of 24 /24
กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKING ee Copy โอ เค เอ็ม ดี ปีท่ 2 ฉบับที่ 8 มีนาคม - เมษายน 2559 นิตยสารเพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ISSN 2408-2139

กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

กระตกตอมคด CREATIVETHINKING

FreeCopy

โอ เค เอม ด ปท 2 ฉบบท 8 มนาคม - เมษายน 2559

นตยสารเพอพฒนาความคด เพมความร สรางสรรคภมปญญา

I S S N 2 4 0 8 - 2 1 3 9

Page 2: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน
Page 3: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

E D I T O R ’ SN O T E

O K M DF E A T U R ECREATIVE LABOUR’S PATHปนเดกไทยเขาตลาดแรงงาน

สรางสรรค

K N O W L E D G Eอนาคตของตลาดแรงงานใน ก�ามอเดก GEN Y-Z-MEเตรยมความพรอมเยาวชนส

ความทาทายในสงคมการท�างาน

I N T E R V I E Wถอดรหสชวตคนท�างานคดแบบ “ฌอหณ จนดาโชต”

C O N N E C Tแรงงานสรางสรรคกบคณสมบตทตลาดตองการมความสามารถ ศกยภาพลนเหลอ

แตไมไดหมายความวาคณจะ

“ถกเลอก” เสมอไป

R E V I E W เปดโลกแรงงานวยละออน

F O R T U N E M A K E R งานศลปะชชองทางท�าเงนคนหาตวตนทแทจรงได ชวยให

เหนเปาหมายในชวต

I N S P I R A T I O Nพลงสรางสรรคสานฝนสโลกของการท�างานจรงสรางสรรคสงคมกบกลมเยาวชน

ทเปนแรงบนดาลใจของคนรนใหม

F U N F A C Tท�าไมเดกหลงหอง มกไดด (กวา)

G L O B A LA - Z อาชพแบบนกมดวย

4 1 2 1 5 1 8

2 0

2 2

7 1 4

9

คงปฏเสธไมไดวาการพฒนา “ทรพยากรมนษย” เปนปจจยส�าคญในการสรางชาต โดยเฉพาะเยาวชนและ คนรนใหมถอเปนทรพยากรทมคณคาและมบทบาทส�าคญยงตอการพฒนาประเทศในทกๆ ดานเพอใหเกด ความเจรญยงยน และสามารถแขงขนไดอยางเตมศกยภาพในเวทโลก

บทบรรณาธการ

ส�านกงานบรหารและพฒนาองคความร

[email protected]

In This

Issue

กระบวนการบมเพาะเยาวชนเขาสตลาดแรงงานสรางสรรค เพอใหสามารถ คนพบตนเองและพฒนาตอยอดความรและทกษะไดอยางตอเนอง โดยเฉพาะในโลกปจจบนทเทคโนโลยและความคดสรางสรรค มความส�าคญในการพฒนาและแขงขนในระดบโลก ดงนน จงมความจ�าเปนตองมหนวยงานและการด�าเนนงานเพอให ความร ค�าแนะน�า และสรางแรงบนดาลใจแกเยาวชนและคนรนใหม การน�ากระบวนการความคดสรางสรรคมาพฒนาทกษะอาชพใหกบเยาวชนไทยอยางเปน รปธรรม โดยมงขยายโอกาสใหนกศกษา รวมถงผประกอบการรนใหมๆ สามารถเขาถงองคความรสรางสรรคในสาขาตางๆ ทเปนเปาหมายในการพฒนาชาตใหได จงเปนเรองส�าคญอยางยง

OKMD Magazine ฉบบนจะน�าทานไปรวมสมผสประสบการณ และไดรบ แรงบนดาลใจจากนกคด นกออกแบบ นกสรางสรรค และผประกอบการ ทประสบความส�าเรจในการผลตผลงานและนวตกรรม ทไดรบการยอมรบทงใน ระดบประเทศและระดบสากล ทจะสามารถน�าไปใชในการก�าหนดเสนทาง การประกอบวชาชพของตนไดตอไป

Page 4: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

O

4

FE

ATU

RE

การจดการศกษากบการพฒนาทรพยากรมนษยเมอแนวคดของอตสาหกรรมสรางสรรคก�าลงขยายตวขนอยางรวดเรว

คนและความคดสรางสรรคคอปจจยส�าคญของทงระบบของอตสาหกรรมสรางสรรคจงสงผลใหทกประเทศทวโลกตองหนมาพฒนา “ทรพยากรมนษย” เพอสราง “แรงงาน” ทมทกษะความรและความสามารถ โดยพฒนาองคประกอบพนฐานของกระบวนการจดการศกษาทงในและนอกระบบควบคกนไปใน 3 มตทนาสนใจ ไดแก

จากรายงานผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) พบวา อตสาหกรรมสรางสรรคถอวาเปนสาขาทมการเตบโตสงในการคาโลก โดยระบวาอตสาหกรรมสรางสรรคของไทยสามารถสรางมลคาเพมทางเศรษฐกจไดถง 1.6 ลานลานบาท หรอคดเปน 13.18% ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ซงมมลคารวมสงถง 12.14 ลานลานบาท

การเผชญวกฤตเศรษฐกจนานกวาทศวรรษ ท�าใหรฐบาลเรงผลกดนและขบเคลอนประเทศ

โดยการน�าวฒนธรรม ภมปญญา นวตกรรม และเทคโนโลยมารวมเขาดวยกน เพอสรางมลคาเพมใหกบสนคา

และบรการ ในรปแบบอตสาหกรรมสรางสรรค

ซอฟทแวร 110,864 ลานบาท

ดนตร 1,428 ลานบาท

ภาพยนตร 78,670 ลานบาท

แพรภาพกระจายเสยง 200,311 ลานบาท

โฆษณา20,754 ลานบาท

ทศนศลป 158,315 ลานบาท

การพมพ 83,588 ลานบาท

แฟชน 504,303 ลานบาท

ออกแบบ 368,432 ลานบาท

หตถกรรม87,306 ลานบาท

C R E A T I V EL A B O U R ` S P A T H

ปนเดกไทยเขาตลาดแรงงานสรางสรรค

มลคาทางเศรษฐกจของอตสาหกรรมสรางสรรค ในไทย

ทมา: รายงานผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 2557

Page 5: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

O

5

FE

ATU

RE

กระบวนการพฒนาแรงงานสตลาดอตสาหกรรมสรางสรรค

มการคาดการณวาในอนาคตโครงสรางของวฒนธรรมในการท�างานและตลาดแรงงานจะเปลยนแปลงไปอยางมาก ใหทกภาคสวน จงตองรวมและเรงผลกดน “กระบวนการพฒนาแรงงาน” ใหเกดขนอยางแพรหลายและเปนรปธรรม ทงการแสวงหาและพฒนาแรงงานชนดทม ความคดสรางสรรค เรยนร และตอยอดในการท�างานไดอยางรวดเรว เพอสรางความแขงแกรงให กบองคกร และเพมขดความสามารถในการแขงขน ทางธรกจทกประเภท โดยมแนวทางพฒนาทกษะฝมอสแรงงานสรางสรรค ตามรายละเอยด ดงน

1. การปลกฝงเจตคตทดตอการท�างาน มงเนนการฝกอบรมเยาวชนเขาสตลาดแรงงาน โดยการปลกฝงคณลกษณะและทศนคตทดในการท�างาน และการสงเสรมทกษะตางๆ เชน

3. การฝกปฏบตงานในสถานประกอบการ สรางความช�านาญ และ ความคนเคยกบเครองมออตสาหกรรม สภาพการท�างาน การด�าเนนชวต และการปฏบตตามกฎระเบยบภายในสถานประกอบการนน ตวอยางท นาสนใจ ไดแก

2. การยกระดบฝมอ เนนการฝกความรความสามารถ ทงดานทฤษฎและปฏบต ตลอดจนสนบสนนและสงเสรมใหเกดการใชองคความรและเทคโนโลย เพอสรางสรรคสนคาและบรการรปแบบใหมใหมากขน และสามารถท�างานในสถานประกอบการไดมประสทธภาพมากยงขน มกรณศกษาทนาสนใจ คอ

1. ความร การเขาสตลาดแรงงานสรางสรรคนน ตองมการเตรยมความพรอมในการพฒนาตนเองใหเปนคนทมความทนสมยทางความรอยางสม�าเสมอ รวมทงมความเขาใจลกซง และเพยงพอทจะน�าไปประยกตใชไดอยางมประสทธภาพ เรยกไดวาการกาวสอตสาหกรรมสรางสรรคนน ตองมความรครอบคลมทง การรจรง รลก รกวาง และรไกล

2. ทกษะ 12 ทกษะทจ�าเปนในการกาวสตลาดแรงงานสรางสรรคส�าหรบคนรนใหม คอ ทกษะการคด ทกษะการสอสาร ทกษะทางภาษา ทกษะการใชเทคโนโลย ทกษะการอยรวมกบผอน ทกษะการจดการตนเอง ทกษะการตดสนใจ ทกษะการสรางเครอขาย ทกษะการใชเหตผล ทกษะการประกอบการ ทกษะการเปนผน�า และทกษะการจดระบบ

3. คณลกษณะ 15 คณลกษณะและอปนสยพนฐานทส�าคญในการกาวสความส�าเรจในชวตไดอยางมนคงและยงยนนน ตองมทงความซอสตย กลาหาญ ยตธรรม ขยน อดทน เอาจรงเอาจง ออนนอมถอมตน มวนย เสยสละ ท�าด ใสใจผอน มนษยสมพนธด มความรบผดชอบ มทศนคตทด รวมทงมวสยทศนทด

การสรางและพฒนาทรพยากรมนษยไมสามารถหวงผลลพธไดภายในขามคน หรอด�าเนนงานไดเพยงคนใดหรอหนวยงานใดเพยงหนวยงานเดยว แตจ�าเปนตองไดรบความรวมมอในการผลกดนระบบ การศกษาทงในและนอกระบบ ตงแตการศกษาขนพนฐาน ไปจนถงภาคการศกษาอาชวะ มหาวทยาลย เพอพฒนาใหเปนบคลากรผมความเชยวชาญทสนองตอความตองการของนายจาง และความตองการในตลาดแรงงานอยางแทจรง

1

2

3

มทงความบนเทงและความร โดยมพเลยงแนะน�าและชชวนใหฝกปฏบต ท�าใหเดกๆ รจก ตวเองและชชองทางอาชพทตนเองมความถนดได ในอนาคต ซงแนวคดนรเรมโดย ซาเวยร โลเปซ โคนา ชาวเมกซกน กอตงขนในปพ.ศ. 2549 มผสนใจใชบรการกวา 800,000 คนในปแรก จากนนจงไดขยายไปยงตางประเทศ เรมตนจากโตเกยวและขยายตอไปทวทกมมโลก รวมทงประเทศไทย

เปดโอกาสใหผฝกงานไดตดสนใจเลอกประเภทของงานและชวงเวลาใหเหมาะสมกบความสนใจของตน โดยมหนวยงานคดเลอกงานใหเหมาะสม กบนายจางและลกจาง นายจางเปนผก�าหนดอตราคาตอบแทนเปนรายชวโมงเฉลย 105-157 บาทตอชวโมง ขนอยกบประสบการณและฝมอ พรอมรบสทธประกนภยแรงงานตามกฎหมาย และในชวงปดเทอม ภาคฤดรอน ทางสภาการเกษตรยงมโบนสพเศษสงสดถง 2,784 บาทอกดวย

ถกน�ามาใชแกปญหาความเหลอมล�าระหวางอปสงคกบอปทานดานแรงงานในตลาดอยางตรงจด เนนจดการศกษาใหตรงตอความตองการของสถานประกอบการ โดยใหสถานประกอบการมสวนรวมในการจดการศกษา รวมถงเนนการฝกทกษะในภาคปฏบตผานพเลยงซงเปนผช�านาญงาน เพอเพมพนทกษะและประสบการณของนกเรยนใหตรงตอความตองการของตลาด แบงหลกสตรออกเปนภาคทฤษฎ (College Based Learning) 40% และภาคปฏบต (Company Based Learning) 60%

ระบบการศกษาแบบทวภาคของเยอรมน (GTDEE)

โครงการฝกอาชพเกษตรกรรมใหกบเยาวชนไตหวนKidZania สถานทใหเดกๆ ท�าความรจกกบอาชพตางๆ

Page 6: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

O

6

FE

ATU

RE

Photo from: www.soul4street.com

เตรยมความพรอมเยาวชนจากแนวคดคนตนแบบไมเพยงแตเราจะน�าทฤษฎและปฏบตการมาเปนตวอยาง ใหเหนเสนทางในการพฒนาแรงงานเพอเขาสตลาดแรงงานสรางสรรค

แตยงมขอคดจากคนตนแบบในการท�างาน เพอตอกย�าความส�าคญของกระบวนการคดอยางสรางสรรค การเรยนรอยางเปนระบบ และเพมเตมประสบการณดวยการลงมอท�าตามความฝนของตวเองใหถงทสด

“การไปเรมตนอาชพนในตางประเทศ ทกคนมตนทนเทากนหมด ไมมใครสนใจวาเราเปนใคร มาจากไหน ความเปนเอเชยไมไดท�าใหถกกดกนในวงการออกแบบ แตเราตองท�าความเขาใจวาในวงการนมการเเขงขนสงมาก คนเรยนจบใหมๆ เปนพนเปนหมนคนทกป เราจะท�าอยางไรทจะไมถกคลนลกใหมซดหลดไป และสามารถประคองตวอยใหไดอยางแขงแกรง นนคอ การไมหยดพฒนาตวเอง เพราะในวงการน สงทแขงขนกนคอฝมอเทานน การทเราไดเพมพนความร ฝกงาน เกบเกยวประสบการณ และน�าเสนอผลงานใหคนอนเหนจนเปนทยอมรบใหได แตอยาคดหรอทะนงตนวาตวเองเกง ส�าหรบปอมฝมอและความคดสรางสรรค คอหวใจหลกของการท�างานทปอมยดมนมาตลอดคะ”

นกวาดภาพประกอบ “Pomme Chan” สรางชอในวงการออกแบบ

ระดบอนเตอร ท�างานใหกบแบรนดดงทรงอทธพลทางแฟชน อาท Marc Jacobs, Nike, Adidas, MTV, Microsoft, Volkswagen, Sony, DVF ไปจนถง Mercedes-Benz

ปอม-ธชมาพรรณจนทรจ�ารสแสง

http://thai.rti.org.tw/whatsOn/?recordId=20040http://www.thaibizgermany.com/de/vocational/http://www.prachachat.net/news_detail.php?news-id=1402459375ศ.ดร.เกรยงศกด เจรญวงศศกด.สรางเดกไทยสแรงงานสรางสรรคโลก.นตยสาร M&C แมและเดก.หางหนสวนจ�ากดหนงเจดการพมพ.กรงเทพฯhttp://women.mthai.com/hotissue/162611.html

ทมา

5. การประสานความรวมมอกน ภาครฐรบผดชอบโดยตรงในการออกกฎ และก�าหนดนโยบายนทสอดรบกบการพฒนาเดกและเยาวชนใหเดนหนาสตลาดแรงงานไดจรง ควบคไปกบการเชอมโยงและประสานความรวมมอกบทกหนวยงานทเกยวของอยางเปนระบบ สวนเอกชนเขามามบทบาทในการรวมพฒนาองคความร สรางเครองมอ สรางแรงบนดาลใจและกระตนใหประชาชนสนกกบการเรยนรเพอการท�างาน ตวอยางของความส�าเรจใน การพฒนาคนทชดเจนคอ

เปดสอนหลกสตรการออกแบบครบวงจร โดยมงเนนการเรยนการสอนเปนภาษาองกฤษใน 2 หลกสตร คอ หลกสตรการออกแบบตกแตงภายในและผลตภณฑ และหลกสตรออกแบบแฟชน นอกจากนนยงเปดคอรสระยะสนทสงเสรมอาชพดานการออกแบบมากขน อาท การตลาดส�าหรบดไซเนอร (Micro MBA in Marketing for Designer) การบรรยายสาธารณะ (Public Lecture Series) การวาดภาพเบองตน เปนตน

ปจจยความส�าเรจประกอบดวย 1.การปลกฝงแนวคดเกยวกบความเปนพลเมองใหกบกลมเดกและเยาวชนผานหลกสตรการศกษาและการเรยนรในหองเรยน 2. การสรางการเรยนรความเปนพลเมองและทกษะความเปนพลเมองใหกบเยาวชนผานกจกรรมเคลอนไหวทางสงคมทหลากหลาย 3. การสรางบรรยากาศหรอวถความเปนพลเมองทเนนการสรางการมสวนรวมของประชาชนผานเครอขายในทองถนตางๆ และ 4. ความชดเจนและความ ตอเนองของนโยบายการท�างานเพอพฒนาพลเมองทมคณภาพ

ปจจยความส�าเรจในการพฒนาพลเมองในกลมเยาวชนสงคโปรสถาบนออกแบบนานาชาตชนาพฒนในไทย

4. การส�ารวจอาชพรอบดาน โดยปกตแรงงานมกไมมโอกาสไดส�ารวจความถนด ความชอบ และทกษะทตนมอยมากนก จงละเลยองคประกอบ อน ๆทมความส�าคญตอความส�าเรจในอาชพ เชน อาชพดไซเนอรควรมทกษะเรอง การตดเยบ เทรนดแฟชน และศกษาเรองการตลาดและประชาสมพนธแบบครบวงจร เปนตน ในเมองไทยมสถาบนทเกยวของกบการออกแบบทนาสนใจคอ

Page 7: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

O

7

INS

PIR

ATIO

N

พลงสรางสรรคสานฝนสโลกของการท�างานจรง

“Sseko Designs” ยกระดบชวตสตรดวยรองเทา

ความไมเทาเทยมกนทางเพศและความยากจนในประเทศยกนดา ท�าใหเดกสาวไมสามารถเรยนตอมหาวทยาลยได เมอหมดโอกาสสานฝนและตกอยในสภาพจ�ายอมทางสงคม โดยถกบงคบใหแตงงานตงแตอาย 15-18 ป และมชวตความเปนอยทยากจนขนแคนเชนเดม องคกรนจงมแนวคดในการจางเดกสาวเขาสระบบแรงงาน โดยท�างานฝมอและหตถกรรมพรอมกบสรางผลตภณฑ “รองเทาแตะผา” สสนสดใสออกวางจ�าหนายทวโลก และสามารถสรางรายได และเลอกเสนทางการด�าเนนชวตทงในดานการศกษาหรอ การประกอบอาชพตอไป

“RockCrops” จตอาสาแลกตวคอนเสรตการรวมตวของหนมสาวชาวอเมรกน 7 คนมหวใจรกดนตร และตองการ

กระตนใหเยาวชนรนใหมหนมาสนใจงานจตอาสาและเรยนรการท�างานตอบแทนชมชน จงเกดไอเดยในการเชญชวนเยาวชนน�าหลกฐานงานอาสาสมครของตนอยางนอย 4 ชวโมง มาแลกรบบตรเขาชมคอนเสรตในหลายประเทศ โดยไดรบความรวมมอจากองคกรอาสาสมครในพนท ซงมศลปนชอดง รวมแสดง อาท เลดกากา มารนไฟฟ รฮานนา สนป ดอก ซงเยาวชนทวโลกก�าลงใหความสนใจกจกรรมนกนมาก และนบเปนการจดงานคอนเสรตท

สรางพลงแหงจตอาสาไปทวโลก

มกมการตงค�าถามถงบรรยากาศ ความสขความสนก ความทาทายและอปสรรคของคนท�างาน บางคนอาจเลอกนงรอ

ค�าตอบ แตส�าหรบกลมเยาวชนสรางสรรคสงคมนไดน�าตวเองทะลมตเขาไปในโลกของการท�างาน เพอซมซบวถชวตของผ ใหญ

วยท�างาน กลายเปนแรงบนดาลใจของคนรนใหมและเปนพลงขบเคลอนอตสาหกรรมและแรงงานสรางสรรคในปจจบนและอนาคต

Photo from: slowfashioned.com

Photo from: rockcorps.com

“BCTION” ชวนคนรกศลปะมวสมในตกรางศลปนวยรนไฟแรงชาวญปนกวา 50 คนมองเหนวา ตกรางทก�าลงถก

ทบท�าลาย มคามากกวาซากปรกหกพง จงไดรวมตวกนระเบดพลงความคดสรางสรรค โดยท�าการเปลยนตกรางใหเปนพพธภณฑศลปะสดแนว มทงงานแกะสลก ภาพวาด ดนตร วดโอ พธชงชา การเตนร�า แลวจดเปนงานอเวนตใหประชาชนเขาชมฟรภายในระยะเวลาทก�าหนด ในพนทชนแรก ผรวมงานสามารถละเลงฝาผนงไดอยางอสระ เคลาไปกบเสยงเพลงจากดเจ ภายในมรานขายผลงานศลปะ อาท ภาพวาด หนงสอภาพ หรอเสอ ปจจบนพวกเขายงมองหาตกรางเพอท�าเปนแกลลอรตอไป

“CoderDojo” ภมรจากเดกตดเกมแรงบนดาลใจเกดจากเดกไอรชวย 18 ปคนหนงทสามารถเจาะระบบ

iPod Nano ไดส�าเรจ จงท�าใหชมชนอาสาสมครดจทลเพอเดกและเยาวชนทกวางขวางและมพลงสรางสรรคทสดในโลกชอ CoderDojo ถอก�าเนดขน และขยายสาขามากกวา 500 แหงทวโลก เพอสอวาเดกมพลงมากพอทจะสรางสรรคเกมหรอแอพพลเคชนดวยตวเอง พวกเขาจงสรางพนทรวมโปรแกรมเมอรรนใหม เชน การแบงพนทภายใน Sharp Project เมองเทคโนโลยของแมนเชสเตอร ประเทศองกฤษ เพอใหสมาชกเลนเกม สรางเกม พฒนาเวบไซต และแอพพลเคชน ซงจดขนทกวนอาทตยท 2 ของเดอน และมกจะมผสนใจเขารวมกจกรรม อยางลนหลามอกทงยงม Tech camp ทจะจดขนในชวงปดเทอมฤดรอน และหลกสตร Fire Tech เดนสายใหความรแกผสนใจทวองกฤษดวย

Page 8: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

O

8

INS

PIR

ATI

ON

http://ssekodesigns.comhttp://www.rockcorps.com/http://bction.com/http://www.volunteerspirit.org/?p=22544http://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/246/MadLab-%E2%80%93-CoderDojohttp://forwardtogether.org/youth-organizinghttp://afterword.co/https://www.facebook.com/Lata65http://www.creativemove.com/architecture/mutende/

ทมา

“Carrotmob” กอมอบหวงผลทางการคาเปนแนวคดของการเจรจาตอรองอยาง

สรางสรรคเพอใหสถานประกอบการท�ากจกรรมเพอสงคม โดยผรเรมคอ เบรนท ชคลน ไดวางเงอนไขกบรานสะดวกซอละแวกบานวา หากเขาสามารถระดมคนมาซอสนคาจนเพมยอดขายได ทางรานตองแบงก�าไรสวนหนงมาปรบเปลยนหลอดไฟภายในรานเพอท�าใหผบรโภคมองเหนสนคาไดงายขน ซงปจจบนมผน�าแนวคดนไปใชทวโลก เชน กลมนกเรยนไทยชวนเพอนมาอดหนนรานคาในสถานศกษามากขน เพอแลกกบขอเสนอ ใหรานคาลดใชถงพลาสตก วธการตางๆ ทเกดขน จากแนวคด Carrotmob สะทอนใหเหนถงพลง ของผบรโภคทมอ�านาจตอรองมากขนและสามารถท�าไดอยางสรางสรรค

“afterword.co” รวมลงขนเปนเจาของส�านกพมพ

สองหนมสาวจากรวสแตมฟอรดรเรมกอตง afterword.co เพอระดมทน (Crowdfunding) จากผอานทสนใจตพมพหนงสอแบบทตนอยากอาน แตยงไมมขายในทองตลาด โดยไมตองผานส�านกพมพและรานหนงสอ พรอมส�ารวจผอานวาอยากอานเนอหาแบบใด จนเมอไดขอสรป จงเปดระดมทนเพอผลตหนงสอ ในรปแบบการบรจาค การสงซอหนงสอลวงหนา หากไมสามารถระดมทนไดถงเปาหมาย การตพมพหนงสอเลมนนจะยตลง afterword.co จงเปนทางเลอกใหมส�าหรบผอาน ทอยากอานหนงสอบางเลม โดยไมตองฝาก ความหวงไวกบส�านกพมพนนเอง

“Forward Together Youth” เดกเปนครสอนผใหญเยาวชนอาย 14-20 ป เชอสายเอเชยทอาศยอยในเมองโอคแลนด

รฐแคลฟอรเนย สหรฐอเมรกา รวมตวกนเพอฝกทกษะการถายท�าภาพยนตรกบ IMJ (imMEDIAte Justice) ซงเปนองคกรสงเสรมใหแกนน�าเยาวชนหญง ใชสอภาพยนตรสนทนาท�าความเขาใจกบผคนในเรองเพศ ความรก สมพนธภาพ บทบาทหญงชาย โดยการถายท�าเปนมวสควดโอ เพอใชเปน สอรณรงคสรางความตระหนกในสงคม การรจกตนเอง และการยอมรบผอน

“LATA 65” ชวนวยทองพนสก�าแพงกลมศลปนวยรนในละแวกกรงลสบอน โปรตเกส ทท�ากจกรรมไม

แสวงหาผลก�าไร และชนชอบศลปะแบบสตรทอารต (กราฟต) จงตดสนใจชกชวนกลมผสงอายออกมาสรางสสนใหกบชวตหลงเกษยณ โดยจดเวรกชอป สอนคณปคณยาทงหลายใหรจกการพนสตามก�าแพงแบบสตรทอารต เพอแตงแตมเมองทอยอาศยใหมสสน อยาแปลกใจ ถานกทองเทยวมาทน แลวจะพบเดกรนเดอะยนเขยาสสเปรยพนสตามก�าแพงดวยความรสกตนเตน กระชมกระชวย

“Orkidstudio” สถาปตยกรรมแดนไกลเรมจากนกศกษาดานสถาปตยกรรมชาวองกฤษ 3 คนรวมกนกอตงองคกร

ไมแสวงก�าไรในปพ.ศ. 2551 โดยระดมทนจากแหลงตางๆ น�ามาใชกอสรางทพกพงในดนแดนขาดแคลนและดอยการพฒนา ภายใตโครงการ The Mutende Project ในหลายประเทศ อาท ยกนดา โบลเวย แซมเบย ทผานมามการสรางอาคารการเรยนรใหกบเดกก�าพราภายใน 7 วน นบเปนการท�างานเพอยกระดบคณภาพชวตและจตใจของคนใหสงขนไดพรอมกน

Photo from: messynessychic.com

Photo from: peterdibdin.com

Photo from: greenschools.net

Page 9: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

O

9

GLO

BA

L

อาชพแบบนกมดวยA - Z บางคนอาจยงนกไมออกวา ตวเองถนดดานใด หรออยากจะเดนหนาไปยงสายอาชพใด

ลองมาดอาชพแหวกแนวทมอยจรงของผคนทวโลก อาจท�าใหคณมไอเดยสรางสรรค

อาชพทเหมาะสมกบโอกาสและความตองการใหมๆทเกดขนทกวน

A Ash Portrait Artist “นกสรางสรรคงานศลปะจาก เถากระดกมนษย”

ในรฐเวอรจเนย สหรฐอเมรกา มบรษทหนงเปดรบสมครคนหวศลปดานนโดยเฉพาะ อาศยความกลาและสรางสรรคเทานน รบรายได 2,000,000 บาทตอเดอน

C Cyclist Photographer“ชางภาพจกรยาน”

มพนทหลายแหงทรถถายภาพแผนท (Google Map) เขาไมถง จงตองเปดรบชางภาพจกรยานท�าหนาทนแทน มรายไดตงแต 1,000-100,000 บาท ขนอยกบความยากและจ�านวนชนงาน

Dwarf Rental Service “คนแคระใหเชาส�าหรบ

ปารต”ตามงานปารตตางๆ ในสหรฐอเมรกา

องกฤษ แคนาดา เปดรบสมครคนแคระเพอเขาไปสรางสสนและความสนกสดเหวยงในงาน โดยรบคาจางเรมตน 14,000 บาทตอ 2 ชวโมง

BBreath Odour Evaluator “นกก�าจดกลนลมหายใจเหมน”

ผลตภณฑจ�าพวกดบกลนปากทกชนดมผเชยวชาญดานนท�าหนาทหาวธกกเกบกลนลมหายใจเหมนอยเบองหลง งานคอการดม แลวรบเงน 910,000-2,400,000 บาทตอเดอน

E Electro - Shock Givers “นกชอตไฟฟาส�าหรบคอทองแดง”

มการบรการชอตลกคาเพอเพมดกรความเปนคอทองแดง หรอชอตใหสรางเมาในบารแหงหนงในเมกซโก คาบรการอยท 70-140 บาทตอครง

Flatulence Smell Reduction Underwear Maker “นกออกแบบกางเกงในลดกลนตด”

คนท�าอาชพนตองดมกลนสงเคราะหทคลายกลนตดวนละหลายครง เพอวจย และออกแบบเปนกางเกงในทกรองกลนตดโดยเฉพาะ มรายรบประมาณ 70,000 บาทตอเดอน

DF

Page 10: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

O

1 0

I Iceberg Mover“นกท�าลายกอนน�าแขง ในมหาสมทร”

งานนคณตองเดนทางไปกบเรอท�าลายน�าแขง และตองใชความสามารถบงคบเครองยนตกลไก ทามกลางมหาสมทรอนเหนบหนาว มรายได 700,000-1,400,000 บาทตอเดอน

GLO

BA

L

K Knocker - Up“ผชวยบรการเคาะปลก”

ปจจบนเมองไทยกมอาชพนแลว แครบจางเคาะประตปลกเรยกเจาของบานใหตน รายไดตอครงประมาณ 10-30 บาท

M Mukbang “นกโชวกนออนไลน”

อาชพนกแสดงการกนอาหารออกทวและออนไลนในเกาหล ท�ารายไดมากกวา 107,000 บาทตอเดอนจากสวนแบงเงนซอดาว (Star) ทผตดตามรายการมอบให

P Pencil Sharpener“นกเหลาดนสอ”

แคเหลาดนสอกยดเปนอาชพได เชนเดยวกบ “เดวด รส” เขามลกคามาจางเหลาเพอน�าไปมอบเปนของทระลกเพราะดนสอเหลาแตละแทงแตกตางกน ใหคณคาเชงศลปะ สนนราคาขนตน 500 บาทตอแทง

N NASA’s Staff Sniffer“เจาหนาทพสจนกลนประจ�านาซา”

กอนนาซาจะสงเจาหนาทหรอวสดใดๆ ขนไปกบยานอวกาศ ตองผานการพสจนดมกลนเพอปองกนไมใหสารพษหรอกลนไมพงประสงคไหลเวยนอยในสถานอวกาศ โดยรบรายได 3,800,000-5,000,000 บาทตอป

O Oil & Gas Diver “นกประดาน�าปโตรเลยม”

งานส�าหรบนกประดาน�า ทตองด�าลงไปตรวจสอบแทนขดเจาะน�ามนและการวางทอเชอมตามเสนทางตางๆ มรายไดตอเดอนประมาณ 2,800,000 บาท

LLuxury Bed Tester“นกทดสอบเตยงนอน”

งานทดสอบคณภาพของทนอนแตละรน และศกษาองคประกอบทชวยใหลกคานอนหลบอยางมคณภาพในองกฤษ สรางรายไดประมาณ 49,000 บาทตอเดอน

G Gum Buster“นกก�าจดคราบหมากฝรง”

มออาชพรบก�าจดคราบหมากฝรงตามเกาอในโรงภาพยนตรหรอสวนสาธารณะ ผานรปแบบบรษทรบรายได 630,000-1,400,000 บาทตอเดอน

H Horse Massage “หมอนวดมา”

ไมใชแคคน มากตองการผอนคลายกลามเนอและความเครยดกอนลงสนามแขงหรอระหวางฝกซอม โดยผนวดจะมรายได 1,800-3,500 บาท ตอชวโมง

J Joker in the Battle to Lure Bison“ตวตลกในศกลอววกระทง”

ในเทศกาลลอววกระทงทสเปน นอกจากโจกเกอรตองท�าทาทางทตลกขบขนเพอสรางเสยงหวเราะแลว ยงตองพรอมทจะวงหนววกระทงไปกบผมารวมงานอกดวย พรอมรบคาจาง 2,100-2,700 บาทตอชวโมง

Q Quantified-Self Personal Trainer “เทรนเนอรสวนตว”

อาชพเทรนเนอรประจ�าตวตดตามดแลลกคาระดบซเปอรวไอพเปนรายคน เรยกใชไดทกกรณทงฟตเนสและทบาน เพอแนะน�าเทคนคออกก�าลงกาย และการควบคมอาหาร มรายรบอยท 28,000 บาทขนไปตอเดอน

Page 11: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

O

1 1

GLO

BA

L

T The Dog Butler“พนกงานโกยขหมา”

เมองซแอตเตล สหรฐอเมรกา มบรษทรบจางโกยขหมา สงพนกงานท�าความสะอาดไปจดการ คดราคาสปดาหละ 170 บาทตอนองหมา 1 ตว

UUrine Farmer “เจาหนาทเกบปสสาวะกวาง”

ในปศสตว สหรฐอเมรกา มคนหวใสน�าปสสาวะของกวางทเลยง มาสกดเปนหวเชอส�าหรบเพาะปลกตนไม สรางรายได 3,300,000-11,000,000 บาทตอป

VVideo Game Tester“เจาหนาททดสอบวดโอเกม”

หนาทคอตองเลนเกมเพอคนหาขอผดพลาดตางๆ อยางละเอยดทสด กอนจะน�าเกมออกวางจ�าหนาย มรายไดเรมตนท 600,000 บาทตอเดอน

Z Zombie “นกแสดงซอมบ”

ในแตละปมภาพยนตรและซรยอนมเนอหาซอมบจ�านวนมาก อาชพนกแสดง บทนจงเปดรบเรอยๆ รบรายได 1,000,000-1,800,000 บาทตอป

WWater Slide Tester“นกทดสอบกระดานลน”

แตละปสวนน�าแตละแหงในองกฤษ จะจางผเชยวชาญดานนมาทดสอบการเลนจนแนใจในความปลอดภยจงจะเปดใหบรการได โดยมคาตอบแทน 990,000 บาทตอป

XXylotomist“เจาหนาทพสจนเนอไมดวยกลองจลทรรศน”

อาชพนท�าหนาทสองกลองตรวจพสจนกายวภาคและโครงสรางขนาดเลกของเนอไมและเปลอกไม ซงไมสามารถมองเหนไดดวยตาเปลา มรายได 53,000 บาทตอชนงาน

R Rent a Mourner “รบจางรองไหตามงานศพ”

สวนใหญรบท�าเปนฟรแลนซ แตมบรษททองกฤษเปดบรการโดยเฉพาะ สนนรายไดครงละ 2,500 บาทตอ 2 ชวโมง

S SantaMail Postman “บรษไปรษณยเฉพาะกจ”

หนมหวใสตงตวเปนบรษไปรษณย ลงทนเชาตทนอรธโพล อลาสกา (North Pole, Alaska) ใหเดกๆ เขยนจดหมายสงไปหาซานตาคลอส คดคาสง 345 บาทตอฉบบ

A www.colourbox.com

B www.longridgedental.com

C careersgalaxy.com

D www.tequilatotties.com

E www.jiemian.com

F www.koreaherald.com

G www.urbantabloid.com

H www.redditweekly.com

I http://travel.ettoday.net

ทมา

Y Youtuber “เจาของชาแนลในยทบ”

หลายคนยงเปนนกเรยนนกศกษา แตสามารถหารายไดตงแต 10,000-100,000 บาท ผานกเกลแอด และยงโปรโมทตวเอง แจงเกดเปนศลปนดารา

J http://szokblog.pl

K http://theopeppasblog.pblogs.gr

L www.chaostrophic.com

M http://sarangingayo.com

N www.yaplakal.com

O www.ijreview.com

P www.taringa.net

Q http://claired8smith.soup.io

R www.stoplusjednicka.cz

S www.youtube.com/watch?v=P7qA70UKCxs

T http://ihatehongkong2.wordpress.com

U http://lockerdome.com

V www.hardcoregamer.com

W http://press.firstchoice.co.uk

X www.trada.co.uk

Y http://enlinea.pe/youtube

Z http://darkroom.baltimoresun.com

Page 12: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

K

1 2

KN

OW

LED

GE

ค�าท�านายตลาดแรงงานไทยในอนาคตแรงงานขาดแคลน ธรกจหลดเทรนด

อยไมรอด จากอทธพลของการขยายตวทางเศรษฐกจ

ทวโลก และความเปนเมองขยาย (Metropolis) ประกอบกบการเปลยนแปลงโครงสรางประชากรทมอตราการเกดนอยลง สะทอนใหเหนภาพอนาคตของตลาดแรงงานไทยในโลกอนาคตอก 20-30 ปขางหนาไดอยางชดเจนวา ในปพ.ศ. 2593 ภาวะก�าลงแรงงานไทยจะเตบโตชา และไมสอดคลองกบความตองการของตลาดอยางแนนอน

ในอนาคตทกคนตองเผชญหนากบความทาทายในสงคมการท�างานทม

การแขงขนสง เราก�าลงเขาสยคของระบบเศรษฐกจทเนนการเพมประสทธภาพ

และสรางนวตกรรม และตองอยรอดไดภายใตกระแสของพฒนาทตองการ

ความมนคงยงยน

อนาคตของตลาดแรงงานในก�ามอ G E N Y - Z - M E

ขอเทจจรงนนท�าใหเราตองกลบมาถามตวเองวา “เยาวชนหรอแรงงานทมคณภาพมความพรอมรบมอกบสถานการณนแลวหรอยง” หากเรายงตอบค�าถามนไดไมเตมปาก กควรจะม “เขมทศ” และ “คมภร” เพอน�ามาวาง เปาหมายการพฒนาเยาวชนของชาตไมให “หลงทาง” หรอพฒนาแบบ ไรทศทาง ทงการคาดการณอนาคตอยางแมนย�า เพอน�ามาก�าหนดเสนทางชวต และสรางคมอในการพฒนาเยาวชนใหมศกยภาพสอดรบกบ ความตองการของตลาดและสงคมไดในทสด

เมอความกาวหนาทางเทคโนโลยทรวดเรวมากขน สงผลใหธรกจหรอสถานประกอบการทใชเทคโนโลยขนสง เชน หนยนต การพมพ 3 มต การตดแตงพนธกรรม และการสอสารความเรวสง เตบโตขนเปนเงาตามตว ในทางตรงขาม ธรกจทมแนวโนมวาก�าลงจะหายไปในอกไมกปขางหนา นาจะเปนรานเชาภาพยนตร รานเกมอนเทอรเนต แผงขายหนงสอ รานถายรปตดบตร หรอแมแตส�านกพมพ เพราะทกบานเขาถงอนเทอรเนตไดโดยงายนนเอง

Page 13: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

K

1 3

KN

OW

LED

GE

ความคดสรางสรรค ดชนชวดศกยภาพแรงงานยคใหม

CQ ชนะทกสงในโลกการท�างานเราไมอาจตานทานกระแสการเปลยนแปลง

ของอนาคตได และเราก�าลงอยในโลกทตองการแรงงานสรางสรรคมากขนเรอยๆ ดงนนจงจ�าเปนตองมองหาวธการเตรยมความพรอมของเยาวชนไทยเพอรองรบกบตลาดแรงงานในอนาคต ดวยการผลกดนกระบวนการสรางความคดสรางสรรคใหเกดขนกบทกคน

อาจมค�าถามวา ความคดสรางสรรคจ�าเปนขนาดนนหรอ ค�าตอบคอ จ�าเปนมากทสด โดย สามารถอางองไดจากผลการส�ารวจของมหาวทยาลยแคลฟอรเนย ทระบวา

ผบรหารระดบซอโอมากกวา 1,500 คน เหนวาความคดสรางสรรค คอคณสมบตส�าคญทสดในการใชพจารณารบผทจบการศกษาเขาท�างาน เชนเดยวกบผลส�ารวจขององคการเพอความรวมมอทางเศรษฐกจและการพฒนา (OECD) จากสมาชก 34 ประเทศ พบวา นายจางคาดหวงใหลกจางมทกษะดานการคดวเคราะหและความคดสรางสรรคสงสด

นอกจากน ดร.เจอรเนท มลเลอร ผบกเบกเรองการวดความสามารถ ดานความคดสรางสรรค ยงตอกย�าเพมเตมอกวา เมอตดตามเดกๆ ทเคยท�าแบบทดสอบดานความคดสรางสรรค (CQ) หรอ Creativity Quotient พบวาทกคนทไดผลคะแนนระดบสง ลวนประสบความส�าเรจอยางสงดวยการเปนเจาของสทธบตร ผกอตงกจการใหมๆ นกโฆษณาทมชอเสยง ผสรางนวตกรรม ดานคอมพวเตอร และเปนผน�าองคกรตางๆ ซงสอดรบกบค�ากลาวของ ดร.แดนเนยล พงค นกเขยนและผตดตามการเปลยนแปลงของวถชวตและลกษณะของงานในยคเศรษฐกจทพงพาขอมลอยางใกลชดวา “เราก�าลงเขา สยคแหงวสยทศนทความคดสรางสรรคมความส�าคญมากขนเรอยๆ”

CQ เชอมโยงการท�างานไดจรงความคดสรางสรรคไมใชเปนเพยงการคด

ใหแปลกและแหวกแนว หรอใหก�าเนดนวตกรรมใหมๆ เทานน แตยงบงชถงความสามารถในการแกปญหาดวยความยดหยนและมจนตนาการกวางไกล ครอบคลมไปถงความเขาใจและการมองปญหาในรปแบบ ใหมๆ การใชความคดหลากหลาย เพอแสวงหาความเปนไปไดของการแกปญหา และพยายามปรบใหดขนเรอยๆ พรอมกบประเมนอยเสมอวาความคดนนถกตองหรอไม

นยามทแทจรงของ CQ คอการเชอมโยง กบการคดแบบอเนกนย (Divergent Thinking) หรอการใชงานสมองทงสองขางโดยสมอง ซกซาย ใชความคดแนวตง (Vertical Thinking) ในการเชอมโยงเหตผลหนงไปยงอกเหตผลหนงพรอมกบการใชความคดแนวขาง (Lateral Thinking) ซงเปนการใชงานสมองซกขวา จนตนาการวาดภาพแบบนอกกรอบ เพอเสรมซงกนและกน

ศ.เทเรซา อมาไบล ผอ�านวยการวทยาลยธรกจบณฑตแหง มหาวทยาลยฮารวารด ไดอธบายวา CQ ประกอบขนจากความเชยวชาญ ทงดานการเรยนรเทคนคและการใชเครองมอตางๆ ในชวต รวมทงกระบวนการทางความคด และความฉลาด ซงทงหมดหลอหลอมรวมกนเปนทกษะการคดอยางสรางสรรคของแตละคน

ทงน ความคดสรางสรรคไมจ�าเปนตองเกดขนจากคนๆ เดยวกได เพราะนวตกรรมทเกดขนใหมในโลก ลวนเปนผลลพธของการสรางสรรครวมกนเปนทมทงนน เชน เทคโนโลยทรานซสเตอรทไดรบการพฒนาขนมาจากกลมนกวทยาศาสตรในหองทดลองของบรษท Bell Labs หรอ การคนพบทยงใหญของ โทมส อลวา เอดสน (Thomas Elva Edison) กเปนผลลพธจากการท�างานรวมกนกบทมงาน

SQ เสรม CQ สรางความส�าเรจกาวกระโดดแมความคดสรางสรรคอาจเกดจากคนเพยงคนเดยวได แตกไม

จ�าเปนตองเกดจากคนเพยงคนเดยว นวตกรรมบนโลกหลายอยอยางลวนเกดขนจากการสรางสรรครวมกนเปนผเชยวชาญแตละสาขามารวมกน เชน การคดคนหลอดไฟของนกวทยาศาสตรกวา 20 คน และโทมส อลวา เอดสน คอบคคลแรกทจดสทธบตรในการประดษฐหลอดไฟ และ การพฒนาเทคโนโลยทรานซสเตอรทเกดจากกลมนกวทยาศาสตร ภายในหองทดลองของ Bell Labs

ส�าหรบเยาวชนคนรนใหมทก�าลงเตรยมความพรอมตวเอง เพอเขาสตลาดแรงงานทมความทาทายและการแขงขนสงขนอยางตอเนองนน นอกจากทกษะ วธคด เทคนคตางๆ ทตองเพยบพรอม เคลดลบส�าคญทเขามาเสรม เพอสรางใหเปนแรงงานสรางสรรคทมความโดดเดนและเปนทจบตาของบรรดาซอโอ คอ การมทกษะ ความสามารถ และความฉลาดทางสงคม (Social Quotient หรอ SQ) เพอสามารถรวมกนท�างาน ระดมความคด น�าเสนอ แลกเปลยนความคด พฒนางานไดอยางกาวกระโดด

เมออานมาถงตรงน คงมองเหนแลววาความคดสรางสรรคกบความฉลาดทางอารมณ และสงคม มสวนส�าคญตอในการเขาสตลาดแรงงานสรางสรรค บรรดา Gen y-z-me เรมเตรยมความพรอมกนแลวหรอยง

ศ.ดร.เกรยงศกด เจรญวงศศกด นกวชาการดานเศรษฐศาสตร นกวชาการอาวโส ศนยศกษาธรกจและรฐบาล มหาวทยาลยฮารวารด

Page 14: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

K

1 4

FU

N F

AC

T

เดกหลงหองมกเตบโตในหนาทการงาน

มากกวา หากวดกนทปรมาณแลว

กนาจะใช เพราะเดกเรยนกมนอยกวา

เดกทไมคอยตงใจเรยนอยแลว แตยงมอก

หลายเหตผลสนบสนนค�ากลาวนน

ขอมล Alpha - B ปลดลอคพลงสมอง อยางไรขดจ�ากด

http://www.kidtam.com/4408

http://board.postjung.com/943244.html

http://www.clipmass.com/story/107875

ทมา

เดกหลงหอง=คนชางคด ชางฝน ชางซก ชางถาม ขณะทเพอนในหองก�าลงจดจอกบการสอนของคร แตในหวของ

เดกหลงหองกลบสนใจสงทอยนอกหองเรยน จงมกตงค�าถามสวนทางกบ ครหนาชน เพราะเชอวายงมหลากหลายวธทจะไดมาซงความร และชอบ เรยนรนอกกรอบ เลยไดเรยนรในมมทแตกตาง และไมยอมท�าตามงายๆ แตจะมค�าถามวา “ท�าไม” อยางไมสนสดจนกวาจะไดค�าตอบชดเจน

เดกหลงหอง=ผลวงรโลกความจรงเพราะเดกหลงหองมเรองส�าคญใหครนคดมากกวาผลการเรยน การใช

ชวตในโลกแหงความจรงนนส�าคญกวา และตระหนกวา โลกทกวนนตองลงมอท�าดวยตนเองกอน แลวคนอนจะรบรไดเอง และคดเสมอวาหนทางความส�าเรจของแตละคนตางกนไป จงไมยอมใหคนอนมาออกแบบชวตให เดกหลงหองจงกระหายการเรยนรรสชาตของชวต และสรางความส�าเรจดวยตนเอง

เดกหลงหอง=นกจตวทยาเดกหลงหองคลกคลกบเพอนมากมายจนเหนจดแขง จดออนของทกคน

จงรวธการดงศกยภาพของแตละคนออกมา การมสงคมท�าใหเดกหลงหองกลาแสดงออกและเปดเผยขอบกพรองของตนออกมา เพราะเชอวาชวตตองเรยนรจากความผดพลาด และความส�าเรจไมไดเกดจากความสวยงามเสมอไป

รอยางนแลว อยาเพงตดสนใครดวยขอมลเพยงดานเดยว เพราะยงมอกหลายมตทเราตองเปดใจเรยนร

ท�าไมเดกหลงหองมกไดด (กวา)

Photo from: Shutterstock

Page 15: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

M

1 5

INTE

RV

IEW

ดาราหนมมากความสามารถคนน ถกยกใหเปนแบบอยางทดส�าหรบเดกและเยาวชนในการวางแผนชวต

ทงเรองเรยนและการท�างาน ยอนกลบไปตงแตอาย 13 ป เรมเรยนรการหาเงนดวยตวเองครงแรก

จากการสมครงานพารทไทมในตางแดน และการเดนทางครงนน ท�าใหมมมองชวตของฌอหณเปลยนไปอยางสนเชง

ถอดรหสชวตคนท�างานคดแบบ “ฌอหณ จนดาโชต”

ภาพจากนตยสารกลสตร

I N

T E RV I E W

Page 16: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

M

1 6

IN

TER

VIE

W

ฌอหณรสกอยางไรกบเงนกอนแรกจาก น�าพกน�าแรงของตวเอง

“ตอนนนคดอยางเดยวคอตองท�างาน ผมกเขาไปตดตอรานตางๆ ทอยในไทยทาวน (คลายไชนาทาวน) สมครไป 4 ท ตงแตหกโมง งานแรกไปเปนพนกงานสงน�าอดลม สงเสรจกวงมาดสนยแลนด ใสชดมาสคอตเดนแจกใบปลว ท�าถงเทยง พกกนขาว แลวกวงมาทรานอาหาร เปนพนกงานเสรฟจนถงหวค�า แลวกมาทรานบลอกบสเตอร ท�างานเปนพนกงานกรอวดโอเทปเวลาลกคา เอามาคน กอนน�าเกบเขาชน ท�าแบบนเกอบทกวน สามสทมจงเลกงานกลบมาทพก

พอหมดซมเมอร ผมไดคาตอบแทนมา ประมาณแปดหมนบาท บนกลบมาวนแรก เทาแตะพนสนามบน รสกเลยครบ มมมองชวตของเราเปลยนไป เขาเรยนวนแรก เพอนคยกนเรองเทยว เรองซอเกม แตเราไปสชวตมา ตงแตนนผมเขาใจทนท ถาเราอยากไดอะไร อยากประสบความส�าเรจ ตองท�าดวยตวเอง ไมใชแบมอขอเงนพอแม หลงจากนนผมกบนกลบไปท�างานทนนอก ไปท�างานพารทไทมอกประมาณ 4 ป คาตอบแทนมนไมใชแคตวเงน แตยงเปนการไดเรยนร ไดประสบการณ การท�างานสอนใหเรารจกพยายาม

และอดทนจรงๆ ครบ”

เราตองรกและเชอมนในงานทเราท�า ถาเปนงานทสจรต ไมวาจะเปนงานอะไร

ผมถอเปนงานทมเกยรตทงนนครบ

ชวยวเคราะหเดกยคมลเลเนยม เดก 4G ใหเราฟงได ไหม“ผมมองวาโชคดนะครบ มเวท มพนทดๆ ใหแสดงทกษะความรความ

สามารถมากขน อกทงยงหลากหลายขน สงคมเปดกวางมากขน มสนามแขงขน มเวทประกวดใหเดกๆ มโอกาสไดแสดงฝมอกนอยางเตมทในหลายวงการ หลายสายงาน หลายอาชพ ไดเรยนรขนตอนการท�างานตางๆ อยางแทจรง ไมตองรอจนเรยนจบหรอมวฒเฉพาะทาง กสามารถเขามา เรยนรการท�างานและฝกงานในสาขาอาชพตางๆ ไดไมยาก ทงจากแหลงเรยนรทมอย เรยนรดวยตวเองผานสออนเทอรเนต สอโทรทศน หรอแมแตตามงานอเวนตตางๆ ตองยอมรบวา ยคนทกคนสามารถสรางโอกาสใน การท�างานไดดวยตวเอง เชน อยากเปนนกรอง กเปดชาแนลใน YouTube รองเพลงอดวดโอแลวอพใหคนดได

นอกจากนนยงมไอดอล มแบบอยางมากมายใหศกษา อยางสตฟ จอบส หรอ บล เกตส หรอศลปนดาราอาวโส นกธรกจทประสบความส�าเรจ นกกฬาทมชอเสยง คนเหลานจะเปนจดหมายใหยดเปนหลกในการท�างาน ใหศกษาวาท�าอยางไรถงจะประสบความส�าเรจ ตองผานกระบวนการเรยนรและการท�างานอยางไร ไมใชจๆ ไอเดยจะผดขนมา กวาจะคดคนนวตกรรมใหมๆ ขนมาได ตองผานกระบวนการคด ท�า และสรางสรรคอยางไร จงออกมาเปนความคดกาวหนา ไมใชแคประกวดเวทเดยว ควารางวลเดยว แลวจะ ประสบความส�าเรจไดทนท ระหวางนนตองเผชญปญหาอะไรมาบาง ตองรจกวางตวและวางแผนอยางไร เมอเจอปญหาตองแกไขอยางไร เดกยคนโชคด ทมแบบอยางทดหลายคน หลายอาชพ ใหไดศกษา

ยคนเปนยคของสงคมสรางสรรค เรามการสรางสรรคสงใหมๆ นวตกรรมใหมๆ ตลอดเวลา สงเหลานเออประโยชนตอคนยคนมากครบ โดยเฉพาะเรองการท�างาน มการเดนทางทสะดวกกวาแตกอน มสทธเลอกทจะท�างานใน รปแบบทตนเองตองการไดงายขน เชน ใชวดโอคอล หรอใชแอพพลเคชนและเทคโนโลยออนไลนกอ�านวยความสะดวกในการประสานงานกนมากขนครบ”

Page 17: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

M

1 7

INTE

RV

IEW

การท�างานตอนเรยนจะเปนประสบการณทดใหนองๆไดเรยนรคณคาของการท�างาน และคณคาของการใชเงน

รจกขยนท�างาน ขยนเกบ เมอมทน นองๆ อาจจะน�าไปตอยอด ท�าธรกจอนๆ ไดอกตอไป เปนการท�างานอยางสรางสรรค

แลวคดวาเดกรนนมสไตลและทศนคตการท�างานแตกตางกบยคของคณอยางไร

“เมอเทยบกบตอนทผมเรมตนท�างานในวงการบนเทง ไมใชวาใครจะเขามาท�างานไดงายๆ และการทเราจะยนหยดอยในวงการบนเทง หรอแมแตในสายอาชพใดๆ กตาม ตองมความพยายามอยางมาก ตองมความอตสาหะอดทน ความนอบนอม และความประณตพถพถนใน การท�างาน ตองรกษาคณภาพในการท�างานใหได จะมาท�างานเลนๆ วนนอยากท�า พรงนไมอยากท�าไมได มหลายสงหลายอยางทตองเรยนร ตอง ปรบตว ตองพยายามดวยตวเอง สงใดทไมร กตองพยายามขวนขวายจนไดร

ขณะท 4G ยคไฮเทค ยคทมความสะดวกสบายมากขน แตความประณตในการท�างาน และความอดทนของคนยคนอาจนอยกวา อาจรสกวาการเขามาในวงการบนเทงหรองานอะไรกตาม ไมใชเรองยากล�าบากอะไร อยากเลกกเลก อยากท�ากท�า คดวาเดยวโอกาสกเขามาเรอยๆ แตในทางกลบกนกอาจลมไปวามคนอนๆ อกมากมาย ทไดรบโอกาสดๆ เชนเดยวกน ทกคนในยคนกตองแขงขนกนมากขน และสงทผมไดเรยนรจากการท�างานคอ โอกาส เมออยกบเราแลว ตองรกษาเอาไวใหไดครบ แตจะวาไปตวผมเองกตองปรบตวตามโลก ตามยคสมยทเปลยนแปลงตลอดเวลา

เหมอนกน ไมอยางนนกจะอยรอดไดยากครบ"

จากประสบการณการท�างานตลอด 17 ป ฌอหณอยากแนะน�านองๆ เรองใดบาง

“นาจะเปนเรองความตงใจครบ ไมวาจะเปนงานใด อาชพใด ขอแคเราตงใจจรง มความเพยรพยายาม มมานะอดทนทจะเรยนร ขยนขนแขง และมความซอสตยจรงใจ ไมวาจะเปนงานใด เปนพนกงานเสรฟ ลกจาง แรงงานรายวน หรอนกธรกจ เรากสามารถท�าใหดได สงส�าคญคอ เราตองรกและ เชอมนในงานทเราท�า ถาเปนงานทสจรต ไมวาจะเปนงานอะไร ผมถอเปนงานทมเกยรตทงนนครบ โดยเฉพาะอยางยง ยงนองๆ ทท�างานไปดวย เรยนไปดวย ผมใหเกยรตคนเหลานมากครบ มนเปนความภาคภมใจนะครบ แทนทเราจะเอาเวลาไปเทยวเลน แตเลอกเอาเวลาเหลานนมาหารายไดตอทนชวต เปนคาเทอม คาขนม หรอเงนเกบ ทกบาททกสตางคทหาไดเอง การท�างานตอนเรยนจะเปนประสบการณทดใหนองๆ ไดเรยนรคณคาของการท�างาน และคณคาของการใชเงน รจกขยนท�างาน ขยนเกบ เมอมทน นองๆ อาจจะน�าไปตอยอด ท�าธรกจอนๆ ไดอกตอไป เปนการท�างานอยางสรางสรรค ขอเปนก�าลงใจใหทกคนทก�าลงเตรยมพรอมเขาสโลกของ การท�างานดวยครบ”

Page 18: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

D

1 8

CO

NN

EC

T แรงงานสรางสรรคกบคณสมบตทตลาดตองการ

แมจะรดวาตวเองมความสามารถ ศกยภาพลนเหลอ แตไมไดหมายความวา

คณจะ “ถกเลอก” เสมอไป มหลายปจจยทท�าใหความทะนงตนวาเกงกวาใคร

นนถกท�าลายยอยยบ เพยงเพราะคณไมรวาตลาดตองการอะไร

คณคอคนทใชส�าหรบตลาดหรอเปลา...ตดตามบทสมภาษณจาก

ผบรหารบรษทผลตสอบนเทงยกษใหญของไทยและเจาของธรกจออแกไนซ

ระดบโลกสญชาตไทย เพอไขขอของใจใหแรงงานรนใหม

ผอ�านวยการฝายผลต บรษท เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จ�ากด (มหาชน)

ชอเสยงของเวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท เปนทเลองลอถงความเปน “สอบนเทงทใชความคดสรางสรรค” โดดเดนจนไดรบรางวลการนตทงไทยและเทศ ปจจบนคอองคกรธรกจผสรางสรรคเนอหาบนเทงครบวงจรทไดขยายธรกจมากมายทงการผลตรายการโทรทศน การผลตภาพยนตร การจดแสดงคอนเสรตและโชวตางๆ รวมถงการผลตและตดตอภาพเคลอนไหวดวยระบบคอมพวเตอร การผลตสอสงพมพ การรบจางจดกจกรรมทางการตลาด และสตดโอบนทกเสยง การเตบโตสงเชนนท�าใหเวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท ถก “ปกหมด” ใหเปนทท�างานในฝนของหลายๆ คน

“บรษทของเราผลตงานสรางสรรค ทสอดแทรกอยในงานทกดาน ไมวาจะเปนฝายการตลาดหรอฝายศลปกตองใชความคดสรางสรรคทงนน เราไมสนใจเดกเรยนเกงมาก เกรดสง แตเราอยากเหนไอเดยมากกวา คนทโฟกส ขวนขวาย และพยายามออกไปหาสงตางๆ ทอยรอบตว แลวตกผลกเปน ผลงานออกมา ท�าเปน Portfolio ทนาสนใจมาเสนอใหเราด คนแบบนจะไดรบการพจารณามากกวา แลว Portfolio แบบไหนจะเขาตากรรมการ มนตองเปนงานทสะทอนความคดของคณไดอยางชดเจน และสามารถขยายขอบเขตการท�างานใหกวางขนได จากทเคยท�าเปนคลปวดโอสนๆ กเปลยนเปน การคดแบบรายการทว ท�าใหเวลาในการถายทอดตวตนของคณนนยาวขน เพอใหเราเหนคณแจมชดขนนนเอง”

เคลดลบสสายงานสรางสรรคไมควรรอรบใบปรญญา แตควรรบเขาสขนตอนการทดลองงาน ซงหวใจ และความกระตอรอรน การไมกลวทจะท�า

สงใหม การสกบบททดสอบ การสนกกบการท�างานเปนทม การเกบเกยวและเรยนรจากการท�างานจนเปนความช�านาญและตอยอดความคดได เปนสงพสจนวาเราจะรวมงานกนไดหรอไม ซงทผานมา 70-80% ของเดกฝกงานคอบคลากรคนส�าคญของเวรคพอยทฯ ในเวลาตอมาตนทนทางความคดและทศนคตทดในการท�างานจะเปนกญแจส�าคญทท�าใหองคกรผลต สอบนเทงยกษใหญของเมองไทยสนใจในตวคณ

เทพฤทธ วงศวาณชวฒนา

Page 19: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

D

1 9

CO

NN

EC

T

Illustration by Brio CG

Corporation

ผกอตงสตดโอออกแบบ Apostrophy’s

องคกรทมบคลากรเพยง 40 ชวตแหงนคอ ผผลตงานออกแบบหลากแขนง เปนผสรางสรรคอเวนตและนทรรศการทนาตนตาตนใจทงในไทยและตางประเทศกวา 1,000 งาน ผลงานการออกแบบของ Apostrophy’s โดดเดนและสะกดสายตาดวยการใช “ไฟ แสง และสสน” พรอมดวยลกเลนทสามารถเปลยนพนทใหมความหมาย และเชญชวนใหผรวมงานไดสมผส เรยนรเรองราวไปพรอมกน เมอองคกรเตบโตขนเรอยๆ จงตองเรงเฟนหาผสรางสรรคหนาใหมๆ ทมศกยภาพ โดยไมเนนการรบคนในปรมาณมาก

“Apostrophy’s มกระบวนการคดกรองคนท�างานและฝกงาน ทเรยกวา Apos Square เพอรองรบการขยายตวทางธรกจและจ�านวนงานทเพมขน ยกตวอยาง เราตองการคนท�างาน 3 คน แตเราคดเลอกมากอน 10 คน แลวคอยๆ ฝกและพฒนากนไป มขนตอนการสอบขอเขยน เพอวดความตองการท�างานวามมากนอยแคไหน ท�าการบานมากอนหรอรจกบรษทเราขนาดไหน หลงจากนนจะมเจาหนาทรวมกนประเมนผลอกรอบหนง จากนนเขาส Intensive Course เปนเวลา 3 วน พอจบคอรสกเปนเวลาตดสนใจเลอกกนของทงสองฝายวาจะท�างานรวมกนตอหรอไม แลวเราจงฝกขนตอไป โดยเนนใหเกดการท�างานรวมกนเปนทม หลงจากนนกจะประเมน KPI อกครง แลวใหลงมอท�างานจรง การคดเลอกคนแบบ Apostrophy’s เรามองจากทศนคต ความอดทน การเปดใจกวาง การมทกษะในการท�างานรวมกบผอน เพราะระหวางการท�างานจรง ทกษะตางๆ ทจ�าเปนตอการท�างานมนถกตอเตมเขาไปอยแลว”

เคลดลบสสายงานสรางสรรคมขอคดและเทคนคเพมมลคาใหกบคนรนใหมเพมเตมวา ในสงคมการท�างานจรง ความคดของทกคนจะตองตคาเปน

ตวเลขได หมายความวา แมจะเกงจรงหรอไอเดยดขนาดไหน แตถาไมสามารถชแจงใหเหนเปนรปธรรมได มนกไมมความหมาย ดงนน อยาหมกมนเพยงความรในดานทเกยวของกบการท�างานเทานน แตควรเรยนรเรองเศรษฐศาสตร หรอตวเลข ค�านวณเอาไวบาง เพอแปลงงานออกแบบนนใหเกดมลคาสงสดขนมา และนนคอนยามของแรงงานสรางสรรคในมมมองของ Apostrophy’s

พนธวศ ลวเรองโชค

Page 20: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

D

2 0

RE

VIE

W

3 IDIOTS (DVD)Director: Rajkumar Hirani

เรองราวของเพอนรก 3 คนทสญญากนไววาอก 10 ปขางหนาจะกลบมาพบกนแลวดวาใครประสบความส�าเรจในชวตมากกวากน เนอเรองยอนกลบไปสมยทยงเปนนกศกษาคณะวศวกรรมศาสตร โดยโครงเรองเนนตงค�าถามและแสดงใหเหนถงกระบวนการใชสมองคดมากกวาทองจ�า นอกจากจะอมยมกบมตรภาพ มขตลก และฉากเตนแบบฉบบบอลลวดแลว ความคดกาวหนาของทง 3 ตวละครสการเรยนรและการท�างานจรง เปนสงทนาตดตาม

เราสามารถเรยนรประสบการณและความผดพลาดของคนอนไดโดยไมตองลมเอง ดวยการบรโภคสอบนเทง

เพอการเรยนรเหลาน นอกจากจะชวยเปดโลกทศนใหคณศกษาชวตคนท�างานในหลากหลายสาขาอาชพไดแลว

ยงสามารถน�ามาปรบใชเพอเตรยมพรอมเขาสโลกการท�างานไดจรงอกดวย

KOUKOUSEI RESTAURANT: HIGH SCHOOL RESTAURANT (DVD)Director: Hiroshi Yoshino

ซรยญปนเจาะลกธรกจรานอาหาร เมอเชฟมราก ชนโงะออกจากงานและรบขอเสนอจาก

เพอนเกาใหไปสอนนกเรยนมธยมปลายท�าอาหาร และพบวาเมองทอยนตองไดรบการฟนฟ

จงวางแผนเปดรานอาหารทด�าเนนการโดยเดกมธยมปลาย นอกจากความสนกสนานไปกบ

เนอเรองและมตรภาพของเดกๆ ยงไดเหนกระบวนการท�าธรกจและความคดของเดกๆ

เมอตองท�างานตงแตวยรนอกดวย

มหา’ลย เหมองแร (DVD) Director: จระ มะลกล

จากเรองราวชวตจรงของ อาจนต ปญจพรรค ศลปนแหงชาต สาขาวรรณศลป สมยวยหนม หลงจากถกรไทรออกจากมหาวทยาลย จงเดนทางไปภาคใต และไดฝกงานตดตามนายจางฝรงไปท�างาน

ใชชวตเปนคนงานบนเรอขดสายแรดบก ไดเรยนรโลกของการท�างานทตางจาก การเขาเรยนในมหาวทยาลย และยงตองเผชญกบปญหาและอปสรรคตางๆ พรอมบททดสอบท

เดมพนดวยชวต “มหา’ลย เหมองแร” คอโลกของการท�างานจรงทรอคณอย

A THINKER’S GUIDE TO THE MOON (BOOK)ผเขยน: รวศ หาญอตสาหะ (สนพ.WE LEARN)

หนงสอคมอถอดรหสความคดสการท�างาน จากมมมองของเจาของธรกจ “แปงหอมศรจนทร” พลกมมมองและใชความคดสรางสรรคเพอคนหาโอกาสและท�าในสงทคนอนคดวา "เปนไปไมได"

อาท เดกหนมสามคนใชแคเตยงเปาลมกบหองรบแขกสรางธรกจโรงแรมทมมลคาถง 320,000 ลานบาทได นอกจากนนยงมหนงสอชอ “Marketing Everything” ออกมาคกน

นบเปนเชอเพลงทดส�าหรบคนท�าธรกจยคน

เปดโลกแรงงานวยละออน

Page 21: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

D

2 1

RE

VIE

W

TURNINGTABLES

"เทรนนงเทเบลส" (Turningtables) เปนสะพานเชอมโลกดวยดนตร ใหเดกๆ และเยาวชนในประเทศตางๆ ไดรบแรงบนดาลใจ แสดงตวตน ผานโครงการ 3 สวน ไดแก Turntables in the Camps แคมปเรยนรทกษะดนตรส�าหรบเดกๆ ในทองถนทรกนดารหรอพนททเกดภยสงคราม Voice of the Streets คอนเสรตหรอเทศกาลดนตรในดนแดนทหางไกล และ Turntable Lab หองเรยนดนตรและสรางภาพยนตร เชน มวสควดโอ ซงปจจบนมเทรนเทเบล แลบส เปดแลวหลายเมอง อาท พนมเปญ ไคโร เบงกาซ ตนซ ปอร-โอ-แปรงซ โดยรวมมอกบองคกรและผสนบสนนภายในประเทศ

131 Wythe Avenue Brooklyn, New York, USA

HAJA CENTER

ศนยการเรยนร Haja Center ของมหาวทยาลย Yonsei สาธารณรฐเกาหล จดตงขนเพอพฒนาฝกฝนทกษะการท�างานภาคอตสาหกรรมตางๆ ใหกบเยาวชน โดยไดรบการชวยเหลอจากผเชยวชาญหลายสาขา ทงคนท�าเวบไซต ภาพยนตร ดนตร การออกแบบ และเวรกชอปอนๆ มารวมอบรมและถายทอดประสบการณ เพอพฒนาคณภาพใหกบวยรน ใหสอดคลอง กบการใชชวตในวฒนธรรมทหลากหลายและเปลยนผาน อยางรวดเรว

200, Yeongsin - Ro, Yeongdeung, Seoul, Republic of Korea

MANCHESTER DIGITAL LABORATORY

MadLab หองทดลองเรยนรดจทลทซอนตวอยในตกแถว 3 ชน บรเวณ Northern Quarter เปดใหคนทกเพศทกวยเขาไปเรยนรและทดลองเลนสนกกบโลกดจทล เชน รออปกรณออกเปนสวนๆ เพอท�าความเขาใจระบบการท�างาน หรอเจาะโปรแกรมแบบ แฮคเกอร พรอมสนบสนนใหมทกษะและประสบการณใชเครองมอ ทจ�าเปน เชน เครองเชอมโลหะ เครองพมพสามมต กลองถายภาพ ซอฟตแวรส�าหรบงานออกแบบ ฯลฯ มกจกรรมใหหนมสาวใกลเรยนจบท�าความรจกกบบรษทและผประกอบการดานดจทลและเทคโนโลย และจดตง Manchester Digital Peer Club ใหคนท อยในแวดวงเดยวกน ไดพบปะแลกเปลยนประเดนระหวางกน โดยมภาคอตสาหกรรมชวยเปนพเลยงคอยใหค�าปรกษา

36 - 40 Edge Street, Manchester, United Kingdom

องคการสวนพฤกษศาสตรและสวนพฤกษศาสตรสมเดจพระนางเจาสรกต

แหลงการเรยนรดานธรรมชาตเพอการอนรกษทรพยากรพช ดวยกระบวนการศกษาวจย และเผยแพรความรทางดานพฤกษศาสตรทงไทยและตางแดนระดบสากลแหงแรกของประเทศ เปนพนทผลตบคลากรดานพฤกษศาสตรทมความเชยวชาญ มหองสมดพฤกษศาสตรทเปดบรการใหนกวชาการและผสนใจไดมาคนควา และใชพนทเพอปฏบตงาน อาท งานเพาะเลยงเนอเยอ งานอนรกษเมลดพนธ งานพฤกษเคม และงานวจยความหลากหลายทางชวภาพ ทงยงถกกลาวขานใหเปนแหลงการเรยนรผสมผสานการทองเทยวอยางลงตวดวย

ต�าบลแมแรม อ�าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม ประเทศไทย

แหลงการเรยนร

Photo from: mychiangmaitour.com

Page 22: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

D

2 2

FO

RTU

NE

MA

KE

R

งานศลปะชชองทางท�าเงน

1. CHEERFULรกความเปนธรรมชาต กระตอรนและเปดกวางทจะเรยนรสงใหมๆ ท�าในสงทตวเองรกแบบสดขวหวชนฝา แตชอบดถกตวเองเหมาะกบงาน: ใชรางกาย เชน นกผจญภย นกเดนปา นกอนรกษธรรมชาต นกส�ารวจ

2. INDEPENDENT ทสดแหงความตสต ไมยดตดกบใคร มกจะท�าตามความตองการของตวเอง ไมเอนเอยงไปกบแฟชน ดเปนคนหวดอเหมาะกบงาน: ใชจนตนาการ เชน นกเขยน ศลปน นกรอง นกแสดง

3. SENSITIVE สนใจตวเองมากกวาคนอน เกลยดการเสแสรง และชอบทจะอยคนเดยวมากกวาตองทนกบการซบซบนนทาของผอนเหมาะกบงาน: ใชความจรงจงแนวแน เชน นกวทยาศาสตร นกวชาการ นกประดษฐทดลอง

สนกกบการคนหาตวตนทแทจรง ชวยใหคณเหนเปาหมายในชวตและคาดการณอาชพทเหมาะสมกบตวคณ

เลอกรปภาพทคณชอบมากทสดเพยงรปเดยวแลวดเฉลยดานลางไดเลย

What Type Are You? แบบไหนคอคณ : ทายนสยจากภาพ.สบคนจาก http://www.horonumber.com/

blog-2101#sthash.QXbF1pxA.dpuf

คณเหมาะกบอาชพแบบไหน.สบคนจาก http://www.tlcthai.com/education/quiz/73614.html

นสยกบอาชพ.สบคนจาก http://www.love4home.com/index.php?lay=show&ac=article&Id

=201323&Ntype=4

ทมา

4. HARMONIOUSอบอน ชอบชวยเหลอและปกปองผทอยใกลชดมจดยน ไมโอนเอยงไปกบสงตางๆ มกปฏเสธสงฉดฉาดและมองขามสงทเปลยนแปลงไปตามสมยเหมาะกบงาน: สมพนธโดยตรงกบคน เชน แพทย พยาบาล ครอาจารยนกสงคมสงเคราะห

5. PRAGMATICมองโลกและชวตบนพนฐานความเปนจรง ไมหวงพงโชคชะตา และแกไขปญหาทเกดขนดวยการลงมอปฏบตจรงเหมาะกบงาน: ยดหลกการและความถกตอง เชน นกกฎหมาย นกบญชการเงนการธนาคาร วศวกร

6. PEACEFULไมชอบการวางแผน ปลอยใหสงตางๆ เกดขนไปตามสถานการณและใชสญชาตญาณเปนเครองตดสนสงตางๆ มความมนใจเสมอเหมาะกบงาน: ปรบตวไดเกง เชน แอรโฮสเตส นกประชาสมพนธ มคคเทศก

7. TRUSTWORTHYชนชมสงทมคณภาพและใชไดนาน สามารถคนพบสไตลทเปนตวของตวเอง และท�าใหผอนคาดไมถงอยเสมอเหมาะกบงาน: รลกในรสนยมผบรโภค เชน ดไซเนอร สไตลสต นกออกแบบผลตภณฑ

8. EMOTIONALออนไหวงาย ใสความรสกกบสงตางๆ เกลยดนกพวกทชอบตดสนโดยยดหลกเหตผลเพยงอยางเดยวและไมโรแมนตก เหมาะกบงาน: ใชจตใจตดสน เชน จตรกร นกจตวทยา ครสอนการแสดง

9. DYNAMICยอมรบและรบมอกบความเสยงไดด กจวตรเปนเรองนาเบอหนาย ภมใจกบการมบทบาทส�าคญในหนาทการงาน พรอมทะยานสความกาวหนาเหมาะกบงาน: ใชความคดและทาทาย เชน ผบรหาร นกการตลาด พนกงานขายประกน

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Page 23: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน

OPPORTUNITY

KNOWLEDGE

MANAGEMENT

DEVELOPMENT

AboutUs

จดท�าโดย

ส�านกงานบรหารและพฒนาองคความร (องคการมหาชน)

69 อาคารวทยาลยการจดการมหาวทยาลยมหดล ชน 18-19

ถนนวภาวดรงสต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400

โทรศพท 02 105 6500 โทรสาร 02 105 6556 www.okmd.or.th

ฝายศลปกรรมและภาพถาย

บรษท ไอเดย เวรคส คอมมวนเคชน จ�ากด

9-11 ซอยพาณชยการธนบร 24 วดทาพระ บางกอกใหญ กรงเทพมหานคร 10600

โทรศพท 02 254 1315

อเมล [email protected]

กองบรรณาธการ

ส�านกงานบรหารและพฒนาองคความร (องคการมหาชน)

บรรณาธการบรหาร

นายอภชาต ประเสรฐ

ผอ�านวยการส�านกโครงการและจดการความร

ส�านกงานบรหารและพฒนาองคความร (องคการมหาชน)

ดขอมลเพมเตมไดท https://www.facebook.com/OKMDmagazine

อเมล [email protected]

จดท�าขนภายใตโครงการเผยแพรกจกรรมองคความร โดยส�านกงานบรหารและพฒนาองคความร (องคการมหาชน) เพอสรางแรงบนดาลใจในการน�าองคความรมาผสมผสานกบความคดสรางสรรค เพอประโยชนดานการเรยนร ตอยอดธรกจ เพมมลคาเศรษฐกจประเทศ

อนญาตใหใชไดตามสญญาอนญาตครเอทฟคอมมอนสแสดงทมา-ไมใชเพอการคา-อนญาตแบบเดยวกน 3.0 ประเทศไทย

“ปดเทอมน...สนกคด...สนกเรยนร...สอนาคต"

คณะกรรมการบรณาการดานพพธภณฑและแหลงเรยนร โดย 9 หนวยงานหลกทเปนคลงความรของประเทศ รวมจดโครงการ “ปดเทอมน สนกคด สนกเรยนร สอนาคต” รวบรวมกวา 20 คายสงเสรมการเรยนร พรอมปพรมจดทวประเทศ เพอสนองนโยบายรฐยกระดบแหลงเรยนร ลดเหลอมล�า สการศกษาในยคศตวรรษท 21 โดยเปดโอกาสใหเดกและเยาวชนไดเรยนรและสนกสนานกนอยางเตมทในชวงปดเทอมนตงแตเดอนมนาคมถงพฤษภาคม เพอมงเนนสงเสรมและพฒนาทกษะ การเรยนรในศตวรรษท 21 โดยการพฒนาทกษะการคดอยางมวจารณญาณ การแกไขปญหา การคดอยางสรางสรรค การสอสารและการท�างานรวมกนเปนทม ตลอดจนมงเนนในการปลกจตส�านก รรกสามคค มน�าหนงใจเดยวกน อาท คายพฒนาการเขยนเรองสนแนววทยาศาสตร คายเยาวชนวฒนธรรมภาคฤดรอน “เมษา...พาสนก” คาย Young Designer เปนตน ขอมลเพมเตมท www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U หรอ www.facebook.com/MuseAndLearn2U สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท 02-105-6524

ปนนกพพธภณฑสายพนธสยาม

มวเซยมสยาม เฟนหาเยาวชนไทยรวมกลมกนแสดงพลงผานViral Campaign คอนเซปต "ไทยเท...เทอยางไทย" ในโครงการ "ปนนกพพธภณฑสายพนธสยาม (Young Muse Project) ครงท 6" โดยจะรบสมครเยาวชนไทยทมอาย 16-25 ป รวมกลม 3-5 คน กรอกใบสมครพรอมบอกเลาคอนเซปตของแคมเปญไดตงแตวนนถง31 มนาคมน เพอลนเปน 1 ใน 10 ทมทผานเขารอบเขารบการอบรมจากกรมอฉมงดานการท�า Infographic และการตลาด ซงจะมาแบไตเทคนคและสงมอบวทยายทธแบบชนเซยน เพอเฟนหาสดยอดผลงานพรอมชงทนการศกษากวา 40,000 บาท สอบถามขอมลเพมเตม โทร.02-225-2777 ตอ 408

เขยนฝน กบโครงการ TK YOUNG WRITER 2016

TK Park ขอเชญชวนเยาวชนและประชาชนทวไป อายระหวาง 16-23 ป เขารวมคายอบรมเพอฝกฝน สะสมตนทนกบนกเขยน มออาชพ ระหวางวนท 5-8 พฤษภาคมน โดยไมมคาใชจายใดๆ จะไดพบวทยากรชอดงทจะมามอบประสบการณ อาท วรพร นตประภา(นกเขยนซไรต ป 2558) วภว บรพาเดชะ (Happening) วฒชย กฤษณะประกรกจ (GM) ภาณมาศ ทองธนากล (ใบพด) จกรพนธ ขวญมงคล จราภรณ วหวา และ กตญญ สวางศร สมครโดยสงผลงานเขยนในหวขอ “เขยนฝน” ในรปแบบใดกได ทงบทความ/เรองสน/บทกว/สมภาษณ ความยาวไมเกน 1 หนา A4 ตวอกษร 16 point ฟอนต cordia รวมทงเขยนแนะน�าตวใหนาสนใจทสด พรอมทอยและเบอรตดตอกลบ สงมาท writer @ tkpark.or.th ตงแตวนนถง 10 มนาคม 2559 (รบผลงานถง 24.00 น.) สอบถามขอมลเพมเตมไดท 02-257-4300 ตอ 307

ชวนออกแบบทนง CREATIVE SEATING

TCDC จดท�าประกวด Creative Seating เพอสงเสรมและเผยแพรศกยภาพของนกออกแบบ โดยเปดรบผลงานออกแบบทนง ยดหลกการออกแบบทมผใชเปนศนยกลาง พรอมแสดงถงพลงความคดสรางสรรค ศกยภาพของวสดและนวตกรรมใหมๆ กระตนใหเกดการแลกเปลยนระหวางผคนจากตางทตางสาขา ซงเขามาท�างานในพนทเดยวกน ใหมาแบงปนไอเดย และท�างานสรางสรรคซงเออใหเกดการตอยอดทางธรกจได ผลงานทไดรบรางวลชนะเลศจะไดรบการพฒนาแบบเพอน�าไปผลตและใชงานในพนทศนยสรางสรรคงานออกแบบ ณ อาคารไปรษณยกลาง ตดตามรายละเอยดการสมครและสงผลงานไดท www.tcdc.or.th/ projects/chaircompetition2016 หรอ โทร.02-664-7667 ตอ 235 ตดตอคณฆฤณ (ครน)

N E W S E V E N T Ss

Page 24: กระตุกต่อมคิด CREATIVE THINKINGEDITOR’S NOTE O K M D FEATURE CREATIVE LABOUR’S PATH ป นเด กไทยเข าตลาดแรงงาน