Android רישכ×‍ לע Zoiper ×ھנק×ھ×” ×ھויחנה :הנק×ھהל ×‌×™×گ× ×ھaacom.co.il/ Zoiper ×ھנק×ھ×”

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Android רישכ×‍ לע Zoiper ×ھנק×ھ×” ×ھויחנה...

 • Zoiperהתקנת

  Androidעל מכשיר Zoiperהנחיות התקנת

  :תנאים להתקנה

   חשבון בחנות אפליקציות מכוונת להורדה והתקנת אפליקצייתZoiper.

   קישור לרשת מקומית באמצעותWi-Fi.

  סוג טכנולוגיה , ברשותך מספר שלוחה(SIP אוIAX) ,כתובת שרת , סיסמת השלוחהIP.

   טכנולוגיתSIP : פתוחים 10000-20000, 5060וודא מול מנהל רשת המחשבים שפורטים .IP -לגישה בין כתובת המחשב לכתובת שרת ה

   טכנולוגיתIAX : פתוח לגישה בין כתובת המחשב 4569וודא מול מנהל רשת המחשבים שפורט .IP -לכתובת שרת ה

 • Zoiperהתקנת

  הפעל את האפליקציה לאחר

  ההתקנה

  בעזרת Zoiperהתקן אפליקציית :במכשיר כגוןאפליקציית ההורדות

  Apps Store, Play Store

 • Zoiperהתקנת

  Configהקש

 • Zoiperהתקנת

  Accountsהקש

 • Zoiperהתקנת

  Add accountהקש

 • Zoiperהתקנת

  Yes הקש

 • Zoiperהתקנת

  הקש

  Manual configuration

 • Zoiperהתקנת

  בחר את הטכנולוגיה המתאימה

 • Zoiperהתקנת

  Account nameבחר ,הקש מספר השלוחה

  OK הקש

 • Zoiperהתקנת

  Hostבחר ,הקש כתובת שרת

  OK הקש

 • Zoiperהתקנת

  Usernameבחר ,הקש מספר השלוחה

  OK הקש

 • Zoiperהתקנת

  Passwordבחר ,הקש סיסמת השלוחה

  OK הקש

 • Zoiperהתקנת

  Authentication userבחר ,הקש מספר השלוחה

  OK הקש

 • Zoiperהתקנת

  לשמירת הגדרות Saveהקש ,השלוחה

 • Zoiperהתקנת

  על צג המכשיר Readyוודא הודעת .לאישור רישום תקין

  .חזור לתפריט ראשי

 • Zoiperהתקנת

  על צג המכשיר Readyוודא הודעת .לאישור רישום תקין

 • Zoiperהתקנת

  מ"תקשורת קורל בע. א.א

  09-9543777: טלפון

  09-9542607: פקס Support@aacom.co.il: ל"דוא

  www.aacom.co.il: אתר

  mailto:Support@aacom.co.il http://www.aacom.co.il/

Recommended

View more >