Click here to load reader

Art of Solo Fingerpicking

 • View
  1.425

 • Download
  373

Embed Size (px)

Text of Art of Solo Fingerpicking

 • FINEERPTCKINEFORMERLY SOI .O STYTE

  How lb [email protected] OulfeirSolosBy tleirk HansonI N C L U D E S :. l4 Guitor Solos. 7O-Minule Instructionol CD. Stondqrd Nototion & Tobloture. Tunes ond exercises ployed or

  slow- ond pe#ormonce speed

 • The Art of

  Solo FingerpickingHow to Plav

  Alternating-BassFingerstyle Guitar Solos

  Mark Hanson

  CD Programl. "Strawberry Curl" 24. Exs.41A-C2. Introduction and Tuning 25. *8111Bailey" slowly3. Exs. 7A-B 26. ..Dedicated to Mississippi John Hurt"4. "Red, White & Blue Rag" slowly 27 . Exs. 46A-B5. Exs. 13A-D 28. ..Golden Valley"6. Exs. 14A-F 29. "Flier" slowly7. Exs. 15A-D 30. Exs.58A-C8. Exs. 16A-C 31. Ex.59A9. Ex. 17A 32. ..Good Time Blues"10. "Devil's Dream" slowly 33. Exs. 62A-8 & 63,411. "Freight Train" slowly 34.8x.64AI2.Ex.22A 35. Exs.7OA-B13. Exs.23A-D 36. Ex.71A14. "Fishin'Blues" slowly 37. "Strawberry Curl" slowly15. "White House Blues" slowly 38. ..Red, White & Blue Rag"16. Exs. 32A-C 39. .,Devil's Dream"17. Exs. 33A-D 40. .,Freight TFain,'18. "Over the Waves" 41. .lFishin, Blues',19. Ex. 36.\ 42.,,White House Blues"20. Exs. 37A-B 43. ..Bill Bailey"21. Ex.38A 44.,,Ftier,,22."Etude" 45. .,TWin Sisters,'23. Exs. 40A-C

 • 98'ZL-e8 .EqumN PIiC SoIetrC ss3$troC Jo /ftrq!.t

  6l.p-zlta,r,g'LBL886I 8?IfSSEIJII 'eF!f,'I 'uoqcnrsul-Ies -

  spo$el^l -

  .BtF9 .I

  cglc rtsdruoJ ? Irgradtd X-g066lr6{ NASI 'trq+d sr^sr; fir.E&rrrtnoC JO ltv .{L :srruouoJ

  rro .d

  IrosrBH trn fg / solos .urmg el,(rsetuH srog-3qrureqy,(q1 og.r,og(8uucg q,rer1 fruro&uaruo3 al^rs qos :eFE 1YrrrErc) turtcdDtrr.d otos Jo uv.rtl

  -lsltl'q lrn tosrBHrrq tmuBqlqrq w tutoFrrC ssadrDC Jo ,(aqrr

  8clraurvJo rqrrs pqFrn dI| q Pqugdt g 6 OI :886I tugrqrd rsr.d 'peFror

  prD pctu.rd qtoq SueuefttBrD lrlsnru FB lrrsnlu pr|t r-D .fxo 1p re,pqcu fqiu(doJ

  n6nBH 'C IE14I & 3g6I O rqtufdoJ

  ',nar,ra-r r 14 suopaonb J3lrq Jo uorsq.rlr ars roJ tdeora .rorFns aqt uo.g uols-snnied ur[u]$ rnq ,t urqsiG p,rar4ar pta rtllqs uoBauuoJ4 /fttr fq ro Sr4poor .Eugfdoqoqd ftqFlrlr IE5Fa{ur ro

  Jruo.qle 'stRru! ,(ra ,{q lo ur.toJ iftls ur pqttru.rsEq to peal[n dar eq ,(sur qtecrrc ro looq qn[ Jo lrd oN Tc^r.s stqtu lIV

  990a6 UO 1n{rl rsal\zsz#

  't^!.rc @u!n!ll 96IJISNN NO JNIJOV

  :/il FrlsJ[$rd

  886I ^J'nJqec'a{lox oe-r- {,np eql q punore Bu-r.rapunog

  JOJ pJB^{aJ suros e^rosop oq^\ sJe,{Bld SnruurSoq roJ lceJ luBuoduq u8'turod s,\rlt{ lo3 ot 1a,,rpp potJossB JeqlopuE sourlqJ frasrnu qr./il qlEep ol Jlasrnod aroq ol o^uq l.uop no^

  .,{uld ol unJ sr IulrelBur eql .ns Jo lseg's,3lulep?Je w dluo lou 's^nJadsJod s.lslj?trn8 B uro4 solrJ/( : I I leql el?JtsuouraHrune

  pue 'Ueer{ ^ur ol JEap lJolqns B-qunqt aql dn 6uroo{ uo ouo eql a{!l suol]es .djollJJel eqt s^rou{ {rel l

  ',{ean eqt Euop parou8l e^.orr solllllqrssod osorn Jo euos dn {Jrd ol ,8urop eJu eldoed Jeqlo Nq,{ uo dn q EJ olsra.(eld al{lsroBug ol so^t8 lr ,(tlururoddo eW sr

  'FullaiifiIFd!:i-oios:t0]IvElm.looq s.uosusH sI{ tnoqe EurqleJru eql

  '$lqsq Jno euroJeq sel&s Jno 'ororll dets pw aJutd otquuofuroJ 3 pulJ ol pusl e^\ :sJad"ld r4mE olJBnncad fnerJadsa sueos]vr0 lru aql lnoqe pa{p1 eq uoq^\ $IJOU pod le,(uetnel^I lBd Suueeq .lequrauer I

  886I '{rBnJqeC 'urnoqusd ur{o[-'s!^e{ olJaJAI rceJE aql Jo fJ?8eI eql JotIlJnJ ltm lt lBttrl odor{ puB '{lqErq i(Jo^ {ooq srql pueuuoJar plno^\ J

  'Asp ot dn lqEF rlsnul aqt Ew8uuq 6iI-DFIfiSEqfOf0:sld[VEi[J pup .otrls rslrnE urlrattry lBnuassa ue Eunuartr-nJop m qpn 'punor8 go lol B Je^oJ qooq eseqt .llleqt uoe,i\leg

  'xlpuoddu rq u pasll st 'aEsd ,{uuqf ol uo$er!\ ro( uroq .Eutuslsll ratnmJ otepln8 a^lsueqeJduror V

  'sralrrd flBJoduetuor ,tq pJdRW ueaq o^Bq slloJ puBq-lqEF puB ,sujered alqal paudoJ-u,{s 'sseq-Sup"ujalp 'Sufdulep sv elfls sl^e{ eql Jo $lJBurlpq qJns qJrqa ur sfB^{ eqt eleJlsn r qJrq^{ popnlrureJB S?Celd luaf,ar oro] I'IulJasur leuolllpBn ot psuuuoJ lou oru suollJeles lBJrsnttr srlt.serldur enn eqt sv

  'lJslep ol uolluolB pus qJsoJddB pJllJBJd aues eqt qt!^l sarard pauEtuoJ-Jles 'xelduror aJortrol uo SuIAorr

  'lsru eql Jo uolsuolxe ue sr 'ii4{ .SnE tiIEfd[dSlOTrySiIJ 5looq srql .eueu .sr^e{ aFeI I rBelol auoJ eABq leql SuDIJrdreEug trBtlJaurv Jo senbluqJel eQ ot uo.I|tnpoJtu! q8noJorll ?-es!mJd pus JBeIr sB^\ll po$eur Eulqreel e sv'lot e'@ 5looq lsrg s.uosusH )|Jehl pql I

  pronA,orod

 • 455o78

  t0l3I J

  l 3l4

  Contents

  IntroductionWhat You Need To KnowThe Music And CassetteHand PositionRight-Hard PositionLeft-Hand PositionAltrnating-Bass FundamntslsHow To Practice

  'Red, White & BIue Rag"Beyond Pattem PlayingFreeing The Fingers

  Rearranging Finger NotesVariations On Rearranging

  14 Deleting Finger Notes15 Adding Finger Notes18 'Devil's Dream"20 'Freight Train"22 Freeing The Thumb24 "Fishin'Blues"27 "lVhite House Blues"32 Alternating Bass ln Other Meten32 Quarter-Note Meters33 Eighth-Note Meters34 "Oyer The Wayes"36 Additional Thumb Techniques36 Thumb Plays Melody36 Overlap Of Right-Hand Thumb And Fingers39 "Etude"40 Right-Hand RollsQ Three-Not Rolls4t) Four-Note Rolls42 'Bill Bailey"4 'Dedicsted To Mississippi John Hurt"46 Fi!-Note Rolls48 "Golden Valley"52 "Flier"5E Damping58 Left-Hand Damping60 "Good Time Blues"62 Right-Hard Damping63 Rest Strokeg Combining l*ft- And Right-Hard Damping66 "T\\/in Sisrers"70 Gaining Speed: Left-Hand Articulrtion73 "Strawberry Curl"76 Appndices76 Appendix A: Tablature77 Appendix B: Glossary; Guitar Information78 Appendix C: Contemporary Travis Picking Piecest0 Acknowledgementst0 The Author

 • .pJlBtouesl,tleqtosseFm'($aFqoqrqdre,roy',eqEpVg)Emruprupuasmpedqds!{ooqqqttntlsnlltllv

  'odulet eJu8uuoyed .BF at rB pefqdsacgd aqt surBuoJ osle q3 aq1

  '8rnueel rn e6rue .roJ spo:ds a*euuo;.nd pu" ,rols le seldursxe IBJFnU e$ Jolle surBtuoJ U

  'Iooq er$ qr,{ uopJ.mluoc m {o.r ot apmi Suqceat olpne uu su pepnlrur s! csJp peduroJ V'uorssrurad ,(q pesn $ Isua|?ur paqEuIdoJ 'slet$o pu? 'usdffiS u-R.BI I ptrB unoqueu ntol

  $stgtF8 qsTIEug paprs8ar ,(U'Iq uo4 sarard sv 1a,r ss 'ro$n" eqt ^q sNeure8uBuB puB snop$odurm IBn.r&Jo

  apnlanr secerd all 'Eur6uaga.p ,$al o l(s:Be '|mb uo"g seEuer [email protected] u! .snut eql

  (IJ puB clsnnl eqJ

  '94 a8ud '3 xpuaddy q papnloulst (sEulpJocoJ sseq-Supuuralp Jleql Jo auos pu?) Euuseq qlror'r slspqlnE 01,{tsreEug Jo lsll pelJeles V

  '11 a8ud no puno; sr oslB (suollBr^eJqqB prBq{el puB -lqEu 'seuleu EulDs"e'r) uoleuuoJur JeUnD '(tl'd'g xrpueddy) FJsssolC orp uI poupluoJ sr dmlnquco,r tlsnln plauoE Y

  'ruaqt esn ltlrp saJold aqt qnr paunuerEemers looq sql ur pesn suuoJ proqt pnsnun llv

  'qrunqJ eql ,(q pexJnld saou eluJlpul ar$Blqsl 6ql ul srequnuplog

  '94 e8ud uo y xrpualdy ut peurqdxo s! aJnFIqeI'pBoJ ol ruual ol Jalsee s! ptru 'dplJlnb d:e^ peuluel eq usJl!--eJ$BIqu1 uJBoI

  'Jeqlle pseJ l uop no,( JI '(gyJ) eJnlulqq pue uonulou pJspusls u1 paluosa:d s1 clsnur 1y'L e8ud uo )Iooq sn$

  u! pepnlrut sI .rel^ar uoqs V 'sanbruqret esoql Jo uopeueldxe q8noroql u sepl,rotd ttrpFTdTlrglJ-dErodwJlmJ

  ]fIJqS{l InJdlaq s! oslu suoplrB^ rloql puB stualed Euqrrd s!^BrJ us?q rnoJ eq1 ;o Eulpu4srepun uy'9-9 se8ud uo uoplsod puuq-tq8u yo uorteu8ldxe aql ol uopuelu osolc ,(ed 'a:uapadxe

  EulIrIdreBuU lnowy'r slqrs|rn8 rod '{ooq slql eEeu?ur ol alqe eq plnoqs ,trlllqB pwq-Uel poo8 qll^r $sLlElInE

  Eur,1c1tue8ug-uou lnq 'Ful{trdl53q:foio'S EulSuusu dllnJssotns ur InJd1eq sI ecuepedxa 8q1c1d:e8ug

  aroux oI paaN no l?Llil\

  'slspap8 ,neJ i(q peqcear e1i(ts ssuq-Sqlouralu aql Jo EupuslsJepun pus ,buatJgordJo la^al e paulBtB e^eq IIv( sluepnls

  'fiIiX5ic58nEfo'ios uI setold pm sanbluqm1 aqt 3o 1p Eq:elsBur fg

  ,,.sllor,, puuq-rqE! pve'av4t t ro IJZ mr1 roqlo sJenur 14 Eul(eld 'suolleuu^ Jmrqfqr u:elwd-sseq 'Eutduep

  pueq-t:at bue -tqE1r 'qurnql pwq-lqElr eql q11,n' selou ,(poleru 6u11rn1d apnlcur {ooq srqt ul pere^ot senbluqca

  parue^p? Jawo 'el,{ls ssEq-Eulleulalp eqt Eul^"al lnog11.r 'su.relled qunql eQ JoIJB ,(tpllwlsqns ol ^\oq

  salulsuouap osp lI 'Je^e^\oq 'puPq lqEp aq rol ecuapuadepul re8ug uuql oJour seqr"a tu-FiSFEStii[fOlOS

  paqsw eq I1,r\ sro8urJ eql Jo eJuepuedepq lBol 'amseeu aq1 u1 1u1od due te aou fue 1cn1d ol sreEug pueqtqEtr

  eqt Sururut ,(g 'qa^el esoql puo,(eq e,{{ luapnts eq sela 8'f!{5 jifi55-ul[i-16-$ 'Eut,{uld ^poleur ,lolrnportul

  pue Eur,{e1d urelud tqBna @ sBeroqA FulTJEfT.fiE-tI-XmrdlEdliI6-JI6-F5qI

  'at,&s rstln8 SqlcldreEur; ss'uq-EuneurelJs eqt uo looq $nJ ,{ul Jo uol?nupuoc 3 sl looq sql'sgg61 aqt se ,(1rue su soluls pollun eW u! poprocer s?,'( lsrg el,{ls eql'sgg, pue sgt eqt u!

  ,,Euqc1d q,rura. se u^\oDI eul'aq lEq^\ pe4mlndod oq^\'JalJ.,li8uos pus'JeEuls lsIJslInA ftlunm el"l aW 'sI^B{

  euel I teuB porrBu sI lI 'supnv leqJ pue 'rol'(BJ seuet 'a)olo) oa1 'SraqleEog uBq 'uou4s pud se gspsllnE

  u^rotll-Ile^\ qrns ;o sEulproJar eW qEnorql sxluelsll Jo suoll[ur ol JullluteJ q et&s Jr;tn8 {JId slls{ erf,L

  u()llonporlrrl

 • Hand PositionRight-Hand PositionThe Travis Style

  Merle Travis produced his char-acteristic sound by muting thc bass strings with the heel of his right hand (Fig.1). This technique produces a beaudful effect but seriously reJuces the angl; between the Thumb ",iJ tn" .t ing.,making the guitarist dependcnt on a trum'T'ick. I prefer to klep the right hand free from the iop or ne guitar (Fig. z).This position allows the full sound of the guitar to projec;, etmi-nates thumbpick dependence, and provides atechnique that is more easily adapted to other styles of piaying.

  Fig. 2

  Hand Posit ion

  using no picks, cup ttre palm of the hand above the sfiings, keeping the fingers logether and fairty straight.cross the Thumb