of 42 /42
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) STUDENT LOAN FUND สําหรับสถานศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา เลขที 63 ซ.ทวีมิตร ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-610-4888 http://www.studentloan.or.th

กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2...

Page 1: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.)

STUDENT LOAN FUND

สาหรบสถานศกษา

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา เลขท� 63 ซ.ทวมตร ถนนพระราม9 เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 โทร 02-610-4888

http://www.studentloan.or.th

Page 2: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

ดวยกองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) ไดดาเนนการปรบปรงระบบ e-Audit ใหรองรบการ

ตรวจสอบเงนคงคางของกองทน กรอ. ตามประกาศ กรอ. ป 2555 และงายตอการใชงานมากย�งข@น โดยม

รายละเอยดดงน@

- ในการรบไฟลขอมล หรอการบนทกขอมลรายตว ในระบบ e-Audit ไดมการปรบปรงเง�อนไข จากเดม สถานศกษาตองสงขอมลของผกยมเขาระบบทกรายตามรายช�อท�สถานศกษาทาการตรวจสอบการยนยนแบบลงทะเบยนเรยน เปล�ยนเปน สงขอมลเฉพาะผกยมท�มการกยมคาเลาเรยน และ/หรอกยมเงนคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษาเทานNน ในสวนผกยมท�กยมเฉพาะคาครองชพไมตองสงขอมลเขาระบบ e-Audit อกแลว

- ใน Excel File ท�ไดรบจากระบบ e-Audit จะใสขอมลเลขท�เอกสาร วนท�ของเอกสาร ตามท�ผกไดบนทกรายการยนยนจานวนเงนคาเลาเรยน คาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษาตามท�สถานศกษาเรยกเกบมาในระบบ e-Studentloan

- มการเปล�ยนแปลงวธการคดจานวนเงนคนของผก ในแตละรายเพ�อใหสอดคลองกบจานวนเงนสวนเกนลงทะเบยน และทาการรวมคาธรรมเนยมการคนเงนกบจานวนเงนคนให

- ในหนาจอแสดงขอมลสถานศกษา (สอบถามขอมลสถานศกษา) มการเปล�ยนแปลงเนNอหาและจดเรยงขอมลใหมเพ�อใหสถานศกษาสามารถเขาใจไดงายขNน

- สถานศกษาสามารถตรวจสอบรายการโอนเงนใหกบสถานศกษาได

โดยสถานศกษาสามารถศกษารายละเอยดในการใชงานระบบ e-Audit ไดจากคมอฉบบนN และหากมขอสงสยเก�ยวกบการใชงานระบบ e-Audit สถานศกษาสามารถตดตอประสานงานกบฝายตดตามเงนคงคางในสถานศกษา หรอ ฝายเทคโนโลยสารสนเทศและการจดการ ของ กยศ. ได

Page 3: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

สารบญ

หนา

การรบไฟลเอกสาร Excel File 1

สงไฟลเอกสาร Excel File 10

แสดงขอมลสถานศกษา 14

การเพ�มและแกไขขอมลรายคน 22

- การเพมขอมลรายคน 24 - การแกไขขอมลรายคน 27

พมพเอกสาร กยศ. 205 และ กยศ. 206 29

- พมพเอกสาร กยศ. 205 29 - พมพเอกสาร กยศ. 206 33

การตรวจสอบรายช�อผกท�สถานศกษายงไมสงขอมลเขาระบบ e-Audit 36

รายงานการโอนเงนใหสถานศกษา 37

Page 4: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 1

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

ระบบตรวจสอบเงนคงคาง

วตถประสงคของการดาเนนการ

เพ�อตดตามเงนคงคางในสถานศกษา โดยสถานศกษาสามารถใชขอมลหรอรายงานจากระบบเปนทะเบยนคมสาหรบตรวจสอบคาเลาเรยนและคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษาในสวนท�ไดรบ

ข@นตอนการดาเนนการ

1. รบไฟลเอกสาร Excel File (เหมาะกบสถานศกษาท�มจานวนนกเรยน/นกศกษากยม

มากกวา 100 รายข@นไป)

Page 5: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 2

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

ใหสถานศกษาดาเนนการ Login เขาสระบบงาน e-Studentloan โดยใชรหสของผปฏบตงานของ

สถานศกษา จากนNนใหสถานศกษาทาการเลอกเมนท� e-Audit � บนทกขอมล � รบไฟลเอกสาร Excel ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพ SLFAD-01-01

วธการใชงาน

รปภาพ SLFAD-01-01

1.1 ใหสถานศกษาทาการระบปการศกษา ภาคเรยนท� และเลอกประเภทกองทน ท�ตองการ ดงรปภาพ SLFAD-01-02

รปภาพ SLFAD-01-02

1.2 จากนNนใหสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงประวตการสรางไฟล ของปการศกษา และภาคเรยนท� ตามประเภทกองทนท�สถานศกษาเลอก ซ� งประกอบดวย ครN งท� ช�อไฟล ผสรางไฟล วนเวลาท�สรางไฟล จานวนผกยม ปมรบไฟล โดยประวตการสงไฟลเรยงตามครN งท�สงจากมากไปนอย จะปรากฏจอภาพ ดงรปภาพ SLFAD-01-03

Page 6: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 3

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-01-03

1.3 หากตองการสรางขอมล คลก ท�ปม ระบบจะ Popup Window ใหมขNนมาและจะปรากฏจอภาพ ดงรปภาพ SLFAD-01-04 และรปภาพ SLFAD-01-05

รปภาพ SLFAD-01-04

รปภาพ SLFAD-01-05

Page 7: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 4

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

1.4 เม�อระบบทาการสรางขอมลเรยบรอยแลวจะแสดงขอมลการสรางไฟลดงรปภาพ SLFAD-01-05

จากนNนใหคลกปม ขอมลท�สรางเรยบรอยจะแสดงอยท�แถวบนสด เพ�อใหสถานศกษา

คลกปม ไดสวนแถวอ�นๆ สถานศกษาจะไมสามารถกดปมรบไฟลได ดงรปภาพ SLFAD-01-06

รปภาพ SLFAD-01-06

1.5 หากสถานศกษาตองการรบไฟลใหคลกท�ปม ท�แถวบนสดเทานNน ระบบจะ

ปรากฏจอภาพ ดงรปภาพ SLFAD-01-07 จากนNนใหสถานศกษาคลกท�ปม จะปรากฏจอภาพดงรปภาพ SLFAD-01-08

รปภาพ SLFAD-01-07

Page 8: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 5

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-01-08

1.6 ใหสถานศกษาคลกปม เพ�อทาการนา File.zip ท�ไดไปเกบไวใน Directory

ท�ตองการเกบขอมลจากนNนใหคลกปม เพ�อบนทกลงใน Directory ของทานดงรปภาพ SLFAD-01-09

รปภาพ SLFAD-01-09

Page 9: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 6

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

1.7 จากนNนใหสถานศกษาทาการแตก File.zip โดยมรายละเอยดดงตอไปนN

1.7.1 การแตกไฟลดวยโปรแกรม WinRAR สามารถดาเนนการแตกไฟลไดโดยการคลกขวาท� File.zip แลวเลอก Extract Here ดงรปภาพ SLFAD-01-10 เม�อทาการแตกไฟลเรยบรอยแลวจะไดไฟลขอมลท�เปน Excel File ใหสถานศกษาเปด Excel File นNนจะมลกษณะตามตวอยาง Excel File ดงรปภาพ SLFAD-01-12

รปภาพ SLFAD-01-10

1.7.2 การแตกไฟลดวยโปรแกรม 7-Zip สามารถดาเนนการแตกไฟลไดโดยการคลกขวาท� File.zip แลวเลอก 7-Zip � Extract Here ดงรปภาพ SLFAD-01-11 เม�อทาการแตกไฟลเรยบรอยแลวจะไดไฟลขอมลท�เปน Excel File ใหสถานศกษาเปด Excel File นNนจะมลกษณะตามตวอยาง Excel File ดงรปภาพ SLFAD-01-12

Page 10: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 7

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-01-11

รปภาพ SLFAD-01-12

Page 11: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 8

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

โดยประกอบดวย Column ดงตอไปน@

1. รหสสถานศกษา 2. ปการศกษา 3. ภาคเรยนท� 4. เลขท�ลงทะเบยน 5. เลขประจาตวประชาชนผก 6. รหสนกศกษา 7. ช�อผก 8. ช�อสกลผก 9. เลขท�ใบแจงหนN /เลขท�ใบเสรจรบเงน สาหรบคาเลาเรยน 10. วนท�ของเอกสาร สาหรบคาเลาเรยน 11. จานวนเงนคาเลาเรยน 12. เลขท�ใบแจงหนN /เลขท�ใบเสรจรบเงน สาหรบคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา 13. วนท�ออกเอกสาร สาหรบคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา 14. จานวนเงนคาคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา 15. คณะ 16. สาขา 17. ระดบ 18. ชNนป

โดย Column 1 ถง 8 ระบบจะทาการดงขอมลจากระบบ e-Studentloan มาให และ Column 15 ถง 18 ระบบจะทาการดงขอมลจากระบบ e-Studentloan มาใหเฉพาะสถานศกษาท�มขอมลในระบบ สวน Column 9 ถง 14 สถานศกษาตองทาการระบเอง รายละเอยดดงนN

Column 9 เลขท�ใบแจงหนN /เลขท�ใบเสรจรบเงน สาหรบคาเลาเรยน ใหสถานศกษากาหนดรปแบบของ cell เปน Text จากนNนทางสถานศกษาจงทาการระบเลขท�ใบแจงหนN /เลขท�ใบเสรจรบเงนหากมกวา 1 ฉบบใหทาการระบมาทNงหมด โดยใชเคร�องหมาย “ , ” จลภาคเปนตวค�นระหวางเลขท�ใบแจงหนN (ระบบจะ

ทาการดงขอมลเลขท�ใบแจงหน@/เลขท�ใบเสรจรบเงนจากระบบ e-Studentloan ตามท�นกเรยน/

นกศกษา ไดทาการกรอกขอมลไวในระบบ)

Column 10 วนท�ของเอกสาร สาหรบคาเลาเรยน ใหสถานศกษากาหนดรปแบบของ cell เปน Text จากนNนสถานศกษาจงทาการระบวนท�ของเอกสารหากมกวา 1 ฉบบใหทาการระบมาทN งหมด โดยใช

Page 12: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 9

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

เคร�องหมาย “ , ” จลภาคเปนตวค�นระหวางวนท�ของเอกสาร (ระบบจะทาการดงขอมลวนท�ของเอกสารจาก

ระบบ e-Studentloan ตามท�นกเรยน/นกศกษา ไดทาการกรอกขอมลไวในระบบ)

Column 11 จานวนเงนคาเลาเรยน ใหสถานศกษากาหนดรปแบบของ cell เปน Number โดยมจดทศนยม 2 หลก จากนNนสถานศกษาจงทาการระบยอดรวมของคาเลา

Column 12 เลขท�ใบแจงหนN /เลขท�ใบเสรจรบเงน สาหรบคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา ใหกาหนดรปแบบของ cell เปน Text จากนNนสถานศกษาจงทาการระบเลขท�ใบแจงหนN /เลขท�ใบเสรจรบเงน หากมมากกวา 1 ฉบบใหทาการระบมาทNงหมด โดยใชเคร�องหมาย “ , ” จลภาคเปนตวค�นระหวางเลขท�ใบแจงหนN /เลขท�ใบเสรจรบเงน

Column 13 วนท�ของเอกสาร สาหรบคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา ใหกาหนดรปแบบของ cell เปน Text จากนNนสถานศกษาจงทาการระบวนท�ออกเอกสาร หากมมากกวา 1 ฉบบใหทาการระบมาทNงหมด โดยใชเคร�องหมาย “,” จลภาคเปนตวค�นระหวางวนท�ของเอกสาร

Column 14 จานวนเงนคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา ใหสถานศกษากาหนดรปแบบของ cell เปน Number โดยมจดทศนยม 2 หลก จากนNนสถานศกษาจงทาการระบยอดรวมของคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา

Page 13: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 10

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

2. สงไฟลเอกสาร Excel File

Page 14: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 11

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

ใหสถานศกษาทาการ Login เขาสระบบงาน e-Studentloan โดยใชรหสของผปฏบตงานของ

สถานศกษา จากนNนใหสถานศกษาทาการเลอกเมนท� e-Audit � บนทกขอมล � สงไฟลเอกสาร Excel ระบบจะแสดงหนาจอสงไฟลเอกสาร Excel File ดงรปภาพ SLFAD-02-01

รปภาพ SLFAD-02-01

วธการใชงาน

2.1 ใหสถานศกษาระบปการศกษา ภาคเรยนท� และเลอกประเภทกองทนท�ตองการ เพ�อเลอกขอมลมาแสดง ดงรปภาพ SLFAD-02-02

รปภาพ SLFAD-02-02

2.2 ใหสถานศกษาคลกท�ปม สถานศกษาจะเหนประวตการสงไฟลตามปการศกษา และภาคเรยนตามประเภทกองทนท�สถานศกษาเลอก โดยจอภาพแสดงรายละเอยดดงตอไปนN ครN งท�สง ช�อไฟลท�เคยสง วนเวลาท�สงไฟล จานวนผกยมในไฟลท�สงมา ช�อผสงไฟล วนเวลาท�ยกเลกการสงไฟลนNนๆ สถานะการสงไฟลวา สาเรจ/ไมสาเรจ จะปรากฏจอภาพ ดงรปภาพ SLFAD-02-03

Page 15: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 12

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-02-03

2.3 หลงจากสถานศกษากรอกขอมลตางๆ ใน Excel File เรยบรอยแลว สถานศกษาตองทาการ zip

ไฟลใหเรยบรอย และทาการสงไฟลเอกสาร Excel โดยใหคลกท�ปม จากนNนไปท� Directory

ท�เกบไฟลท�จะสง หลงจากนNนเลอกไฟลท�ตองการสงแลวคลกปม ดงรปภาพ SLFAD-02-04

(ซ� งโปรแกรมจะรองรบไฟลนามสกล .zip เทานNน) จากนNนใหคลกปม เพ�อทาการนาขอมลเขาสฐานขอมล และระบบจะแสดงผลการสงไฟล ดงรปภาพ SLFAD-02-05

รปภาพ SLFAD-02-04

Page 16: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 13

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-02-05

2.4 หากพบวาสถานะการสงไฟล ไมสาเรจ สามารถ คลก ท�คาวา “ไมสาเรจ” เพ�อดสาเหตของการสงไฟลไมสาเรจได ดงรปภาพ SLFAD-02-06 เม�อสถานศกษาทราบสาเหตของความผดพลาดในการสงไฟลแลว ใหสถานศกษาดาเนนการแกไขใน Excel File แลวดาเนนการสงไฟลเขาระบบใหม

รปภาพ SLFAD-02-06

Page 17: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 14

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

3. แสดงขอมลสถานศกษา

Page 18: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 15

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

ใหสถานศกษาดาเนนการ Login เขาสระบบงาน e-Studentloan โดยใชรหสของผปฏบตงานของ

สถานศกษา จากนNนใหสถานศกษาทาการเลอกเมนท� e-Audit � สอบถามขอมล � แสดงขอมล

สถานศกษา ระบบจะแสดงหนาจอสอบถามขอมลสถานศกษา ดงรปภาพ SLFAD-03-01

รปภาพ SLFAD-03-01

วธการใชงาน

3.1 ใหสถานศกษาระบปการศกษา ภาคเรยนท� และเลอกประเภทกองทนท�ตองการ ดงรปภาพ SLFAD-03-02

รปภาพ SLFAD-03-02

3.2 คลก ท�ปม จะปรากฏจอภาพ ดงรปภาพ SLFAD-03-03 ระบบจะแสดงผลตามปการศกษา ภาคเรยนท� และประเภทกองทน ตามท�สถานศกษาทาการระบซ�งมรายละเอยดดงนN

Page 19: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 16

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-03-03

1. สถานะไฟลลงทะเบยน ระบบจะทาการแสดงสถานะการรบไฟล สงไฟล และประมวลผล

ถาสาเรจสญลกษณจะเปนเคร�องหมาย แตถาไมสาเรจสญลกษณจะเปนเคร�องหมาย

(สาหรบสถานศกษาท�บนทกขอมลเขาระบบ e-Audit แบบรายตวแลวเหนวาระบบ

แจงวาสถานะการรบไฟล และสงไฟล เปนเคร�องหมาย ทางสถานศกษาอยาตกใจ เพราะสถานศกษามไดดาเนนการรบไฟล และสงไฟลผานระบบ e-Audit แตเลอกวธการท�จะทาการบนทกขอมลเขาระบบ e-Audit แบบรายตวแทน)

Page 20: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 17

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

2. ผกในระบบ e-Studentloan ท�ขอกคาเลาเรยนหรอคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงนท� มการยนย นขอมลการลงทะเบยนในระบบ e-Studentloan (เฉพาะผกท�กคาเลาเรยน และหรอคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษา)

2.1 ผกท�ไดรบโอนเงน ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงนท�มการโอนเงนใหกบสถานศกษาแลว

2.2 ผกท�ถกยกเลกหลงจากสงขอมลใหธนาคาร ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงนท�มการยกเลกแบบลงทะเบยนเรยน/แบบยนยนจานวนเงนคาเลาเรยนฯหลงจากสงขอมลใหธนาคารเรยบรอยแลว

3. ผกจากไฟลลงทะเบยนของสถานศกษา ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงนจาก การบนทกขอมลรายตน และ Excel File ตามท�ทางสถานศกษาสงไฟลเขามาในระบบ

3.1 ผกท�มเงนลงทะเบยนสวนเกน (โอนเงนแลว) ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงนท� มสวนเกนและกองทนฯ ไดโอนเงนคาเลาเรยนและคาใชท� จายเก�ยวเน�องกบการศกษาใหสถานศกษาเรยบรอยแลว

3.2 ผกท�มเงนลงทะเบยนสวนเกน (ยงไมไดรบเงนโอน) ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงนของผกท�คาดวาจะเกน (ยงไมไดรบเงนโอน) ท�มสวนเกน และสถานศกษาไดยนยนขอมลเรยบรอยแลวแตกองทนฯ ยงไมไดโอนเงนคาเลาเรยน และคาใชจายท�เก�ยวเน�องกบการศกษาใหกบสถานศกษา

4. ผกท�คนเงนแลวตามเงนคงคาง ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงน ของผกท�มเงนสวนเกน และทางสถานศกษาไดคนเงนใหกบกองทนฯ แลว

5. ผกท�มเงนคงคาง

5.1 ผกท�คางเตมจานวน ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงน ของผกท�มเงนสวนเกนเตมจานวน และกองทนฯ ไดโอนเงนใหสถานศกษาแลวแตสถานศกษายงไมไดดาเนนการคนเงน

5.2 ผกท�คางบางสวน ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงน ของผกท�มเงนสวนเกนคางบางสวน และกองทนฯ ไดโอนเงนใหสถานศกษาแลว และสถานศกษาไดดาเนนการคนเงนแลวแตยงไมครบตามจานวนเงนท�ทางสถานศกษาตองสงเงนคนกองทนฯ

Page 21: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 18

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

จานวนผกคงคางรวม ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงนทNงหมดท�มเงนคงคาง

6. ขอมลผกท�ยงไมไดรบจากสถานศกษา ระบบจะแสดงจานวนคน และจานวนเงน ท�สถานศกษายงไมสงขอมลใหกองทนฯ

โดยสถานศกษาสามารถทาการคลกดรายละเอยดไดดงน@

เม�อสถานศกษาคลกท� 3.2 ผกท�มเงนลงทะเบยนสวนเกน (ยงไมไดรบเงนโอน) หรอจานวนคน หรอจานวนเงน ระบบจะทาการแสดงรายละเอยดของผกท�คาดวาจะเกน(ยงไมไดโอนเงน) ดงรปภาพ SLFAD-03-04

รปภาพ SLFAD-03-04

หากสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงรายงานผลการดาเนนงานของสถานศกษา สถานะขอมลผกท�คาดวาจะโอน (ยงไมไดโอน) ดงรปภาพ SLFAD-03-05

รปภาพ SLFAD-03-05

Page 22: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 19

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

เม�อสถานศกษาคลกท� 4. ผกท�คนเงนแลวตามเงนคงคาง หรอจานวนคน หรอจานวนเงน ระบบจะแสดงรายละเอยดของผกท�คนเงนแลวตามเงนคงคาง ดงรปภาพ SLFAD-03-06

รปภาพ SLFAD-03-06

หากสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงรายงานผลการดาเนนงานของสถานศกษาแยกตามสถานะขอมล ผกท�คนเงนแลว ดงรปภาพ SLFAD-03-07

รปภาพ SLFAD-03-07

Page 23: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 20

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

ในสวนท� 5. ผกท�มเงนคงคาง สถานศกษาสามารถทาการคลกดรายละเอยดได 3 สวน คอ

5.1 ผกท�คางเตมจานวน

5.2 ผกท�คางบางสวน

จานวนผกคงคางรวม

โดยสถานศกษาสามารถทาการคลกดรายละเอยดของผกท�มเงนคงคาง เชน ตองการดรายละเอยดจานวนผกคงคางรวม โดยใหสถานศกษาคลกท� จานวนผกคงคางรวม หรอจานวนคน หรอจานวนเงน เม�อทาการคลกระบบจะทาการแสดงรายละเอยดจานวนผกคงคางรวม ดงรปภาพ SLFAD-03-08

รปภาพ SLFAD-03-08

หากสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงรายงานผลการดาเนนงานของสถานศกษา แยกตามสถานะขอมล ผกท�มเงนคงคาง ดงรปภาพ SLFAD-03-09

รปภาพ SLFAD-03-09

Page 24: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 21

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

เมอสถานศกษาคลกท 6. ขอมลผกทยงไมไดรบจากสถานศกษา หรอจานวนคน หรอจานวนเงน ระบบจะทาการแสดงรายละเอยดขอมลผกท ยงไมไดรบจากสถานศกษา ดงรปภาพ SLFAD-03-10

รปภาพ SLFAD-03-10

ใหสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงรายงานขอมลผกท�ยงไมไดรบจากสถานศกษา ดงรปภาพ SLFAD-03-11

รปภาพ SLFAD-03-11

Page 25: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 22

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

4. การเพ�มและแกไขขอมลรายคน (เหมาะกบสถานศกษาท�มจานวนนกเรยน/นกศกษากยมนอยกวา

100 รายและใชสาหรบการเพ�มและแกไขขอมลรายคน) ใหสถานศกษาดาเนนการ Login เขาสระบบงาน e-Studentloan โดยใชรหสของผปฏบตงานของ

สถานศกษา จากนNนใหสถานศกษาทาการเลอกเมนท� e-Audit � แกไข � เพ�ม/แกไขขอมลรายคน ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพ SLFAD-04-01

รปภาพ SLFAD-04-01

วธการใชงาน

ใหสถานศกษาทาการระบปการศกษา ภาคเรยนท� และประเภทกองทนท�ตองการ ตวอยางดงรปภาพ

SLFAD-04-02 จากนNนใหคลกปม ระบบจะแสดงหนาจอตามปการศกษา ภาคเรยนท� และประเภทกองทน ตามท�สถานศกษาระบ ดงรปภาพ SLFAD-04-03

รปภาพ SLFAD-04-02

Page 26: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 23

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-04-03

Page 27: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 24

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

4.1 การเพ�มขอมลรายคน

4.1.1 จากรปภาพ SLFAD-04-03 ใหสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพ SLFAD-04-04

รปภาพ SLFAD-04-04

4.1.2 ใหสถานศกษาทาการเลอกเง�อนไขในการคนหาขอมลวาจะตองการคนหาขอมลตามรหส

นกศกษา หรอ เลขประจาตวประชาชน เม�อสถานศกษาเลอกเง�อนไขท�ตองการและทาการะบขอมลท�

ตองการจากนNนใหคลกท�ปม ระบบจะแสดงขอมลดงรปภาพ SLFAD-04-05

รปภาพ SLFAD-04-05

4.1.3 จากรปภาพ SLFAD-04-05 สถานศกษาจะตองดาเนนการกรอกรายละเอยดขอมลในสวนของคาเลาเรยนและคาใชจายเก�ยวเน�อง โดยตองระบเลขท� เอกสาร, วนท�ของเอกสาร , จานวนเงน เปนตน

เม�อสถานศกษาทาการระบขอมลท�ตองการเรยบรอยแลวใหคลกท�ปม เพ�อทาการบนทกรายการ จากนNนระบบจะแสดงขอความวา “บนทกเรยบรอยแลว” ดงรปภาพ SLFAD-04-06

Page 28: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 25

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-04-06

4.1.4 จากนNนใหสถานศกษาคลกปม ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพ SLFAD-04-07 โดยสถานศกษาสามารถดาเนนการเพ�มขอมลของผกยมรายตอไปไดทนท และหากผกยมตองการกลบไป

ดผลท�สถานศกษาทาการบนทกรายการ ใหสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงหนาจอขอมลท�สถานศกษาไดดาเนนการบนทกรายการหรอการนาขอมลเขาระบบโดยการสงไฟลดงรปภาพ SLFAD-04-08

รปภาพ SLFAD-04-07

Page 29: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 26

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-04-08

Page 30: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 27

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

4.2 การแกไขขอมลรายคน

4.2.1 ในการแกไขขอมลรายตวนNน สถานศกษาสามารถดาเนนการได 2 วธโดยวธท� 1 สถานศกษาสามารดาเนนการตามวธท� 4.1 การเพ�มขอมลรายคน ท�ไดกลาวไปแลวขางตน สวนวธท� 2 นNนทางสถานศกษาสามารถคลกจากรายช�อของผกท�ตองการแกไขขอมลไดเลยดงรปภาพ SLFAD-04-09 เม�อสถานศกษาทาการคลกขอมลท�ตองการแกไขจากนNนระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพ SLFAD-04-10

รปภาพ SLFAD-04-09

รปภาพ SLFAD-04-10

4.2.2 จากนNนใหสถานศกษาดาเนนการแกไขขอมลตามท�ตองการ เม�อแกไขขอมลเรยบรอยแลวให

คลกท�ปม เพ�อทาการบนทกรายการ จากนNนระบบจะแสดงขอความวา “บนทกเรยบรอย

แลว” ดงรปภาพ SLFAD-04-11

Page 31: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 28

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-04-11

4.2.3 จากนNนใหสถานศกษาคลกปม ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพ SLFAD-04-12 โดยสถานศกษาสามารถดาเนนการเพ�ม/แกไขขอมลของผกยมรายตอไปไดทนท และหากสถานศกษา

ตองการกลบไปดผลท�สถานศกษาทาการแกไขรายการไปใหสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงหนาจอขอมลท�สถานศกษาไดดาเนนการบนทกรายการหรอการนาขอมลเขาระบบโดยการสงไฟลดงรปภาพ SLFAD-01-13

รปภาพ SLFAD-04-12

รปภาพ SLFAD-04-13

Page 32: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 29

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

5. พมพเอกสาร กยศ. 205 และ 206 5.1 พมพเอกสาร กยศ. 205

5.1.1 ใหสถานศกษาดาเนนการ Login เขาสระบบงาน e-Studentloan โดยใชรหสของผปฏบตงาน

ของสถานศกษา จากนNนใหสถานศกษาทาการเลอกเมนท� e-Audit � รายงาน � แบบฟอรม กยศ. 205

ดงรปภาพ SLFAD-05-01

รปภาพ SLFAD-05-01

5.1.2 ใหสถานศกษาระบปการศกษา ภาคเรยนท� และเลอกประเภทกองทนท�ตองการ ดงรปภาพ

SLFAD-05-02 จากนNนใหสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพ SLFAD-05-03

รปภาพ SLFAD-05-02

Page 33: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 30

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-05-03

5.1.3 จากรปภาพ SLFAD-05-03 ใหสถานศกษาคลกท�ปม ตามธนาคารท�ตองการ

เพ�มเรยกดแบบฟอรม กยศ. 205 ของธนาคารนNน ๆ เม�อทางสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงหนาจอ กยศ. 205 ซ� งสถานศกษาจะตองพมพออกจากระบบ และจะตองตรวจสอบขอมลในแบบฟอรมวาครบถวน ถกตองตามจานวนเงนท�ตองสงเงนคนกองทนฯ ดงรปภาพ SLFAD-05-04

Page 34: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 31

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-05-04

Page 35: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 32

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

5.1.3 สถานศกษาสามารถทาการพมพไดโดยการคลกท�เมน File � Print ดงรปภาพ SLFAD-05-05 จากนNนระบบจะแสดงหนาจอเพ�อใหสถานศกษาเลอกเคร�อง Printer ท�ตองการส�งพมพ ดงรปภาพ

SLFAD-05-06 เม�อสถานศกษาเลอกเคร� อง Printer เรยบรอยใหคลกปม เพ�อส�งพมพแบบฟรอม กยศ. 205 ไปยงเคร�อง Printer

รปภาพ SLFAD-05-05

รปภาพ SLFAD-05-06

Page 36: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 33

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

5.2 พมพเอกสาร กยศ. 206

5.2.1 ใหสถานศกษาดาเนนการ Login เขาสระบบงาน e-Studentloan โดยใชรหสของผปฏบตงาน

ของสถานศกษา จากนNนใหสถานศกษาทาการเลอกเมนท� e-Audit � รายงาน � แบบฟอรม กยศ. 206

ดงรปภาพ SLFAD-05-07

รปภาพ SLFAD-05-07

5.1.2 ใหสถานศกษาระบปการศกษา และภาคเรยนท� และเลอกธนาคารท�ตองการ ดงรปภาพ

SLFAD-05-08 จากนNนใหสถานศกษาคลกท� ปม ระบบจะแสดงหนาจอ กยศ. 206 ดงรปภาพ SLFAD-05-09

รปภาพ SLFAD-05-08

Page 37: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 34

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-05-09

Page 38: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 35

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

5.1.3 จากรปภาพ SLFAD-05-09 สถานศกษาจะตองพมพออกจากระบบ และจะตองตรวจสอบขอมลในแบบฟอรมวาครบถวน ถกตองตามจานวนเงนท�ตองสงเงนคนกองทนฯ โดยสถานศกษาสามารถทาการพมพไดโดยการคลกท�เมน File � Print ดงรปภาพ SLFAD-05-10 จากนNนระบบจะแสดงหนาจอเพ�อใหสถานศกษาเลอกเคร�อง Printer ท�ตองการส�งพมพ ดงรปภาพ SLFAD-05-11 เม�อสถานศกษาเลอก

เคร�อง Printer เรยบรอยใหคลกปม เพ�อส�งพมพแบบฟรอม กยศ. 206 ไปยงเคร�อง Printer

รปภาพ SLFAD-05-010

รปภาพ SLFAD-05-11

Page 39: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 36

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

6. การตรวจสอบรายช�อผกท�สถานศกษายงไมสงขอมลเขาระบบ e-Audit 6.1 ใหสถานศกษาดาเนนการ Login เขาสระบบงาน e-Studentloan โดยใชรหสของผปฏบตงาน

ของสถานศกษา จากนNนใหสถานศกษาทาการเลอกเมนท� e-Audit � รายงาน � รายงานผกท�ยงไมได

สง/บนทกเขาสระบบ ดงรปภาพ SLFAD-06-01

รปภาพ SLFAD-06-01

6.2 ใหสถานศกษาระบปการศกษา ภาคเรยนท� และเลอกประเภทกองทน ดงรปภาพ SLFAD-06-02

จากนNนใหสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงหนาจอรายงานรายช�อผกยมท�สถานศกษา

ยนยนขอมลแบบลงทะเบยนแลวแตยงไมสงขอมลเขาระบบ e-Audit ดงรปภาพ SLFAD-05-03

รปภาพ SLFAD-06-02

รปภาพ SLFAD-06-03

Page 40: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 37

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

7. รายงานการโอนเงนใหสถานศกษา 7.1 ใหสถานศกษาดาเนนการ Login เขาสระบบงาน e-Studentloan โดยใชรหสของผปฏบตงาน

ของสถานศกษา จากนNนใหสถานศกษาทาการเลอกเมนท� e-Audit � รายงาน � รายงานการโอนเงนให

สถานศกษา ดงรปภาพ SLFAD-07-01

รปภาพ SLFAD-07-01

7.2 ใหสถานศกษาระบปการศกษา ภาคเรยนท� และเลอกประเภทกองทน ดงรปภาพ SLFAD-07-02

จากนNนใหสถานศกษาคลกท�ปม ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอยดการโอนเงน ดงรปภาพ SLFAD-07-03

รปภาพ SLFAD-07-02

Page 41: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 38

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-07-03

7.3 สถานศกษาสามารถคลกท�ปม เพ�อเรยกดรายงานการโอนเงนใหสถานศกษา

ดงรปภาพ SLFAD-07-04 หรอ คลกท�ปม เพ�อรบไฟลการโอนเงนใหสถานศกษาเพ�อสถานศกษาจะไดทาการ Save เกบไวท� Directory ท�สถานศกษาตองการ ดงรปภาพ SLFAD-07-05 ถง รปภาพ SLFAD-07-07

รปภาพ SLFAD-07-04

Page 42: กองทุนเงินให้ก ้ยืมเพือ ......1.7.2 การแตกไฟล ด วยโปรแกรม 7-Zip สามารถด าเน นการแตกไฟล

คมอการใชระบบงาน e-Audit 39

กองทนเงนใหกยมเพ�อการศกษา (กยศ.) www.studentloan.or.th

รปภาพ SLFAD-07-05

รปภาพ SLFAD-07-06

รปภาพ SLFAD-07-07