11
สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ กรกฎาคมเดือนแห่งการเริ่มปีบริหารโรตารี / JULY – FIRST MONTH OF ROTARY YEAR ประชุมสโมสรทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 คลองเตย กรุงเทพฯ

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Club Bulletins #1 / 2011 - 12

Citation preview

Page 1: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

กรกฎาคมเดอนแหงการเรมปบรหารโรตาร / JULY – FIRST MONTH OF ROTARY YEAR ประชมสโมสรทกวนศกร เวลา 12.30 ณ โรงแรมอมพเรยลควนสปารค สขมวท 22 คลองเตย กรงเทพฯ

Page 2: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

Page 3: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

Page 4: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

สารนายก

สวสดครบมวลมตรโรแทเรยนทเคารพทกทาน

สปดาหนผมท าพธเคาะฆองครงแรก ขอกราบเรยนวาร สกตนเตนมากพอ ๆ

กบความภาคภมใจทสโมสรฯ ไดมอบความไววางใจใหบรหารสโมสรป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

ตองขอขอบคณแรงใจทมมาใหอยางเตมเปยมโดยเฉพาะอยางยง โรแทเรยนแอนนจญา

ภา แสงรจ ทจะเปนก าลงใจใหท างานบรการเพอมนษยชาต ตลอดจนสนบสนน

มาตรฐานจรยธรรมในทกวชาชพพรอมชวยสงเสรมไมตรจต และ สนตภาพในโลกตอไป

สปดาหนไดรบเกยรตอยางสงจาก นยก. ประพนธศกด แพทยานนท ผซงเมอ

๑๖ ปกอนไดกอตงสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร มาใหผมบรหารในปนในฐานะททาน

เปนบคลากรอาวโส และสมาชกผทรงคณคาถอยเนอความบรรยายจะอยในความทรง

จ าของผมเสมอ จากประวตชวตทบากบนรวมถงไดมการเบยงเบนเหมอนฟาลขต จน

ทายสดกประสบความส าเรจ ยอมเปนอทาหรณสอนใจชนรนหลงไดเปนอยางดวา

“ขอใหส ชวตและท าใหดทสด”

ผมขอขอบคณเพอน ๆ นายกสโมสรหลาย ๆ ทานทไดอบรมรวมกนม าและ ท าหนาทบรหารสโมสรในปบรหารนทก

ทานทไดใหเกยรตมารวมประชมสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสรครงท ๑/๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นดวยน าใจ และ ไมตรจตเยยงนมให

เหนเสมอในสงคมโรแทเรยนของเรา

ขอขอบคณทาน อน. อภชาต สดแสวง ในฐานะนายกผานพนหมาด ๆ ทไดกระท าการเชงรเรมสรางสรรคมาตรฐาน

การบรหารขนมาใหมในสโมสรของเรา ตองยอมรบวาในสมยบรหารของทาน “มาตรฐานใหม ทรงคณคา ประทบใจ” จรง

ขอคารวะอกครง

อยางไรกตามจากประสบการณการท างานของผมทมลกษณะ “ลกพดง ลกนองดน เพอนรวมงานประคบประคอง”

ผมกคงกราบขอความรวมมอมายง

ทานนายกกอตงและทปรกษาทกทาน ชวยดง

สมาชกโรแทเรยนทกทาน ชวยดน

อดตนายกสโมสรทกทาน ชวยกนประคบประคอง

บวกกบสองมอ และ จตใจทพรอมจะเสยสละรวมกบก าลงใจจากโรแทเรยนแอนน ผมหวงวาสโมสรของเรา

คงประสบความส าเรจอยางนอยเทยบใหไดกบปบรหารทผานพน

ขอไดโปรดรวมมอ รวมแรง รวมใจกบผมในปบรหาร ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕เพอสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสรของเราทก

ทานดวยครบ

รกเคารพและจรงใจเสมอ

นย. พงศธร แสงสจ

นายกสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

ปบรหาร ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

Page 5: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

Page 6: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

Page 7: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

สรรหามาเหลา...(ขดใหเงา เหลาใหคม) โดย ผชภ.สกจ เจรญสข

เมอเรมปโรตารใหม โรตารสากลก าหนดใหวนท 1 กรกฎาคมของแตละป เปนวนแรกของการบรหารงานของคณะกรรมการสโมสรชดใหมซงจะมวาระ 1 ป และจะสนสดในวนท 30 มถนายนของปถดไป ในชวงแรกของการด าเนนกจกรรม นายกสโมสรบางทานยงอาจตนเตน แตจะเปนอยไมนานจากนนกจะมความคลองแคลวและชวงทาย ๆ สมยจะเปนผมทกษะการก ากบการประชมและการพดทโดดเดน อดตนายกสโมสรเราหลายคนเปนอยางน เคลดลบส าคญของความส าเรจอยทสงท นยก. ประพนธศกด แพทยานนท พดในวนท 1 กรกฎาคม ทผานมา คอความเปนกลยาณมตรกนของสมาชกทกทาน ท าใหเกดน าใจไมตรและเออเฟอเผอแผตอกน ท าใหทกครงทมาประชมสมาชกจะมความสข ขอนเปน

ขอส าคญทสดของการเปนชาวโรแทเรยน คอเรองของมตรภาพ ซงมาอนดบหนง จากนนเมอเกดมตรภาพแลวเรากบ าเพญประโยชนรวมกน ซงจะยอนกลบมาท าใหมตรภาพเราแนนแฟนขนอก เหมอนท อน.สทธโชค ศรเจรญเคยพดไววาการท ากจกรรมบ าเพญประโยชนคอแรงเตนของหวใจโรตาร ปจจยประการทสามคอเรองการสงเสรมอาชพและวชาชพ ขอนเรมจากธรรมเนยมการเชญสมาชกใหมทมอาชพหลากหลาย โดยถอวาการเชญทานมาเปนสมาชกเปนการยกยองวาทานประสบความส าเรจ หรอมฉะนนกเปนผ ประกอบอาชพทโดดเดนในชมชน ทงสามเรองนหากไดดลยภาพกจะท าใหสโมสรมความเขมแขงและเจรญกาวหนา

สโมสรเราโชคดทมครบถวนทงสามอยาง และจะท าใหเกดสงททานนายกกอตงพดไวคอ มนจะเปนไปตามธรรมชาต เราจะสนกทมาประชม มความสขเมอท ากจกรรม และภมใจกบอมใจทเรามความเจรญกาวหนาในสาขาอาชพ เมอเรมปโรตารใหมจงเปนการสานตอวงจรนใหหมนเวยนไป เราไมเบอหรอกทท ามาสบเจดสบแปดปแลว ลองถามสมาชกทมาประชมนดแรกกไดวาสสนทเกดขนในวนนนท าใหเราสดชนเพยงใด (เสยดายแทนหนม ๆ หลายทานทไม

ไดมาจรง ๆ)

Page 8: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

สรรสาระ...(สาระพนสรรหามาฝาก) โดย อน.รจรา โพธศรวสทธกล รจกอกโรคหนงพงระวง “ปลอกประสาทอกเสบ” เอยถงโรค “MS” ทยอมาจากชอเตมวา Multiple Sclerosis และในชอไทย “โรคปลอกประสาทอกเสบ” เชอวาหลายคนอาจไมคนห บางคนถงกบไมเคยไดยนมากอน แตในความเปนจรงแลว โรคดงกลาวเปนอกหนงโรคทควรท าความรจกเพราะกลมผปวยสวนใหญอยในวยท างาน และในปจจบนแพทยจะยงไมสามารถหาสาเหตทเกดและไมมการรกษาใหหายขาด ศ.พญ.สวรรณา เรองกาญจนเศรษฐ ผอ านวยการศนยการแพทยสรกต คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบด ทงในฐานะประธานชมรม “เอมเอสไทย” และในฐานะผปวยซงเคยผานความทกขทรมานจากโรคปลอกประสาทอกเสบนเองดวย ไดใหความรถงโรคนวา เปนโรคทเกดจากความผดปกตทเกดขนในระบบประสาทสวนกลาง โดยเบองตนทราบวาภมของรางกายจะท าลายปลอกหมเสนประสาทใหเกดการอกเสบ สงผลใหเสนประสาทจากสมองสวนตางๆ เสยไป ซงสามารถเกดขนไดทกสวนของรางกาย “ตามปกตเซลประสาททสมองและไขสนหลงของมนษยจะมปลอกหม อธบายงายๆ คอเหมอนสายไฟทมฉนวนปองกนไมใหชอต คอถาเปลอกฉนวนช ารด การน าไฟฟากจะมปญหา เปรยบกบปลอกประสาท เมออกเสบกจะสงผลท าใหมปญหาท าใหการสงการของสมองไปไมถงปลายทาง” แพทยผเชยวชาญรายน กลาวตอไปวา โรคเอมเอสนเกดไดกบทกสวนของรางกาย ถาเกดทเสนประสาทของดวงตาจะท าใหตาพรา ปวดตาเวลามอง ถารนแรงกถงตาบอด ถาเกดกบประสาทสมผสกจะท าลายความรสกรอนหนาว แลวอาจเกดอาการเจบแปลบๆ เหมอนไฟชอต หรอสงผลออกมาในรปแบบของอาการกลามเนอออนแรง เปนอมพาตได และอนตรายมากหากเกดกบระบบประสาทอตโนมต เชน ระบบหวใจ ระบบชพจร ทสงผลใหระบบดงกลาวไมท างานและเปนอนตรายถงชวต รวมถงระบบขบถายทเมอเปนแลวจะไมสามารถควบคมการขบถาย และหมดความรสกทางเพศได

“ในรอบ 10 ปเราตรวจพบมากขน เปนโรคทเกดนานแลว ไมใชโรคใหม แตสมยกอนระบไมไดเพราะไมมการตรวจวนจฉยทดพอ ตอนนมการท า MRI คอการตรวจดวยคลนแมเหลกไฟฟา ท าใหระบไดวาเปนโรคนไดอยางชดเจนกวาเดม สวนใหญเราพบผปวยเอมเอสในวยท างาน คอ 20-40 ป แตกมพบบางในวยเดกกวาหรอแกกวานน ซงผปวยทเดกกวาหรอแกกวา 20-40ป เมอปวยแลวอตราความรนแรงของโรคและความอนตรายจาก โดยผหญงเสยงเปนมากกวาผชายในอตรา 3.7 ตอ 1 คน” ศ.พญ.สวรรณาใหความรอกวา แมจะยงไมสามารถระบไดวาโรคนเกดไดอยางไร แตกมปจจยแวดลอมทอาจจะท าใหกลมคนตอไปน เสยงทจะปวยเปนโรคเอมเอสมากกวาคนปกต คอกรรมพนธ ผทมพอแม ป ยา ตา ยาย ปวย

ดวยโรคเอมเอส, ผทอยในประเทศโซนหนาวเสยงกวาโซนรอนและผทมประวตเปนโรคตดเชอมากอน “ผปวยโรคนจะแบงเปนสองกลม กลมแรกคอเปนอยางออน คอ เปนทเดยวแลวหายขาดเลย และไมปรากฏโรคอก และแบบทสอง คอ แบบรนแรง เปนครงแลวแลวแรงเลย ผปวยสวนใหญเปนแบบสองมากกวา รวมทงตวเองดวย ส าหรบกรณตวหมอเองสาเหตทเปนนาจะเพราะกอนหนาทจะเปนไมนาน ปวยเปนไขหวด ไขสงมาก แลวหลงจากหายปวยไมนาน กเปนแบบแรงเลย หนแรกเปนปบกไดยากลมเสตยรอยดทนท ท าใหอาการดขนเรวมาก ตอมาอก 2 เดอนมอาการชาทเทา อาการนากลวเหมอนกน เพราะเปนซ าในเวลาอนรวดเรว กรกษา เมอรกษาดขนกยงตองฉดยาอย ตองฉดสปดาหละ 3 วน ระยะแรกหลงการรกษาตองดแลใกลชด ท า MRI สมองทก 6 เดอน ตอนนเปนมา 12 ป แลวกยงไมหยดยา จรงๆ ต าราบอกวาหยดยาไดภายใน 2-5 ป แตเทาทรผปวยทกคนยงไมมใครกลาหยด หมอกยงไมหยด เพราะกลวก าเรบขนมาอก โรคนตองฉดยาเพอคมไว ไมหายขาด” แพทยผเชยวชาญรายนทงทายดวยวา โรคดงกลาวเปนโรคทกลมทมความเสยงควรระวงและสงเกตตวเอง หากเกดอาการผดปกตจะไดไปพบแพทยไดทน โดยโรคนหากมอาการ แพทยทควรไปพบ คอ แพทยระบบประสาทวทยา และเนองจากในปจจบน ยงไมสามารถเบกจายยารกษาซงมราคาสงจากประกนระบบใดๆ ได เวนแตสทธขาราชการ ท าใหผปวยตองรบภาระคาใชจายจากการเดอนละประมาณ 40,000 บาท ซงถอวาหนกมาก มลนธโรงพยาบาลรามาธบด จงจดตงชมรมเอมเอสเพอหาทนชวยเหลอคารกษาแกผปวยยากไร ซงผมจตศรทธาสามารถรวมบรจาคสมทบทนไดทธ.ไทยพาณชย สาขา รพ.รามาธบด บญชออมทรพย 026-4-26671-5 ชอบญชมลนธรามาธบด (เอมเอสไทย)

Page 9: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

Page 10: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

โปรแกรมการประชมสโมสรฯ ประจ าสปดาห

วนศกรท 15 กรกฎาคม 2554

งดประชม

เนองจากวนอาสาฬหบชา

วนศกรท 22 กรกฎาคม 2554

บรรยายเรอง “ท าอยางไรจะแกยาก ตายชา

โดย ดร.นายแพทยก าพล ศรวฒนกล

วนศกรท 29 กรกฎาคม 2554

บรรยายเรอง “ศลปะแหงเรอนราง – เสนแบง – งาม – โปว – อนาจาร”

โดย รองศาสตราจารย ฉนทมา อองสรกษ

มน าใจ หวงใยเพอนมนษย

ปฏทนสโมสรตาง ๆ ใน ภาค 3350 12 ก.ค. 54 สโมสรโรตาร กรงเทพเพลนจต

บรรยายเรอง STP (Segmentation Targeting Positioning) โดย อาจารย คณานนท ทนายทธ สโมสรโรตาร กรงเทพรชดาภเษก บรรยายเรอง มะเรงล าไส...รกษาได โดย อน. รศ.นพ.วรฬ บญนช

13 ก.ค. 54 สโมสรโรตาร วงทองหลาง ประชม CLUB ASSEMBLY สโมสรโรตาร กรงเทพ 70 ประชม CLUB ASSEMBLY สโมสรโรตาร สขมวท ประชม CLUB ASSEMBLY สโมสรโรตาร กรงเทพสวรรณภม บรรยายเรอง การเตรยมตวเปนเจาภาพงาน Bangkok RI Convention 2012 โดย อผภ.ชยรตน ประเสรฐล า

14 ก.ค. 54 สโมสรโรตาร กรงเทพตะวนออก การบรรยายธรรม โดย พระอาจารยคกฤทธ โสตถผ

19 ก.ค. 54 สโมสรโรตาร กรงเทพรชดาภเษก บรรยายเรอง ประโยชนของการร ามโนราห โดย อาจารยกรรณการ ภานวตน

20 ก.ค. 54 สโมสรโรตาร วฒนา ในพระอปถมภฯ เปดประชมปกตครงแรกประจ าสปดาห

Page 11: สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑

สารสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร

ส านกงานนายกสโมสรโรตารกรงเทพเบญจสร บรษท เกษตรสน จ ากด เลขท 3 ซอยศนยวจย 4, ถนนเพชรบรตดใหม,

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10320 โทร. 02 314 5186, 02 319 2834 แฟกซ 02 318 5499