U

 u

Rubato

P

Gtr 1

Fiddle

 Rd 2 – Clar 

 

U

 

U

2

 

U

dialogue

 

œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ3 3 3

. œ

Ó Œ œ

3

Ó Œ œœ œœ

P

P

 Rd 2 – Clar 

(Bs)

 Kbd 2 – Cello

PLAY

 

U

˙U ÓU˙

˙U ÓU

4

U ÓU

˙ Ó

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ œ ŒHow 'bout a dance?

 

5

 

BONNIE:

a cappella5

rubato (vocal)

œ œ œ œ ˙What do you say?

 

6

 

œ œ œ œ . œ œI got some moves that I'd

 

7

 

œ œ œ œ j ‰love to show ya

wUœ .U

8

wUF7(b9)p

Tacet – Fl, Clar play

 Play LH 

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ ˙Let's find a spot

 

w

9

wBbm7

(+Rds)PLAY

œ œ œ œ œ3

and dance the night a

 

˙ ˙

10

˙ ˙

(+Clar)

wway

œœ œœ Jœœ œœ

œœ œ œœ œJœœœœ J

11

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

AbP

a tempo

P

Flute, Clar 

(+Bs)

(+Gtrs)

œ Œ Ó

œœ œœ J

œœ

.

.œœœ œ œœ œ

Jœœ

.

12

œœœ

œœBbm7   Bbm7

Eb Eb7(+Drs)

-

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:06 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 How 'Bout a Dance(11/11/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

5

Page 49: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 49/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ œ j ‰How 'bout a dance?

w. œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ3

13

œ œ œœA b2

6

13

Fiddle

Clar 

(+Kbd 2 –

Strings sus.)

œ œ œ œ j ‰3

It's al ways fun

w. œ œ œ3

‰ . ‰ jœ œ œ œ

3

˙

14

œ œœ œ

G7

œ œ œ œ œ œ œ œ3

Come o ver here, let me

ww

œ œ œ œ œ œ

15

œ œ œœA b2

6

- -

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ j ‰get to know ya

œœ œœjœ

..œ

œ œ jœ .

16œ œ

œœ

F7(

b9)   F7

(Gtrs on upbeats)

œ œ œ œ œ j ‰Can't beat a band

wœ œ w

œ œ œ œ ˙

Œ

œ

17

Œ œ Œ œŒ œ ŒBbm7

œ œ œ œ œ œ œto life your spir its, hon

ww

j œ j ˙

18

. j ˙D

bm/E

bBm7

-

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

w

Œ œ œ œ œ œ3

3

Œ œœ œ œ œ œ3

3

19

œ œœ

œA b2

+Fl 

œ œ œ œ œ3

You look so hand some

˙ œœ- œ-

’ ’> > 

20

œœœ œ>  œ> 

F7F7(b9)

rall.

-

 — 2 —  #5 – How 'Bout a Dance (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:06 PM)

Page 50: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 50/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ œ J ‰How 'bout a dance?

j . ˙

Jœ œ

Jœ ˙

21

Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ

D b6 Dbmaj7

21 a tempo

f

 Rds,

Fdl 

(Tutti)

œ œ œ œ J ‰3

Let's m ake a start

j . ˙

Jœ œ

Jœ ˙

22

Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ

D bm6 D bm(maj7)

œ œ œ œ . JMu s ic like t his, can

j . ˙

Jœ œ

Jœ ˙

23

Œ œ Œ œœ Œ œœ ŒA b2

œ œ œ œ j ‰real ly throw ya

œœ œœ

J

œœ ..œœœ œ œœ œ

Jœ .

24

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F7sus   F7

- -

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ œ J ‰You'll lose the blues,

wJœœ

.

.œ˙

j œ j œ œ œ œ œ œ

25

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒD b6 D bmaj7

Fdl,

 Rds

œ œ œ œ œ œ œand you may lose your heart

˙ ˙Jœœ

.

.œ ˙

j . ˙

26

‰ j œ œ ˙œ Œ ˙

D bm6 Eb7( 5)

wœ œ j- .œ œ J œ

Jœœ œ œœ œ

Jœœ œ

J

27

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒA b

Fdl 

Clar 

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

˙ Œ ‰ jTo

œ œ j- .œ œ J .œœ œ œœ œ

Jœœ .

28

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

(+light Dr fill)

œ œ œ œ œ œ œ3 3

night is the night I've been

ww

Œ œ Œ œ˙

29 œœœ

œœBbm7   Bbm/Eb

29

œ œ œ œ Œwait ing for  

œ œ œ œ j .3

Œ œ œ œ Jœ .3

Œ œ œ œ j .3

w

30

Œ œ œ œ j .3

œ Œ œ ŒA bmaj7

,

+Fl 

- -

 — 3 —  #5 – How 'Bout a Dance (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:06 PM)

Page 51: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 51/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ œ œ3 3

Ev en the moon looks just

œ œ œ œ œ œ3 3

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ

œ œ6  6 

31

Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ

Bbm9   Eb7

˙ œ Œright

œ

œœ œœ

œ

œœœ

œœ

33

ww

32

Œ œ œ œ œ œ33

w

A b2(+Kbd 2)

œ œ œ œ œ œ œ3 3

I'm sure the crowd will make

 

œ œ œ œ œ œ œ3 3

33œ œ

œœ

F7   F7(b9)

(+Fdl, Clar, Kbd 2)

-

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ j ‰3

room on the floor  

œ œ œ ˙3

34 Π.

Bbm7

œ œ œ œ j ‰3

when they see you

. jœ

3

35 . ‰ ‰ J3

Bb9/D

(+Rd 1 – Clar)

œ œ œ œ œ3

look like you do... So,

œ> 

œ œ œ œ œ6 

˙ œ œ

36 ˙ œœ œœ

D b/Eb E b7(b9)

molto rall.

(Fdl)

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ œ J ‰how 'bout a dance?

œœ

3

J œ J ˙

.œj j

37   œœ

œœD b6 Dbmaj7

37 a tempo

Fdl, Rd 2 Clar (8vb)

 Rd 1 Clar 

œ œ œ œ œ J ‰Let's make a start

œœ

3

J œ J ˙

.œj j

38   œœ

œœD bm6 D bm(maj7)

œ œ œ œ . JMu sic like this, can

wJ œ J ˙

.œjœ

jœ .œ

39 œœ œ œAb2

-

 — 4 —  #5 – How 'Bout a Dance (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:06 PM)

Page 52: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 52/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ j ‰real ly throw ya

œ œ j .œ

J.

œœ œ œœ œJœ .

40

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F7

Fdl, Clars

œ œ œ œ œ J ‰You'll lose the blues,

˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ

j œ j ˙

41

Œ œ ‰ j œ œ œ œœ Œ œ Œ

D b6 D bmaj7

œ œ œ œ œ œ3

and you may lose your heart

˙ ˙

Œ œ ˙

42   ˙ ˙D bm6Eb7( 5)

-

 

?

bbbbbbbb

b b bb

b b bb

wœ œ-

Jœ- .-

œœ œ œœ œJœœ œ

J

43Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

A b

˙ Óœ- œ-

Jœ- .-

œœ œ œœ œJœœ .

44Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

rit.

œ œ œ œ œ J ‰You'll lose the blues,

w

w

45w

D b6

Fdl, Clar 2

(+Bs arco)

œ œ œ œU œ3

and you may lose your 

˙ œœU ŒU

˙ œU ŒU

46˙ œœ

UŒU

D bm6 Eb7+

(+Cym scrape)

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

wheart

œ

œ

œ

œ Jœœ

œ

œ

j

œœœ œ œœ œ

Jœœ œ

J

47

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

A b

47 a tempo

Fdl, Rd 1 – Fl,

 Rd 2 – Clar 

(+Bs pizz)

˙ Ó

œ

œ

œ

œ Jœœ

.

.œœœ œ œœ œ

Jœœ .

48

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

 

œ

œ

œ

œ Jœœ

.

.œœœ œ œœ œ

Jœœ .

49

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

rit.

 

U

..U

Œ..U

Œ

50

.U Œ.u œ

 v

 Segue Bs arco

 Bs pizz 

 — 5 —  #5 – How 'Bout a Dance (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:06 PM)

Page 53: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 53/225

 

?

bbbb

b b bb

bbbb

c

c

c

Œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

Œ œ œ œ œ œ œ

1

Œ œ œ œ œ œ œF

F

Fdl, Fl 8va

 Rd 2 – Clar 

(+Gtrs, Bs)

œ œ œ œ ˙

Jœ œ

Jœ ˙

2

Œ œ Œ œ

œ Œ œœ Œ

Db6 D bmaj7

fœ œ œ œ ˙

Jœ œ

Jœ ˙

3

Œ œ Œ œ

œ Œ œœ Œ

D bm6 D bm(maj7)

œ œ œ œ . j

Jœ œ

Jœ ˙

4

Œ œ Œ œ

œ Œœœ Œ

A b2

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ j..

œœ œ œœ œ

J

œ .

5

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F7sus F7

œ œ œ œ ˙

j œ j œ œ œ œ œ œ

6

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

D b6 D bmaj7

œ œ œ œ œ œJ ˙

j œ j ˙

7

‰ j œ œ ˙œ Œ Œ œ

D bm6 Eb7( 5)

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

.

.

.

.

. .œœœ J

œœ

.

œœ œ œœ œJœœ œ J

8

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

A b

8

P

Fl, Fdl, Clar 

œœ

œœ J

œœ

.

œœ œ œœ œJœœ œ J

9

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

A b

 Safety

œœ

œœ J

œœ

.

.œU

œœ œ œœ œJœœ .U

10

œœœ

˙UA b

rit.

 

(11/14/11—5:06 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 How 'Bout a Dance (Scene Change)(9/24/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

5a

Page 54: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 54/225

ã

 

?

b

b

  i   Œ Ó

œ œ œ œ œ œ3 3

1 w

Dm

F

 Dobro

(+Gtr 1, Bs)

F

(Cym scrape)

PLAY

 

U

œ œ œ ˙U3

2 wU

"sizzle" 

 i   Œ Ó

œ œ œ œ œ œ3 3

3 w

Dm

p

p

(Cym scrape)

 

U

œ œ œ ˙

U3

4 wU

"sizzle" 

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

Clyde Out Window(10/22/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chr i s t opher Deschene — Mus i c Ink — (919) 428-6721

5b

Page 55: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 55/225

 

ã

 

?

b

b

b

4

4

4

4

œ œ

Œ

Œ

Œ

(Fiddle)

œ œ œ œ . œ œ

 

w

1wP

(+Bs arco)

œ œ œ œ œ œ

 

w

2w

œ œ œ œ . œ œ

 

˙ ˙

3w

œ œ . ˙

Ó  

æ

w

4˙ ˙w

pmalletsCYM

 

ã

 

?

b

b

b

‰ j œ œ œ . œ œ

 i   Œ Ó

œ œ w

5

w

P

œ œ ˙

 

œ œ ˙

6

œ œ œ œ

‰ j œ œ . œ œ

 

˙ ˙˙

7

˙ ˙

 poco rit.

wU

  i Œ ÓU

wU

8

wU

 

TRIANGLE

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Buck & Blanche to the Chair (10/22/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chr i s t opher Deschene — Mus i c Ink — (919) 428-6721

5c

Page 56: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 56/225

&&

&

?

  CC

C

C

 

Œ œœ jœ .

1 wœ Œ œ Œ

E7 E6

(Cue) Remember when we saw Capone ridin' through

  town in a —white Model T Roadster!

P

Under dialogue {q = 112}

(+Bs)

 

. j ˙

2 wœ Œ œ Œ

E+ E

 

jœ w

w

3 wœ Œ œ Œ

P slow slide

Fiddle

 

w

w

4 wœ Œ œ Œ

&

&

&?

 

Œ œœ jœ .

5

wœ Œ œ ŒE7 E6

 

. j ˙

6

wœ Œ œ ŒE+ E

 

jœ w

w

7

wœ Œ œ Œ

 slow slide

 

w

w

8

wœ Œ œ Œ

&&

?

 

.

.

.

.

.

.œ œ œ œAin't no car too smart

Œ œœ jœ .

9  wœ Œ œ Œ

E  E7 E6

CLYDE:

Vamp (vocal last time)9

(+Gtrs)

Pcresc. through vamp

j

œ Jœ Œ

for me

. j œ œ œ

10  wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

œ œ œ œ œGot the whole thing fig

Œ œœ jœ .

11  wœ Œ œ ŒE   E7 E6f

j

œ j œŒ

ured out

. j œ œ œ

12  wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

-

PIANO-CONDUCTOR 

When I Drive(10/29/11)

 BONNIE & C  LYDE 

6

(11/14/11—5:07 PM)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

Page 57: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 57/225

&

&

?

  œ œ œ œTwo door, hard top,

Œ œœ jœ .

13  wœ Œ œ Œ

E E7 E6

j œ J œ ŒMod el T,

. j œ œ œ

14  wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

j œ j œ œlim ou sine, or  

Œ œœ jœ .

15  wœ Œ œ ŒE E7 E6

j œ j œ Œrun a bout

. j œ œ œ

16  wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

- - - --

&

&

&

?

  Œ œ œ œ œPut me be hind

w

Œ œ . j

17

wœ Œ œ ŒC 7( 5)

 Kbd 2 – Strs

œ œ œ œa wheel and

w

w

18

wœ Œ œ Œ

˙ . jstand well back  

w

˙ . j

19

wœ Œ œ ŒF 9

œ Œ œ œLike a

w

˙ œ œ

20

wœ Œ œ Œ

-

&

&

&

?

  ˙ . jcrack er jack  

w

˙ . j

21

wœ Œ œ ŒF m9

œ Œ œ œI'll get

w

˙ œ œ

22

wœ Œ œ Œ

˙ ˙your heart

 

˙ ˙

23

w. œA6/BA/B

˙ ˙ pum pin'

 

˙ ˙

24

w. œAmaj7/B A/B

- - -

&

&?

  œ œ œ œ œAin't no car that y ou

Œ œœ jœ .

25  w

œ

Œ

œ

ŒE E7 E6

BUCK:

25

(+Gtrs)

F

j œ J œ Œcan't drive

. j œ œ œ

26  w

œ

Œ

œ

ŒE+ E E( 4) E

œ œ œ œ œI would bet my life

Œ œœ jœ .

27  w

œ

Œ

œ

ŒE E7 E6

j œ j œ Œon that

. j œ œ œ

28  w

œ

Œ

œ

ŒE+ E E( 4) E

 — 2 —  #6 – When I Drive (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

Page 58: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 58/225

&

&

?

  œ œ œ œHot rod, road ster,

Œ œœ jœ .

29   wœ Œ œ ŒE E7 E6

j œ J œ Œ pick up truck 

. j œ œ œ

30   wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

j œ j œ œFor ty miles in

Œ œœ jœ .

31   wœ Œ œ ŒE E7 E6

j œ j œ Œnoth in' flat

. j œ œ œ

32   wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

- - -

&

&

&?

  Œ œ j œ jAin't noth in' bet

w

Œ œ . j

33

wœ Œ œ ŒC 7( 5)

CLYDE:

 Kbd 2 – Strs

œ œ œ œter than to

w

w

34

wœ Œ œ Œ

˙ . jdrive through town

w

˙ . j

35

wœ Œ œ ŒF 9

œ Œ œ œwith the

w

˙ œ œ

36

wœ Œ œ Œ

˙ . jthrot tle down

w

˙ . j

37

wœ Œ œ ŒF m9

- --

&

&&?

  œ œ œ œand watch the

w˙ œ œ

38

wœ Œ œ ŒF m9

BOTH:

˙ ˙old folk  

w˙ ˙

39

w. œA6/BA/B

˙ ˙ jum pin'

w˙ ˙

40

w. œAmaj7/B A/B

 

Œ

œ

œ

.

..œ

Œ œœ ‰ .œ> 

41

Œ œœ‰ .

.œ> 

B9sus4

(+Kbd 2)f

Fiddle, Saxes

Ó J .When Iœ

œ

˘ 

Œ Óœœ

fl 

Œ Ó

42

œœfl 

Œ ˙> 

CLYDE:

 

-

&&

&

?

  ˙

J

œ

Jdrive, when I drive,

Ó œ. ‰ j> Œ œ œ œ.

‰ J> 

À À À À

43

  œ.

E7

43

Fiddle

 Saxes

Gtrs – groove

œ Œ œ œI'm in

w

À À À À

44

  œ ˙ œ

œ œ œ œ œ œlove, I'm a live

Ó œ. ‰ j> Œ œ œ œ.

‰J> 

’ ’ ’

45

  œ .

C 7( 9)

œ œ ˙ Œ

ww

’ ’ ’ ’

46

  œ ˙ œ

-

 — 3 —  #6 – When I Drive (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

Page 59: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 59/225

&

&

&

?

  Œ œ œ œand I for  

w˙ ˙

’ ’ ’ ’

47˙ ˙

F m7 Go7

J œ J J ‰ œget a bout ev

. j^ Œ œ> 

.J.

Œ œ> 

.J Œ œ

48

. j Œ œ> 

A7E6/G A m7(b5)

œ œ J œ J'ry thing I hate

˙ ˙. Œ

˙ . j

49

˙ œ œ œA/B

œ Œ J .When I

œ. œ j .> œ

.

œ

. J.

’ ’ ’ ’

50

˙ œ œ

- - - -

&

&

&

?

  ˙ J œ Jdrive, when I drive

Ó œ. ‰ j> Œ œ œ œ.

‰ J> 

’ ’ ’ ’

51  œ .

E7

œ Œ œ œI can

w

’ ’ ’ ’

52  œ ˙ œ

œ œ œ œ œreach six ty five

Ó œ. ‰ j> Œ œ œ œ.

‰J> 

’ ’ ’

53   œ .C 7( 9)

œ œ ˙ Œ

ww

’ ’’’

54   œ ˙ œ

Œ œ œ œWon't pay the

ww

˙ ˙

55. œ

F m7

(Saxes)

(Fdl)

- -

&

&

&

?

  J œ J ˙law no mind,

œ œ ‰ j Œ œ> .J

Œ œ> 

.œ jœŒ œ

56

. j Œ œGo7

E/G  

Œ œ œ œThey'll al ways

ww

˙ ˙

57

. œ

J œ J ˙ be be hind

œ œ ‰ j Œ œ> .Jœ Œ œ

. j Œ œ> 

58

. j Œ œ

œ> 

A m7(b5) A/B

Œ œ œ œand man, that

œ œ œ ˙> w

w

59

w

w

fp

˙ ˙ just feels

ww

˙ ˙

60

˙

˙

˙

˙

- -

 — 4 —  #6 – When I Drive (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

Page 60: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 60/225

&

&

?

  œ .great

Œ œœ jœ .

61  wœ Œ œ Œ

E E7 E6

61

(+Fdl, Saxes, Kbd 2, Gtrs)

w

. j œ œ œ

62  wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

w

Œ œœ jœ .

63  wœ Œ œ ŒE E7 E6

˙ ‰ J œHey,

. j j .

64  wœ Œ œ ŒE+ E

BUCK:

 

&

&

&

?

  œ œ œ œlook, there's dan ger 

 

Ó œ.

Œ

’ ’ ’ ’

65 wœ .

A7

65

(Fdl, Kbd 2)

œ œ œ ˙up a head

‰ j œ œ œ œ œ œ. ‰ J

˙

’ ’ ’ ’

66 wœ .

 Alto, Tenor (8vb)

Œ œ œ œ œHere comes a curve

œ˘  Œ ÓÓ œ

’ ’ ’ ’

67

wœ .

E7

˙ Œ œWill

Œ œ˘  j>  ..

‰ J> 

˙

’ ’ ’ ’

68

wœ .

CLYDE:

- -

&

&

&

?

  œ œ j œ jyou stop tug gin' at

œ˘  Œ Ó

Ó œ. Œ

’ ’ ’ ’

69 œ ˙ œA7

œ œ œ ˙my sleeve

Ó œ œœ. ‰ J>  ˙

’ ’ ’ ’

70 œ ˙ œ

Œ œ œ œ œJust hold your nerve

œ˘  Œ Ófl  Œ ÓÛ Œ Ó

71  œœ> 

Œ ÓE7

w

 

Ó ˙> 

72

Ó ˙E7

Gtrs, Bs

-

 

 — 5 —  #6 – When I Drive (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

Page 61: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 61/225

&

&

&

?

  Œ œ œ œ œGive me a full

 

Ó œ

.

J> Œ œ . j

73

wœ Œ œ ŒC 7( 5)

œ œ œ œtank and an

Œ œ œ ‰ .> w

w

74

wœ Œ œ Œ

˙ . jo pen road

wÓ œ

.‰

J> ˙ . j

75

wœ Œ œ ŒF 9

œ Œ œ œand watch

œ Œœ œ

˙ œ œ

76

wœ Œ œ Œ

-

 

&

&

&

?

  ˙ . jme ex plode

w œ. ‰ J

˙ . j> 

77

wœ Œ œ ŒF

 m9

œ Œ œ œLook at

. Œw

˙ œ œ

78

wœ Œ œ Œ

˙ ˙me, I'm

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

79

w. œ

A6/BA/B

(Saxes)

˙ ˙dri vin'

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

80

w. œ

Amaj7/B A/B

 

œ œœ.

‰ ..œ> 

Œ œœ ‰ .œ> 

80a

Œ œœ‰ .

.œ> 

B9sus4

(+Fdl)

(+Kbd 2)

- -

&

&

&

?

  Ó œ œ œWhen I

œœ˘ 

Œ Ó

œœfl 

Œ Ó

80b

œœfl 

Œ ˙> 

(Drum fill)

˙ J œ Jdrive, when I drive,

Ó œ.

‰ j> 

Œ œ œ œ œ. ‰ J> 

’’ ’ ’

81  œ .E7

81

(Fdl, Kbd 2)

(Saxes)

œ Œ œ œI'm in

w

’ ’ ’ ’

82  œ ˙ œ

œ œ œ œ œ œlove, I'm a live

Ó œ.

‰ j> 

Œ œ œ œ œ. ‰ J> 

’ ’ ’

83   œ .C 7( 9)

œ œ ˙ Œ

w

’ ’’’

84   œ ˙ œ

-

 — 6 —  #6 – When I Drive (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

Page 62: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 62/225

&

&

&

?

  Œ œ œ œand I for  

w

˙ ˙’ ’ ’ ’

85˙ ˙

F m7 Go7

J œ J J ‰ œget a bout ev

. j^ Œ œ> 

. J.Œ œ

.J Œ œ

86

. j Œ œ> 

A7E6/G  A m7(b5)

œ œ œ œ œ'ry thing I hate

˙ ˙

˙ . j

87

˙ œ œ œA/B

œ Œ œ œ œWhen you

œ. œ j .> œ

.œ. J .> 

’ ’ ’ ’

88

˙ œ œ

BUCK:

- - - -

&

&

&

?

  ˙ J œ Jdrive, when you drive

Ó œ. ‰ j> Œ œ œ œ œ

.‰ J

’ ’ ’ ’

89  œ .

E7

œ Œ œ œLife is

w

’ ’ ’ ’

90  œ ˙ œ

œ œ œ œ œ œgreat when you drive

Ó œ. ‰ j> Œ œ œ œ œ

.‰ J

’ ’ ’

91   œ .C 7( 9)

œ œ ˙ Œ

w

’ ’ ’ ’

92   œ ˙ œ

&

&

&

?

  Œ œ œ œWe are the

ww

˙ ˙

93. œ

F m7

BOTH:

 sub.P cresc.

J œ J ˙her oes who

œ œ ‰ j Œ œ> .J

Œ œ> 

.œ jœŒ œ

94

. j Œ œGo7 E/G  

(Saxes)

(Fdl, Kbd 2)

Œ œ œ œthe peo ple

ww

˙ ˙

95

. œ

J ˙look up to,

œ œ ‰ j Œ œ> .Jœ Œ œ

. j Œ œ> 

96

. j Œ œ

œ> 

A m7(b5) A/Bf

- -

 — 7 —  #6 – When I Drive (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

Page 63: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 63/225

&

&

&?

  Œ œ œ œand broth er  

œ œ œ ˙> w

w

97

wwA/B

fp

˙ ˙that feels

ww

˙ ˙

98

˙ ˙

œ .great

Œ œ-

œ. ‰ J

 v

‰ J-

œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

’ ’ ’ ’

99

œœ œœ œœ œœ

A/B

(Fdl)

(Saxes)

œ Œ œ œI can

w> æœ. œ

.œ œ

.

’ ’ ’ ’

100

œœ œœ œœ œœ

CLYDE:

-

&

&

&

&

?

  ˙ Ófloat

Ó J œ JI can float

w> æŒ œ-

œ.‰ .

Œ œœ œœ œ œ

101   wœ Œ œ ŒE E7 E6

BUCK:

101

+Kbd 2

Œ œ œ œ œI can

 

æœ> 

œ œ œ œ œ œ7 

œ œ. ‰ J

 v

‰ J œ.œ œ œ œ œ œ

102   wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

˙ Ófly

Œ œ œ J .I can

w> æŒ œ-

œ.

‰ .> 

Œ œœ œœ œ œ

103 wœ Œ œ ŒE E7 E6

Ó J œ JThis is how

œ Œ Ófly

æ œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

œ œ.‰ J

 v

‰J œ.

œ œ œ œ œ œ

104   wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

&

&

&

&

?

  ˙ Ó

Ó J œ JThis is how

wŒ œ-

œ.

‰ .> 

Œ œœ œœ œ œ

105  w

œŒ

œŒ

E E7 E6

Œ œ œ œ œI wan na liveœ œ œ œ œI wan na live

˙ œ> 

œ œ œ œ œ6 

œ œ.‰ J

 v

‰J œ.

œ œ œ œ œ œ

106  w

œ

Œ

œ

ŒE+ E E( 4) E

œ œ œ œ œI wan na dieœ œ œ œ œI wan na die

˙ ˙Œ œ œ œ- œ œ

˙ ˙

107˙

˙

˙

˙

F m7   E/G   sub.P cresc.

 

Ó œ œI'm in

˙ œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

œ-

œ. ‰ J

 v

‰ J œ.

˙ ˙

108

˙ ˙A A/B

- -

- -

 — 8 —  #6 – When I Drive (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

Page 64: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 64/225

&

&

&

&

?

  Ó J œ JI'm in love

wlove

wŒ œ-œ.‰ .

Œ œœ jœ .

109  wœ Œ œ Œ

E E7 E6f

˙ Ó

Ó œ œ œI'm a live

æ œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

œ œ.‰ J v

‰ J œ.

. j œ œ œ

110  wœ Œ œ ŒE+ E E( 4) E

Ó œ œ œI'm a live

w

w> 

Œ œ-œ.‰ .

Œ œœ jœ .

111 wœ Œ œ ŒE E7 E6

˙ J œ JWhen I drive...

Ó J œ jWhen I drive...

˙ œ> 

œ œ œ œ œ6 

œ œ.‰ J v

‰J œ.

. j œ œ œ

112  wœ Œ œ ŒE+ E E( 4)E

-

-

&

&

&

&?

  w

˙ ˙

œ˘  Œ ˙

˙ ˙

113˙ ˙

F m7 E/G  sub.P cresc.

w

˙ ˙

˙ œ œ œ œ œ œ œ7 

˙ œ œ œ œ œ œ6 

˙ ˙

114

˙ ˙A A o

(Saxes)

rit.

w

w

wU

w

U

æ

115

wwUæA/B

wU

wU

œ.

.Uæ

œœ

116   œœ..˙

D 7 E7

Dictated

 

œœ> 

Œ Ó

Û>  Œ Ó

117 œœ> 

Œ ÓGtrs

 

 — 9 —  #6 – When I Drive (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:07 PM)

Page 65: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 65/225

&

?

&?

  c

c

cc

˙ ˙Hmm

w

˙ ˙

1

G D

Hymn— (Choir on stage)

(For rehearsal only)

(Bari tacet til m.5)

(Cue) BLANCHE: My advice to you is to

stay far away from that man. (GO)

˙ ˙

w

˙ ˙

2

w ˙D7 G

,

,

œ œ . jHmm

œ œ œ œ

œ œ ˙

œ œ . jœ œ œ

3

˙ ˙C Ds u s 4 D

˙ ˙

˙ ˙

w ˙

4

˙ ˙C/G G

,

,

&&

?

&

?

 

˙ ˙Hmm

w ˙

˙ ˙

5

G D

5

 

˙ ˙

w ˙

˙ ˙

6

w ˙D7 G

,

,

 

œ œ . jHmm

œ œ œ œ

œ œ ˙˙ ˙

œ œ . jœ œ œ

7

˙ ˙C Ds u s 4 D

Ó ŒU ‰ jGod's

˙ uU

˙ Uwwu

wU u

8

˙ ˙U

wu

C/G G

PREACHER:

,

,

rit.

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:51 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

God's Arms Are Always Open(11/4/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

7

Page 66: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 66/225

&

&

&

?

 œ œ œ œ

arms are al ways

wHmm

œ Œ ˙

9

œ œ œ ˙G2

9

PLAY

p

{q = 112}

S

A

T

+Acoustic Bs

(+Kbd 2 – Chapel Organ)

œ œ œ ‰ jo pen He'll

w

w

10

Œ œ œ œ œwD

œ œ œ œnot turn you a

w

œ Œ ˙

11

œ œ œ ˙G2

˙ Óway

˙ ˙

˙ ˙

12

Œ œ œ ˙w

Dsus4 D

,- - -

&

&

&

?

 Œ

œ œ œ œœ œHe is there to lead the

˙ ˙Hmm

˙ ˙

13

˙ ˙C2 D

œ œ ˙way for you

˙ œ œ.

˙ œ œ˙

14

˙ œ œB7 Em7 G7/D

,,

œ œ .j

through each night and

˙ ˙

˙ ˙

15

˙ ˙C A7

˙ Œ ‰ jday God's

˙ ˙

w

16

˙ ˙w

Dsus4 D

,

&

&

ã

&

?

 œ œ œ œ

arms are al ways

wHmm

 > i Œ Ó

œ Œ ˙

17

œ œ œ ˙G2

scrape

p

œ œ œ ‰ jo pen Your  

w

 

œ . œ ˙

18

Œ ‰ j œ œD

œ œ œ œvoice is al ways

w

 

˙ œœ œ

19

Œ ‰ j ˙G Gsus G

˙ Óheard

˙ ˙

 

œ œ œ œ . œ œ3

20 œ œ

Dsus4 D

,- - -

 — 2 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 67: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 67/225

&

&

ã

&

?

  Œ œ œ œ œ œ œE ven though your prayers are

˙˙

Hmm

Ó  æ

œ œ œ œ œ œ

21

‰ j œ ‰ j œ˙ ˙C2 D/F 

pmallets

œ œ œ œ œsi lent pra yers,

˙ œ œ.

 > i Œ Ó

œ œ œ œ ˙ œ

22

‰ j œ œ œœ œ

BD  B7

D  Em7 G7

,

,

P

œ œ . jhe hears ev 'ry

˙œ œ˙

 

. j>  œ œ˙

23

‰ j œ ˙C   Dsus4

˙ Óword

˙ ˙ 

. j ˙œ œ ˙

24

˙ ˙C/G   G2

- - - -

&

&

?

ã

&

?

  œ œ . j No one needs to

w No

w

 

. œ

25

w. J ˙D

25

(Bari enter)

p

(+Bs pizz)

œ œ œ Œfeel a lone

wFeel

w

 

. œ

26

w. J ˙G/D

œ œ . jTurn to him and

wTurn

ww

 

. œ

27

w. J . J

D7

,

,

œ œ ˙when you do,

œ œ ˙When you do

œ œ ˙

œ œ ˙œ ˙

Ó  

æœ œ ˙

28

œ œ ˙œ œ œ œ œ œ3

G D7/G G7

p

mallets

-

 — 3 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 68: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 68/225

&

&

&

?

  Œ œ œ œ œhis light will

œ œ œ œ>  ŒHmm His light

œ œ œ œ> 

Œ æ  

. Œ

œ œ œ œ œ

29

.

j

œ ..œjœ

C D/F 

f

œ œ œ Œ Œshine

Ó ‰ j œ œHis light will

Ó ‰ J œ œ 

œ œ œ œ œ œ œ

30

.

j

œœœ

œœ

BD  B7

D  EmEmD

G7D

‰ j œ œ œ œand peace will come to

˙ ˙shine

w ˙ 

œ œ ˙

31

œ œ œ œ˙

3

˙ Ó

C A9

˙ Œ ‰ jyou God's

˙ ˙Ooo

w

œ œ œ ˙

32

˙ ˙. J ˙

Dsus4 D

,

,

&

&

?

&

?

 œ œ œ œ

arms are al ways

wHmm

w

œ œ œœ œ

33

Œ ‰ j ˙˙ ÓG Gsus G

33 

(+Bs, Drs, Kbd 2)

œ œ œ ‰ jo pen and

ww

. œ>  œ> 

œœ> 

œ

34

. œ>  œ

>  .>  j. œ

œ> 

˙> 

D  D7/F 

œ œ œ œev 'ry one's his

ww

œ œ œœ œ

35

Œ ‰ j ˙˙ ÓG   Gsus G 

˙ Ófriend

˙ ˙w

œ œ œ œ œ œ œœ œ Œ

36

˙ ˙. J ˙Dsus4 D

,

,

- - - -

&

&?

&

?

  Œ œ œ œ œ œ œWhen you find him all your  

˙ ˙Hmm

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ

37

‰ j œ ‰ j œ

˙ ˙

C D/F 

œ œ œ œ œdark est fears

˙ œ œœ .˙ œ œ

œ œ œ œ ˙ œ

38

‰ j œ œ œœ œ

B/D   B7/D  Em7   G7

,

,,

œ œ . jwill come to an

˙ œ œ˙˙ ˙

. j>  œ œ˙

39

‰ j œ ˙

˙

C   Dsus4 D

-

 — 4 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 69: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 69/225

&

&

?

&

?

  C

C

C

C

C

˙ Óend

˙ ˙

˙ ˙

. j ˙œ œ ˙

40

˙˙

C/G   G

,

,

œ œ . jFears come to an

œ œ œ œFears come to an

œ œ œ œ

œ œ œ œœ ˙

41 œœœœ ˙

C C/E Dsus4 D

wUend

wU

end

˙ ˙

u˙ ˙U

wu

wU˙ ˙U

42

˙˙

U

w

C/G  G

 

&

&

&?

  C

C

C

C

œ œ œ œ œ œRun to His arms if you

Œ j œ œ ˙

Ó œ> 

Œ

43

œœŒ œœ

Œ‰

Jœ> 

G7

Funky blues43 Half-time groove

f

 soulfully

 smear 

(+Elec Gtrs,

 Elec Bs, Drs)

 Rd 1 –Alto, Rd 2 – Tenor 8vb

 Kbd 2 B-3

(Bs)

œ œ œ œseek sal va tion

. j^œ> 

œ œ Œw

Œ ‰ Jœ> 

Ó

44

‰j> 

Œœ> 

œœ

œœ> 

œœ> 

œ œ œ œ œWash your sins a way

 w

Ó œ> 

‰ j

45

Œ œ> œœ ‰

Jœ> 

‰ jœ

C7

˙ Ó

‰ j œ œ œ œ ‰ j^w

‰ j œ j .

46

Œ ‰ j>  ˙J> 

œ œœ

- - -

 

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œThis is the time for some

Œ œ œ ˙

Ó œ>  Œ

47

œ

œ

Œ œœ> 

Œ‰

J

œ> 

G7

 smear 

œ œ œ œ ju bi la tion

˙ œ œ Œw

Œ ‰Jœ>  Ó

48

‰j> 

Œ

œ>  œ

œ

œ

œ> 

œœ> 

œ œ œ œ œCome t o Him to day

 

˙ .J

œ Œ œ ‰ j

49

œœ Œ œ Œ‰ J

œD7

J . Ó

Œ œ˘  œ œ œ. œ œw

Œj œ œ œ œœ œ œ œ

50

œœ Œ Œ œœJ

- - - -

 

 — 5 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 70: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 70/225

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œGod does n't speak of re

Œ j œ œ œ œ œ.

w

Ó œ>  Œ

51

œœŒ œœ

Œ‰

Jœ> 

G7

œ œ œ œtri bu tion

Œ ‰ j>  Ów

Œ ‰Jœ>  Ó

52

‰j> 

Œœ> 

œœ

œœ> 

œœ> 

œ œ œ œ œ œEv 'ry one's soul is saved

 w

Ó œ>  œ œ

53

Œ œ Œœ> 

‰J

œ> 

ŒC7

˙ Ó

‰ j œ œ. ‰ j>  Œw

œ œ œ j ..œ

54

Ó œ Œ.˙

œœ> 

‰ J> 

œ

- - - - - -

&

&

&

?

  ‰ j œœ

œ œ œ œHe will for give e ven those

˙ ˙

˙ ˙œ œ œ

55 ..œ jœ ..œjœ

Am7 G/B

 Kbd 2, Saxes

œ œ œ J œ jwho've mis be haved

. jœ> 

˙˙

. jœ ˙˙œ œ ˙

56 ..œjœ ˙

CDsus4

w

‰ j œ œ.

œ œ.

œ-

œ^

w

œ œ œ œ œ œ

57 ˙ ˙. J ˙

C/G

 Saxes (unis)

j ‰ Œ Ó

Ó Œ œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

w

‰ jœ œœ œœ œœ œœ

œœœœ

58 w. œ> 

G

fFdl 

- - - -

&

&

&

&

?

  ‰ J œ œ œ œ œUn do the chains that you've

 

wŒ œfl 

œfl 

œ œ> 

’ ’ ’> 

59

œœŒ œœ

Œ‰

Jœ> 

G7

59

(Bs)

(Fdl)

 Saxes (+8va)

œ œ œ œtied a round you

 

w. J

Ó

’ ’ ’ ’

60

‰j> 

Œœ> 

œœ

œœ> 

œœ> 

œ œ œ œ œYour hands hold the key

 

’ ’ ’ ’

61

Œ œ> œœ ‰

Jœ> 

‰ jœ

C7

˙ Ó

œ œ œ œ œYour hands hold the key

. œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

‰ J.œ.

œ.

œ-

œ.

‰ J v

’ ’ ’ ’

62

Œ ‰ j>  ˙J> 

œ œœ

- -

 — 6 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 71: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 71/225

&

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œYou're go nna feel things that

 

wŒ œ œ> 

˙

’ ’ ’ ’

63

œœŒ œœ

Œ‰

Jœ> 

G7

œ œ œ œwill a stound you

 

wœ œ.œ. œ œ œ

’ ’ ’ ’

64

Ó Œ œœ œœœ œœ

œ œ œ œ œSoon you will be free

 

w

’ ’ ’ ’

65

œœ Œ œ Œ‰ J

œD7

J . Ó

œ œ œ œ œ œSoon you will be free

˙ œ œ œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

‰ J.œ.

œ.

œ œ.

‰ J v

œ œ œ œ œ œ

66

œœ Œ Œ œœJ

- -

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œBe proud to join his con

wŒ œ œ

œ œ œ> 

’ ’ ’ ’

67 œœ Œ œœ

Œ‰J

œ> 

G7

(Saxes)

(Fdl)

œ œ œ œgre ga tion

w. J

Ó

’ ’ ’ ’

68 ‰j> 

Œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

œ œ œ œ œ œTake a w alk in the sun

w

’ ’ ’ ’

69 Œœ

Œœ> 

‰J

œ>  Œ

C9

˙ Ó

w‰ J œ œ

.‰ .

’ ’ ’ ’

70 Ó œ Œ.˙ œœ> 

‰ J> 

œ

- - -

&

&

&

&

?

  ‰ j œ œ œ œ œYou're wel come here, there is

˙> 

˙Ah

˙ ˙

˙ ˙œ œ œ

71

.

j

œ

.

j

œ

Am7 G/B

fp

fp

fp

 Saxes. Kbd 2

œ œ œ j .room for ev 'ry...

. j œ Œ

. jœ ˙˙

. jœ ˙˙œ œ ˙

72

.

j

œ

˙

˙

C   Dsus4

f

‰ J œ œ œ œ œYou're wel come here, there is

˙> 

˙Ah

˙ ˙

˙ ˙œ œ œ

73

.

j

œ

.

j

œ

Am7 G/B

fp

fp

fp

œ œ j .room for ev 'ry...

.J

œ Œ

. jœ ˙

. jœ ˙˙œ œ ˙

74

.

j

œ

˙

˙

j œ œ

œ

C Dsus4

f

- - - -

 — 7 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 72: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 72/225

&

&

&

?

  ‰ J œ œ œ œ œ

You're wel come here, there is

˙ ˙

˙ ˙

75

˙ ˙Am7 G/B

rit.

(Saxes)

œ œ œ œroom for ev 'ry

˙ ˙

˙ ˙

76

˙ ˙C C/D

œ œ .one

’ ’ ’U

wU wU

77 wU

wU

G13

G13

ad lib solo

 Rd 1 – Alto solo

w

 

w w> 

78 w w

(Dr fill)

 

- - -

&

&

?

 

Œ j œ> 

j .> 

79

œœ

Œ

œ

ŒG7

79 Double-time gospel

(+Saxes, Kbd 2, Gtrs)

 

j .> 

j> 

œ œ> 

80

œœ

Œ

œ

Œ

 

Œ j œ> 

j .> 

81

œœ

Œ

œ

Œ

Ó œ œGod's

œ>  œ>  Ó

82

 œ> 

œ> 

˙

C/D

(+Fdl)

&

&

?

&

?

  ˙ Óarms

Ó . jGod's arms

Ó . J

Œ œ . j

83

œœŒ œ Œ

G7 C

83

(+Gtrs, Bs, Drs)

Œ ˙ œal ways

œ Œ Ó

œ Œ Ó

Œ œ Œ œ

84

œœŒ œ Œ

G7 C

œ ˙ Œo pen

Ó œ œAl ways

Ó œ œ

Œ œ œ œ

85

œœŒ œ Œ

G7 C

Ó J œ JYou go tta

œ œ Óo pen

œ œ Ó

œ œ Œ œ

86

œœŒ œ Œ

G7 C

- - -

- -

 — 8 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 73: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 73/225

Page 74: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 74/225

&

&

?

&

&

?

  . J ˙arms

Ó œ œ œRun to him

Ó œ œ œ

w

Œ œ . j

95 œœ Œ œ ŒG7

Œ œ œ œ œThey hold the key

 

w

Œ œ Œ œ

96 œœ Œ œ Œ

˙ Ó

Œ œ œ œ œHe holds the key

Œ œ œ œ œ

w

Œ œ . j

97 œœ Œ œ Œ

œ œ œ œ œ No more re tri bu

 

w. œ.

œ œ ‰ J> 

Œ œ Œ œ

98 œœ Œ œœ> 

œœ> 

C  7

Tenor, Alto 8va

- - -

 

&

&

?&

&

?

  œ œ ˙ Œtion

Ó . jGod's arms

Ó . jÓ . J. œ œ. J.

œ œ . j

99 œœ Œ œ Œ

D7

Ó ˙ No

œ Œ Ó

œ Œ ÓŒ Ów

Œ œ Œ œ

100 œ Œ œ Œ

| Ó No

Ó . jGod's arms

Ó . j. J. œ œ

.Ó . J.Œ œ . j

101 œ Œ œ Œ

C7

 

œ Œ Ó

œ Œ Ó 

102

 

-

&

?

 œ.

‰ Jœ.

Ó

103

œ. ‰ J ÓC9

103

(+Fdl pizz, Kbd 2, HH)

 

104

 

œ.‰ J

œ.Ó

105

œ. ‰ J Ó

 

106

 

œ.‰ J

œ.Ó

107

œ.‰ J

œÓ

G13

 

108

 

œ.‰ J

œ.Ó

109

œ.‰ J

œÓ

 

110

 

 — 10 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 75: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 75/225

Page 76: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 76/225

&

&

?

&

&

?

  œ ˙ Œrun

Ó œ œ œRun to him

Ó œ œ œ

Œ œ œ œ œ> 

Œ œ . j

151 œœ Œ œ ŒG7 C/D

Œ œ J œ jHe'll set you free

 

w

Œ œ Œ œ

152 œœ Œ œ ŒG7 C/D

˙ Ó

Œ œ œ œHe'll set you

Œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ œ œ œ

153 œœ Œ œ ŒG C/D

&

?

&

?

 

.

.

.

.

.

.

.

.

œ Œ Ófreeœ Œ Óœ.

‰ Jœ.

Ó

154

œ. ‰ J ÓC9

154

(+Fdl pizz, Kbd 2, HH)

 

155

 

œ.

‰ Jœ.

Ó

156

œ. ‰ J Ó

 

157

 

(to: )

 

œ.

‰j.

Ӝ.

‰ J.Ó

166

 

G9

 Safety

 

167

 

&

&

&

?

  bbb b

bb b b

bbb b

bbb b

 

U

 

U

wUæ

168

œ œ œ wU

CLYDE: Have you got a giftcard?

Fdl arco

(+Kbd 2, Glock)

 

œœb>  œœ

>  œœ- œœ. ‰Jœœ.

œ>  œJœ œ

169

œœ> 

œœjœ œœ

D b/Eb

a tempo

f

Fdl, Saxes

(+Gtrs, Bs, Drs, Kbd 2 – Organ)

CLYDE: I can't wait to rip this off you (GO)

Ó ˙God's

Ó œœ> 

œœœœ

œœœœ

œœœœ

Ó ˙> 

170

Ó ˙> 

D b/Eb(Kbd 2 gliss)

 — 12 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 77: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 77/225

&

&

?

&

&

?

bbbb

bbbb

bbbb

b bb b

bbbb

bbbb

˙Ó

arms

Ó . jGod's arms

Ó . J

ww

Œ œ . j

171

œœŒ œ Œ

A b7

171

Fdl, Kbd 2

 Alto, Tenor 8vb

Œ œ œ œ

are al ways

œ Œ Ó

œ Œ Ó

ww

Œ œ Œ œ

172

œœŒ œ Œ

(CUMIE and 

 HENRY riff)

œ Û Óo pen

Ó œ œAl ways

Ó œ œ

ww

Œ œ œ œ

173

œœŒ œ Œ

Ó J œ JYou go tta

œ œ Óo pen

œ œ Ó

wœ Œ œ œ œ œ

œ œ Œ œ

174

œœŒ œ Œ

D b/E bA b7

- -

- -

-

 

&

&

?

&

&

?

bbbb

bbbb

bbbb

b bb b

bbbb

bbbb

œ ˙ Œrun

Ó œ œ œRun to him

Ó œ œ œ

w

Œ œ . j

175

œœŒ œ Œ

A b7 D b/E b

Œ œ J œ jHe'll set you free

 

w

Œ œ Œ œ

176

œœŒ œ Œ

A b7 D b/E b

˙ Ó

Œ œ œ œHe'll set you

Œ œ œ œ

w

Œ œ œ œ

177

œœŒ œ Œ

A b D b/E b

 

œ Œ Ófree

œ Œ Ó

w

J‰ œ

.

œ

.œ œ

.œ œ Œ œ

178

œœŒ œœ

œœ

A b7

 — 13 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 78: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 78/225

&

&

?

&

&

?

bbbb

bbbb

bbbb

b bb b

bbbb

bbbb

Œ œ œ œGod's arms are

Ó . jGod's arms

Ó . jJ

wÓ .

œ œ . j

179

œœ Œœ

ŒD b7

œ œ œ J .al ways o pen

œ Œ Ó

œ Œ Ó

w

Œ œ Œ œ

180 œŒ

œŒ

 

Ó œ œAl ways

Ó œ œÓ œ œ

w

Œ œ œ œ

181 œŒ

œŒ

Ó J œ JGet you through

œ œ Óo pen

œ œ Óœ Ó

wœ.

œ.œ œ

œ œ Œ œ

182 œŒ

œŒ

(Tenor 8vb)

- -

- -

 

&

&

?

&

&

?

bbbb

bbbb

bbbb

b bb b

bbbb

bbbb

J . Óthis

Ó œ œ œRun to him

Ó œ œ œ

w

Œ œ . j

183

œœŒ œ Œ

A b7

Ó œ œ

day by

 

w

Œ œ Œ œ

184

œœŒ œ Œ

œ Œ Óday

Œ œ œ œ œHe holds the key

Œ œ œ œ œ

w

Œ œ . j

185

œœŒ œ Œ

Ó J .

Come on

 

w

Œ

œ

.

œ

.

œ œ> 

Œ œ Œ œ

186

œœŒ œœ

œœ> 

 

 — 14 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 79: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 79/225

&

&

?

&

&

?

bbbb

bbbb

bbbb

b bb b

bbbb

bbbb

œ œ Óchil dren

Ó . jGod's arms

Ó . jJ..˙ œœ œœ

Ó ..œ J

œœ.

œ œ . j

187

œœ Œ œ ŒE b7

(Fdl, Kbd 2)

(Saxes)

Ó J .

Come on

œ Œ Ó

œ Œ Ó

ww 

Œ œ Œ œ

188 œ Œ œ Œ

œ œ Óchil dren

Ó . jGod's arms

Ó . j. J..˙ œœ œœ

.

Ó ..œ Jœœ.

Œ œ . j

189 œ Œ œ ŒD b7

 

œ Œ Ó

œ Œ Ó

 

190

 

- -

&

&

?

bbbb

bbbb

bbbb

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

 

191  œ ‰ j Ó

 Safety

SHERIFF: Step away from the weapon.

P+Bs, Drs

 

192

 

193 œ ‰ j Ó

 Safety

SHERIFF: Cuff him (GO)

œ>  œ>  œ>  œ> 

œ>  œ>  œ>  œ> 

194 œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

f

Fdl, Saxes, Kbd 2

&

?

&

&

?

bbbb

bbbb

b bb b

bbbb

bbbb

œ œ œ œGod's a rms al ways

œ œ œ œGod's a rms al ways

˙ ˙

Œ œ Œ œ

195

œ

œ

Œ œ ŒA b D b/Eb

195

(Kbd 2)

. j Œ œ> 

o pen God's. J Œ œ> 

o pen God's

.Jœ Œ œ

. j Œ œ> 

196

.

j Œ œ

œ> 

A b7 D b/E b A b

œ œ œ œarms al ways

œ œ œ œarms al ways

˙ ˙

œ œ Œ œ

197

œ

œ

Œ œ ŒD b/Eb

. j Óo pen. J Óo pen

. j Ó‰ J ‰ J œ œ

. j Œ œ

198

.

j Œ œ

œ

A b7 D b/E b

Tenor, Alto 8va

- - - -

- - - -

 — 15 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 80: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 80/225

&

?

&

&

?

bbbb

bbbbb bb b

bbbb

bbbb

œ œ œ œGod's arms al ways

œ œ œ œ

God's arms al ways

˙ ˙fl 

Œ

Œ œ Œ œ

199

œœŒ œ Œ

A b D b/Eb

. j Œ œ> 

o pen God's

. JŒ

œ> 

o pen God's

.Jœ Œ œ

. j Œ œ

200

..œj Œ œœ

A b7 D b/E b A b

œ œ œ œarms al ways

œ œ œ œ

arms al ways

˙ ˙

œ œ Œ œ

201

œœŒ œ Œ

D b/E b

. j Óo pen

. JÓo pen

. j Ó‰ J œ œ œ œ œ œ

. j Œ œ

202

..œj Œ œœ

A b7 D b/E b

(Kbd 2)

- - - -

- - - -

 

&

?

&

&?

bbbb

bbbb

b bb b

bbbb

bbbb

Œ œ j .Yeah yeah

Œ œ j .J .

Œ œ>  j .> œ> 

Œ Ó

Œ œj

.

203

wœœ Œ œ ŒA b D b/E b

203

Fdl 

(Saxes, +8va)

 Kbd 2

. j œ œyeah yeah yeah

. j œ œJ œ œ

.>  j>  œ œ 

.j

œ œ

204

wœœ Œ œ œ.

A b7 D b/A b A b

Œ œ j .Yeah yeah

Œ œ j .J .

Œ œ>  j .>  

Œ œj

.

205

wœœ Œ œ ŒA b D b/E b

. j œ œyeah yeah yeah

. j œ œJ œ œ

.>  j>  œ œÓ œ

œ œ œ œ œ œ7 

.j

œ œ

206

wœœ Œ œ œ.

A b7 D b/A b A b

 

 — 16 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 81: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 81/225

&

?

&

&

?

bbbb

bbbbb bb b

bbbb

bbbb

Œ œ J.

Yeah yeah

Œ

œ j .

Œœ

J .Œ œ>    j .> w

Œ œ j .

207

wœœ Œ œ Œ

A b B bm/Eb

.J œ œ

yeah yeah yeah

. j œ œ

Jœ œ

.>    j>  œ œw

. j œ œ.

208

wœœ Œ œ œ.

B/A b B bm/Eb A b

Œ œ J.

Yeah yeah

Œ

œ j .

Œœ

J .Œ œ>    j .> . Œ

Œ œ j .

209

wœœ Œ œ Œ

A b Bbm/E b

.J œ œ

yeah yeah yeah

. j œ œ

Jœ œ

.>    j>  œ œœ.

œ œ.

‰ Jœ œ

.

œ œ>  œ>  œ œ> 

œ> 

210

. Œ..œ J

œ œœ> 

B/A b Bbm/E b A b

&

&

?

&

?

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

 

U

 

U

 

U

 

U

211

 

U

w

U

Ah

wUAh

wU

wU

212

wUD b9fp

 

(+Tutti)

wU

men!

wUmen!

wwU

wU

wu wu

213 wU

wUA b7 ( 6 )

ƒ

(Rd 2 Tenor – wide vibr)

 

œ> 

Œ Ó

214

œœ> 

Œ Ó

Ï

 

-

-

 — 17 —  #7 – God's Arms Are Always Open (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 82: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 82/225

&

?

 

44

4

4

 

i Œ Œ

j œ œ œ.

1

.E/D

CLYDE: Bonnie!

p

Freely

(+Reed 1 – Flute)

 

Cym scrape

 

U

 

U

..U

2

.UD

 

j œ œ œ

3 .

E/D

(+Reed 2 – Clar)

 

U

 

U

.U

4 .

UD

&

ã

&

?

  U

  i Œ ŒU

j .U

5

.UA2/C  

pTriangle

 

œ ˙˙ œ œ

6

.&

 

U

  i Œ ŒU

.Ug

7

.UDmaj9

p

Cym scrape

 

U

  &

œ œ ˙

U

.

8

Œ ˙U.?

Bm7

&

&

&

?

 

œ œ .

œ œ ˙ œ œ

9

.A

Tempo—Country Waltz - 1/2 Time Feel

BONNIE: We are gonna start clean.9

(+Bs pizz.)

P

Clar 

 

˙ œ œ

˙ œ œJ

10

˙ œ œD/A

 

.

. j œ œ.

11

.A

Œ Œ ‰ jI

.

œ> 

œ œ œ

12

.

TED:

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

8 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

You Can Do Better Than Him(11/9/11)

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

Page 83: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 83/225

&

&

&

?

  œ j œ jgive you fair warn

 

.‡

13

.E/D

13

j . ‰ jing He's

 

.‡

14

˙ œ œ

(+Tri)

œ œ œ œno bed of ros

 

˙ œ œ

15

.

j . œes, sweet

 

..˙

16

.

œ œ ˙Bon nie

Œ ‰ jœ œ œ

. jœ œ œ

17

.A2

(+Tri) p

Fiddle

˙ Œ

˙ œ œ

˙ œ œ

18

. j œAsus4

- - -

&

&

&

?

 

.

. j œ œ.

19

.A2

Œ Œ ‰ jI

.

œ> 

œ œ œ

20

.Asus4 A2

œ œ œ œcan't see him find

 

.‡

21

.E/D

œ œ œ œin ' the time

 

.‡

22

˙ œ œ

(+Cym scrape)

. j œto raise

 

˙ œ œ

23

.

œ œ œchil dren... hell

 

.œ ˙

24

.

- -

&

&

&

?

  .no

.J . œ

. j œ œ

25

.A2(no3)

(+Clar)

Fiddle

œ Œ ‰ jHe's

.œ ˙

. ˙

26

œ ˙Asus4

œ œ œ œwild and he's

 

.

27

˙ œ œBm

(+Drs lite 1/2 time)

œ œ œ ‰ jreck less Ain't

j

...‡

28

.

p

œ œ œ œnoth in' but

..

œ œ ˙

29

.Bm(maj7)

œ œ œ œtrou ble... you're

..

.

30 .

Bm7

- - -

 — 2 —  #8 – You Can Do Better Than Him (11/9/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 84: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 84/225

&

&

&

?

 œ œ ˙

 bet ter 

Œ Œ œ j3

˙j œ

3

œ

31

. j œj3

.E7sus4

Fdl, Clar 

œ Œ œwith

.

.

32

.

.

œ œ ˙out him

.

˙ œ

33

. j œ j3

.D/E

œ Œ ‰ jYou

.œ œ œ

œ œ œ

34

.œ œ œE7

(Clar)

œ œ œ œthink hard, sweet

 

..

35

Œ Œ ‰ j.

Bm

œ œ œ ‰ jBon nie, and

Œ Œ œ j3

...

36

.

.

(Fdl)

- - -

&

&

&

?

  œ œ œthen you should

.

œ ˙

37 ˙ œ œBm(maj7)

œ Œ œ œthink once a

.

.

38

˙ œ

Bm7

.gain

‰ J ‰ J ‰j

˙ œ œ œ3

œ

39

. j œ.Bm7/E

J ‰ œ œWe both

J ‰ œ œ

œ œ> 

œ> 

40

œ œœ> 

œœ> 

œ

-

&

&

&

?

  .know

.Œ Œ ‰ J˙ œ œ

41

Œ ‰ j œ..˙

A2

In 341

Fl (8va), Clar 

.

.. œ ˙

œ œ ˙Œ œ

42

Œ ‰ j œ.˙

C m7

œ œ œyou can do

.

.˙ œ

43

Œ ‰ j œ.

C m7(b5)

œ œ . J bet ter than

.

.˙ œ

44

. j œ.F 7

(Fdl)

.him

Œ Œ . œ

˙ œ œ

45

Œ ‰ j œ..˙

Bm

Fl (8va), Clar 

œ Œ ‰ jWhy

..

.˙ œ

46

. j œ.A +

-

 — 3 —  #8 – You Can Do Better Than Him (11/9/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 85: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 85/225

Page 86: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 86/225

&

&&

?

  œ œ œ play in' the

˙ œœ œœ

61

. j œDm/A

œ .J

an gel in

..˙.œ

62

.E(no3)/G 

œ œ œsome dumb school

.

˙ œ œ

63

. j œF m(add2)

(Fdl)

œ j ‰ œ œ play For a

.˙ œ

64

Œ Œ ‰ j.

C +

œ œ œwhile I

.˙ œ

65˙ œ œ

F m7/E

˙ œthought that

..

66 .

B7/D  

- -

&

&

?

  œ œ ˙you would

˙ œ œ

67

.˙ œ œ

Bm7

(+Fdl, Clar)

.

œ œ œ œœ œ

68

.

.

.fly

œ œ œ œ œ œœ œ

69

Œ ˙.

Bm7/E

(+Fl, Kbd 2 – Harp)

(+Fdl pizz.)

˙ œa

œ œ œ œ œœ œ

70

..

-

&

?

&

?

  .way

˙ œ œ

. jœ œ œ

71

.A2

 Kbd 2

.

˙ œ

˙ œ œ

72

. j œAsus4

 

.

. j œ œ.

73

.A2

 

. &

œ œ œ œ

74

.Asus4 A2

-

 — 5 —  #8 – You Can Do Better Than Him (11/9/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 87: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 87/225

&&

&

?

 

..

..Jœ œ

75

. œ œD/A

Half time75

(+Clar, Kbd 2 solo – Cello)

(Fdl)

(Gtrs tacet)p  Kbd 2 solo Cello

 

œ œ œ œ œ

œ œ œœ œ œ œ

76

˙ œ

 

. œ

..

77

˙ œA2

 

œ œ œ œ.

.Œ œ œ œ

78

.

.

&

&

&

?

 

˙ . œ.

˙ . œ

79˙ œ.E/D

 

˙ . œœ‰ .R

˙ . œœ

80  . œD

(to: )

+Rds

.ten

œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ

3 3 3

œ œ œ

œ œœ œ

123 œ œ œ

Bm7

J‰ œ œ

I still

œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ

3 3 3

œ œ> 

œ> 

œ œ> 

œ> 

124œœ œœ

œœ> 

&

&

&

?

  .see

.

j . œ˙ œ œ˙ ‰ J

125

Œ ‰ j œ..˙

A2

125

˙ œ œthe

.œ ˙œ œ œ

126

Œ ‰ j œ.

C m7

J œ J œap ple cheeked

˙˙..œ

œ

œœ

˙ œ

127

Œ ‰ j œ.

C m7(b5)

œ œ œgirl that you

.

.˙ .

˙ œ

128

Œ ‰ j œ.F 7

œ œ ˙were

˙˙..œœœ.

˙ œ œ

129

Œ ‰ j œ..˙

Bm

- -

 — 6 —  #8 – You Can Do Better Than Him (11/9/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 88: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 88/225

&

&

&

?

  œ Œ ŒYep...

˙ ..œœœ

..˙ œ

130

. j œ.A +

œ œ œHid in' in

˙ ..œœœ

..˙ œ

131

. j œDm/A

œ .J

tree tops and

..˙

..œ

132

.E7/G  

œ œ œ œfeed in' the birds,

.

˙ œ œ

133

. j œF m(add2)

(+Kbd 2 8vb)

˙ j ‰

.

˙ œ> 

134

Œ Œ ‰ j.

C +

- - -

&

&

&

?

  œ œ œmak in' up

..˙

˙ œ

135˙ œ œ

F m7

œ Œ œrhymes How

.

.

136 .

B7

œ œ ˙you loved

.

˙ œ

œ137

.˙ œ œ

Bm7

˙ Œ

˙ Œ

œ œ œ œœ œ

138

.

.

. pret

.i

.

139

Œ ‰ j œ œ œ3

.Bm7/E

Gtrs (pretty)

˙ œty

¿i Œ Œ

.

140

.

Triangle

- - - -

&

&

&

?

  .words

Œ Œ . œ

. jœ œ œ

141

.A2

Fiddle

.

˙ . œ

˙ œ œ

142

. j œD/A

.

.

. j œ œ.

143

.A

(+Fl 8va, Clar)

˙ j ‰

.

œ> 

œ œ œ œ œ?

144

.

 — 7 —  #8 – You Can Do Better Than Him (11/9/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 89: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 89/225

&

&

?

?

  œ œ œYou could find

˙ œ œ œ3

.

145

.C 7

CLYDE:

145

 Kbd 2 – Harmonica

(+Gtrs, Drs brushes)

œ . Jsome one that

.

.

146

.C 7(b9)

,

œ œ œ peo ple re

œ . j

.œ ˙

147

.F m(add2)

œ Œ ‰ jspect, a

.

..

148

˙ œ œ

,

œ œ œman who is

.

.

149

Œ Œ ‰ jAm7

˙ œrich and

.

  &

150

.

.

B7(b9)

- - -

&

&

&

?

 

 straight 8ths

.smart

œ œ œ

œœ œ œœ œ œœ œ

151

Œ ˙.

Emaj7 E7

F

Fdl, Rd 1 – Piccolo

(+Gtrs)

˙ Œ

œ œ œ œ

œœ œœœ œ œœœœ

152

Œ ˙.

E6 E7 Emaj7

œ . JSome one who's

.

.

153

Œ ˙.

C 7

œ ˙known in

.

.

154

Œ ˙˙ Œ

C 7(b9)

Fdl 

-

&

&

&

?

  . j œall the right

. jœ œ

..j œ

155

Œ ˙F m(add2)

œ œ ‰ J pla ces and

œ ˙

œ ˙

156

. œ œ œ3

œ œ œ œknows the Good

 

˙ œ

157

Œ ‰ j œ.

D2

˙ œ œBook by

 

˙ œ

158

Œ ‰ j œ.

Bm7

.heart

..œ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

159

...œ Jœœ œœ

Bm7/E

 poco rit.

f

Fdl, Rd 1 – Flute, Clar 

(Kbd 2 – Strings)

J ‰ œœ œ

But I

œœ œœ! œœ˚ 

œœ œœ> 

œ> 

160

œ œ œ

œ œœ> 

œœ> 

f

-

 — 8 —  #8 – You Can Do Better Than Him (11/9/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 90: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 90/225

&

&

&

&

?

  œ œ ˙know

Œ œ œBut I

œ œ œ œŒœ œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ

161

Œ ‰ j œ

.

A2

TED:

a tempo161

(+Kbd 2, Gtrs)

(Fdl)

(Rds)

˙ J ‰

œ œ œ j ‰know.

œ œ œ œœ ˙

œ œœ œ œ

162

Œ ‰ j œ

.

C m7

œ œ œyou won't do

 

.

.

.

163

Œ ‰ j œ..˙

C m7(b5)

BOTH:

Fdl, Fl 

Clar 

œ œ œ œ bet ter than

 

.

.

.

164

Œ ‰ j œ

F 7

-

&

&

&

?

  œ œ ˙me...

˙ œ œ.

˙ œ œ

165

Œ ‰ j œ..˙

Bm(add2)

˙ Œ No...

.

. J . œ

.˙ œ

166

. j œ.A +

œ œ œ Not when it

˙ œ œ.

. œ

167

. j œDm/A

œ .J

comes down to

.

. J . œ

. œ

168

.E(no3)/G 

. J œlove that is

.

.

˙ œ œ

169

. j œF m(add2)

˙ Œtrue

.˙ . œ

˙ œ> 

170

Œ Œ ‰ j.

C +

&

&

&

?

  œ J .There's no man

.

.

˙ œ> 

171˙ œ œ

F m7

˙ œwho could

.

.

.

172

.

B7

œ œ œ œlove you

˙ œ œ˙ œ

˙ œ œ

173

Œ ‰ j œ

.

Bm7

.

œ œ œ œ˙

œ œ œ œ

174

.

.

rit.

(Fdl)

.like

.

.˙˙ .

.

175

‰ j œ œ œ œ.

Bm7/E

straight 8ths (al fine)U ‰ jU

I

˙˙˙UŒU

176

UŒU˙

 

 — 9 —  #8 – You Can Do Better Than Him (11/9/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 91: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 91/225

&

&

&

?

  .do

 

177

 

N.C.

.

 

œ œ œ

178

‰ j ˙A

Easy

p

178

(+Cym scrape)

.

 

œ œ œ

179

‰ j ˙E/A

.

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

180

˙ .œ

G2

rit.

F

(+Flute

 Fdl, Clar 8vb)

(+Gtrs, Drs)

 Kbd 2

 

U

œUœ ˙

u

œ œ ˙U

181

.U.

A

 Segue

f

f

 — 10 —  #8 – You Can Do Better Than Him (11/9/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

Page 92: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 92/225

 

?

 C

C

C

 

œ œ œ œ ˙ œ

1 w

(+Rd 2 Clar)

(+Bass)

Ó U

j . ˙U

w

2 w

U

w

p

Fiddle

 

œ œ œ œ ˙ œ

3 w

(+Rd 1 Flute)

Ó ˙U

j . ˙Uw

4 w

U

w

 

?

  U

 

U

5

 

Ó Œ œU

J

Û

J|

6J œ J

UD F G

 

(+Gtr 1, Bs)

Ó Œ œU

J

Û

J|

7J œ J

UD F G

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:52 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

To the Beauty Parlor (10/22/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chr i s t opher Deschene — Mus i c Ink — (919) 428-6721

8a

Page 93: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 93/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

bbbbbb

c

c

c

c

Œ Œ

Œ Œ

‰ œ œ œ œ œ

Œ Œ

 

. Û Û Û |

˙ ‰ œ œ œ œ œ

1

Œ ‰jœ ˙˙

œœ œ œ ˙

Gb2

p

Gtrs

 

. Û Û Û |

˙˙ ‰ œ œ œ œ œ

2

Œ

œ

œ ˙

w

C b2

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bbb b bb bb

 

. Û Û Û |

˙ ‰ œ œ œ œ œ

3

Œ ‰jœ ˙˙

œœ œ œ ˙Gb2

Ó Œ œ œ œ3

I know m y

|

ww

4

Œœ

œ ˙w

C b2

BONNIE:

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

˙ Œ œ œ œ3

heart Don't care what

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

5

wGb2

5

p

Gtr 1 (8vb)

œ œ œ œ . Œ ‰ œ œ peo ple say All I

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ . œ œœ

6

wD b2/F

-

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

You Love Who You Love(10/11/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

9

Page 94: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 94/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œknow is that I nev er felt like this

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

7

˙ ˙Ebm7   Gb13

œ . œŒ ‰ œ œ

And be

œ œ œ œ œ œ œ œ

. J ˙

8

wC b2

--

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ . œ œ œ œ3 3

sides I would n't change him if I

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ œ

9

˙ ˙D

b2/F E

bm2 E

bm/D

b

˙ Œ œ œ œ3

could, no man's all

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙

10

‰ j œ œ ˙wC

b2

˙ Œ œ œ œ3

good I al ways

œ œ œ œ œ ˙œ œ œ ˙

11

‰ . ˙G

b/D

bD

bsus4   D

b

BLANCHE:

- - -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

˙ Œ œ œ œ3

knew what I was

Œ ‰ œ œ ˙

œœ œœ œœ œœ

12

. j . jGb2

12

P plaintively

Fiddle

. œ ˙ ‰ œ œtak in' on, but I

. œ œ ˙J ˙

œ œ œ œœ œ œ

13

w. J . J

D b2/F

-

 — 2 —  #9 – You Love Who You Love (10/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

Page 95: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 95/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ3

al ways felt that I could change his

‰ . ˙Ó . œ œ

œ œ œ œ

14

˙ . jœ œEbm7

Gb13

p Rd 2 Clar 

œ . œŒ ‰ œ œ

ways E ven

œ œ œ œ œ . œ œœ œ œ œ . œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

15

Œ ‰ j ˙w

C b2

- -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œif my man will nev er fall in line,

œ œ ˙ Ó.   œ œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ

16

‰ j œ œ œ

D b2/F E

bm2 E

bm/D

b

P

˙ ‰ œ œ œ œI'm glad he's

Œ ‰ œ œ ˙œ œ œ œ ˙

œœ   œ œ œ ˙

17

‰ j .w

C

b2

- -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ . œ Œ œ œ œmine 'Cause you love

˙ ˙œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ . œ˙

18

œ . œ ˙w

Gb/Db D b

BOTH:

œ œ œ œ œ . ‰ œ œwho you love and you

Ó œ œ œ . œ

œ œ œ œ

19

‰ . . jGb2

19

P(Fdl)

Fl, Clar (8vb)

 — 3 —  #9 – You Love Who You Love (10/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

Page 96: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 96/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œcan't help how you're made You don't

˙ œ œ œ œ œ œ œœ

. œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

20

˙ ˙J

Db2/F

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œhave no say, your heart de cides It's t hat

˙ ‰j œ œ œ

w

œœ œœ œ œ œ

21

‰ j .w

Cb2

-

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bbbb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œsim ple, I'm a fraid Yes, you love

œ œ œ œ œ œ ˙. œ

œ œ œ œ

22

˙ ˙. Jœ œ

Gb/Db Dbsus4 D b

œ œ œ œ œ . ‰ œ œwho you love Com mon

Ó ‰j œ œœ . œ

œ .> 

œ

œ œ œ œ23

‰ . . jGb2

- - -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ . ‰ œ œsense may say it's wrong There's a

w

œ œ œ œ œ œ œ

24

˙ ˙

J

D b2/F

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ part of him you know is wild May be

Œ   œ œ œ œ œ. œ œ œ

œœ œœ œ œ œ

25

‰ j .

w

C b2

-

 — 4 —  #9 – You Love Who You Love (10/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

Page 97: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 97/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œthat's w hat made you love him all a long

˙ ˙

˙ œ œ

œ œ œ œ

26

˙ ˙. J Œ œ

Gb/Db D b

. Œ

. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ .

œœ œ œ œ

’ ’ ’ Û Û Û

27

. œ œ . œ> 

œ> 

C b/Gb Gb2   D bF

F

(+Gtrs, Bs)

(Cl)

(Fdl solo)

-

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

Œ œ œ œ . œ œ3

I on ly care that he's

˙ ‰ œ œ œ œ œ œœ

’ ’ ’ ’

28. œ œ . jœ

Ebm C b2

BONNIE:

28

Fiddle

. œ œ œ ˙mine and I am his

˙ ‰ Jœ œ œ œ

’ ’ ’ ’

29   . j ˙

Gb2/D b D bsus D b

-

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

Œ œ œ œ . œ ‰ œ œ3 3

There ain't no rules, that's how it

˙ j j .

’ ’ ’ ’

30

..œ œœ> 

œœ> 

..œjœ

Ebm7 C b2

wis

œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

31

.

.œjœ œœ œœ

D b7sus D b7   Bb7(b9)D

f

+Fl, Clar (8vb)

 — 5 —  #9 – You Love Who You Love (10/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

Page 98: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 98/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

Œ œ œ œ œ . œ œ œ3

Most girls would hate to be

˙ ‰ œ œ œ œ œ œœ

’ ’ ’ ’

32. œ œ . jœ

Ebm C b

(Fdl)

œ œ œ œ œ œ œ ˙stand ing in my shoes

˙ ‰ Jœ œ œ œ

’ ’ ’ ’

33   . j ˙

Gb/D b D bsus D b

-

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

But true love's some thing you don't

˙ j j .

’ ’ ’ ’

34

œœ œœ œœ œœ ..œjœ

3Ebm C b

œ œ . œ œchose For you

‰ œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œ- œ œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

‰œ œ œ œ œ œ œ- œ œ

œ œ œ œ œ œ7 

˙ œ œœ œ œ œ œ œ

35

˙ œ œ. œ œ ‰ J> 

‰ J> 

Bbm/D b A bm/D bD b7sus

BOTH:

rall.

Tenor, Alto (8va)

-

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ . ‰ œ œlove who you love and you

˙ œ œ œ œ œ œ.   œ. ‰ œ œ œ œ œ œ.   œ

’ ’ ’ ’

36

.

j

œ

.

j

œ

Gb2

36 a tempo

(Fdl)

(Saxes)

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œgo with what you feel And you

˙ ‰ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

37.

j

œ

.

j

œ

Db2/F

BLANCHE:

 — 6 —  #9 – You Love Who You Love (10/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

Page 99: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 99/225

 

?

bbbbbb

bbbb

bb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnev er think what's down the road while the

. œ œ> 

œ œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

38

..œjœ ..œ

C b2

œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œfair y tale seems real Oh, you love

˙ œ œœ œœ œ . œ

’ ’ ’ ’

39

.

.œjœ

.

.œjœ

Gb/Db D bsus4 Db

BOTH:

- -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ . ‰ œ œwho you love Com mon

. œ œ œ˙ ‰ œ œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

40

.

.œjœ

.

.œjœ

Gb2

œ œ œ œ œ œ . ‰ œ œsense may say it's wrong There's a

œ . œ ‰ . r œ œ œ‰ . R.

œ œ œ

’ ’ ’ ’

41..œ

jœ ..œ

D b2/F

BONNIE:

-

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ part of him you know is wild May be

. œ œ ‰ œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

42

..œjœ ..œ

œ œC b2

œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œthat's what made you love him all a long

˙ œ œœ œ œ œ

’ ’ ’ ’

43

.

.œ j œ œ

Gb/Db Db

- -

 — 7 —  #9 – You Love Who You Love (10/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

Page 100: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 100/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

4

4

4

4

c

c

c

c

. ‰ œ œCould be

˙˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

’ ’ ’ ’

44

. œ œ . œ œC b/Gb Gb

BOTH:

œ œ œ œ œ œ œthat's what made you love

˙

’ ’

45

. J

Gb/Db

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

c

c

c

c

œ . œU Œ œU œU

him all a

œuœu

æ œ> 

‰U ‰U

|æÛ ‰U ‰U

46

˙æU

œœ> 

‰U ‰UD b7sus

D b

  œ . .long

.œœ>  œœ

œœ œœ œœ.

Jœ> 

Jœ> 

’ Û œœ œœ œœ œœ œœ Jœ> 

Jœ> 

47

..œjœ œœ

jœ> 

jœ> 

C b2 C b/D b D b

Tempo rall.

 

.U Œ

Uœœ> 

.Uæ œœ> 

48

.

.˙æU œœ

GbGb(unis)

 Applause Segue

fp ƒ

fp ƒ

-

 — 8 —  #9 – You Love Who You Love (10/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

Page 101: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 101/225

 

?

bbbbbbb b bb bb

b b bb bb

44

4

Œ œœ

Œ œœ>    œœ

Œ œœf

f

Fiddle, Saxes œ œ œ œ .œ

œ

œ œ œœ œ œ  œ œœ

œœ

1

.

.œ œœ ‰ . r œ

œ œ œœ œ .

œ œ

œ œ œ œ œ . œœœœ

2

‰ . r œ ‰ . r œ˙

 

?

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œœ œœ œœœœ œ œ œœ œœ œœ œœ

œœ

3

‰ . r œ ‰ . r œ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ ˙

œ œœ œ œ œœ œœ ˙

4

Œ œ Œ œ

˙ ˙ 

?

bbbbbb

b b bb bb

.

.

.

.

 œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

5

˙ j .œ œ .F (+Gtr1, Bs)

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

6

˙ j .œ œ .

 Safety

 

?

 

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

. . bb b b

bb b b

bb b b

˙ ˙

˙ ˙

7

w

2 times7

p

 Rd 1 Flute

(+Glock)

œ œ œ œ

œœ œ œ œ œœ œ œ œ˙

8

w

 Safety

(+Tenor)

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:53 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

The Courtroom(10/22/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

9a

Page 102: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 102/225

Page 103: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 103/225

 

?

 44

4

4

 

1

 

2

 

3

 

4

 

?

 

5

 

6

 

?

7

 

|K

wK

8  ww

Colla Voce

f

f(El Gtr 1)

(+Bs)

 

?

?

  œ . œ œ œ œ œ œ œI can't take no more of this, this

|w

9  ww

9

F

F

œ œ œ œ œ œ Œnight mare has to end

|ww

10

ww

G2(no3)

-

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Raise a Little Hell (11/4/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

10

Page 104: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 104/225

 

?

?

  4

4

4

4

4

4

4

4

œ . œ œ œ œ œ œ œIn this God for sa ken place death would

|

ww

11

ww

A2(no3)

œ œ œ œ œ be a wel come friend

|

˙

12  ˙˙

E7(no3)

˙ Ó

’ |

w

13  ww

Blusey FILL

- - - -

 

?

?

  œ . œ œ œ œ œ œ œI could pay a crook ed guard to

|

w

14  ww

E7(no3)

œ œ œ œ œ œ Œkill me, yeah, that's it

|

ww

15

ww

G2(no3)

-

 

?

?

  4

4

4

4

4

4

4

4

œ . . œ œ . œ œ œBet ter that than six teen years dy in'

|ww

16

ww

A2(no3)

œ . œ œ œslow ly bit by bit

|K˙

17

ÓE7(no3)

Ó Œ œ .All I

|w

18  ww> 

æ(+Drs/Bs)

-- - -

 — 2 —  #10 – Raise a Little Hell (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 105: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 105/225

 

?

?

  ˙ ‰ Jœ œ

did was rob a

|K

w

19  wœ . œ œ

ŒE7(no3)

Tempo di Murder19

J . Œ œ .few stores Jus tice

. Û

. œ> 

20 wœ . œ œ

Œ

˙ ‰ Jœ œ

here don't fit the

|

w

21 wœ . œ œ

ŒA/E

˙ Œ œ .crime I've been

| Û>  Û> 

˙ œ>   œ> 

22 ˙ œœ

œœ> 

œ . œ

E7(no3) G A

-

 

?

?

  ˙ ‰ J œ œ bro ken by the

|K

w

23  wœ . œ œ

ŒE7(no3)

J . Œ œ œde vil Jus tice

|

œ j œ>  œ>  ˙

24 wœ . œ œ

Œ

˙ ‰ J œ œis a waste of  

|K

w

25 wœ . œ œ

ŒA/E

. Œtime

|K

w

26  wœ . œ œ œ .

E7(no3)

- - -

 

?

?

  4

4

4

4

4

4

4

4

 Œ œ œ œ œ œ œ .I won't get to hea ven

|K

w

27 w

G

Colla Voce

Œ œ œ œWhy not raise

|K

˙

28 ˙

A

P

. œ œ œ œ ˙a lit tle hell

|

wU 

29 wU

- -

 — 3 —  #10 – Raise a Little Hell (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 106: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 106/225

 

?

  b

b

b

b

 

U

¿ i Œ Ó

w .U

30

wC m B/C 

30

p Drs - scrape

 

U

 

U

wΠ.U

31

wAmaj7

B/A

 

U

 

U

w .U ?

32

wC m B/C 

U

w

wŒ .U  

33

wwB/G   A/G

(to: )

PFLOOR TOM

 

?

b

b

b

b

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

. .

. .

 

œ œ œ>  .

œ œ œ .?

42   wœ œ œ œ

 Safety

a tempo42

(+Bs 8va)

P

(El Gtr 1)

 

œ œ œ>  œ œ ˙

œ œ œ œ œ ˙

43 wœ œ œ œ

 Safety

 

’ ’ ’ ’

ww

44   wœ œ œ œ

Gtr 1 solo

(+El Gtr 2)

Ó Œ œ œHe'll see

’ ’ ’ ’

ww 

45   wœ œ œ œ

 

?

b

b

b

b

˙ ‰ j œ œme but it's the

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

46   œ>  Œ Œ ‰ œ œ

D5

46

f

f

(+Kbd 2 Clav)

(+Gtr 1)

œ œ œ ‰ j œ œlast time That filth y

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

47 œ>  Œ Œ ‰ œ œ

˙ ‰ j œ œscum has got ta

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

48 œ>  Œ ‰ j>  œ œ œ

G2

˙ Œ œ œgo By to

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

49 œ>  Œ Œ œ œ œ

D5

-- -

 — 4 —  #10 – Raise a Little Hell (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 107: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 107/225

 

?

b

b

b

b

˙ ‰ j œ œnight it will be

œ>  œ>  œ>  œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

50   œ>  Œ Œ ‰ œ œ

D5

œ œ œ Œ œ œo ver when I

œ>  œ>  œ>  œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

51 œŒ ‰ œ j

˙ ‰ j œ œstrike the fat al

œ>  œ>  œ>  œ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

52 œ>  Œ ‰ j>  œ œ œ

G7

˙ Œ œ œ blow No way

œ>  œ>  œ>  œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

53 œŒ ‰ j œ œ

D5

- -

 

?

bb

b

b

˙ ‰ j œ œout I got ta

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ.œ> 

54   . œ . œ . œ œ .> 

D7(no3)

54

(more from Drs)

œ œ œ Œ œ œdo this Him or  

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ.œ> 

55   . œ . œ . œ œ .> 

-

 

?

b

b

b

b

˙ ‰ j œ œme o kay let's

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .œ> 

56

. œ . œ . œ œ œ œ œ

G2

˙ Œ œ œ play Nev er 

œ œ œ œ œ œœ> œ> 

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ> 

œ> 

57   . œ . œ œ> 

œ> 

D7(no3) F G

- -

 — 5 —  #10 – Raise a Little Hell (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 108: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 108/225

Page 109: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 109/225

 

?

b

b

b

Œ œ œ œ œ œ œ . No way I'll see heav en

w

œœ œ œœ œ œ œœ .œ œ œ œ œ

65. œ œ . œ œ .

F2(no3)

 poco rit.

Œ œ œ œ . œ œ .So let's raise a lit tle...

wUwU

wwU

66

wUæG

wUhell!

ŒU Œ Ó

ŒU Œ Ó

66a

ŒU Œ O> 

F

Faster

- -

 

?

bb

b

b

4

4

4

4

 4

4

4

4

œ œ ˙> 

æ ˙> 

æ

œ œ œ œ œ œ3 3

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

67   ˙ œ ˙ œ3

3

Dm   E/D

67

ƒ

ƒ

(Fiddle)

(Picc/Clar)

˙> 

æ ˙> 

æ

œ œ œ œ œ Œ3 3

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

68

˙ œ ˙ œ3 3

Eb/D   Dm

œ œ ˙> 

æ ˙> 

æ

œ œ œ œ œ œ3 3

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

69   ˙ œ ˙ œ3

3

Dm   E/D

œæ> 

J ‰

œ œ J ‰

œ œ œœ œ

70

œ œEb/D   Dm

 

?

 4

4

4

4

œ œ œ œ œ œ3 3

œ œ œ ˙> Ÿ ˙> Ÿ

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

71  ˙ œ˙ œ3

3

Em   F /E

71

(Picc)

(Fdl + Clar 8vb)

œ œ œ œ œ œ3 3

˙> Ÿ ˙> Ÿ

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

72

˙ œ ˙ œ3 3

F/E   Em

œ œ œ œ œ œ3 3

œ œ œ ˙> Ÿ ˙> Ÿ

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

73  ˙ œ˙ œ3

3

Em   F /E

œ œ œ ˙3

w

œ œ œ ˙3

w

74

˙ ˙F/E

 — 7 —  #10 – Raise a Little Hell (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 110: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 110/225

 

?

  b

b

b

b

 

œ œ .

œ œ .

75

wF/E

F

(Clar)

œ œ .

w

œ œ .

76

w

F

(Fiddle)

P

Ó Œ œ œ

œ œ .

œ œ ˙ œœ

77

w

 

?

bb

b

b

bb bbbb

bb b

bb b

CC

C

C

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

78

wDm   E/D

78

œ œ œ ˙3

˙ ˙

œ œ œ ˙3

˙ ˙

79

w  Eb/D   Dm

œœœ œœœ

3 3

˙ ˙

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

80

˙ ˙Cm   D/C

(Flt)

P(Harpsichord)

(Fiddle)œœœ ˙U3

˙ u

˙ U ?

œ œ œ ˙U3

˙ ˙

81

wU U ?D b/C   Cm

 

?

 

?

bbb

bbb

b b b

b b b

C

C

C

C

(Opt.)w

˙ œ œ œw

82

 

Cm6

82

(Bs Clar solo)

w

ww

83

 

w

˙ œ œw

84

 

ww

˙ œ œ œ

w

85

 

ww

w

w

86

 

wœ œ

w

˙ œ œ

87

 

 — 8 —  #10 – Raise a Little Hell (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 111: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 111/225

 

?

 

?

bbb

bbb

b b b

b b b

 J œ œ œ œ

w

j œ œ œ œ

88

 

A b7

 

˙ ˙

w

˙ ˙

89

 

G+7

Œœ œ œ œ

3

˙ œ œ œ3

w

w

90

wCm

/Bb

(+Clar)

œ œ œ œ œ3

˙ ˙

˙ ˙

˙ œ œ

91

˙ ˙F m7(b5)   B7

 5 9

 ?

 

?

 w˙ œ œ œ

w

92 w

Em

92

w

w

w

93 w

˙ œ œœ œ

w

˙ œœ œ

94 w

(Fiddle)

(Clar)

 

?

 

?

  wJ ˙ œ œ œ

w

˙ œ œJ ˙ œ œ œ

95

wwC7

ww

w

ww

96

ww

˙œ œ

w

˙ œ œ

97

ww

œ œ œ œ

w

œ œ œ œ

98

ww

F9

˙U ˙U

wuwU

˙U ˙Uw

99

U U

 Attacca Act 1 Finale

CUMIE: ...ray of sunshine in

  his whole life (GO)

 — 9 —  #10 – Raise a Little Hell (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 112: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 112/225

 

?

 C

C

C

ÓU ŒœWell,

œ œ wU

1  ww

U

FreelyCLYDE:

(to: )

(+Kbd 2 – Metal

 Harp, Bell Tree

(+arco Bs)

˙j

œj

who would have thought

 

3 ww

Em

˙ œ œthat a

 

4 ww

œœ

œœ

œwait ress from Ro we

 

5 ww

C9

œ œœ œna would have

 

6 ww

- - -

 

?

 œ œ œ œhad the balls to

 

7

 

F m7(b5)

œ œ œ œ bust me out with

 

8

 

B7(b9)

œ œ j œ jmy old for ty five

 

9

 

Em

U ŒU œAnd

ÓU ÓU

10

U U˙u

˙u

C9 B9F(+Kbd 2 – Vibes 8va)

-

 

?

 ˙ j œ j

who would have thought

 

11

wEm

11

(scrape)

˙ œ œthat a

  ?

12

w

œ œ œ œ œfarm boy from Te le

w

12a

ww

C9

(Piano, Bs only)

œ œ œ œco would out

w

13

ww

- - - -

 

?

?

  4

4

4

œ œ œ œsmart the smart est

w

14w

F m7(b5)

œ œ œ œlaw men and walk  

w

15

w

B7

œ œ œ œout of here a

w

16

w

- - -

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

This World (End of Act 1)(11/4/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

11

Page 113: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 113/225

 

?

?

 4

4

4

4

.

.

.

.

˙ Ólive?

w

17  œœ

‰ jœ

Ó

Tempo

 Safety (cut on cue)

(Searching Bonnie)17

Fdl trem, Kbd 2 – Strs trem

+Bs clar, Bs pizz 

 

w

18 œœ

‰ jœ

Ó

 

w

19 œœ

‰ jœ

Ó

 

w

20  œœ

‰ jœ

Ó

BONNIE: You having yourself a nice time? (GUARD stops - OUT)

 

w

21 œœ

‰ jœ

Ó

 

w

22 œœ

‰ jœ

Ó

 ?

?

 .

.

. CC

C

wwæw

23  œœ

‰ jœ

Ó

wwæw

24 œœ

‰ jœ

Ó

wwæw

25 œœ

‰ jœ

Ó

 

U

 U

26

 U

(dialogue)

 

Œ œ œ œ 

27

 

Rubato

P Rd 1 – Clar. solo

 

?

  Œ œ œ œMy name is

w ?

28

wAm6

CLYDE:28

P

˙ ˙gon na

˙ ˙

29 œŒ

œŒ

Eb/B B7

Easy tempo {h = 100}

œ œ œ œmake the hist 'ry

w

30 œŒ

œŒ

Em/B

˙ Ó books

w

31 œŒ

œŒ

- -

 

?

?

  Œ œ œ œToo bad I

w

32

œ

Œ

œ

ŒAm/B

˙ ˙won't be

33

œ

Œ

œ

ŒB7

where

Œ œœ. œœ

. Œ 

34

œ

Œ

œ

ŒEm/B

 Rd 1 Fl, Rd 2 Clar, Kbd 2 – Marimba

 

œœ. ‰ j

œ> 

˙ 

?

35

œ

Œ

œ

Œ

 — 2 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 114: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 114/225

 

?

?

  Œ œ œ œI may have

w

36 œ Œ œ ŒAm/B

˙ . jstart ed out

w

37 œ Œ œ ŒB7

œ œ œ œwith small time

w

38 œ Œ œ ŒEm/B

œ ŒU œ œcrooks In a

wU

39 wU

-

 

??

  j œ j œ œyear or two, I'll

 

40

wbC9

Rubato j œ j j œ j be as known as Chi

 

41

w

j œ j œ œ œca go's Al Ca pone

 

42

. œ

. œ

C9 B9

- - -

 

?

  Ó œ œ

Ó œ œ

43

Fdl  j œ œ œ œ

wwœ œ œ œ

44

w

44

j œ œ œ œ

wR œ œ œ œ

45

w

rit.

j œ œ œ œ

r œ œ œ œ

46

w

wU

wUg

47

wU ?

(GUN)

 

?

 

Œ ¿ Œ ¿

48

œ

œ œ Œ

a tempo

BONNIE: Bye, baby (GO)48

 HH – brushes

+Bs clar, Bs pizz 

 

Œ ¿ Œ ¿

49   œ.‰ jœ

> œ œ

 

Œ ¿ Œ ¿

50

œ

œ œ Œ

CLYDE: See you soon, Sugar 

Ó œ œThanks to

 

Œ ¿ Œ ¿

51   œ.‰ jœ

> œ œ

CLYDE:

 — 3 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 115: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 115/225

 

?

  ˙ j œ jyou Bon nie babe,

w

Œ œ Œ œ

52

wœ Œ œ Œ

Em

52

F

 Rd 1 – Clar.

˙ œ œI can

˙ jœ œ j> 

Œ œ Ó

53

˙ j œ j> 

œ Œ œ œ

˙ œ œ œmake plans a gain

w

Œ œ Œ œ

54

wœ Œ œ Œ

C9

œ Œ œ œI've got

w

Œ œ Œ œ

55

wœ Œ œ Œ

œ œ œ œlots of rea sons

w

Œ œ Œ œ

56

wwœ Œ œ ŒF m7(b5)

- - -

 

?

  ˙ . jto keep liv

w

Œ œ Œ œ

57

w

wœ Œ œ Œ

B7

œ .in'

Œ œœœœ

œœœœ

œœ

Œ œ Œ œ

58

wwœ Œ œ Œ

Em

f

+Rd 2 Bs Cl, Fdl, Kbd 2

 

œ.

œ> 

j .. > 

œfl 

œ> 

j .

59 œœfl  œœ> jœ ..œ

C7   B7

Œ œ œœIt's true that

œ> 

Œ Ó

Œ œ Œ œ

60

wœ Œ œ Œ

Em

. œlove can

 

Œ œ Œ œ

61

wœ Œ œ Œ

-

 

?

  ˙ . jset you free

Œ œ Œ œ

62 wœ Œ œ Œ

C9

˙ œ œ Now this

Œ œ Œ œ

63 wœ Œ œ Œ

œ œ œ œworld will re

 

64 wœ Œ œ ŒŒ œ Œ œ

F m7(b5)

˙ . jmem ber me.

 

65

˙˙ ˙

˙ ˙> 

B7sus   B+7

- -

 

?

 

66

œ. œ. œ. Œœœ.

œœ.

œœ.

œœ.

Em D m Em

66

f(+Tutti)

 

66a

œ. ‰ j. Œ œ> œœ.

œœ.

œœ.

œœ.

D m Em

 

66b

œ œ. œ. Œœœ.

œœ.

œœ.

œœ.

D m Em

 

66c

œ. ‰ j. Œ œ> œœ.

œœ.

œœ.

œœ.

D m Em Gm

 — 4 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 116: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 116/225

 

?

 

66d

œ œ. œ. Œœœ.

œœ.

œœ.

œœ.

D m Em

 

66e

œ. ‰ j. Œ œ> œœ.

œœ.

œœ.

œœ.

D m Em

 

66f 

œ œ. œ. Œœœ.

œœ.

œœ.

œœ.

D m Em

 

67

.. j. Œ œ> œœ.

œœ.

œœ.

œœ.

Fm/BD m Em

 

?

 

68

œ œ. œ. Œœœ.

œœ.œœ.

œœ.

Em Fm

 

69

œ^ ‰ j. Œ œ> œœ.

œœ.œœ.

œœ.

Em FmF m

 

70

œ œ. œ. Œœœ.

œœ.œœ.

œœ.

Fm F m

 

?

 bbbbb b

bb bb b b

 

71

œœ. œœ

. œœ. œœ

.œœ.

œœ.œœ.

œœ.

 sub. p œœ œœ œœ. œœ

72

œœ.œœ œœ œœ

.j^

‰ .> 

73

œœ œœ œœ œœ

Bb+7f

 ?

bbbbbb

b b bb bb

.

.

.

.

œ

‰ Jœ

Ó

74

œ‰ J Ó

Ebm

2 times74

p

(+Fdl pizz, Rd 1 Cl,

 Rd 2 Bs Cl, Wd Blk)

Œ

œ œ œ œ

75

Œœ œ œ œ

œ.

‰ Jœ

Ó

76

œ‰ J Ó

C b7 Œ

œ. œ œ œ

77

Œœ œ œ œ

œ.

‰ Jœ

Ó

78

œ‰ J

Œœ œ œ œ

79

Œ œ. œ œ œ

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

.

.

.

.

. .

. .

 

œ œ ‰ J Ó

œ. ‰ j Ó

80

œ‰ J

C b7 Bb7

BONNIE: I promise, mama (GO)

 Safety

Fdl arco

 

œœn œœ œœn ww> 

æ

œ œ œ ww

81

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

fp

Fdl, Rds, Kbd 2

fp

+Cym–mallets

+Bs

Ó Œ œYou

œœ œœ. ‰ Jœ. ‰ .> œ

œ œ ‰ jœ ‰ .œ

82

œ

œ.

œ

œ

œ

œ.

œ

œ

B9 Bb9

BONNIE:

f+Gtrs

 — 5 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 117: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 117/225

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

˙ œ œ œsaid you'd go straight,

œ> 

Œ Ó

Œ œœ ‰ jœ Œw

83  œ Œ

œŒ

Ebm

83

(+Kbd 2)

œ Œ œ œClyde, I

 

œœ ‰ jœ œœ œœ

84 œ Œ

œ œ

œ œ œ œ œwan na be in mov

 

Œ œ ‰ j Œw

85   œŒ œ Œ

C b9

œ œ œ œies, I can't

 

œ ‰ j œ œ

86 œŒ œ œ

- -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œname one mov ie

 

Œ œ Œ œ

87

wœ Œ œ Œ

Fm7(b5)

œ œ œ œstar w ho's do in'

 

Œ œ Œ œ

88

wœ Œ œ Œ

B b7

œ œ j œ jrobb 'ries on the side

 

Œ œ Œ œ

89

r w Œ œ Œ

Ebm

˙ Œ œI

.

.œ> 

jœ^

‰ ..œ

.> 

j> 

‰ .> 

90

œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

B7 Bb9

Fdl, Rds, Kbd 2

- - -

 

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

˙ j œ jknow in my heart

œ> 

Œ Ó

Œ œœ ‰ jœ Œw

91  œ Œ

œŒ

Ebm

œ ˙ œ babe, that

 

œœ ‰ jœ œœ œœ

92 œ Œ

œ œ

œ œ œ œ œHol ly wood is

 

Œ œ ‰ j Œw

93   œŒ œ Œ

B9

œ œ œ œcall in', How can

 

œ ‰ j œ œ

94   œŒ œ œ

- - -

 — 6 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 118: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 118/225

Page 119: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 119/225

Page 120: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 120/225

 

?

 

137a

œ. œ. œ. Œœ> 

œ> 

œ> 

œ> 

Em D m Em

 

137b

œ. ‰ j. Œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

D m Em

 

137c

œ œ ˙> 

œ> 

œ> 

˙> 

D m Em

œ œ œ œ>  œ œ œ>  œ œ œ.

œ> 

œ œ œ> 

œœ

œ. J œ œ.

138

.> J>  œ œ

f

Fl, Fdl, Bs Clar 

 

?

 

J

œ

J J‰ œ œ

 No need to rush, ev 'ry

 

œœ> 

Œ Œ œœ> 

139 œœ> 

Œ Œ œœ> 

F9

CLYDE:

139

(+Gtrs, Bs, Drs)

œ œ œ œ œ œ œ bod y gets our au to graphs

 

Ó œœ> 

Œ

140 Ó œœ> 

Œ

w

Œ œ. œ œ

Œ œ. œ œw

141Œœ

Œœ

Œ œ Œ

Cmaj7

Fdl, Fl 

˙ Ó

œ œ œ ‰ Jœ

œ œ œ.

‰ j œw

142 Œœ

Œœ

Œ œ Œ

- - - - -

 

?

  J œ J œ œ œ œ"Hell of a ride" will be the

 

œœ> 

Œ Œ œœ> 

143

œœ> 

Œ Œ œœ> 

F9

œ œ œ œ œ œwords on our ep i taphs

 

Ó œœ> 

Œ

144

Ó œœ> 

Œ

w

Œ œ> 

j .> 

Œ œ> 

œ œ. œ> 

œ œ.

Œ œ>    j .> Œ œ œ œ œ œ œ

145

Œ ˙ œŒ œ Œ

Cmaj7

Fl, Fdl 

˙ Ó

.>    j> 

œ œ˘ 

œ> 

œ œ. œ> 

œ œ œ.

.>   j> 

œ Œœ œ œ œ œ œ œ

146

œ ˙ œŒ œ Œ

- -

 — 9 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 121: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 121/225

Page 122: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 122/225

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œhol ler ing from

œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

159

wwœ Œ œ Œ

Gm7(b5)

Fdl, Saxes, Kbd 2

˙ . jDodge to Den

. œ œ

Œ œ Œ œ

160

wwœ Œ œ Œ

C7

œ .ver 

Œ œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œŒ œ Œ œ

161

wwœ Œ œ Œ

Fm

 

œœ.

œœ> 

.

.œ> 

œ. œ> Jœ .

162

œœ ˙> 

œœ> 

D b9 C9

- - -

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

Œ œ œ œWe are the

œ> 

Œ Ó

œ>  œ Œ œ

163œ Œ

œŒ

Fm

. œ pair that

˙ œ œ˙ œ œ

Œ œ Œ œ

164œ Œ œ œ

˙ . jthey'll dis cuss,

˙ . j. J ‰

Œ œ Œ œ

165 œ Œœ

ŒDb9

œ Œ œ œYes this

Ó œœœœ

Œ œ ‰ .

166 œ Œœ œ

-

 

?

bbbb

bbbb

b b bb

b b bb

 œ œ œ œworld will re

œ œ œ œœ œ œ œ

ww œ Œ œ

167

œ Œœ

ŒGm7(b5)

˙ . jmem ber us

.> 

 

168

˙ . jŒ œ Œ

Œœ

C 7sus C 7+

. Œ

Œ œœ œœ ‰ jœ œœ

Œ œ œ> 

‰ j œ

169

˙ œœ> 

œœ> 

Fm

Ó œ œWe are

œfl 

Œ Ó

œ˘  Œ Ó

170œ

œ

.

.˙> 

(Dr fill)

- -

 — 11 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 123: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 123/225

 

?

  ˙ œ œ œmak ing dang sure

œ œ œ œ œ œ

.>    Jœ> 

œ œ> 

.œ>  Jœœ>  œœ œœ> 

171

Œ œ Œ œŒ œ Œ

F m6

171

f

f

(Fdl)

(Saxes)

˙ œ œthat we

œ œ œ œ œ œ

Jœ .

.> œfl 

œfl 

Jœœ .œ>  œœ>  œœ> 

172

Œ œ Œ œŒ œ Œ

˙ J œ jleave our mark  

œ œ œ œ œ œ

.>    Jœ> 

œ œ> 

.œ>  Jœœ>  œœ œœ> 

173

Œ œ Œ œŒ œ Œ

D9

œ Œ œ œYou don't

œ œ œ œ œ œ

Jœ .

.> œfl 

œfl 

Jœœ .œ>  œœ>  œœ> 

174

Œ œ Œ œŒ œ Œ

-

 

?

  œ œ œ œleave your mark by

œ œ œ œ œ œœ œœ

œœ œœ

Œ

œŒ

œw

175

œ Œ œ ŒG m7(b5)

˙ . jdig gin' ditch

œ œ œ œ œ œw

Œ

œŒ j ‰

.. .˙ ‰

176 œŒ

œŒ

C 7

œ .es

Œ œ œ œ œ. ‰ jœ

Œ œ œ j œ jœJ .

177

Œ œ Œ œŒ œ Œ

F m

 

œœ.

œœ> 

.

.œ> 

œ. œ> 

J

œ .

178

œ. œ> Jœ .

D9 C 9

- -

 

?

  Œ œ œ œ No won der 

œ>  Œ Ó

’ ’ ’> 

179œ Œ

œŒ

F m

 Big comp.

. œwe're who

‰ .>  œ œ.

œ œ

’ ’ ’ ’

180œ Œ œ œ

(Fdl)

 Saxes (+8va)

˙ . jthey'll dis cuss

w..˙ œœ œ> 

’ ’ ’ ’

181 œ Œœ

ŒD9

œ Œ œ œYes, this

wÓ œœœœ

’ ’ ’ ’

182 œ Œœ œ

- -

 — 12 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 124: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 124/225

 

?

  œ œ œ œworld will re

wœ œœ

œœ œœ

Œœ Œ œw

183

œ Œ œ ŒG m7(b5)

˙ . jmem ber us

w˙ .

J

œ

œ

^

Œœ Œ œw

184 œŒ

œŒ

C 7+5

. Œ

œ œ œ œ œ œ..> 

œ

.

œ

.’ ’ ’ ’

185œ Œ œ œ

F m

Ó œ œThis dag

œ œ œ œ œ œœ

.

‰ J> 

˙

’ ’ ’ ’

186 œ Œœ

ŒD7

CLYDE:

- -

 

?

  œ œ œ œworld will re

wœ œœ

œœ œœ

Œœ Œ œ

w187

œ Œ œ ŒG m7(b5)

˙ . jmem ber us

w˙ .

.œ Jœœ^

Œœ Œ œ

w188 œ

Œœ

ŒC 7+

. Œ

œ œ œ œ œ œ‰ ..

œ.

œ.

’ ’ ’ ’

189œ Œ œ œ

F m

Ó œ œThis cold

œ œ œ œ œ œœ.

‰ Jœ> 

˙

’ ’ ’ ’

190 œ Œœ

ŒD7

BONNIE:

œ œ œ œworld will re

wœ œœ

œœ œœ

Œœ Œ œ

w191

œ Œ œ ŒG m7(b5)

- - -

 

?

  ˙ . jmem ber us

w..˙ Œ

Œœ Œ j ‰.. .˙ ‰

192   œŒ

œŒ

C 7+

. Œ

œ œ œ œ œ œœœ œœ. ‰ Jœœ œœ.

’ ’ ’ ’

193œ Œ œ œ

F m

Ójœ .

 No way,

œ

˘ 

œ

˘ 

Ófl  œfl  Ó

œ>  œ>  Ó

194

œœ> 

œœ> 

ÓD7

BOTH: œ œ œ œthey won't re

œ œ œ œœœ œœ œœ œœ

Œœ Œ œw

195 œŒ

œŒ

C 7

wmem

Ó

˙> 

Ó> 

Ó ˙> 

196

Ó ˙> G(#11)/C 

- - -

 — 13 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 125: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 125/225

 

?

  w ber 

Ӝ

œ œ œ œ œ œ7 

Ó> 

Ó ˙> 

197

Ó ˙> 

C 7sus

wus!

œ œ œ œ œ œœ-

œ.

œ-

œ.

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

198

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F m

198

Fdl, Tenor 8vb

 Alto

w

œ œ œ œ> 

œ œ œœ-

œ.

œ> 

œ œ.

œ œ œ> 

œ œ œœ œ œ œ œ œ

199

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

 

?

  w

œ œ œ œ œ œœ-

œ.

œ-

œ.

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

200

Œ œ Œ œŒ œ Œ

D7

w

œ œ œ œ> 

œ œ œœ-

œ.

œ> 

œ œ.

œ œ œ> 

œ œœ œ œ œ œ œ

201

Œ œ Œ œŒ œ Œ

w

œ œ œ œ œ œœ-

œ.

œ-

œ.

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

202

Œ œœ Œ œœœ Œ œ Œ

C 7sus

w

œ œ œ œ> 

œ œ œœ-

œ.

œ> 

œ œ.

œ œ œ> 

œ œœ œ œ œ œ œ

203

Œ œœ Œ œœœ Œ œ Œ

 

?

 

œ œ

j œœ

œœ œ. ‰ J œ. œ œ.œ œ

‰ J œ œ œ

204

œ œ ‰ j œ œ œ

 

‰j

œ Ó‰ J œ. ˙> 

‰ J œ Ó

205

‰ j œ ˙@

 U

 Uwu

 U

206wwUæ

 

œ

Œ Óœ> 

œœ>  Œ Ó

207œœ> 

Œ Óƒ

ƒ

 growl 

 — 14 —  #11 – This World (End of Act 1) (11/4/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—5:55 PM)

Page 126: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 126/225

 

?

 CC

C

 

1

’ ’ ’ ’

Rockabilly 2

 Drum fill 

Ó œ œ

Ó œœfl 

œœ˘ 

2 w> 

f

f

Fiddle, Saxes (8vb) œ œ ‰J

>  œ œ

œœ> 

Œ Ó

3

œœ> 

Œ ÓC9

œ œ ‰J

>  œ œ

œ>  Œ Ó

4

œ> Œ Ó

œ œ œ‰ J œ> 

. j œ œfl 

5

..œjœ œœ œœ

fl 

C9B7

 

?

  Ó œ œ 

6

Œœ œ œ

+Kbd 2   ˙ œœ œ

Œ œ Œ œ

7

wœ Œ œ Œ

Em

7

˙ œ œŒ œ Ó

8

˙ j œ j> 

œ Œ œ œ

˙ œœ ‰ J

Œ œ Œ œ

9

wœ Œ œ Œ

C9

˙ œ œŒ œ Œ œ

10

wœ Œ œ Œ

 

?

  œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

11

wwœ Œ œ ŒF m7(b5)

˙ . J^

Œ œ Œ œ

12

wwœ Œ œ Œ

B+7

Œ œ œ ‰ J œ

Œ œ Œ œ

13

wwœ Œ œ ŒEm

œœœ. œ

œœ> 

Jœœœ ..œœœ 

œfl 

œ> 

j .

14

œœfl 

œœ> 

jœ .

.œC9   B9

 

?

  œœœ. œ œ œ œ> 

Œ œ Œ œ

15

wœ Œ œ Œ

Em

˙ œ œ œ œ œ œ œ7 

Œ œ Œ œ

16

wœ Œ œ Œ

˙>  . J^

Œ œ Œ œ

17

wœ Œ œ Œ

C9

Ó œ œ

Œ œ Œ œ

18

wœ Œ œ Œ

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:00 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Entr'Acte(10/29/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chr i s t opher Deschene — Mus i c Ink — (919) 428-6721

12

Page 127: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 127/225

Page 128: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 128/225

 

?

bbbb

bb bb

bb bb

˙ .J

˙ ˙œ

35a

œ Œœ

ŒC7+

. J>  œ œ œ

. j œ œ œŒ .

35b

w. J œ œFm

œ ‰ J>  œ œ

œ. ‰ j> 

œ œ

35c œ ‰ j> 

œ œDb7

œ œ œ œ

ww œ Œ œ

35d

œ Œœ

ŒGm7(b5)

˙ .J

 

36

˙ . jŒ œ Œ

Œ œC7sus

C7+

 

?

bbbb

bbbb

bb bb

  c

cc

 

. J>  œ œ œ

’ ’ ’ ’

37

œ Œ œ œFm

(to: )

œ˘  œ˘  Jœ .> 

Û Û Ó

42 œ œ ˙> 

D b7

œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ

43

œ Œ œ ŒC7

w> 

w

w ˙> 

44

Ó ˙> 

Gb(#11)/C

rall. w> 

w

w ˙> 

45

Ó ˙> 

C7sus

 

?

  c

c

c

œ œ œ œ œ œ3 3

œ œ œ œ œ œ3 3

˙ ˙

46

˙ œ ˙ œ3 3

C m   Eb/C 

46

ƒ

Fiddle, Rd 1 Picc (8va), Kbd 2 Dobro (8vb){h = q}

œ œ œ œ ˙

3 3

œ œ œ œ ˙3 3

˙ ˙

47

˙ œ ˙ œ3 3

D/C  C m

 

?

  œ œ œ œ œ œ3 3

œ œ œ œ œ œ3 3

48

˙ ˙C m Eb/C 

f

 Rd 2 Clar, Kbd 2

œ œ œ ˙

3

œ œ œ œ œ> 

œ œ3

49

˙ ˙D/C  C m

,

rall.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

w

50

œ œ œ œ ˙

˙

G 7 5b 9

 Attacca m. 2 "Made in America"

(Clar)

 — 3 —  #12 – Entr'Acte (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:00 PM)

Page 129: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 129/225

&&

?

 

44

4

Ó Œ ‰œœ

I don't

w‡w

2

wC m9

PREACHER:

F

(+arco Bs)

(+Cym scrape)

œ œ œœ œ œ .‰œœ

care how hard the hard ship, No one

˙ . œ œ

3

w

Rubato3

œ œ œ œœ‰œ œhas the right to steal, And you

w

4

wA7( 11)

-

&&

?

 œ œ œ œ œ œ ‰ œ œcan not buy your soul back, God don't

w

5

wwD m7(b5)

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œmake that kind a deal. When your  

j . ˙

6

wwG 7

- -

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ . œ œ œ prayers all go un ans wered, and the

w

7

w . œ œ œ œ

C m9

 Bs

(solo pizz)

(+Cym scrape)

(+Cym – mallets)

œ œ œ . œ ‰ œ œdust is get ting worse, When you

w

8 w

A7( 11)

- - -

&

&

?

  C

C

C

œ œ œ œ œ . ‰ œ œ3

live near o pen sew ers with just

w

9

wwD m7(b5)

œ . œ œ œ Œ pen nies in your purse

j . ˙

10

wwG 7

- - -

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Made in America(10/10/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

13

Page 130: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 130/225

&

&

&

?

  C

C

C

C

. J œ œThat is when

w

w

11

wF m6

Easy at first11

P

 Rd 2 – Clar 

(+Gtr 1 – Acoustic)

J . œ œthe good Lord

˙ œ œ

˙ œ œ

12

w

. J œ œwill be come

w

w

13

wC m9/E

J . œ œyour sav iour  

˙ œ œ

˙ œ œ

14

w

- -

&

&

&

?

  . J œ œHe will lead

w

w

15

wF

 m6

J . œ œyou to the

˙ œ œ

˙ œ œ

16

w

wlight

.j œ œ

.j œ œ

17

wG

 7sus4

(+Gtr 1)

(+Cym – mallets)

˙ Ó

w

w

18

w ˙G

 7

&

&

&

?

  . J œ œWe are all

w

w

19

wF m6

J . œ œGod's chil dren

˙ œ œ

˙ œ œ˙

20

˙ ˙

. J œ œHis arms al

w

w

21

wC m9/E

J . œ œways o pen

˙ œ œ

˙ œ œ˙

22

˙ ˙

- - -

 — 2 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 131: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 131/225

&

&

&

?

  . J œ œWe must all

. œ

w. œ

23

w. œF m6   D m7(b5)

J . J .do what is

w

w

24

ww

wright

w

œ œ j .

25

˙ œ œwG 7sus4

Tempo h = 100

w

Œ œ œ ‰jœœ

.

œ œ

.

‰ J œ

.Œ œ œ‰ J œ

26

œœ œœ œœ œœ> 

G 7

F

+Fdl, Kbd 2

&

&

&

?

  Œ œ J .You may

˙ j .> 

Œ œ j .œ

27   œŒœŒC m6 A9/G 

27

Fdl, Clar, Kbd 2

(+Gtrs)

. J œ œ be in debt

.> 

j> œ œ

œ œ œ

.œ jœ œœ œœ

28 œŒœŒD m7(b5)   G 7( 5) C m6

Œ œ ‰ J ŒWake up

˙ j .> 

Œ œ j .œ

29 œŒœŒA9/G  

. J œ œin a sweat

.> 

j> œ œ

œ œ œ

.œ jœ œœ œœ

30 œŒœŒD m7(b5) G 7( 5) C m6

&

&

&

?

  Œ œ ‰ J ŒBut let's

˙ j .> 

Œ œ j .œ

31   œŒœŒ

A9/G C m6

œ œ œ œ œ œ3

not for get, you were

œ œ œ Ó

œ œ œ Ó

32 œ œ œÓ

D m7(b5) G 7 C m

œ œ œ œ œ œ3

made in A mer i ca

˙ . j

. œ œœ

33

˙ ..œjœ

A9 G 7sus C m6

w

˙ Œ œ œ œ œ

ww

34

wœ œœ> 

œœ> 

œœ> 

- - --

 — 3 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 132: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 132/225

&

&

&

?

  Œ œœ Jœœ ..œ

We may

˙ j .> 

Œ œ j .œ

35   œŒœŒ

C m6 A9/G 

BREAD LINE FOLKS: ..œjœ œœ œœ

 be in debt

.> 

j> œ œ

œ œ œ

.œ jœ œœ œœ

36 œŒœŒ

D m7(b5) G 7( 5) C m6

Œ œœ ‰ Jœœ Œ

Wake up

˙ j .> 

Œ œ j .œ

37 œŒœŒ

A9/G  

&

&

&

?

  ..œ jœ œœ œœin a sweat

.> 

j> œ œ

œ œ œ

.œ jœ œœ œœ

38   œ Œ œŒ

D

 m7(

b5) G

 7(

 5) C

 m6

Œ œœ ‰ Jœœ ŒBut let's

˙ j .> 

Œ œ j .œ

39 œ Œ œŒ

A9/G 

œœ œœ œœ œœ œ œ3

not for get, we were

œ œ œ Ó

œ œ œ Ó

40 œ œ œÓ

D m7(

b5) G 7 C m

-

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ3

made in A mer i ca

˙ . j

. œ œœ

41

˙ ..œjœ

A9 G 7sus C m6

˙ Œ œ œ3

We were

˙ œfl Œ

˙˙œ>  Œ

42

˙œ> Œ

f

+Rd 2

Clar 

œ œ œ œ œ œ3

made in A mer i ca

w ˙

w

43

˙ ˙A9

G 7sus

F

- --- --

 — 4 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 133: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 133/225

&

&

?

  w

Œ œ ‰ j Œ

44

wœ œ œ œ

C m6/G  Cm6/G 

44

(+Clars, Gtrs)

 

œ ‰ j Œ œ

45

wœ œ œ œ

C m6/G  Cm6/G  C m6/G 

w

46

wœ œ œ œ

 

w

47

wœ œ œ œ

&

?

  Œ œ ‰ j Œ

48

w

œ œ œ œ

C m6/G  Cm6/G 

œ ‰ j Œ œ

49

w

œ œ œ œ

Cm6G  C m6

G  Em6G 

w

50

w

œ œ œ œ

w

51

w

œ œ œ œ&

?

  Œ œ ‰ j Œ

52

wœ œ œ œ

C m6/G  Cm6/G 

œ ‰ j Œ œ

53

wœ œ œ œ

C m6/G  Cm6/G  C m6/G 

w

54

wœ œ œ œ

w

55

wœ œ œ œ

&?

 ..

.

.œ ‰ j ˙

56

wœ œ œ œC m6/G  Cm6/G 

 Safety

w

57

wœ œ œ œ

&

&

&

?

 

œ œ

.

œ

.

œœ. œ. œ. œ.

œ œ.œ. œ.

58

w

œ œ œ œ

C m6G  Cm6

G  C m6G  G 7

ƒ(+Kbd 2, Gtrs)

Fdl 

Clars

 

œ œ œ ‰jœœ. œ œ. ‰ J œ.

œ œ œ ‰ Jœ

59

œ œ œ ‰ J œ

œ

C m6G 

(NC)

 

œ œ ‰

j^

‰ .

œ œ. ‰ J v ‰ .> 

œ œ ‰ j ‰ .> 

œ ‰ J. ‰.

60

œ ‰ Jœ ‰ .

D m7(b5)f

f

Ó œ œYou can't

œ

˘ 

Œ Óœfl 

Œ Ó

œ^ Œ Ó

61

œœ^

Œ Ó

œ

G 7( 9)

ALL:

 — 5 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 134: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 134/225

&

&

?

  œ œ œ œ ‰ j blame 'em, who could blame

 

62

Œ œœ. ‰ jœ. Œœ Œ œ Œ

C m69

62

(+Fdl, Clars, Gtrs)

œ œ Œ œ œ'em? Ain't their  

 

63

wwœ Œ œ œ

œ œ œ œ œfault they turned to crime

Œ œœ.

‰ jœ Œ

64

œ Œ œ ŒA7( 11)

œ Œ Œ œA

ww

65

œ Œ œ œ

MAN #1:

&

&?

  j œ j j œ j bar of soap's a lux

Œ œ ‰ j Œ

66   œŒ œ Œ

D m7(b5)

j œ ‰ œ œury, don't get

w

67 œŒ œ Œ

œ œ j œ jmuch change from a dime

œ œ. ‰ j Œw

68

œ Œ œ ŒG 7

œ Œ œ œYou can't

w

69

œ Œ œ œ

MAN #2:

-

&

&

?

  œ œ

Jœ j

 blame those kids for want

 

70

Œ œœ.‰ jœ.Œ

œ Œ œ ŒC m9

j

œ

‰ j œ Jing to fill up

 

71

wwœ Œ œ œ

œ œ

J

œ jtheir shop ping bags

Œ œœ.‰ jœ Œ

72

œ Œ œ ŒA7( 11)

˙ j

œ

jCi t y Hall

ww

73

œ Œ œ œ

WOMAN #1 + #2:

- - -

&

&

?

  j œ j j œ jis low on kind

Œ œ ‰ j Œ

74   œŒ œ Œ

D m7(b5)

œ œ Œ j œ jness but it don't

w

75 œŒ œ Œ

œ œ j œ jrun out of flags

œ œ. ‰ j Œw

76

œ Œ œ ŒG 7

. Œ

w

77

. J œ œ

-

 — 6 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 135: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 135/225

&

&

&

?

  .J œœ

They both grew

ww

. j Œ œ

78

w Œ œ ŒF m6

78ALL:

Fdl, Kbd 2

Clars

J . œ œup hun gry

w

J.

œ œ

j . œ œ

79

w Œ œ Œ

. j œ œThey were hea

ww

. j Œ œ

80

w Œ œ ŒC m9/E

J. œ œ

ding no where

w

J.

œ œ

j . œ œ

81

w Œ œ Œ

- -

&&

&

?

  .Jœ œ

Thanks to good

ww

. j Œ œ

82 w Œ œ Œ

F m6

J.œœ

old U. S.

wJ .

œ œ

j . œ œ

83 w Œ œ Œ

wA.

.j œ œJ œ œ

.j œ œœ

84 œ Œ œ ŒG 7sus4

. Œ˙ Ó˙

Œ œ œ‰ J œ

85 œ Œ œ œ

G 7

&

&

&

&

?

  wOoh

. J œ œAll who sin

ww

. j Œ œ

86

w Œ œ ŒF m6

CONGREGATION:

PREACHER:

˙ œ œAll who

J . œ œmust ans wer  

w. œ . œ. œ . œ

j . œ œ

87

w Œ œ Œ

wsin

. J œ œAnd those two

ww

. j Œ œ

88

w Œ œ ŒC m9/E

-

 — 7 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 136: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 136/225

&

&

&

&

?

  bbb

bb b

b bb

b b b

b b b

˙ œ œAnd those

J . œ œmust ans wer  

w. œ . œ . œ . œ

j . œ œ

89

w Œ œ ŒC m9/E

wtwo

. J œ œThey will face

ww

. j Œ œ

90

w Œ œ ŒF m6

˙ œ œ judg ment

J . œ œa judg ment

w. œ . œ œ œ

j . œ œ

91

wœ Œ œ Œ

-

- -

&

&

&

&

?

bbb

bb b

bbb

b b b

b b b

wday

wday

˙ ˙

˙ ˙

92

Œ .> 

œ Œ œ

C m/G Bb/G

92

(+Gtrs)f

f

Fdl, Clars, Kbd 2

 

˙ ˙

˙ ˙

93

wŒ œ Œ œ

C m/G Bb/G

 

œœ ‰jœ ˙˙

œœ ‰jœ ˙˙

94

wœ Œ œ Œpp

 

ww

ww

95

wœ Œ œ Œ

 

œœ.‰ jœ ˙˙

œœ.‰ jœ ˙˙

96

wœ Œ œ Œ

p

 

ww

ww

97

wœ Œ œ Œ

&

&

?

bbb

bb b

b b b

.

.

.

.

.

.wœ.œ.œ. Œ

œ œ. œ.Œ

98

wœ Œ œ Œ

 Safety (cut either bar)

Fdl trem

Clars, Kbd 2

 

wœ. ‰ J. ‰.

œ.‰ jœ.‰ .

99

wœ Œ œ Œ

œfl 

œœ œœ ‰ jœ œ˘ 

œfl 

œ œ ‰ Jœœ.

100

œœfl 

œ œ ‰ j œœ.

D b9f

f

On cue

 — 8 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 137: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 137/225

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

Œ œ Jœ .

Sure they

œ˘  œœ> 

J

œœ ..œ> 

Œ œ Jœ .

101   œŒœŒ

Cm6 A b9/G

BREAD LINE FOLKS:101

(+Gtrs)

Fdl, Clars

.Jœ œ

robbed some men

.

.œjœ œœ œ

œ

œœœœœœ

.œ Jœ œ œœ

102 œŒœŒ

Dm7(b5) G7( 5) Cm6

Œ œ Jœ .

and they

˙

J

œœ ..œ> 

Œ œ Jœ .

103 œŒœŒ

A b9/GCm6

.Jœ œ

will a gain

.

.œjœ œœ œ

œ

œœœœœœ

.œ Jœ œ œœ

104 œŒœŒ

Dm7(b5) G7( 5) Cm6

-

&

&

&

?

bbb

bbb

b b b

b b b

 Œ œ Jœ .Bad kids,

˙Jœœ ..œ

Œ œ Jœ .

105   œŒœŒ

A b9/GCm6

Jœ> 

œ> 

J> 

Œ œ œ3

ah, but then They were

œœ œœ. ‰ jœ Ó

œ œ ‰ jÓ

106 œ œ‰ jœÓ

Dm7(b5) G7 Cm

œ œ œ œ œ œ3

made in A mer ca

˙ . jœ

. œ œœ

107

˙ ..œ jœA b7 Cm9Gm7sus

Œ œ j .They had

œœ œ> œ> 

œœ> 

œœœœœœœœœœœœ

œœŒ Ó

108

œœ œœ œœ œœ

G (unis)

- -

&

&

&

?

  Œ œ Jœ .

holes in

˙ Jœœ ..œ

Œ œ Jœ .

109   œŒœŒ

C m6 A9/G 

109

Fdl trem,

Clars

.Jœ œ

ev 'ry shoe

..œ jœ œœ œœ œœ œœ œœ

.œ Jœ œ œœ

110   œŒœŒ

D m7(b5) G 7( 5) C m6

Œ œ Jœ .

 No dream

˙ Jœœ ..œ

Œ œ Jœ .

111 œŒœŒ

A9/G  

-

 — 9 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 138: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 138/225

Page 139: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 139/225

&

&

&

?

b

b

b

b

bb bb b b

bbbb bb

bb bb b b

bb bb b b

Œ œœ Jœœ..œ

But let's

œ œ œ> 

œ œ œ> 

œ œJœ>  œ œœ>  œ œ

‰ j œ œ œ œ œ œ

122

Œ œ Œ œœœ Œ œœ Œ

Bb9/ADm6

œœ œœ œœ œœ œœœœ

3

not for get We were

œ. œ œ. Ó

œ. œ œ. Óœ œœ œœ Ó

123

œ œœ œ ÓEm7(b5) A7 Dm

a tempo

œœ œœ œœœœ œœ œœ

3

made in A mer i ca

˙ .j

˙ .œj

124

˙ ..œjœ

Bb9   A7sus Dm6

Fdl, Rd 2 – Clar 

˙ Ó

. J

^ ‰J

^ ‰J

.jœœjœœ œœœjœœ

125

˙ œœ œœ

Bb9

- - - -

&

&

&?

bbbbbb

bbbbbb

b b

bbbb

b b bb bb

Œ œ Jœ .We may

œ œœ> 

Jœœ ..œ

Œ œ

J

œ .

126

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

Ebm6 B9

126

+Rd 1 – Picc (8va)

. J œ œ be in debt

.

.œ> 

Jœœ>  œœ œœ

.œJ

œ

œ

œ

œ

œœ

127

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

Fm7(b5) Bb7( 5) Ebm6

Œ œ Jœ .Wake up

Œ œœ> 

Jœœ ..œ

Œ œ

J

œ .

128

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

B9

&

&

&

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

.Jœ œ

in a sweat

..œ>  Jœœ>  œœ œœ

.œJœœ œœ œœ

129

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

Fm7(b5) Bb7( 5) Ebm6

Œ œ Jœ .

How can

Œ œœ>  Jœœ ..œ> 

Œ œ Jœ .

130

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

B9

œ œ œ œ œ œ3

we for get, we were

œœ œœ œœ. Ó

œœ œœ œœ Ó

131œ œ œ Ó

Fm7(b5) Bb7 Ebm6

-

 — 11 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 140: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 140/225

&

&

&

?

bbbbbb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ3

made in A mer ca

˙ . j> 

˙˙ .œjœ

132

˙ ..œj

B9   Ebm6B b9

˙ Œ œ œ3

We were

˙

œœœœn œœ

˘ 

Œ

˙˙œœ> 

Œ

133  œ> 

Œ

ALL: œ œ œ œ œ œ3

made in A mer ca

˙ . j> 

˙˙ .œjœ

134

˙ ..œj

B9 Ebm6Bb9

˙ Œ œ œ3

We were

˙œ œœœ˘ 

Œ

˙˙œ>  Œ

135  œ> 

Œ

- - - -

&

&

&

&

&

?

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

(Cue)

œ œ œ œ œmade in, made in A

œ œ œ œ œ œ3

made in A mer i ca,

œ œ œ œ œ œ3

made in A mer i ca,

æ æœfl 

Œ

 

136

˙ ˙˙ ˙

B7 B b7

B7 B b7P

BARI:fp

TENORS: fp

WOMEN: fp

 sub.

P

Fdl, Kbd 2

 Rd 2 – Clar 

œ œ œ œ œ3

mer i ca, m ade in,

˙ œ œ

made in,

œ œ œ œ œ œ3

made in A mer i ca,

æ æœfl 

Œ

˙ ˙

137

˙ ˙

B7 Bb7

B7 Bb7F

F

œ œ œ œ œ ‰ J> 

made in A mer i ca!

œ œ œ œ œ ‰ J> 

made in A mer i ca!

œ œ œ œ œ ‰ J> 

made in A mer i ca!

˙ œ˘  Œœfl 

Œ

˙ . jœ> 

138

˙ ..œ‰

B7(b5) Bb7 Ebm69

B7Bb7 Ebm6

9fp

fp

fp

fp

ƒ

wU

w

wU

 U

wwU

139

 U

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

 — 12 —  #13 – Made in America (10/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:33 PM)

Page 141: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 141/225

&?

bbbbb b bb

44

.

...

Ó ÓU

1

œœ> 

œœ> 

ÓU

Ominously

(+Fl Tom, Bs)

Ó ÓU

2

œœ> 

œœ> 

ÓUÓ Ó

U

3

œœ> 

œœ> 

ÓUÓ Ó

U

4

œœ> 

œœ> 

ÓU

 Safety

&

&?

bbbb

b b bb

b b bb

wUæ

wwU

5

œœ> 

œœ> 

ÓU

fp

Fdl trem

 

U

wwU

6

œœ> 

œœ> 

ÓU

wUæ

wwU

7

 

U

fp

 

U

wwU

8

œœ> 

œœ> 

ÓU

Ó ÓU

Ó ÓU

9

œœ> 

œœ> 

ÓU

&

&?

bbbb

b b bb

b b bb

wUæ

wwU

10

œ

œ> 

œ

œ> 

ÓU

10

fp U

wwU

11

œ

œ> 

œ

œ> 

ÓU

wUæ

wwU

12

 

U

fp U

wwU

13

œ

œ> 

œ

œ> 

ÓU

&?

bbbb

b b bb

 

U

14

wwwU

 

U

15wwwU

 

U

16 ww

U

æ

w

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:34 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

The Holdup(10/31/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

13a

Page 142: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 142/225

&

?

bbbb

b b bb

 

17

œ. œ. œ. Œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Ebm Dm Ebm

Tempo - In 217

(+Fdl, Saxes, Gtrs)

 

18

œ. ‰ j. Œ œ> 

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ> 

Dm  Ebm Em

 

19

œ œ. œ. Œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Ebm Em

&

?

bbbb

b b bb

b

b

 

20

œ. ‰ j. Œ œ> 

œœ œœ œœ œœ> 

Ebm   Em   Fm

 

21

œ œ. œ. Œœœ œœ œœ œœ

Em Fm

œœœœ œ œ

22

œœ œœ ˙

&

&

&?

b

b

bb

. j ˙Bang, bang,

w

w

23

w. œ

A7

Rubato23

 sub. P

Fdl trem

 sub. P

 Saxes (non vibr)

. j ˙You're dead

ww

w

24

w. œ

Dm/A

. j ˙Bang, bang,

ww

w

25

w. œ

A7

. j ˙You're dead

w

w

26

w. œ

Dm/A

&

&

&

?

b

b

b

b

Œ œ œ œAin't noth in'

w

w

27

wwGm9

œ œ œ œ œ3

I can't do with a

w> > > 

w

28

wEb13

fp

wUgun

 

U

J Û J |

29

j œ JUA5 C5 D5

 

U

 

U

J Û J |

30

j œ JUA5 C5 D5

-

 — 2 —  #13a – The Holdup (10/31/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:34 PM)

Page 143: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 143/225

&&

?

  c

c

c

 U

 U

1

j . Uww

F   G/F(+Gtrs, Bs)

P

 U

 U

2

j . Uww

F   G/F

&&?

  ÓU

‰ j œ œI got ta

 U

3

œ œ ww

A7

BONNIE:

(+Scrape)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œget out now while I still can, while

 

4

w

4 Freely

-

&

&?

  œ œ œ œ œ œ œ ‰ jI'm still in the clear The

 

5

wC

CLYDE: Bonnie!

œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œdream is done, It's o ver now, got ta

 

6

ww

D7

- -

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ Œget me out ta here

Ó œ> 

œ> 

7

˙œ œ œ

œ> 

A7C D

(+Mallets on Cym)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œDon't say that we're both in shock We

w

8  w

A7

CLYDE:

-

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

Too Late to Turn Back Now(11/15/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

14

Page 144: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 144/225

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ œ ‰ jneed to think this through It

 

9

ww

C7

œ œ œ œ œ œ œ . j ‰ain't my fault I had no choice

 

10

ww

D7

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ Œ Noth in' I could do

Ó Œ  

.¿> 

œ> 

Œ ‰ j> 

œ .> 

11 œœ>  Œ ‰jœ>  œœ ..œ> 

A7   C m7/G 

Tempo

 smear 

F

 Kbd 2 – B-3

Œ œ œ œ œ œ œ œWith that bul let you shot

w

œ œ œ œ

12 ..œ j . j

F m   F m7/E

BONNIE:

- -

 

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ ˙him and you shot me

w

œœ œœ œœ œœ

13   . j . jœ œ œ œ œ

D7

 Bs

Œ œ œ œ œ œ œ œ œClyde how stu pid can you be

 

œ œ œ œ

14 . jœ . jB7sus 4 F7(b5)

˙ Œ œ œIt's too

j

œ>  œœ ..œ>  œœfl  Œ

‰ J>  Û .>  Û>  Œ

15 œ œ œ

>  œ> œ œ œ œ

œ> 

Œ

Esus4

CLYDE:

f

 Alto, Tenor 

 Bs

-

 

 — 2 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 145: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 145/225

&

&

&?

  œ œ œ œ œ œ . œ œlate to turn the clock back I would

w Œ œfl 

  œfl 

’ ’œ> 

16

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

A7

16

f

 Kbd 2, Fdl 

 Saxes

(Bs)

œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œdo it if I could We could

w Œ œfl 

  œfl 

’ ’ ’> 

17

’ ’ ’œ œœ.

œ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

G7

 sim. 

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ . œ œtalk 'bout this for ev er But it

w Œ œfl 

  œfl 

’ ’ ’> 

18 ’ ’ ’œœ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ

D7

œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œstill won't do no good Would n't

. ¿œ œ

’ ’ ’ ’

19 . j œ œJ.

œ J œ> 

œ> 

A 7 F G

- - -

 

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ . œ œhurt you for the world babe But we'll

wJ. ‰ Œ Œ œfl 

  œfl 

’ ’œ> 

20

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

A7

œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œget through this some how I'll get

w Œ œfl 

  œfl 

’ ’ ’> 

21

’ ’ ’œ œœ.

œ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

G7

 sim.

BONNIE:

 

-

 

 — 3 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 146: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 146/225

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ œ . œ œthrough this 'cos I'm leav in' Not too

w Œœ> 

’ ’ ’> 

22

’ ’ ’œœ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ

D7

(Saxes)

œ œ œ œ œ ˙late to turn back now

œ˘ 

Œ Ófl 

œœ> 

Œ Œ ¿> 

23 œœ> 

Œ ÓD9

-

 

&

&

?

  w

‰.> 

. œ œ œ

24 ..œ jœ ..œ œœ œœ œœ

A 7 C D C

24

(+Tutti)

˙ Ó

‰.> 

. œ œ œ

25 ..œ jœ ..œ œœ œœ œœ

A 7 C D C

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œThought I'd sign with M G M I

œ œ œfl  Œ Ó

œ> 

Œ Ó

26

œœ> 

Œ ÓŒ œ

A7

26(BONNIE)

Fdl, Saxes, Kbd 2

 Bs solo

œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œwon't see that dream die I don't

œnfl 

Œ Œ œ

œ> 

Œ Œ œ

27

œœ> 

Œ Œ ‰ jœC

CLYDE:

- -

 

 — 4 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 147: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 147/225

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ œ . j jgive a damn 'bout M G M, and

œfl 

Œ Ó

œ> 

Œ Ó

28   œ> 

Œ ÓD

œ œ œ œ œ œ ‰ jdon't you say good bye How

œfl 

Œ ‰ j>  œ ..> 

.> œ Œ ‰ j œ .

29

œœŒ ‰ j

œ œœ..œ

A 7 C D

(Kbd 2)

-

 

&

&

&

?

  œ . œ œ œ œ . œ œcan you think of leav in', Get those

œ>  Œ œœœœ

  œœ  œœ   œœ

’ ’ ’> 

30

’ ’ ’œ> 

A7

(Saxes)

(Fdl, Kbd 2)

œ . œ œ œ . ‰thoughts out of your head

Ó œœœœ

  œœ  œœ   œœ

’ ’ ’> 

31

’ ’ ’œ> 

C

-

 

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ . œ œYou ain't go in' no where Clyde I

. œœœœ œœ.

’ ’ ’> 

32

’ ’ ’> 

D9

BONNIE:

(Fdl, Kbd 2)

(Saxes)

œ œ œ œ œ ˙meant what I said

œœ> 

Œ ‰ j> 

œ .> 

œ> 

Œ ‰ j> 

œ .> 

33

œœ> 

Œ ‰ jœ> 

œœ ..œ

A7 C m7/G 

(Fdl) (+Kbd 2)

- -

 

 — 5 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 148: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 148/225

&

&

&

?

  Œ œ œ œ œ œ œ œYou come here right now, show

w

œ œ œ œ

34..œ

j . jF m F m/E

œ œ œ œ œ œ ˙me that Bon nie smile

wÓ ‰ œ œ œ œ

.

  œ

.œœ œœ œœ œœ

35   . j . jœ œ œ œ œ

D7

 Alto, Tenor 8vb

 Bs

Œ œ œ œ œ œ œ œBabe I need to see that

œ œ œ œ

36 . jœ . jœ œ œ œ

B7sus4 F7( 11)

-

 

&

&

&

?

  ˙ Œ œ œsmile It's too

˙ œ˘  Œ‰ œ œ œ . œ

fl 

Œ

’ ’ Û>  Œ

37  œ œ œ

>  Œœ œ œ œ . œ

Esus4

Tenor, Alto 8va

œ œ œ œ œ œ . œ œlate to s ay I'm sor ry It's too

wŒ œ

.  œ

˙

Œ œ> ’ ’

38

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

A7

38

(Fdl, Kbd 2)

(Saxes)

 Bs

œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œlate for all of that I can

wŒ œ

.  œ

˙

’ ’ ’> 

39

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

G7

 sim.

- -

 

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ œ . œ œnot c hange what has hap pened Let's face

wŒ œ.

  œ> 

˙

’ ’ ’> 

40

’ ’ ’œ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ

D7

œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œwhat we're look ing at You got

˙ œ>  œ> 

œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

  œœ-

œœ.

œœ-

œœ.‰ œ œ

’ ’ ’ ’

41

. j œ œ

J.

œ

Jœ> 

œ> 

A 7 F G

(Fdl)

- - -

 — 6 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 149: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 149/225

&

&

&?

  œ œ œ œ œ œ . œ œev' ry right to be mad But let's

w

.œ.

  œ> 

˙

’ ’œ> 

42

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

A7

œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œmove on an y how We were

wŒ œ

.  œ

˙

’ ’ ’> 

43

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

G7

 sim. 

- - -

 

&

&

&

?

  4

4

4

4

c

c

c

c

œ œ œ œ œ œ œ . œ œ born to be to geth er It's too

wŒ œ.

  œ> 

˙

’ ’ ’> 

44

’ ’ ’œœ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ

D7

œ œ œ œ .late to turn back…

œ˘ 

Œfl 

Œ

œœ> 

Œ

45  œ> 

ŒD9

- -

 

&

&

?

  c

c

c

Ó ˙ ˙

 

46

. œ .. œ J .

F   G/F

f

Gtr 1 solo—distortion

(+Tutti)

Œ ‰ . R>  œ œ œ

 

47

. œ .œ . œ J .

F  G/FF

Œ ‰ œ œ ˙

 

48

. œ .. œ J .

F   G/F

’ ’ ’ ’ 

49

. œ .œ . œ J .

F  G/F

&

&

?

  ’ ’ ’ ’

 

50

. œ œ . œ œ. œ œ . œ

F   G/F   F   G/F

wilder…

’ ’ ’ ’

 

51

. œ œ . œ œœ . œ œ . œ

F   G/F   F   G/F

‰ jœ

  œœ œ

œœœ

œœ

œœ

.

.œ> 

˙ ‰ j> 

œ .> 

?

52

œ . œ œ œ> 

œ .> 

A   C 7/G 

f

 Saxes

 — 7 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 150: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 150/225

&

&

?

?

  Œ œ œ œ œ œ œ œMy mis take was lov in' you,

wœ> 

Œ Ó

. œ

53..œ

jœ ˙

F m

53

P

P

Fdl, Kbd 2

(Saxes)

BONNIE:

Œ œ œ œ œ œ œ œEv en if I walked a way

w

.˙ œœ

54..œ

jœ ˙

A7/E

‰ j œ œ œ œ œ œmy heart won't let me go far  

w

. œ

55   . .œjœ ˙

D

 

- - - -

&

&

?

?

  ˙ Ó

’ ’ ’j ‰ Œ

Œ

œœ œœ ˙

56   ˙ Œ œœ> 

œœ> 

3C 7

f  Reed 1 Alto solo

(+Tenor, Gtrs, Bs)

Œ œ œ œ œ œ œ œ œI would die with out you, Clyde

w Œ Ó

. œ

57..œ

jœ ˙F m

Œ œ œ œ œ œ œ œ œI would die with out you, babe

w

.˙ œœ

58..œ

jœ ˙

A7

CLYDE:

 

- -

&

&

?

?

  bb

bb

bb

bb

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 Now look how a live we are

˙ ˙œ œ œœ œœ

59

œœ œœ ..œjœ

D A /C  F7( 11)

BOTH: w

˙ œ> 

Œ‰ . R v

  œ œ œ œ-

œ œ œ .

’ ’ ’ ’

60..œ

.

.œjœ

Esus4

 Saxes

˙ œ œ œ

It's too

‰ œœ œœ œœ ..œ œœ˘ 

¿

’ ’ Û Œ &

61..œ

œœ.

ŒF7sus4

(Saxes) (Kbd 2)

CLYDE:

 

-

 — 8 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 151: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 151/225

&

&

&?

bb

bb

b b

b b

œ œ œ œ œ œ . œ œlate to turn the clock back It's too

wŒ œœ

-

œœ.

 œœ.

 œœ.

  œ

œ-

œœ-

œœ.

’ ’œ> 

62

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

Bb7

62

Fdl, Kbd 2

 Saxes

 Bs

œ œ œ œ œ œ Œ œ œlate for all of that It's too

wŒ œœ

-

œœ.

  œœ.

  œœ.

  œ

œ-

œ

œ-

œœ.

’ ’ ’> 

63

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

A b7

 sim. 

&

&

&

?

bb

bb

b b

b b

œ œ œ œ œ œ œ .œ œlate to beg for give ness, let's face

wŒ œœ

-œœ.

 œœ.

 œœ.

  œœ-

œœ-

œœ.

’ ’ ’> 

64’ ’ ’œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ

Eb7

œœ œ œ œ œ J ‰

œ œwhat we're look ing at I knew

˙ œ>  œ> 

œ> 

œ œ œ œ œ œ7 

‰ œ œ.

  .œ> 

œ œ

’ ’ ’ ’

65. j œ œ

J.œ J œ

œ> 

Bb7 Gb A b

BONNIE:

(Fdl)

-- -

&

&

&

&?

bb

bb

bb

b b

b b

œ œ œ œ œ œ . œ œI would make the head lines, but I

 

w.

Œ  œœ.

  œœ-

œœ-

œœ.

’ ’œ> 

66

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

Bb7

œ œ œ œ œ œ J ‰ œ œwas n't sure just how Feel our  

Ó Œ œ œFeel our  

wŒ œœ œœ   œœ   œœ   œœœœ

œœ

’ ’ ’> 

67

’ ’ ’œ œœœ ‰ œ œ   œ œ œ œ œ

A b7

 sim.

BONNIE:

CLYDE:

 

- -

 — 9 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 152: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 152/225

&

&

&

&

?

bb

bb

bb

b b

b b

œ œ œ œ œ œ œ œ   œ œ jour ney is just star tin' it's too

œ œ œ œ œ œ œ œ   œ œ jour ney is just star tin' it's too

wŒ œœœœ.

  œœ v

 

Rœœ

..œ> 

’ ’>  Û> 

68

’ ’ ’œœ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ

Eb7

J ‰ œ œ œ œ œ œ œ œlate, It's too late to turn back now

œ œ œ œ œ œ J ‰ œ œlate to turn back now It's too

‰ .> 

.> 

œ> 

œ œ.‰J

.> 

.> 

œ> 

œ œ.

‰ .> . œ œ œ

69

jœ œœ

œœœœ œœ .

.œB b7 D b Eb D b

- -

- -

 

&

&

&

&

?

bb

bb

bb

b b

b b

J ‰ œ œ œ œ œ œ œ œIt's too late to turn back now

œ œ œ œ œ œ J ‰ œ œlate to turn back now It's too

‰ .>  .>  œ> 

œ œ.

‰ .> 

.> 

œ> 

œ œ œ.

‰ .> 

. œ œ œ

70

jœ œœ

œœœœ œœ .

.œBb7 D b Eb D b

œ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ ‰too late to turn back  

œ œ œ œ œ œ œ œ ‰late, It's too late to turn back  

‰ .>  .>  œ> 

œ œ.

‰‰

œ> 

œ œ .> 

œ> 

œ œ.

‰ .> 

. œ œ œ ‰

71

jœ œœ

.

.œœœ œœ œœ ‰

Bb7 D b Eb Db

rall.

 

&

&

&

?

bb

bb

b b

b b

wnow

wnow

Ó œœ>  œœ

>  œœ> 

3

71a

Ó |

æ

Slower

f Drs

U Ó

U Ó

œœ> 

œœ> 

œœ> 

j œ j3

72

œ

œ> œ

œ> œœ> 

j

œ

œ

œ

j

œ

3   Bb5 D b5 Eb5

Dictated

(+Gtr 1)

(Dobro) (+Shaker)

 U

 U

wU

73

w

w

U

 — 10 —  #14 – Too Late to Turn Back Now (11/15/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/15/11—3:44 PM)

Page 153: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 153/225

ã

 

?

 

4

4

4

Ó Œ  æ

 

1

j œ j ˙

J

œ

œ

œ

J

˙E 5 G5 A 5

f

P

 Shaker 

(+Gtrs, Bs)

 Uæ

 

U

2

wUw

 

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:34 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 After “Too Late” (10/31/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

14a

Page 154: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 154/225

Page 155: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 155/225

&

&

&

?

 œ œ œ j œ j

 No i deas and no

.j j œ j

œ œ œ œ j œ jœ

13

‰ j ˙ œ œ. œ œ

C m(+Rd 2 – Bs. Clar)

(+Bs)

j œ j ˙ big plans

. jœ œ œ œ

jœ œ jœ ˙

14

ww

F 9sus4   F m7

Œ œ œ œ œ œHap py with the way

˙ . j> 

œ œ œ œ . j

15

.

.˙œœ œ

G 7sus G 7

j œ j œ Œthings are

. j> 

˙

’ ’j

16

˙ œ œ œ œC m(add2) C m

- -

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ No one with a scam

˙ œ œ œ œ

’ ’ ’ Û Û

17

˙ œ œ œ œ. œ œ

Eb/G   F m6

j œ j j ‰ œ œor scheme... Now that's

w

’ ’ ’ ’

18

ww

œ œ œ œ œ œwhat you call a dream

. jœ ˙

’ ’ ’ ’

19

ww

G 7(b9)

&

&

&

?

 w

˙ ‰ jœ œ œ

˙ œ œ œ œ

20

Œ ‰ j ˙wC m(add2)

PLAY

P

Fiddle, Clar,

 Kbd 2 – Strs

‰ j œ œ œ œ œThese dreams of yours make no

. œ

’ ’ ’ ’

21   . œJ ˙

C 7( 5)

21

(more rolling arps.)

F(+Cym scrape)

 Bs

œ œ œ œ ˙sense at all

. jœ œ œ œ. J ˙

’ ’ ’Û

22. œJ œ

œ

F 9sus 4 F m7

 — 2 —  #15 – Now That's What You Call a Dream (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 156: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 156/225

&

&

&

?

  ‰ j œ œ œ œ œIt's what's in side not what's

˙ . j

. œ œ’ ’ ’ Û Û

23

. œ œJ .J

G 7sus G 7

j œ j œ ‰ jœout there We

j œ j ˙J œ J ˙’ ’ ’Û

24 w . J œœ

C mC m(add2)

œ œ œ œ œ œ both could have a per 

ww’ ’ ’’

25

w . J ˙

Eb7(b9)/G

œ œ œ Œ ‰ jœfect life and

w’ ’ ’ ’

26w . J ˙

F m6

- -

&

&

&

?

  œ œ œ j œ jnot go an y where

ww

’ ’ ’ ’

27

w . J ˙

Eb7(b9)/G

w

˙ œ œ œ œ˙ ˙

’ ’ ’ ’

28

˙ œ œJ

œœ

G 7sus 4 G 7

+Gtr 1

‰ j œ œ œ œ œ œYou miss a lot when you ask 

. œ œ. œ œ

’ ’ ’ Û Û

29   . jœ .

jC 7( 5) F 9sus4

 Bs, Bs Clar 

j œ j ˙too much

. j œ œ œ

. J œ œ

’ ’ ’Û

30

. j œœ

F m7

- - -

&

&

&

?

  ‰ j œ œ œ œ œYou're all I need, not one

˙ . j. J

’ ’ ’ Û Û

31 ˙. j

œ

G 7sus G 7

j œ j œ ‰ jœthing more Buck  

. j œ œ œJ ˙

’ ’ ’Û

32   .jœ œ œ œ

C mC m(add2)

œ œ œ œ œ œall I ev er want

wŒ ‰ J ˙

wŒ ‰ J ˙

33

wEb7(b9)/G

TACET

œ œ œ Œ œ œed is on

wŒ ‰ J ˙

wŒ ‰ J ˙

34w

F m6

--

 — 3 —  #15 – Now That's What You Call a Dream (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 157: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 157/225

&

&

&

?

 œ œ œ œ œ œ

this side of that door  

wŒ ‰ J ˙

wŒ ‰ J ˙

35

w

Eb7(b9)/G

w

Œ œœ> 

œœ œœ ˙

’ ’ ’ ’

36

w

G 7sus4

PLAY (+Cym scrape)

(+Gtr 1)

. j ‰

œœ œœœœ

œœœœ œœ œœ œœ

3

’ ’ ’ ’

37

w

G 7

&

&

&

?

  œ œ œ j œ jChil dren p lay in' in

. Œ

.

œ œ w. J J

œ J

38

‰ j ˙ œ œ. œ œ

C m(add2)

38

(Kbd 2)

(PLAY)

j œ j ˙the barn

Ó Œ œ

. jœ œ œ œ

39

ww

F 9sus 4 F m7

(+Clar)

(Gtr 1)

Œ œ œ œ œ œBuck is rock in' in

w

˙ .jœ

40

..˙ œœ œ

G 7sus   G 7(+Bs Clar)

j œ j œ Œhis chair 

Ó ‰œ œ œ

.œjœ ˙

41

˙ œ œ œ œC m(add2) C m

- - -

 

&

&

&

?

 œ œ œ œ œ œIn the house, the can

. œ œ

˙ œ œ œ œ

42

. œ œEb7(b9)/G   F m6

j œ j j ‰ œ œdles gleam... Now that's

w

w

43

w

œ œ œ œ œ œwhat you call a dream

w

. jœ ˙

44

ww

G 7 b9 5

. Œ

œœæ œœæ œœæ œœæ

˙ œ œ œ œ

45

wC m(add2)

p

(Rd 1 – Flute, Fdl, Gtr 1, Glock)

-

 — 4 —  #15 – Now That's What You Call a Dream (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 158: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 158/225

&

&

&

?

 œ œ œ œ œ œIn the house, the can

w

w

46

ww

Eb7(b9)/G

rit.

(Fdl, Gtr 1)

j œ j j ‰ œ œdles gleam... Now that's

w

w

47

ww

F m6

œ œ œ œ œ œwhat you call a dream

 

U

48

ww

UG 7sus

-

&

&

?

  w

 

U

49

 

U

49

. Œ

œ œ œJ

œJœœ

50

‰ j œ œ j .wP

a tempo

(Kbd 2, Gtr 1)

 U

jœ ‰ œ ˙

U‰ .

51

Œ œ œ ˙˙U

w

rit.

 U

wU

M

52

wU

C m

p

(+Fdl, Bs Clar,

Gtrs, Belltree, Bs)

 — 5 —  #15 – Now That's What You Call a Dream (11/10/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 159: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 159/225

&&

?

 

44

4

œ œ œ

œ œ œJ ˙

a

.

p

 Kbd 2 – Harp

.

.

 b

.

œ œ œ

œ œ œJ ˙

c

.

.U

.U

d

.U

(+Cym scrape)

œ œ œ

œ œ œ‰ J ˙

e

.

.U

.U

.U

(+Cym scrape)

&&

?

  œ œ œ

œ œ œ‰ J ˙

g

.

.U

.U

h

.U

(+Cym scrape)

œ œ œ

œ œ œ‰ J ˙

i

.

.U

.U

.

 j

.U

&?

  ..

.

.œ œ œJ ˙

1

.

Easy Swing 8ths

P

1 2 times

(+Acoustic Bs pizz)

œ œ œJ ˙

2

.œ œ œJ ˙

3

.œ œ œJ ˙

4

.(to: )

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œWhat was al ways good e

 

œ œ œ œ œ

9

.Dmaj7

CLYDE:

9

˙ œ œnough for  

 

œ œ œ œ œ

10

.

œ ˙you, Pa,

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

11

.

Pp

Gtr 2 – Mandolin

 Rd 2 – Clar 

œ Œ Œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

12

.

- -

 BONNIE & C  LYDE 

16 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

What Was Good Enough for You(11/1/11)

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

Page 160: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 160/225

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œHate to say, ain't good e

.

œ œ œ œ œ

13

.Dmaj7

˙ œ œnough for  

.æ 

œ œ œ œ œ

14

.

.me

œ œ œœ œ œ

œ œ œ‰ J ˙

15

Œ ˙Em7

œ Œ Œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œ‰ J ˙

16

Œ ˙.

œ œ œ œ œ œPlow in' fields and plan tin'

.æ˙ œ œ

. j œ

17

Œ ˙Em

- - -

&

&

&

?

  ˙ J ‰seeds

.æ Œ

. j œ

18

Œ ˙.B7+

œ œ œ œ œ œ'til your mind and bod y

. . R . œ

. j œ

19

Œ ˙Em7

˙ œ bleeds... no

.æ˙ œ

. j œ

20

Œ ˙.A7

.way...

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

21

.D

˙ Œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

22

.

-

&

&

&

?

  œ œ œ œUp be f ore

˙ œ œ œ3

.Œ ˙

23

‰ j ˙.B7

23

(Clar)

(+Gtr 1 – Acoustic)

œ œ œdawn and you

˙ Œ

œ ˙

24

‰ j ˙.

B7(b9)/D 

˙ ‰ œ œ3

stop when you

.

.. ˙

25

‰ j ˙F  o/E

œ Œ Œdrop

˙ œ œŒ Œ ‰ j

˙

26

‰ j ˙Em

Œ œ œ œ œThen you ask your 

.œ ˙

27

‰ j ˙.

Gm6

-

 — 2 —  #16 – What Was Good Enough for You (11/1/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 161: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 161/225

&

&

&

?

  ˙ œ œGod to for  

œ œ .

œ ˙

28

‰ j ˙.

A7(b9)

.give

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

29

.D

(Mand)

(Clar)

œ Œ Œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

30

.

œ . jPray ing for  

 

˙ œ œ œ3

˙

31

‰ j ˙.B7(b9)

œ œ œrain.. . with out

 ˙ Œ

œ ˙

32

‰ j ˙.

/D 

- - -

&

&

&

?

  œ œ œrain, there's no

œ œ œ

œ ˙

33

‰ j ˙.

F  o/E

(Clar)

˙ j ‰crop

.

œ ˙

34

‰ j ˙˙ œ œ œ

3

Em

œ œ œ œThis ain't no

 

.

35

.E/G  

˙ œway to

.

.

36

.

.˙E13(b9)

œ œ ˙live

œ œ œ œ œ œ

˙

˙

œ

œ37

˙ œ. J œEm7/A

(straight)

˙ Œ

œ œ œ

œ

œ> 

œ

œ> 

œœ> 

38

œœ>  œœ

>  œœ> 

A7(b9)

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œWhat was al ways good e

œ œ œ.

œ œ œ œ œ

39

Œ ˙.

Dmaj7

39

(Mand)

(Cl)

˙ œnough for  

œ œ œ˙ Œ

œ œ œ œ œ

40

Œ ˙.

œ ˙you, Pa,

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

41

Œ œ œ.

œ Œ Œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

42

Œ œ œ.

- -

 — 3 —  #16 – What Was Good Enough for You (11/1/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 162: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 162/225

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œWill not sa tis fy your  

œ œ œ.

œ œ œ œ œ

43

Œ ˙.

Dmaj7

˙ œway ward

œ œ œ˙ Œ

œ œ œ œ œ

44

Œ ˙.

.son

œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ œ œ

45

Œ ˙.

Em7

œ Œ Œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ œ œ

46

Œ ˙.

- - -

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œJes se James had much more

æ œæ˙ œ œ

. j œ

47

Œ ˙Em

˙ J ‰fun

æ œæœ œ

. j œ

48

Œ ˙B7+

œ œ œ œ œ œ build ing dreams with just a

æ œæœ œ

. j œ

49

Œ ˙Em7

˙ œgun... that's

æ œæŒ

. j œ

50

Œ ˙.A7

- -

&

&

&

?

  ˙ œ œhow the

.æœ œ œ œ œ

.Œ ˙

51

‰ j ˙.

Em7

(straight 8ths)

˙ œ œWest was

.æ.

. ˙

52

‰ j ˙.

A7

.won

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

53

.D

.

œ œ œœ œ œ

œ œ œJ ˙

54

.(to: )

 

œ œ . œœ œ . œ

œ œ œ œ. œ

71

.D

(swing!)

 

œœ œ

œ œ œ

œ œ œ

72

œ œ œœ

D  Em

D  Ab13

p

(+Fdl, Rd 1 – Fl)

 — 4 —  #16 – What Was Good Enough for You (11/1/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 163: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 163/225

Page 164: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 164/225

&

&

&

?

 œ œ œ œ

Writ ing a dia

˙ œ œ œ3

˙ œ œ œ3

.

87

Œ ˙.

E7

87

(Fdl, Clar)

œ . jry is

.

.Œ ˙

88

Œ ˙.

/G 

œ œ œtough a round

..Œ ˙

89

Œ ˙Dm6/A

(Kbd 2)

˙ j ‰here

..Œ ˙

90

Œ ˙ œ œ œ3

Am

œ œ œBor ing as

..

91

.Cm6

œ j ‰ ‰ œ œ3

hell Sor ry,

..

92

.D7(b9)

- - - - -

&

&

&

?

  .Ma!

œ œ œ

..œ œ ..œ œ .

.œ œ

93

Œ ˙.

Gmaj7

Fdl, Flute, Gtr 1

œ Œ ‰ jI

œ œ œ

..œ œ ..œ œ .

.œ œ

94

Œ ˙.

œ œ œwant to wear  

œ œ œ

œœ œ œœ œ œœ œ

95

Œ ˙.

E7(b9)

(Fdl, Flute)

œ . jdia monds one

.

œœ œ œœ œ œœ œ

96

Œ ˙.

/G 

-

&

&

&

?

 . j œ

stud for each

..œ jœ œœ

..j œ

97

. j œ.Am

Fdl, Clar, Gtr 1

˙ Œear,

..˙

˙ œ œJ

98

.

.

œ œ œ bright as the

 

..

99

.A7/C  

˙ œmorn ing

 

100

..˙A13

.star 

Œ Œ œ œœ œ œ œ

œœ œœ œ œœ œ

101

. j œ.Am7/D

(straight)

Fdl, Clar 

Flute

œ Œ Œ

œ œ œ-œ-

œ-

œ-

œ œ œ

102

œœ œœ œD7

 9 5

(+Kbd 2 8vb)

-

 — 6 —  #16 – What Was Good Enough for You (11/1/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 165: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 165/225

Page 166: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 166/225

&

&

&

?

 œ œ ˙

look ing

œ œ œ

œœ œ œœ œ œœ œ

115

Œ ˙Am7

(Fdl, Clar)

˙ œ œfor ro mance

..

.

116

Œ ˙.

D7

.

œ œ œ.

œœ œ œœ œ œœ œ

117

Œ œ œG

(Fdl, Flute)

˙ ‰ jThis

œ œ œ

œœ œ œœ œ œœ œ

118

Œ œ œ.

B7   B7+   B7

CLYDE:

(Clar)

- -

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œ3

coun try's had its

.

.

. .

119

Œ œ œ.

Em7

119

(Kbd 2)

˙ ‰ jday De

..

. .

120

Œ œ œ.

F o

(Fdl)

œ œ œ œ pres sion and

..

..

121

Œ œ œ.

D/F  

œ œ œ œ bread lines are

..

..

122

Œ œ œ.

B7

- - - - -

&

&

&

?

 ˙ œ œall that to

..

. .

123

Œ œ œ.

Em7

œ œ œ œmo rrow will

..

. .

124

Œ œ œ.

E7

. bring

..

..

125

Œ œ œ.

G6/A

BONNIE: Tell 'em, Clyde.

œ Œ ‰ jThe

œ œ œ œ.

..

126

Œ œœ œœ

.

A7

(straight)

Fdl, Clar 

- -

 — 8 —  #16 – What Was Good Enough for You (11/1/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 167: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 167/225

&

&

&

?

 œ œ . jBi ble has

.æ.

. .

127

Œ ˙Em7

(Kbd 2)

œ œ œ œ ‰ j3

got it wrong Just

.æ.

. .

128

Œ ˙Fo7

(Fdl)

œ . Jlook at the

.æ.

. .

129

Œ ˙D/F  

œ . J poor, babe... the

.æ.

. .

130

Œ ˙.

B7(b9)

-

&&

&

?

 ˙ œ œmeek don't in

. œ œ œ œ œ

œ œ œ

131 . j œ.E7sus4

(Fdl)

Clar 

œ .Jher it a

..

œ œ œ

132 . j œ.E7

œ œ ˙thing

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

133 ..œ jœ œ œ

G/A

(Fdl, Clar)

œ Œ Œœ œ œ-œ œ œ

œ œ œœ

134œ œ œA7

b9 5

 poco rit.

- -

&

&

&

&

?

  œ œ œ œ œ œThere ain't noth in' good e

 

. œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

135

Œ ˙.

Dmaj7

BOTH:135

f

f(Clar)

(Fdl)

˙ œ œnough for  

Œ Œ œ œ œ œ œ5

. œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

136

Œ ˙

.

 Rd 1 – Picc

œ ˙us, kid

œ œ œ

. œ œ œ œ œ

œ œ œJ ˙

137

Œ œ œ.

œ Œ Œ

œ œ œ

. œ œ œ œ

œ œ œJ ˙

138

Œ œ œ

.

- -

 — 9 —  #16 – What Was Good Enough for You (11/1/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:35 PM)

Page 168: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 168/225

Page 169: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 169/225

Page 170: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 170/225

 

?

bb

bb

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

21

 

21 ..

22

 

œU

œ ˙u

23

 

U

 

?

bb

bb

bb bb

bb bb

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

24

 

.

.

25

 

œU

œ ˙u

26

 

U

 

?

bbbb

b b bb

bb

bb

c

c

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

27

 

27 ..

28

 

œU

œ u

29

 

U(to: )

 

?

bb

bb

b b

c

c

c

w> 

œ>  œ>  œ>  œ>  œ>  œ> 

3 3

31

w> 

31

ƒ

Forcefully

+Rd 1 – Clar, Screaming Electric Gtr 1

+Kbd 2, Gtr 2, Drs, Bs

ƒ

Fdl 

œ>  œ>  œ>  U3

32

wU

w

œ> 

œ>  œ> 

œ> 

œ>  œ> 

3 3

33

w> 

F

FwU

œ> 

œ>  œ

> ˙U3

34

wU

 

U

 

U

35

j . Uwwu

 — 2 —  #16a – The Bank (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

Page 171: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 171/225

Page 172: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 172/225

ã 

?

 cc

c

 Ó Œ

 

æU

j œ j ˙U

1

j œ j ˙U

E5 G5 A5

P

shaker 

P

Gtrs

 Elec Bs

(Dobro sizzle)

Ó Œ 

æU

j œ j ˙U

2

j œ j ˙U

E5 G5 A5

shaker 

(mean)

(Dobro sizzle)

ã

 

?

 Ó Œ  æ

U

j œ j ˙U

3

jœ œ j ˙U

D5 F5 G5

3shaker 

(Dobro sizzle)

Ó Œ  U> 

i

j œ j ˙U

4

jœ œ j ˙U

D5 F5 G5

scrape

(Dobro sizzle)

 

U

5

 

U

 

?

  œ œ j œ jw

œœ œ œœ œJœœ œœ J

6

Œ œ Œ œŒ œ Œ

A

6

Dance Tempo

P

PPLAY

(+Gts, Bs pizz)

Fl, Clar 8vb

Fdl, Kbd 2

œ œ j .w

œœ œ œœ œJœœ œœ J

7

Œ œ Œ œŒ œ Œ

œ œ j œ jw

œœ œ œœ œJœœ œœ J

8

Œ œ Œ œŒ œ Œ

œ œ j .U

wuœœ œ œœ œ

Jœœ ..œ

U

9

Œ œ ÓUœ Œu

rit.

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:37 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

The Sheriff's Office(11/1/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

16c

Page 173: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 173/225

 

?

 cc

c

‰ œ œI start

Œ

Œ

CLYDE:

œ œ œ œ œ œ œ œ œthink in’ ‘bout my Bo nnie from the

|

1

 

A

Rubato

(Onstage Uke)

œ œ œ œ œ ‰ œ œmin ute I wake up, and that

|

2

 

D

- - -

 

?

 œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

feel in’ is the best I’ve ev er  

|

3

 

A

. ‰ œ œhad She is

|

4

 

Dmaj7

œ œ œ œ œ œ œ œ œin my shav ing mir ror, she is

| |

5

 

G m7(b5) C 7(b9)

- - - -

 

?

  œ œ œ œ œ ‰ œ œin my cof fee cup I must

| |

6

 

C m7 F 7(b9)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

 be in love or else I’m go ing

| |

7

 

Bm7 D

. ‰ œ œmad I would

| |

8

 

D A

- -

 

?

  œ œ œ œ œ œ œ œ œlike to write to Bon nie, tell the

|

9

 

A

œ œ œ œ œ ‰ œ œgirl the way I feel But I’m

|

10

 

D

œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

 bet ter with a car than with a

|

11

 

A

- -

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:38 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Bonnie(10/12/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

17

Page 174: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 174/225

 

?

  . ‰ œ œ pen Used to

|

12

 

Dmaj7

œ œ œ œ œ œ œ œ œthink I’m on ly hap py when I’m

| |

13

 

G m7(b5) C 7(b9)

œ œ œ œ œ ‰ œ œsat be hind a wheel Now I

| |

14

 

C m7 F 7(b9)

- - -

 

?

  œ œ œ œ œ œ œ œdon’t care if I ev er drive a

 

| |

15

 

Bm7 D

˙ j ‰U œ œ œ3

gain That girl’s got

˙ ˙U

w œ œ ˙U

16

‰ .˙

U

w

D/A

A

 

Clars

(+Gtrs, Bs)PLAY

- -

 

?

  ˙ œ œ œ œ3

some thin’, noth in’

w ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

17

wDmaj7 D6

17 A bit brighter

(+Gtr 1)

p

(Clars)

˙ ˙scares her  

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

18

. œ œ œC 7sus C /Ab

‰ œ œ œ œ . œ œ œ œ3

On ly piece of luck that’s ev er  

œ œ œ ˙œ ˙

œ œ œ œ œ œ

19

˙ ˙F m G/A A7

(+Fiddle, Kbd 2 – Strs)

- - - -

 — 2 —  #17 – Bonnie (10/12/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:38 PM)

Page 175: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 175/225

Page 176: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 176/225

 

?

 œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

kind of dreams that keep you in your  

 

w

28

wA

. ‰ œ œ bed I am

 

w ˙

29

wDmaj7 D6

œ œ œ œ œ œ œ œ œmak in’ love to Bon nie and that

˙ œ œ

˙ ˙

30

˙ ˙G m7(b5)

C 7(b9)

p

 Kbd 2

- -

 

?

  œ œ œ œ œ ‰U œ œsure beats coun tin’ sheep Got a

˙ ˙U

Ó ÓU

31

˙ U˙ ˙

C m7F 7(b9)

P

œ œ œ œ œ œ œ œfeel in’ there are good times up a

 

˙ Ó

32

˙ œ œ œœ œ œ

E7 F7 E7D

Dictated

- - -

 

?

  wUhead

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ3 3 3 3

w

33

œ œ œ œUA/C  C

o7 Bm7 Bbmaj7

33

(Play)

(cue)

(Clar)

wU

œ œ j . ˙U

34

wUA

(Play)

(Play)

 

35

‰ Œ Óp

 — 4 —  #17 – Bonnie (10/12/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:38 PM)

Page 177: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 177/225

ã

  bbbb

b bb b

C

C

C

Ó ÓU

Ó ÓU

1 œœ> 

œœ> 

ÓU

(+Kbd 2, Gtr, Low Tom, Bs)

Ó ÓU

Ó ÓU

2 œœ> 

œœ> 

ÓU

  i Œ ÓU

wwU> 

3 œœ> 

œœ> 

ÓU

(Cym scrape)

Ó ÓU

wwU

4 œœ> 

œœ> 

ÓU

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:38 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Did You Hear Something?(10/22/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chr i s t opher Deschene — Mus i c Ink — (919) 428-6721

17a

Page 178: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 178/225

Page 179: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 179/225

 

?

  4

4

4

œ œ

Œ

Œ

Rubato

p

Fdl 

œ œ œ .U œ œ

wwg U

1

 

UA

 Kbd 2 – Harp

‰ œ œœ œ œ œ U

wU

2

wE/G

 

?

  4

4

4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

w

3

w˙ ˙D5

 Rd 2 – Clar 

 Rd 1 – Clar 

œ œ œ œ . œ œœ œ

˙œ œ

4

˙ Ó˙

A/E   E7

 Elec Bs

j> 

.> 

j> 

.> 

5

j> 

.> 

A5   C5

 Direct Segue

f

fPLAY

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:39 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

Out of the Woods(11/1/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

17c

Page 180: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 180/225

Page 181: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 181/225

 

?

b

b

b

˙ ‰ j œ œ just got so much

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œœ

œ œ

7   . œ œ j œ œ œD5sus

œ œ œ Œ œ œ big ger These are

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œœ

œ œ

8   . œ œ œ œ œ .> 

-

 

?

b

b

b

˙ ‰ j œ œgon na change our  

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

9 . œ œ œ œ œœ œ

G2(no3)

. Œlives

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ

10   . œ œ œ œ œD5sus

-

 

?

b

b

b

Œ œ œ œ œ œ œ .Been a long time com in'

œœ œ œ œ œ œ œ .

11. œ œ . œ œ

F2

Œ œ œ œ . œ œ œ œSo let's raise a lit tle hell

ww

12

wG2(no3)

- -

 

?

bb

b

.

.

..

.

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

13   . œ œ œœ œ œ

D5sus

 Safety

P

 

œ œ œ œ . œ œ

14   . œ œ œ œ

 — 2 —  #18 – Raise a Little Hell (Reprise) (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:39 PM)

Page 182: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 182/225

 

?

b

b

.

.

.

.

4

4

.

.

.

.

4

4

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

15   . œ

œ

œ

œ œ œ

D5sus

 Safety

œ œ   œ   . ?

15a   ˙

œ œ

D5sus

 Safety

 

?

?

b

b

b

b

4

4

4

4

 

.> 

æ œ> 

æ œæ œ> 

æ œæ .> 

æ œœfl 

œœfl 

œ>  œ œ œ œ>  œ œ œ>  œ œ œ œ>  œ œ œ œ œœ

16   .> 

œ> 

œ œ> 

œ .> 

œ> 

œ> 

D5(no3)f

f

Fdl, Alto, Tenor 8vb+Alto

Ó Œ œ œWhy do

œœ> 

œœœœfl 

  œ œ œfl 

¿œ>  œ œ œ

œ>   œ

œ> 

œ> 

Œ

17

œœ> 

œœ..œ

œœ> 

Œ

CLYDE:

 Kbd 2 B-3

smear 

 

?

b

b

b

b

˙ ‰ j œ œfolks want to be

wœ œ

.

œ> 

˙

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

18   . œ œ j œ œ œD5sus

18

(Saxes)

(Kbd 2)

œ œ œ Œ œ œhe roes? Why do

wœ œ

.

œ

.

  .> 

œ

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

19   . œ œ œ œ œ .> 

-

 

?

b

b

b

b

˙ ‰ j œ œthey love stand in'

wœ œ

.œ> 

˙

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

20

. œ œ œ œ œ

œ œG2(no3)

˙ Œ œ œtall? Why don't

˙œ> 

œ> 

Œ œ .

œ œ œ œ . œ> 

œ> 

21   . j œ> 

œ> 

D5susF G

˙ ‰ j œ œthey just hand it

wœ œ

.œ> 

˙

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

22   . œ œ j œœœ

D5sus

-

 

 — 3 —  #18 – Raise a Little Hell (Reprise) (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:39 PM)

Page 183: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 183/225

 

?

b

b

b

b

œ œ œ Œ œ œo ver? Ain't their  

wœ œ

.

œ

.

  .> 

œ

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

23   . œ œ œ œ œ .> 

D5sus

œ . œ Œ œ œmon ey af ter  

wœ œ

.

œ> 

˙

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

24 . œ œ œ œ œœ œ

G2(no3)

- - -

 

?

bb

b

b

44

4

4

. Œall

.¿.

R œ œ.

œ.

 œ-

œ œ œ œ œ

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ

25   . œ œ œ œ œD5sus

Œ œ œ œ œ œ œ .We won't get to heav en

.˙ ¿> 

Œ Œ œ> 

.

œœ œ œ œ œ œ œ .

26. œ œ . œ œ

F2

CLYDE +BUCK:

+Fdl 

-

 

?

b

b

b

b

4

4

4

4

4

4

4

4

  4

4

4

4

Œ œ œ œSo let's raise

˙˙

˙˙

27

. œ œG2

˙ ‰ . R œ œ œa lit tle hell

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

>  Œœ! 

œ! 

œ! 

œ! 

œfl 

Œ

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

Œ

28

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

Œ

f

. Œ

w ..œ> 

œœ> 

œœ œœ> 

œœ ..œ> 

œœ.

œœ.

.

.œ œœ œœ œœ œœ ..œ œœ œœ

29

.

.œ œœ œœ œœ œœ ..œ œœ œ

œ

-

 

 — 4 —  #18 – Raise a Little Hell (Reprise) (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:39 PM)

Page 184: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 184/225

Page 185: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 185/225

 

?

  Œ œ œ œ œ œ œ œ œThat is all that mat ters now

˙ Ó

œ œ œ œ

46   . jœ ˙C m

. Œ

Œ ‰ œœœœ

œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

œ œ . œ> 

œ .> 

47 . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œA2

f

-

 

?

 Œ

œ œ œ œ œœ œ .Clyde took ev ery thing God

œœ Œ Ó

œ œ œ œ

48   . jœ ˙C m

. œ ˙ ‰ œ œ

3

gave her I won't

Ó œœ> 

œœ œœœœ> 

œœ

’ ’œ

49 . jœ ˙

G m7

FILL

f

- -

 

?

  œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ3 3

rest un til I fin ally

‰ œ œ j ‰ ‰ œ œ j ‰3 3

‰ œ> 

œ> 

j> 

‰ ‰ œ> 

œ> 

j> 

‰3 3 ?

50

‰ œœ> 

œœ> 

jœ> 

‰ ‰ œœ> 

œœ> 

jœ> 

‰3 3

F m7   E2/G  sub. p  sub. p f

 sub. p f  sub. p f

. œ .see Bar row

Œ œœ> 

œœ œ

œ

œœ   ..jœ> 

œœ

œ œ œ œ œ 

.œ>  œ

51 . jœ œ œ

Amaj7

f

- - -

 — 6 —  #18 – Raise a Little Hell (Reprise) (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:39 PM)

Page 186: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 186/225

 

?

?

  b

b

b

b

wdie

‰ œœœœ

œœ œœ œœœœ  

..Jœœ>  œœ

œœ œœ œœ œœ

52 .jœ œ œ œ

 

œ œG sus

˙ Œ œ œBig time's

‰ Jœœ. œœ ..œ

>  ˙> 

œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ

53 . œ œ œ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

A7sus

CLYDE:

fp

fp

 

?

b

b

b

b

˙ ‰ j œ œ just a round the

w œ œ œ œ œ œ.

  œ.

œ.

œ! 

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

54   . œ œ j œ œ œD5sus

54

f

(Kbd 2)

(Fdl, Saxes)

œ œ œ Œ œ œcor ner I can

w œ œ œ œ œ œ.

  œ.

œ.

œ! 

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

55   . œ œ œ œ œ .> 

- -

 

?

b

b

b

b

˙ œ œ œ œfeel it in my

w œ œ œ œ œ œ.

  œ.

œ.

œ! 

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

56 . œ œ œ œ œœ œ

G2(no3)

œ Œ Œ œ œ bones We are

˙ œ œ œ œ œ.

œ! 

œ! 

œ œ œ œ . œ> 

œ> 

57   . j œ> 

œ> 

D5sus

F   G

 — 7 —  #18 – Raise a Little Hell (Reprise) (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:39 PM)

Page 187: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 187/225

 

?

b

b

b

b

˙ ‰ j œ œgon na be more

w œ œ œ œ œ œ

.

  œ

.

œ

.

œ! 

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

58   . œ œ j œ œ œD5sus

œ œ Œ Œ œ œfa mous than a

w ‰ œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ> 

œ! 3 3

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

59   . œ œ œ œ œ .> 

- -

 

?

b

b

b

b

˙ œ œ œ œhun dred Al Ca

w œ œ œ œ œ œ.

  œ.

œ.

œ! 

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

60 . œ œ œ œ œœ œG2(no3)

œ Œ Ó pones

wJœœ> 

œœ ..œ

.

.œ œœ œœ œœ.

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ

61   . œ œ œ œ œD5sus

- -

 

?

b

b

b

b

Œ œ œ œ œ œ œ .We won't get to hea ven

œ œ œ ‰ ‰ jœ œœ ..œ

œ œ œ œ œ œ œ .

62. œ œ . œ œ

F2

CLYDE +BUCK:

(Fdl, Saxes)

Œ œ œ œ . œ œ œ œSo let's raise a lit tle hell

˙ œ œ œ Œ

œœ œ œ œ œ œ œ

63

. œ œ œ œ œ œG2(no3)

- -

 — 8 —  #18 – Raise a Little Hell (Reprise) (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:39 PM)

Page 188: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 188/225

 

?

b

b

b

b

. Œ. r œ œ œ œ œ œ œŒ

I'm   com in'   for    ya

.> 

œ> 

œ œ>  œ .>    œ˘  œ˘ 

.> 

œ> 

œ œ> 

œ .> 

œ>  œ> 

64   . œ> 

œ œ œ œ œ œ> 

œ œD5sus

TED:

Œ œ œ œ œ œ œ .Been a long time com in'

œ œ ‰ œ> 

œ œ œ .> 

œœ œ œœ œ œ œœ .œ œ œ œ œ

65. œ œ . œ œ œ

F2

CLYDE, BUCK +TED:

--

 

?

b

b

b

b

Œ œ œ œ . œ œ .USo let's raise a lit tle

˙> 

U ÓU

˙˙ÓU

66

˙ ÓUœ œ>  ŒG2(no3)

 Drs

˙ UHell

 

U

67

 U

-

 

?

b

b

b

b

w

œœ> 

œœ œœ œœ œœ>  œœ œœ. œœ> 

œœ œœ

œ> 

œ œ œ œ> 

œ œ œ> 

œ œ

68   ..œ> 

jœ> 

œœœœ> 

Dm2

Faster 468

f

f

Fdl, Pic 8va

Tenor 

w

jœ œœ>  j

œ œœ œœ. œœœœ

.

jœ œ>  j œ

œ œ> 

œœ œ

69

..œ> 

œœ> 

œœ> 

Gsus   Am(sus)

 

œœ

˘ 

Œ Ó

œ> 

Œ Ó

70 œœ> 

Œ ÓD5

 — 9 —  #18 – Raise a Little Hell (Reprise) (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:39 PM)

Page 189: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 189/225

Page 190: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 190/225

 c

c

c

 

œ ..

1

 

w œ .

2

‰ j .

 

˙ œ œ œ œ

3

˙ Œ ‰ . r

ÓU Œ œ œDy in'

wUw

4

wU ?

BONNIE:

-

 

?

œ œ œ ‰ œ œ3

ain't so bad, not it

œ œ ˙

12

œ œ ˙F2/A G2/B C2

12

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œyou both go to geth er On ly

œ œ œ . œ

13

œ œ ˙F2/A G2/B C2

œ œ œ . œ . œ œ œ œ3

when one's left be hind does it get

œ œ œ œ œ

14

‰ j œ ‰ j œ˙ ˙

Am7 F2

- - - -

 

?

˙ Œ ‰ œ œsad But a

 

. j ˙œ

15

. j ˙C/G G

œ œ œ œ œ œ œ œshort and lov in' life, that ain't so

 

œ œœ œ ˙

16

œ œ ˙Dm7 C2/E

w bad

œ œ œ œ ˙

œ œ ˙œ œ œ

17

œ . œ ˙F/C C2

P

(Rd 1 – Eng Hn)

(+Gtr 1 Acoustic)

w

œ œ œ œ œ . j> 

œ œ . j> 

œ œ œ œ

17a

œ . œ œ   .> 

F/C C2F/G

(+Gtr 2 –

 Pedal Steel,

 Bs, Drs)

-

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Dyin' Ain't So Bad (10/27/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

19

Page 191: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 191/225

 

?

 

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œI   on ly hope to God that I go first

˙ Ó

œ œœ œ œ œ œ .œ

18 œ œ . jC C2/E Fmaj9

18

œ ‰ . r œ œ œ œ œ œI could n't live on me

˙ ˙

œ œ œ œ

19 . œ œ . jBm7(b5) E7/G 

P

(Rd 2 – Clar)

- - -

 

?

œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œmo ries I'm sor ry but I'm not

œ . œ ˙

œ . œ ˙

20

‰ . ˙Am(add2) C/G

œ œ œ œ œ Œthat strong

Ó œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ . œ œ

21

wF2

p

p

- - -

 

?

 

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .There are some things in life you can't re

Œ  

œ œ ˙  œ> 

œ> 

˙

œ œ œ> 

œœ> 

œœ œœ

22

œ œ œ> 

œ> 

. œ œC2

C2/E F2

F

(+ Rd 1 – Eng Hn)

œ ‰ . r œ œ œ œ œ œ place, a love like this don't hap

 

˙ ˙

œ œ œ œœ œ œ œ

23

. œ œ ˙Bm7(b5) E7

P

- -

 — 2 —  #19 – Dyin' Ain't So Bad (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

Page 192: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 192/225

 

?

œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ pen twice When all his days are through,

 

œ .

œ œ œœ œœ

24

‰ œ j ˙ . J

Am(add2) C2/G

˙ Œ œ œ œ3

mine will be

 

œ œ ˙

25

‰ . ˙C/F F

rit.

-

 

?

˙ ŒU œ œtoo "Dy in'

œ . œ œ .U

œ˙

26

‰œ

j U

w

C/G  G   #

(writes in her

notebook) œ œ œ ‰ œ œ3

ain't so bad, not if  

œ œœ œ ˙

27

œ œ ˙F2/A   G2/B C2

P

27

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œyou both go to geth er On ly

œ œ œ œ œ œ œ . œ

28 œ.

œ.

˙

F2/A G2/BC2

- - - -

 

?

œ œ œ . œ . œ œ œ œ3

when you're left a lone does it get

˙ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

29

‰ œ j ˙ . J

Am7 F2

p

(Eng Hn)

˙ Œ ‰ œ œsad But a

œ œ œ œœ œ . œ

œ œ. œ ˙œ œ œ œ . œ

30 .j ˙

C/GG

-

 — 3 —  #19 – Dyin' Ain't So Bad (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

Page 193: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 193/225

 

?

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œshort an lov in' life, that ain't so

 

œœ œœ ˙˙œ œ œ

31

œœ œ ˙Dm7 C2/E

  F2

˙ Œ œ œ œ œ bad." I've met boys who

œ œ œ œ œ œ œ œ . œ

. œ œ œ ˙œ œ œ œ œ

32

‰ œ j œ . œ˙ ˙ œ . œ

F/C

C2

F

(Rd 2 – Clar)

(Bs)

-

 

?

œ œ œ œ œ œ . ‰ œ œtalk ‘bout farms and hors es And they

Ó ‰ œ œ œw

œœ> 

œœ œœ> 

œœ œœ> 

œœ œœ> 

œœ

33..˙ œœ

F2

33

(Clar)

 Rd 1 – Flute, Fdl 8vb

œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œdon't do much for me I don't

. . œ˙ œ œ

œ> 

œ œ> 

œ œœ> 

œœ œ> 

34œ . œ˙ œ œ

C/G Gsus4 G

-

 

?

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œneed to end up in a rock ing

œ œ œœ ˙w

œ œ œ œ

35 œ . œ ˙Dm7 F2

˙ Œ œ œ œ œchair Seems you get to

j œ œ œ . œ

˙ ˙

œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

36

œ . œ .jœ

Gsus4 G

-

 — 4 —  #19 – Dyin' Ain't So Bad (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

Page 194: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 194/225

 

?

œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œlive your life just once Andthere's

Ó œ œ œ . œ3

‰ Jœ .

Jœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

37˙ ˙. J

F2

(Fl + Fdl 8vb)

(Clar)

œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œso much to do and see And I'd

œ œ œ œ œ . œ œœ .>  œ . œ œ

œ œ . œ œ

38

œœœœ

‰ .Bm7(b5) E7 Am(add2)

 

?

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3

rath er breathe in life thandust y

Œ   œ> 

œ> 

˙  œ

œ> 

˙

œ œ œ> 

œœ> 

˙˙

39

œ œ œ> 

œ> 

˙Dm7   C/E   F2

. œ œair Dy in'

. j œ œ œ. J œ œ œ

œ œ œœ œ œ œ

40

. j . œ œœ .G Gsus G C/G G

rall.

(Fl/Fdl)(Fl, Fdl, Cl)

-- -

 

?

œ œ œ ‰ œ œ3

ain't so bad, not if  

œ œ . œ> 

œ> 

œ œ . œ> 

œ> 

œ œœ œ . œ

œ> 

.> 

41

œ œ ˙Œ œ

F2/A G2/B C2

41

œ œ . œ œ œ ‰ œ œyou both go to geth er On ly

œ œ œ . œ œ œœ œ œ . œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ.

42

œ . œ . . œ œœ œF2/A G2/B C2

(Fdl)

- - -

 — 5 —  #19 – Dyin' Ain't So Bad (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

Page 195: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 195/225

 

?

œ œ œ . œ . œ œ œ œ3

when one's left be hind does it get

œ œ œ œ . œ œ œ œ3

œ œ œ œ . œ œ œ œ3

œ œ œ œ œ œ œ œ

43

‰ œ j ˙ . J

Am7 F2

˙ ŒU ‰ œ œsad But a

œ œ œ ˙U

w

uœ œ œ

œ œ . œœ œ

. œ ˙U

œ œ œ œ œ . œu

44 .j ˙

UC/GG

 Eng Hn

-

 

?

4

4

4

4

c

c

c

c

œ œ œ œ j ‰ ‰U œ œshort and lov in' life, a

œ œ ˙U

œ œ ˙U

œ œ˙U

45

œ œ ˙UDm7 Em7 Fmaj7

œ œ œ œ œU œ œ œshort and lov in' life, that ain't so

 U

˙ œU

g

46

œ œUDm7

  Fmaj7Em7

˙ bad

Œ ‰ œ œ

 

47

 

P

(Eng Hn solo)

- -

 

?

c

c

c

c

 

œ œ œ œ œ œ . œ œœ œ œ

œ œ œ œ

48

œ œ œ œF/A G/B C G/B

(Fdl)

 

w

ww œ œ

49

‰ j œ œ œ œ œ œ. œ

F2

Bit faster

(+Bs Clar)

wUwU

wU

50

œ . .Uw

w

C2

 — 6 —  #19 – Dyin' Ain't So Bad (10/27/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

Page 196: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 196/225

Page 197: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 197/225

 

?

  c

c

c

c

 

œ œ j ..œ œ

Jœœ œ œœ œ

b..n

22

Œ œ j œ jœ Œ Ó

A/E   Eb7   E7F f

F f

œ œ œ œ œ ŒHow 'bout a dance?

w. œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ3

23

œ œ œœ

A 26

23BONNIE:

(Fdl)

(Rd 2 Cl)

œ œ œ œ Œ3

What do you say?

w. œ œ œ3

‰ . ‰ jœ œ œ œ

3

˙

24

œ œœ œ

G 7

,

 

?

 œ œ œ œ œ œ œ œ

3

I got some moves that I'd

ww

œ œ œ œ œ œ

25

œ œ œœA 2

6

œ œ œ œ j ‰love to show ya

œ œ j .œ œ J .

œ œ jœ .

26œ œ

œœ

F 7(b9) F 7

œ œ œ œ œ j ‰Let's find a spot

wœ œ w

œ œ œ œ Œ œ

27

œ œ œ œBm7

 

?

  œ œ œ œ œ œ œand dance the night a way

ww

j œ j ˙‰

28

. j ˙Bm7/EB m7

w

œœ œœ Jœœ œœ jœ

œœ œ œœ œJœœ œœ J

29

Œ œ Œ œ

œŒ œ Œ

A

(to: )

P

Fl, Clar 

œ Œ Ó

œœ œœ Jœœ ..œ

œœ œ œœ œJœœ

.

31

œœœ

œœBm   Bm7/E   E7

-

 — 2 —  #20 – The Shootout (11/7/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—8:22 PM)

Page 198: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 198/225

 

?

 œ œ œ œ œ j ‰

How 'bout a dance?

w. œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ3

32

œ œ œœA 2

6

32

Fdl 

(Rd 2 Cl)

œ œ œ œ j ‰3

It's al ways fun

w. œ œ œ3

‰ . ‰ jœ œ œ œ

3

˙

33

œ œœ œG 7

,

œ œ œ œ œ œ œ œ3

Come o ver here, let me

ww

œ œ œ œ œ œ

34

œ œ œœA 2

6

- -

 

?

  œ œ œ œ j ‰get to know ya

œ œ j .œ œ J .

œ œ jœ .

35œ œ

œœ

F 7(b9) F 7

œ œ œ œ œ j ‰Can't beat a band

wœ œ w

œ œ œ œ ˙Œ

œ

36

Œ œ Œ œŒ œ ŒBm7

œ œ œ œ œ œ œto life your spi rits, hun

ww

j œ j œ

37

. j ˙Dm/E

-

 

?

  Œ œ œœ œ œœ œ3

3

Œ œœ œ œ œ œ3

3

38

œ œœ

œA2

+Rd 1 – Fl 

œœ œœ œœ œœ- œ-3

’ ’> > 

39

œœœ œ>  œ> 

F 7   F 7(b9)

 

?

  œ œ œ œ ˙

Jœ œ

Jœ ˙

40

Œ œ Œ œœ Œ œ

œŒ

D 6 D maj7

40

f

Fl, Clar 8vb

Fdl 

œ œ œ œ ˙

Jœ œ

Jœ ˙

41

Œ œ Œ œœ Œ œ

œŒ

D 6 D maj7

œ œ œ œ . j

Jœ œ

Jœ ˙

42

Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ

A2

œ œ j .œ J .

œœ œ œœ œJœ .

43

Œ œ Œ œœ Œ

œŒ

F 7sus F 7

 — 3 —  #20 – The Shootout (11/7/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—8:22 PM)

Page 199: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 199/225

 

?

  œ œ œ œ ˙

j œ j œ œ œ œ œ œ

44

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

D 6 D maj7

œ œ œ œ œ œJ ˙

j œ j ˙

45

‰ j œ œ ˙œ Œ Ó

D m6 E7( 5)

œ œ j- .-œ œ J œJ

œœ œ œœ œ

J

œœ œJ

46

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒA

46(Fdl)

(Rd 2 Cl)

œ œ j- œ- jœ J œ

Jœœ œ œœ œ

J

œœ .

47

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

 

?

  œœ

œœ œœ

œœœœ

œœ

œœ

3

3

Œ œ Œ œ˙

48 œœœ

œœB m7 B m/E

48(Fdl, Rds) œ

œ œœœœ

˙˙ ‰ œ

œœœœœ

œœ

3

Œ œ œ œj

.

3

w

49

Œ œ œ œ j .3

œ Œ œ ŒAmaj7

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6  6 

50

Œ œœ Œ œœ Œ œ Œ

B m9E7

œœ œ

œœœ

œœ

œœ

œœ

3

3

ww

51

Œ œ œ œ œ œ33

wA2

 

?

  4

4

4

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

3 3

œ œ œ œ œ œ œ3 3

œ œ œ œ œ œ œ3 3

52œ œ

œœ

F 7   F 7(b9)

Fl, Clar 

Fdl 

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

3

œ œ œ ˙3

œ œ œ ˙3

53

Π.B m7

œœ

œœ

œœ

˙˙

3

œ œ œ ˙3

. jœ

3

54

. ‰ ‰ J3

B9/D 

(Cl)

(Fl, Fdl)   œœ

œœ

œœ

œœ

œ3

œ œ œ œ

œ œ œ œ

3

˙ œ œ

55

˙ œœ œœD/E   E7(b9)f

(Fdl)

 

?

  4

4

4

œ œ œ œ ˙

Jœ œ

Jœ ˙

56

Œ œ Œ œœ Œ œ

œ

ŒD 6 D maj7

56

(Fl, Cl 8vb)

(Fdl)

œ œ œ œ ˙

Jœ œ

Jœ ˙

57

Œ œ Œ œœ Œ œ

œ

ŒD m6 D m(maj7)

œ œ œ œ . j

Jœ œ

Jœ ˙

58

Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ

A2

œ œ j .œ J .

œœ œ œœ œJœ .

59

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F 7(b9)

 — 4 —  #20 – The Shootout (11/7/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—8:22 PM)

Page 200: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 200/225

 

?

 

.

.

.

.

. . b bb bb

b bb bb

b bb bb

4

4

4

œ œ œ œ ˙

j œ j œ œ œ œ œ œ

60

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

D 6 D maj7

œ œ œ œ œ œJ ˙

j œ j ˙

61

‰ j œ œ ˙œ Œ Œ œ

D m6 E 7( 5)

œœ

œœ J

œœ

œœ

œœ œ œœ œJœœ œ

J

62

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒA

(Fl, Clar)

 

U

wwæU

63

wæU  fp

+Xylo

  bbbbb

b bb bb

4

4

œ œ œ œ

64

Œ ˙

D b

straight 8ths

64

(8va throughout)(Kbd 2)

œ œ œ œ

65

Œ ˙.

œ œ œ œ

66

Œ ˙

œ œ œ œ

67

Œ ˙. (to: )

  bbbbb

bbb bb

œ œ œ œ œ œŒ

˙

72

Œ˙

72 ˙ œŒ

˙

73

Œ˙.

œ ˙Œ œ œ

74

‰ j˙

. œ œ

75

‰ j˙.

œ œ œ œ œ œŒ

˙

76

Œ˙

˙ œŒ

˙

77

Œ˙.

  bbbbb

b bb bb

œ œ

78

‰ j ˙.

.œ œ œ

79

‰ j ˙

.

œ œ œ œ œ œ

Œ˙

80

Œ ˙.

œ œ

81

‰ j ˙

.

œ œ œ œ œ œŒ

˙

82

Œ ˙.

  bbbbb

b bb bb

˙ œŒ

˙

83

‰ j ˙.

œ œ

84

‰ j ˙

.œ œ œ

85

‰ j ˙.

œ œ

86

‰ j ˙

.œ œ œ

87

‰ j ˙.

 — 5 —  #20 – The Shootout (11/7/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—8:22 PM)

Page 201: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 201/225

  bbbbb

b bb bb

œ œ œ œ œ œŒ

˙

88

Œ ˙

88 ˙ œŒ

˙

89

Œ ˙

.

œ ˙Œ œ œ

90

‰ j ˙

. œ œ

91

‰ j ˙

.

œ œ œ œ œ œŒ

˙

92

Œ ˙

  bbbbb

b bb bb

˙ œŒ

˙

93

Œ ˙.

œ œ

94

‰ j ˙.

.œ œ œ

95

‰ j ˙.

œ œ œ œ œ œ

Œ˙

96

Œ ˙.

  bbbbb

b bb bb

œ œ

97

‰ j ˙.

œ œ œ œ œ œŒ

˙

98

Œ ˙.

˙ œŒ

˙

99

‰ j ˙.

˙ œŒ

˙

100

‰ j ˙.

˙ œŒ

˙

101

‰ j ˙.

  bbbbb

b bb bb

.

.

.

.

.Œ œ œ

102

‰ j ˙

. œ œ

103

‰ j ˙.

.Œ œ œ

104

‰ j ˙

. œ œ

105

‰ j ˙.

Œ ˙Œ œ œ

106

‰ j ˙

 Safety

. œ œ

107

‰ j ˙.

 — 6 —  #20 – The Shootout (11/7/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—8:22 PM)

Page 202: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 202/225

 

?

  4

4

4

œ œ œ œ ˙

Jœ œ

Jœ ˙

1

Œ œ Œ œœ Œ œ

œ

Œ

D6 Dmaj7

Fl, Clar 

Fdl 

œ œ œ œ ˙

Jœ œ

Jœ ˙

2

Œ œ Œ œœ Œ œ

œ

Œ

Dm(maj7)Dm6

œ œ œ œ . j

Jœ œ

Jœ ˙

3

Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ

A2

œ œ j .œ J .œœ œ œœ œ

Jœ .

4

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

F 7F 7sus

 

?

 

.

.

.

.

. .œ œ œ ˙

j œ j œ œ œ œ œ œ

5

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

D6 Dmaj7

œ œ œ œ œ œJ ˙

j œ j ˙

6

‰ j œ œ ˙œ Œ Ó

E7( 5)Dm6

œœ œœ Jœœ ..œ

œœ œ œœ œJœœ œ

J

7

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒA

 Safety

 Rds, Fdl  œœ œœ Jœœ ..œU

œœ œ œœ œJœœ .U

8

Œ œ Óœœ Œ ˙

rit.

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

 Return to Dance(10/29/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

20a

Page 203: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 203/225

 

?

4

4

4

 

˙ ˙

1

 

C F2

Freely

p

 

˙ ˙

2

Ó˙

G/B Em/A

 UwUJ . ˙

u

3

wwUG7

 

?

œ œ . jœ No one needs to

w

4

wwG7

BLANCHE:

4

. jœ ˙feel a lone

w

5

 

C/G

œ œ . jœturn to him and

w

6

 

G

œ œ ˙when you do

w

w

˙

7

 

C C7

-

 

?

b

b

b

Œ œ œ ‰ jhis light will

˙ ˙

8

˙ ˙F G/F

(+Tri)

. j ˙shine

˙ ˙

9

˙ œ œE/G  A m /G

‰ jœ œ œ œ œand peace will come to

˙ ˙U

10

˙ ˙UF   D7

(+Bs)

wUyou

wwwwU

11

 

U

(+Mark tree, Kbd 2 – Harp 15ma)

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

God's Arms Reprise(10/29/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

21

Page 204: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 204/225

 

?

b

b

b

 

œ œ œ œ

12

. œ œ> 

Tempo—evenly

(Kbd 2 – organ sus.)

Ó Œ œGod's

œ œ œ œ

13

. J œ œ

PREACHER:

(+Bs)

 

?

b

b

b

b

œ œ œ œarms are al ways

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

14. œ œ

F

14

P

 Rds – Clars

(Drs, Kbd 2 sus. cont.)

(+Bs)

j . Œ ‰ jo pen He'll

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

15

 ˙

. jC 9sus C

œ œ œ œnot turn you a

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

16

Œ ‰ j ˙F

wway

œ œ œ œ œ ‰ œ œœ ˙

œ œ œ œ œ œ

17

. j

˙

C sus C

- - -

 

?

b

b

b

b

.

.

.

.

. .

. .

Œ œ œ œ œ œ œHe is there to lead the

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

18 . jœ ˙

Bb C/B b

œ œ ˙way for you

œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

19 . jœ œ œ

A 7 D m F7/C

œ œ . jthrough each night and

œ œ œ œ ˙œ ˙

œ œ ˙

20 . jœ ˙Bb G9

(to: )

wday

w

œ œ œ œ

23

. œ œ> 

 Safety

(Drs, Bs tacet)

(Kbd 2 cont. sus.)

 Kbd 2

Ó Œ œGod's

w

œ œ œ œ

24

. ‰ ÓÓ Œ œ

TED: … conspiricy

to commit murder.

(Bs)

(+Cym roll – brushes)

 — 2 —  #21 – God's Arms Reprise (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

Page 205: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 205/225

Page 206: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 206/225

 

?

b

b

b

b

Œ œ œ œHis light will

˙ ˙

œ œ œ œ

37 . jœ ˙

Bb C/B b

Clars

œ œ .shine

˙ œ œ

œ œ œ œ

38 . jœ œ œ

A 7 D m F7/C

‰ j œ œ œ œAnd peace will come to

w

œ œ ˙

39 . jœ ˙Bb G9

. ‰ jyou God's

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

40   . jœ œ œC 7sus C

 

?

b

b

b

b

œ œ œ œarms are al ways

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

41. œ œ

F

41

j . Œ ‰ jo pen and

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

42 ˙ . jC 9sus C

œ œ œ œev 'ry one's His

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

43

Œ ‰ j ˙F

wfriend

œ œ œ œ œ ‰ œ œœ ˙

œ œ œ œ œ œ

44

. j ˙C sus C

- - - -

 

?

b

b

b

b

Œ œ œ œ œ œ œWhen you find Him all your  

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

45 . jœ ˙

Bb C/B b

œ œ ˙dark est fears

œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ

46 . jœ œ œ

A 7 D m F7/C

œ œ . jwill come to an

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

œ œ œ œ

47 . jœ ˙Bb C sus C

wend

.j

˙œ œ ˙

. j ˙œ œ œ œ œ œ

48

œ œ ˙Bb/F F

-

 — 4 —  #21 – God's Arms Reprise (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

Page 207: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 207/225

 

?

b

b

b

b

œ œ . jFears come to an

œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙

œ œ œ œ

49 œ œ . jœBb Bb/D   Csus   C

wend

w

w ‰ Jœ œ

50

‰ j œ œ ˙wF

wA

 

w œ œ œ

51. j ˙

Bb/F

(Gtrs, Drs tacet)

(Bs)

wmen

Ó ‰ j œ œJ œ œ

w‰ J œ œ œ œ

52. j ˙  

F

p

Clars

-

  bb

œ œ œ œ œ œ œ

53

Œ ‰ j ˙

(+Clars)

(+Fdl)

(+Kbd 2)

(+lite Cym)

œ œ œ œ œ œ œ

54

. j ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

55

w

rit.

wU

56

wU(+Cym scrape)

 — 5 —  #21 – God's Arms Reprise (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:40 PM)

Page 208: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 208/225

&

?

  4

4

.

.

.

.

œ œ œ œ œ œ3 3

w

aw

F 5f

2 times

(+Dobro)

(+Gtr 1, Bs, Drs, Kbd 2)

œ œ œ U3

w

 bwU

&

ã

&

?

  4

4

4

4

 U

Œ ‰ J  Uæ

 

U

1

j œ j UJ

œJ

˙C 5 E5

  F

 5

p Shaker 

 U

Œ ‰ J  æU

 

U

2

j œ j UJ

œJ

˙C 5 E5

  F

 5

Œ œ œI still

 

3

..

TED:

&

&

?

  .see

 

4

 

F 2

4 In One

˙ œ œthe

 

5

 

J œ J œap ple cheeked

..

6

.A m7(b5)p

Fl, Clar 

Gtr 1, Gtr 2 time

˙ œgirl you

..

7

.D 7

- -

 

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—11:08 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

Finale Reprises(10/31/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

22

Page 209: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 209/225

&

&

&

?

  œ œ ˙were

Œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ

8

‰ j ˙G m

Moving

 Rd 1 – Fl 

 Rd 2 – Clar 

(+Gtr 1)

8

œ Œ ŒYep...

œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ

9

‰ j ˙G+

œ œ œHid in' in

œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ

10

‰ j ˙.Bm/F 

œ . jtree tops and

œ œ œ œ œ

.œ œ œ œ œ

11

‰ j ˙C 7/E 

- -

&

&

&

?

  C

C

C

C

œ œ œ œfeed in' the birds,

. j œ

. J œ

. jœ

12

‰ j ˙.

D m(add2)(+Gtr 1 arps)

˙ j ‰

œ œ . j œ

œ œ . j œ

13

‰ j ˙.

/D(+Tri)

œ œ œmak in' up

. j œ.

. j œ

14

‰ j ˙.

D m7/C 

œ Œ œrhymes How

.

.

.

17

‰ j ˙.

G 7/B  

œ œ ˙you loved

.U

.U

18

.UC 7sus

 

p Fdl 

+Kbd 2, Mark Tree

- -

&

&

&

?

  C

C

C

C

Œ œ œ œIt must be

w

w

19

ww

YOUNG BONNIE:19   Rubato, in 2

œ œ œ œ œ œgreat to be called the

Ó Oæw

w

20

wC 7(b9)P

 Rd 2 – Bs Clar 

Cym – mallets

. j œ ‰ . r"It Girl" Your  

¿> i Œ Ów

jw

21

Œ œ ˙w

F 9sus

. œ . œ . œ œface on ev 'ry mag a zine

˙ œ œ

˙ œ. œ

22

wwF 7(b5) F 7

a tempo

- - -

 — 2 —  #22 – Finale Reprises (10/31/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—11:08 PM)

Page 210: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 210/225

&

&

&

?

  b

b

b

b

Œ œ œ œThat's where I'm

w

œ œ œ œ

23   œŒ

œŒ

C m7

accel.

(+Drs – time)

+Kbd 2

œ œ œ œ œ œgon na end up one

w

œ œ œ œ

24

wwF 7(b9)

wday,

 

Œ œ œ.

‰ Jœ.

25

Œœ œ ‰ j œ

 

B9

Tempo di 'Picture Show'

f

 Rd 1 – Sop Sax 

 Rd 2 – Bs Clar 

j œ j ˙Trust me,

 

œ œ ‰ j œ œ œœ ‰Jœ œ œœ œ^

26

œœ œœ‰ j

œ> 

œœ œœ^C7 B7   C7

C m/C

+Kbd 2

-

&

&

&

&?

b

b

b

b

b

‰ . r .œ

. œ .œI wan na be her I

‰ . R . œ œ œI wan na be like

œ Œ Ó

’ ’ ’œ> 

27œ Œ

œŒ

F6

YOUNG CLYDE:

27

 Big!

(Fdl, Rds)

. œ œ Œwan na be her  

œ . œ œ ŒAl Ca pone,

Œœœ œœ

.‰

œœ.

Œ œ œ ‰ j œ

28œ Œ œ œ

Fdl, Sop Sax (Bs Cl, Kbd 2 8vb)

œœ

œ œDressed in style like

˙ ˙he's my

ww

w

29 œŒ

œŒ

D7

. j ˙Cla ra

J . ˙he ro

œ œ œ œ

œ œ œ œ

31 œ œ œ œ

-

-

-

-

-

-

&

&

&

&

?

b

b

b

b

b

Œ . œ . œ œI can see me

œ œ œ . JAl Ca pone I

œ˘  Œ Ó

’ ’ ’ ’

32

œ Œ œ ŒG7

. œ . œ œ ŒCan you see me?

. œ œ œ œ ¿wan na be you Bang

Œ œ œ ‰ Jœ œ

’ ’ ’ ’

33

œ Œ œ œ

‰ . r . œ . œ œ œThe m ain a ttrac tion at the

¿ Œ ÓBang!

œ˘  Œ Ó

’ ’ ’ ’

34 œŒ

œŒ

Bb/C

- -

- -

 

 — 3 —  #22 – Finale Reprises (10/31/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—11:08 PM)

Page 211: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 211/225

&

&

&

&

?

b

b

b

b

b

˙ . j pic ture show

 

œ œ œ œ>  œ œ œ œ> 

’ ’ ’ ’

35   œ Œœ

ŒC7Db7

 Sop Sax 

˙ Œ œlike

Œ œ œ ŒBang Bang!

. Œœ œ œ œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

36œ Œ œ Œ

D b7F6

 Bs Clar 

˙ . jCla ra Bow

 

˙ ˙

’ ’ ’ ’

37

œ Œœ

ŒG7(b9) C7

˙ Œ œLike

Œ ¿ ¿ ŒBang Bang!

œ œ œ œ œ œ œw

’ ’ ’ ’

38œ Œ œ Œ

Db7F6

Fdl 

- -

&

&

&

?

b

b

b

b

TACET

˙ ˙Cla ra

˙ ˙

’ ’ |

39

œ Œ˙

G7(b9) C7

rit.

 

U

œ ..U

œœ ..˙

U

40

œ .UFm

Evenly

P

Fdl, Rds

 

U

œ ..U

œœ ..˙

U

41

œ .UD b7

P

 

U

œ .U

œœ .U

42

œ .UC7

P

-

 — 4 —  #22 – Finale Reprises (10/31/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—11:08 PM)

Page 212: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 212/225

Page 213: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 213/225

&

&

&

&

&

  œ œ œ ‰ œ œ3

ain't so bad, not if  

Ó Œ ‰ œ œ3

not if 

œ .œ œ ˙

œ œ ˙

11

œ .œ œ ˙?

F 2A  B2

E2G 

CLYDE:

(Fdl)

(Clars)

œ œ . œ œ œ ‰ œ œyou both go to geth er On ly

œ œ . œ œ œ ‰ œ œyou both go to geth er On ly

œ œ ˙œ ˙

œ œ œ œ œ œ ˙

12

# . # . ˙œ œ ˙F 2/A  B2E2/G 

œ œ œ . œ . œ œ œ œ3

when o ne's left be h ind does it get

œ œ œ . œ . œ œ œ œ3

when o ne's left be h ind does it get

˙ œ œ

œ œ œ œ œ

13

‰ . ‰ .˙F /EG m E

- - -

- - -

-

-

&

&

&

&?

  ˙ Œ ‰ œ œsad But a

˙ Œ ‰ œ œsad But a

w ˙

Œ ‰ œ œ ˙j

˙

14

˙ ˙F B/F (+Fdl)

œ œ œ œ j ‰ ‰U œ œshort and lov in' life, a

œ œ œ œ J ‰ ‰U œ œshort and lov in' life, a

œ œ ˙

œ œ ˙

17

œ œ ˙

-

-

&

&

&

?

 œ œ œ œ œ œ ‰U œ œ

short and lov in' life a

œ œ œ œ œ œ ‰U œ œshort and lov in' life a

œ œ œ œ œ œ ˙U

œœœœ ˙

U

18

œ œ UD m7 Emaj7C m7

(Fdl)

(Clars)

(Bs)

œ œ œ œ œU

œ œ œshort and lov in' life, that ain't so

œ œ œ œ œU œ œ œshort and lov in' life, that ain't so

˙ œUg Œ

œ œ

19

 œ œ

œœU

ŒD m7

Emaj7

C m7

 

(long arp)

 PLAY

w bad

w bad

 

20

 

-

-

-

-

 — 2 —  #23 – Dyin' Finale Reprise (10/29/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—10:33 PM)

Page 214: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 214/225

 

?

 4

4

4

4

 

œ œ j .

œœ œ œœ œjœ

œœ J

1

Œ œ Œ œœ Œ œ ŒG

(Cue) BONNIE: Come on, we don't

  wanna miss our folks.

Not Slow

P

P Rds 1-2 Clars

(+Gtr 1, Bs Drs)

 

œ œ j .

œœ œ œœ œjœ

.

2

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

 

?

 œ œ œ œ ˙ œ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ3

3

œ œ œœ

G26

3

P

Fdl, Rd 1 Clar 

 Rd 2 Clar 

œ œ œ œ ˙. œ œ œ3

‰ . ‰ jœ œ œ œ3

˙

4œ œ

œ œF 7

œ œ œ œ œ œ œ œ3

w

œ œ œ œ œ œ

5

œ œ œœ

G26

œ œ j .œ J .

œ œ jœ .

6  œ œ

œœ

E7(b9) E7

 

?

  œ œ œ œ ˙œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙Œ

œ

7

Œ œ Œ œŒ œ ŒAm7

(Rd 2 Clar)

(Fdl)

œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ

j œ j ˙

8

. j ˙

Cm/D

œ œ j .œœ œ œœ œ

jœœœ J

9

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

Gp

œ œ j . 

œœ œ œœ œJœœ

..

10

œœœ

œœ

Am7 D7

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:41 PM)

 BONNIE & C  LYDE 

Finale – How ‘Bout a Dance(11/11/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

23a

Page 215: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 215/225

 

?

 œ œ œ œ ˙ œ œ œ

3

œœœœ œ

œœœ

3

11

œ œ œœ

G26

11

P

Fdl, Rd 1 Clar 

 Rd 2 Clar 

œ œ œ œ ˙. œ œ œ3

‰ . ‰ j

œ œ œ œ

3

˙12

œ œœ œ

F 7

œ œ œ œ œ œ œ œ3

w

œœœœ œ

œ13

œ œ œœ

G26

œ œ j .œ J .

œ œ

j

œ .14 œ œ

œœ

E7(b9) E7

 

?

 œ œ œ œ ˙œ œ œ ˙

œ œ œ œ ˙Œ œ

15

Œ œ Œ œŒ œ ŒAm7

(Rd 2 Clar)

(Fdl)

œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ

j œ j ˙

16

. j ˙

Cm/D

Œœ œ œ œ œ

3 3

w

Œ œœ œ œ œœ3

3

17

œ œœ

œG2

Clars

œœ

œœ

œœ

œ>  œ> 3

˙

˙œ>  œ> 

18

œœœ œ>  œ> 

E7   E7(b9)

molto rall.+Fdl 

 

?

  œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

Jœ œ

Jœ ˙

19

Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ

C6 Cmaj7

19

ƒ

ƒ

Fdl, Rd 1 Clar, Kbd 2

 Rd 2 Clar, Kbd 2

œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

Jœ œ

Jœ ˙

20

Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ

Cm6   Cm(maj7)

œœ

œœ

œœ

œœ

.

.œjœ

Jœ œ

Jœ ˙

21

Œ œ Œ œœ Œ œœ Œ

G2

 

?

 œ

œœœ J

œœ ..œ

œœ œ œœ œ j .

22

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

E7sus E7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ j œ œ œ œ œ œ

23

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

C6 Cmaj7

Fdl, Rd 2 Clar (8vb)

 Rd 1 Cl 

œ œ œ œ œ œ œJ ˙

j œ j ˙

24

‰ j œ œ ˙. J ˙

Cm6 D7( 5)

 — 2 —  #23a – Finale – How ‘Bout a Dance (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:41 PM)

Page 216: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 216/225

 

?

 

œœ

j.

œœ œ œœ œjœœ

J

25

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

G

 

œœ

j.

œœ œ œœ œjœ

.

26

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

rit.

œ œ œ œ œ ŒYou'll lose the blues,

w

 

27

w

BONNIE:

Colla Voce

p

p

Fdl 

 Rd 1 Cl 

œ œ œ œU œ3

and you may lose your  

˙ œ

U ŒU

˙ œu

Ó Œ ŒU

28

˙ œœU

ŒU

 

?

 wheart

œ œ j .

œœ œ œœ œ jœ œ J

29

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

G

a tempo29

P

(Fdl)

(Clar)

˙ Ó

œ œ j .

œœ œ œœ œ jœ .

30

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

 

œ œ j .

œœ œ œœ œ Jœœ .

31

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

rit.

 

U

wwU

U ˙U

‰ œ œ œ œ œ ˙3

3

32

‰ œ œ œ œ œ Ó3

3

wu

rall.

 — 3 —  #23a – Finale – How ‘Bout a Dance (11/11/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

(11/14/11—6:41 PM)

Page 217: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 217/225

 

?

 C

C

C

 

1

 

œ œ œ œ ‰ j

Rockabilly 2

 Drs

 

2

 

œ œ œ œ ‰ j œ

 

3

 

’ ’ ’ ’ Dr fill 

Ó œ œ

Ó œœfl 

œœ˘ 

4 w> 

f

f

Fiddle, Saxes (8vb)

 

?

  œ œ ‰ J>  œ œ

œœ> 

Œ Ó

5

œœ> 

Œ ÓC9

(+Gtr, Bs, Drs)

œ œ ‰ J>  œ œ

œ>  Œ Ó

6

œ>  Œ Ó

œ œ œ‰ J

œ> 

. j œ œfl 

7

..œjœ œœ œœ

fl 

C9 B7

Ó œ œ

 

8

Œœ œ œ

+Kbd 2 

?

  ˙ œ œ œ

Œ œ Œ œ

9

wœ Œ œ Œ

Em

9

˙ œ œ

Œ œ Ó

10

˙ j œ j> 

œ Œ œ œ

˙ œ œ ‰ J> 

Œ œ Œ œ

11

wœ Œ œ Œ

C9

˙ œ œ

Œ œ Œ œ

12

wœ Œ œ Œ

PIANO-CONDUCTOR   BONNIE & C  LYDE 

 Bows (NY)(11/14/11)

 Music by Frank Wildhorn

 Lyrics by Don Black 

Orchestration by John McDaniel

 

Chris topher Deschene — Music Ink — (919) 428-6721

24

Page 218: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 218/225

 

?

  œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

13

wwœ Œ œ ŒF m7(b5)

˙ . J^

Œ

œ

Œ

œ14

wwœ Œ œ Œ

B+7

Œ œ œ ‰ Jœ

Œ

œ

Œ

œ15

wwœ Œ œ ŒEm

œœœ. œœœ

Jœœœ

.

.œœœ > 

œfl 

œ> 

j .

16

œœfl 

œœ> 

jœ .

C9   B9

 

?

  œœœ. œ œ œ œ> 

Œ œ Œ œ

17

wœ Œ œ Œ

Em

˙ œ œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

18

wœ Œ œ Œ

˙>  . J^

Œ œ Œ œ

19

wœ Œ œ Œ

C9

Ó œ œ

Œ œ Œ œ

20

wœ Œ œ Œ

 

?

  bbbb

bb b b

bb b b

 

œ œ œ œ

 

21

wœ Œ œ ŒŒ œ Œ œF m7(b5)

˙ . J^

 

22

˙˙ ˙> ˙ ˙> 

B7+

Œ œœ œœ œœ œœ œœœfl 

œ œ.

‰J v

’ ’ ’ ’

23 œ Œ

œŒ

Em

(Fdl)

(Saxes)

œœ œœ œœ œ œ‰ .

œ

.

œ.

|

24 œ Œ

œ œ

 

?

bbbbb b bb

b b bb

˙ œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ> 

25

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

Fm

25 Fiddle, Saxes (8vb, 15mb)

˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ

26

Œ œ Œ œœ Œ œ œ

˙ œœ ‰ J

œ œ œ œ œ œ œ> 

27

Œ œ Œ œŒ œ Œ

D b9

˙ œ œ

œ œ œ. œ œ œ ?

28

Œ œ Œ œŒ œ Œ

 — 2 —  # 24 — Bows (NY) (11/14/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

Page 219: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 219/225

 

?

?

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ

wwŒœ

Œœ

29

œ Œ œ ŒGm7(b5)

˙ .J^

wwŒœ

Œœ

30   œŒ

œŒ

C7

Œ œ œ ‰ Jœ

wwŒœ

Œœ

 

31œ Œ

œŒ

Fm

.

.œœœ J

œœœ^

‰..œœœ

n> 

.

J

œ^ ‰ .> 

32

œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

D b9 C9

 

?

bbbb

b b bbb b bb

œœœ. œ œ œ œ> 

œ> 

œ Œ œ

33œ Œ

œŒ

Fm

˙ œ>  œ œ œ œ œ œ

Œ œ Œ œ

34œ Œ œ œ

˙ .J

Œ œ Œ œ

35 œ Œœ

ŒD b9

Ó œ œ œ

Œ œ ‰ .

36 œ Œœ œ

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

.

.

.

.

.

.œ œ œ

ww œ Œ œ

37

œ Œœ

ŒGm7(b5)

 Safety ˙ .J

˙ ˙œ

38

œ Œœ

Œ

. J>  œ œ œ

. j œ œ œŒ .

39

w. J œ œFm

œ ‰ J>  œ œ

œ. ‰ j> 

œ œ

40   œ ‰ j> 

œ œD b7

 

?

bbbbb b bb

b b bb

b bb bb bb bb bb b

b bb bb b

4

4

4

4

4

4

œ œ œ œ

ww œ Œ œ ?

41

œ Œœ

ŒGm7(b5)

41   ˙

˙˙ ˙œ

 

42

œ Œœ

ŒC7sus C+

ÓU

ÓU

43

˙æU

Ó Œ œ œ

Ó Œ œ œ

44

.

.˙æ œ

D b7sus

"1, 2"

Slow Rock 4

 — 3 —  # 24 — Bows (NY) (11/14/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

Page 220: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 220/225

 ?

bbbbbb

b b bb bb

œ œ œ œ . œ œ

45

’ ’ ’Gb

45 (+Fdl, Rds, Kbd 2) œ œ œ œ œ . œ œ

46

’ ’ ’ ’D b/F

 

?

bbbbbb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

47

’ ’ ’ ’C b

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

48

’ ’ ’ ’Gb/Db D bsus

 ?

bbbbbb

b b bb bb

œ œ œ œ . œ œ

49

’ ’ ’ ’Gb

49

œ œ œ œ œ . œ œ

50

’ ’ ’ ’D b/F

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

51

’ ’ ’ ’C b

 

?

bbbbbb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ . œ œ œ

52

’ ’ ’ ’Gb/Db D bsus D b

œ  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

53

’ ’ ’ œ>  œ> C b/Gb Gb

œ œ œ œ . œ œ3

54

. œ œ . jEbm C b

 

?

bbbbbb

b b bb bb

œ œ œ œ œ œ ˙

55 . J . J

Gb/Db D bsus DbŒ œ>  œ>  œ>  œ œœ œ œ

3

56 œ œ œ> 

œ> 

. j3

Ebm C b

œ œ œ œ ‰ œ>  J

57 . J J œ> 

J

D bsus D b BbmDb A bm

D b

 

?

bbbbbb

b b bb bb

C

C

œ œ œ œ . œ œ

58

’ ’ ’ ’Gb

58 œ œ œ œ œ . œ œ

59

’ ’ ’ ’D b/F

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

60

’ ’ ’ ’C b

 — 4 —  # 24 — Bows (NY) (11/14/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

Page 221: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 221/225

 

?

bbbbbb

b b bb bb

b b bb bb

C

C

C

bbbb

b b bb

b b bb

 

œœ> 

Œ Ó

61

œœ> 

Œ Óœ œ œ ‰ j

Rockabilly 2

 Drs

 

62

 œ œ œ œ ‰ j œ

 

63

’ ’ ’ ’ Drum fill 

Ó œ œ

Ó œœ˘    œœ

˘ 

64w> 

f

f

Fiddle, Saxes (8vb, 15mb)

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

˙ œ œ œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

65

Œ œ Œ œœ Œ œ Œ

Fm

65

˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ

66

Œ œ Œ œœ Œ œ œ

˙ œ œ‰ J> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

67

Œ œ Œ œŒ œ Œ

D b9

˙ œ œ

œ œ œ.

œ œ œ ?

68

Œ œ Œ œŒ œ Œ

 

?

?

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ

wwŒœ

Œœ

69

œ Œ œ ŒGm7(b5)

˙ .J^

wwŒœ

Œœ

70   œŒ

œŒ

C7

Œ œ œ ‰ Jœ

wwŒœ

Œœ

 

71œ Œ

œŒ

Fm

.

.œœœ J

œœœ^

‰..œœœ

n> 

.Jœ^ ‰ .

72

œœ> 

œœ> 

œœ> 

œœ> 

D b9 C9

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

œœœ

.

œ œ œ œ> 

œ>  œ Œ œ

73œ Œ

œŒ

Fm

˙ œ> 

œ œ œ œ œœ

Œ œ Œ œ

74œ Œ œ œ

Fm

˙. J

Œ œ Œ œ

75 œ Œœ

ŒD b9

Ó œ œ œ

Œ œ ‰ .

76 œ Œœ œ

 — 5 —  # 24 — Bows (NY) (11/14/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

Page 222: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 222/225

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

.

.

.

.

.

.œ œ œ

ww œ Œ œ

77

œ Œœ

ŒGm7(b5)

2 times ˙ .J

˙ ˙œ

78

œ Œœ

ŒC7+

. J>  œ œ œ

. j œ œ œŒ .

79

w. J œ œFm

œ ‰ J>  œ œ

œ. ‰ j> 

œ œ

80   œ ‰ j> 

œ œD

b7

 

?

bbbb

b b bb

b b bb 

œ œ œ œ

ww œ Œ œ

81

œ Œœ

ŒGm7(b5)

81   ˙ .J

 

82

˙ . jŒ œ Œ

Œœ

C7sus

C7+

. J>  œ œ œ

’ ’ ’ ’

83

œ Œ œ œFm

œ˘  œ˘  Jœ .> 

Û Û Ó

84 œ œ ˙> 

D b7

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

œ œ œ œ œ

œœ œœœœ œœ

85

œ Œ œ ŒC7

w> 

˙> 

˙> 

86

Ó ˙> 

Gb(#11)/C

rall. w> 

˙> 

˙> 

87

Ó ˙> 

C7sus

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

jœn ww

j w œ Œ œ

88œ Œ

œŒ

Fm

88 Fdl, Alto, Tenor (8vb)

œœ œœ œœ œœ Jœœ œœ Jœœ> 

œ œ œ œ j œ jJœ œ

89œ Œ

œ œD b7

. œ œ

w œ Œ œ

90 œ Œœ

Œ

œ œ œ œ> 

œ> 

Œ œ œ.

‰J œ

.˙ J .œ

91  œ Œœ œ

 — 6 —  # 24 — Bows (NY) (11/14/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

Page 223: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 223/225

 

?

bbbb

b b bb

b b bb

 œœ.

œœ.

œœ

œœœn.

 

92

œ. œ. œ. œ.

œ œ œ œ

Fm Em Fm Em

fp

fp

œœœ.œœ

œœ.

‰Jœœ

œœ.

œ œ œ ‰ j œ

93

wœ œ œ œ

Em Fm Em FmFm

wwwŸ

w

94

ww

Gb7( 11)

œŒ Óœœ Œ Ó

œ>  Œ ÓU

95

œœ>  Œ ˙æU

œ

Fm6   f

 

?

  Ó Œœ œ

Ó Œ œ œ

96

˙æ œ œ œD/A A

Big Ballad 496 œ œ . œ œ

’ ’ ’ ’

97

œ œ . œ œG/B A/C  D

œ œ . œ œ . œ œ œ

’ ’ ’ ’

98

œ œ . œ œ œ œG/B A/C  D

 

?

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .

’ ’ ’ ’

99

’ ’ ’Bm A/G G

.

‰œ œ

’ ’ ’ ’

100

’ ’ ’ ’D/A A

œ œ œ œ œ œ œ

‰œ œ

’ ’ ’ ’

101

’ ’ ’ ’Em7 F m7 Gmaj7

 

?

  b

b

b

4

4

4

œ œ œ œ œ œ œœ

œ œ œ œ

’ ’ ’ ’

102

’ ’ ’ ’Em7 F m7 Gmaj7

œ œ œ œ œ œ . œ œ>  œ> 

’ ’ ’ ’

103

’ ’ ’ ’Em7 F m7 Gmaj7 G/A

Ó ‰ œœ

œœ

œœ

..œ> 

ww

104

w

w

A7sus

"Hell" tempo

f

Fdl, Saxes

 — 7 —  # 24 — Bows (NY) (11/14/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

Page 224: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 224/225

 

?

b

b

b

4

4

4

w‰ œ œ œ œ œ œ.

  œ.

œ.

œ! 

œ>  œ œ œ œ œ œ œ>  œ œ œ œ105   œ . œ j œ œ œ

D5sus

105

f

(Kbd 2)

(Fdl, Saxes)

 Jam (not just these notes)

w‰ œ œ œ œ œ œ.

  œ.

œ.

œ! 

œ>  œ œ œ œ œ œ œ>  œ œ œ œ106 œ . œ œ œ œ .

 

?

b

b

b

w‰ œ œ œ œ œ œ.

  œ.

œ.

œ! 

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

107 œ . œ œ œ œœ œ

G2(no3)

‰ œ œ œ œ œ.

œ! 

œ! 

œ œ œ œ . œ> 

œ> 

108   . j œ> 

œ> 

D5sus

F   G

 

?

b

b

b

w‰ œ œ œ œ œ œ.

  œ. œ. œ! 

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

109   œ . œ j œ œ œD5sus

wŒ ‰

œ

œ> 

œ>  œ

> œ> 

œ! 3 3

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

110 œ . œ œ œ œ .> 

 

?

b

b

b

w‰ œ œ œ œ œ œ.

  œ.

œ.

œ! 

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ œ

111

œ . œ œ œ œ

œ œG2(no3)

w‰ Jœœ> 

œœ ..

œœ> 

.

.œœ

œœ

œœ

œœ.

œ> 

œ œ œ œ œ œ œ> 

œ œ œ

112 œ . œ œ œ œD5sus

 — 8 —  # 24 — Bows (NY) (11/14/11)

 B o n n i e & C l y d e

PIANO-CONDUCTOR 

Page 225: Bonnie & Clyde Musical Score

8/13/2019 Bonnie & Clyde Musical Score

http://slidepdf.com/reader/full/bonnie-clyde-musical-score 225/225

 

?

b

b

b

œ œ œ‰ ‰ j

œœœ

.

œœ

œœ

œ œ œ œ.

113œ . œ . œ œ

F2

(Fdl, Saxes)

˙ œ œ œ Œ

œœ

œœ

œ œ œ œ

114

œ . œ œ œ œ œG2(no3)

.> 

œ> 

œ œ>  œ .>    œ˘  œ˘ 

.> 

œ> 

œ œ> 

œ .> 

œ>  œ> 

115   . œ> 

œ œ œ œ œ œ> 

œ œD5sus

 — 9 —  # 24 — Bows (NY) (11/14/11)PIANO-CONDUCTOR