of 6 /6
;?l* \{ 20 r/ I>(r . li cArE.Xtro zt : i :ri i I :::l:: :, ,,,. , .. rumonumna nGu CONC TY CO PHAN X2O E/c: 35 PhanDinh Gi6t - Phaong Li€t - ThanhXudn-l{dN,i Tet: 04.38645077 Fax:04.38641208 Giiiy chrimg nhQn ddng b!' DN s6:0100109339 do Phdng Edng h!' Kinh doanh, S0 Kii hoschvd Diu tu TP HN ciip ngdy 03/01/2017 56: 01/2019/BB-DI{DCD BION NAN Dai hQi ddng "6 d6ng nhiQm ky 2019 - 2024 HOm nay, ngiy 25 th6ng 4 ndm21lg, COng ty c6 phAn X20 ti6n hanh to chric Dai hQi d6ng cO d6ng nhiQm ky 2019 - 2024. - TIIfi GIAN: HOi ShOO ngey 25 thing4 ndm 2019 - ELA OrnU: HQi trudrng c6ng ty c6 phen xzo - 35 Phan Dinh Gi6t, Phuong Li0t, Thanh Xudn, He NOi - TIIANH PHAN TT{AM D[I: * Bao 96rr' c6c c6 d6ng ctra c6ng ty c6 phen X20 tai thdi di6m 0510412019 * Todn thQ thdnh vi6n HQi cl6ng quan tri vd Ban Ki6m so6t + Kh6ch mdi: Thtr truong TCHC vd c6c dpi biOu dAi diQn cho c6c co quan B0 Qu6c phdng vi TCHC - NQr DrrNG nAO CAO VA THAO LUAN: 1. Bi Ng6 Th! Hoa thay m{t Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng b6o c6o k6t qui ki6m t.u .O rl6ng tham dg rl4i hQi vn tuy6n u5 o4i hQi dfr tli6u kiQn ti6n rrann theo 6idu L4I Lugt doanh nghiQp vh khof,n I tlidu 16 Di6u lQ Cdng ty.6 phffn X20. - TOng sO c6 62 dai bi6u vd dAi diQn sO hiru tucrng img 13.804.510 c6 phAn, dAt tf lQ 80,0 Yo trdnt6ng s5 c0 phdn c6 quy6n bi6u quytit. 2. Ong D5 Thanh Ttng thay m{t cho Ban T6 chfc thdng qua dg th6o euy ch6 Oai r,Oi tldng c6 d6ng nhiQm ky 2019 - 2024. Epi hQi bi6u quySt ntrSt trilooo/o. * 3. D4i hQi ti6n hhnh gi6i thiQu vir bi6u quy6t th6ng qua Doin chf,,tich, Doin thu kf vir Ban ki6m phi6u nhu sau: - Eodn chu tich g6m 2 ngudi: + Ong Phpm Vdn E6 - Cht tich HEQT - Chu tqa + Ong Hodng S! Tdm - PCT HEQT

{ I>(r Tet - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/030519/x20-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong... · ;?l* \{ 20 r/ I>(r. li cArE.Xtro zt: i :ri i I :::l:: :, ,,,. , .. rumonumna

  • Upload
    lydang

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of { I>(r Tet -...

Page 1: { I>(r Tet - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/030519/x20-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong... · ;?l* \{ 20 r/ I>(r. li cArE.Xtro zt: i :ri i I :::l:: :, ,,,. , .. rumonumna

;?l*\{ 20 r/I>(r

. li cArE.Xtro zt

: i :ri i I :::l:: :, ,,,. , ..

rumonumna nGu

CONC TY CO PHAN X2O

E/c: 35 PhanDinh Gi6t - Phaong Li€t - ThanhXudn-l{dN,iTet: 04.38645077 Fax:04.38641208

Giiiy chrimg nhQn ddng b!' DN s6:0100109339 do Phdng Edng h!'

Kinh doanh, S0 Kii hoschvd Diu tu TP HN ciip ngdy 03/01/2017

56: 01/2019/BB-DI{DCD

BION NAN

Dai hQi ddng "6

d6ng nhiQm ky 2019 - 2024

HOm nay, ngiy 25 th6ng 4 ndm21lg, COng ty c6 phAn X20 ti6n hanh to

chric Dai hQi d6ng cO d6ng nhiQm ky 2019 - 2024.

- TIIfi GIAN: HOi ShOO ngey 25 thing4 ndm 2019

- ELA OrnU: HQi trudrng c6ng ty c6 phen xzo - 35 Phan Dinh Gi6t, Phuong

Li0t, Thanh Xudn, He NOi

- TIIANH PHAN TT{AM D[I:* Bao 96rr' c6c c6 d6ng ctra c6ng ty c6 phen X20 tai thdi di6m

0510412019

* Todn thQ thdnh vi6n HQi cl6ng quan tri vd Ban Ki6m so6t

+ Kh6ch mdi: Thtr truong TCHC vd c6c dpi biOu dAi diQn cho c6c co quan

B0 Qu6c phdng vi TCHC

- NQr DrrNG nAO CAO VA THAO LUAN:

1. Bi Ng6 Th! Hoa thay m{t Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng b6o c6o

k6t qui ki6m t.u .O rl6ng tham dg rl4i hQi vn tuy6n u5 o4i hQi dfr tli6u kiQn

ti6n rrann theo 6idu L4I Lugt doanh nghiQp vh khof,n I tlidu 16 Di6u lQ Cdng

ty.6 phffn X20.

- TOng sO c6 62 dai bi6u vd dAi diQn sO hiru tucrng img 13.804.510 c6

phAn, dAt tf lQ 80,0 Yo trdnt6ng s5 c0 phdn c6 quy6n bi6u quytit.

2. Ong D5 Thanh Ttng thay m{t cho Ban T6 chfc thdng qua dg th6o

euy ch6 Oai r,Oi tldng c6 d6ng nhiQm ky 2019 - 2024. Epi hQi bi6u quySt

ntrSt trilooo/o. *3. D4i hQi ti6n hhnh gi6i thiQu vir bi6u quy6t th6ng qua Doin chf,,tich,

Doin thu kf vir Ban ki6m phi6u nhu sau:

- Eodn chu tich g6m 2 ngudi:

+ Ong Phpm Vdn E6 - Cht tich HEQT - Chu tqa

+ Ong Hodng S! Tdm - PCT HEQT

Page 2: { I>(r Tet - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/030519/x20-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong... · ;?l* \{ 20 r/ I>(r. li cArE.Xtro zt: i :ri i I :::l:: :, ,,,. , .. rumonumna

- Thu lqi: 6ng Nguy6n Dinh Duy - Thu lci COng ty

- Ban Ki6m phi6u:

+ Ong Trdn Chi Ki6n - CO d6ng VEn phdng - Trucmg ban

+ 6ng LC Thanh Ha - CO dOng Phdng Chfnh tri+ Ong Nguy6n Thi Thanh Trd - CO cl6ng Phdng KH-TCSX

+ Ong TrAn Quang Minh - CO d6ng Phdng KD-)C\TK

+ Ong Lc Th6 Thinh - CO dOng Phdng KT-CN

4. Egi hQi dA nghe trinh blry c6c b6o c6o v6i nQi dung sau:

4.1. flng phpm V6n EO - Cht tich FDQT tuy€n U5 t<trai m4c d4i hQi vd

trinh bdy b5o c6o cta Hoi dong quan tri t6ng tctit ntrigm W 2014 - 2019 vi dinh

hucnrg 2}lg - 2024 theo b5o c6o s5 90/BC-HDQT ngiy 281031201'9.

4.2.6ng Hoang S! Tdm - Ph6 chri tlch HEQT"trinh biy b6o c6o s5

9I/BC-CT ngdy 02l4l2oLg vA t<Ct qui hopt dQng sin xu6t kinh doanh n6m 2018

vi phucrng hu6ng ndm 20t9.4.3. Be Phan Vfi Thriy Anh - Kti to6n tru6mg trinh bdy b5o c5o tii chinh

n[m 20 1 8 dd dugc ki6m to6n theo b5o c6o sO Al A,BC-]IDQT ngey 301312019 .

4.4. BiLNg6 Thi Hoa - Truong Ban ki6m so6t ffinh bdy b6o c5o cria Ban

Ki6m soSt t4i Dai hQi d6ng cd d6ng nhiQm lS 2019 - 2024 theo b6o c6o sii

0I 12019 IBC-BI(S nsey 26 13 12019.

4.5. Be Phan Vfi Thiry Anh - K6 todn truong trinh bdy Td trinh sO Ognf-

IDQT ngdy 3OlO3l2O19 cria IDQT vA ph6n phOi lgi nhuQn theo kiSt qui sin

xu6t kinh doanh ndm 2018.

4.6. BiL Phan Vfi Thriy Anh - Kti to6n truong trinh bdy Td trinh si5

96/TTr-HDQT ngdy Oll4lz}Lg vO tli lao cta HEQT, BKS ndm 2018 vd k6

hopch thir lao HDQT, BKS ndm 2019.

4.7. OngPhpm V[n Dd - Cht tich FIDQT trinh bdy Td trinh s5 Og/ttr-

HDQT ngey 0ll4l2}lg ctra HDQT v6 viQc lga chgn don vi ki6m to6n b5o c5o tdi

chinh ndrn 2019.

4.8. ong Ph4m V6n D6 - Cht tich FIEQT trinh bdy Td trinh so nfirr-IIEQT ngiy O2l4l20L9 cira EDQT vA viQc t6i co c6u COng ty .6 phAn X20

(chuy6n d6i Chi nhSnh COngty c6 phAn X}O-Xi nghiQp may 2OC thenh C6ng

ty TNHH MTV X20 NghQ An) +

4.9. Ong Phpm Vdn DO - Cht tich FIEQT trinh bAy Td trinh si5 gSlttr-

HEQT ngdy 0ll4l2}lg cua HQi d6ng Quan tri v6 viQc sria AOi BiAu lQ COng ty.

4.10. Ong pharn Vdn DO - Chu tich HEQT trinh bAy Td trinh s6

70AITTr-HDQT ngay 0ll4l20lg ctra HQi d6ng Quin tri vO viQc ban hinh Quy.A ),

ch6 nQi b0 v6 quin tri Cdng ty.

Page 3: { I>(r Tet - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/030519/x20-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong... · ;?l* \{ 20 r/ I>(r. li cArE.Xtro zt: i :ri i I :::l:: :, ,,,. , .. rumonumna

A.Lt.gng Hoing Sy TAm - Ph6 cht tich HDQT th6ng qua quy ch6 bAu

cri thanh vi6n HEQT vi BKS nhiQm ky 2019 -2024. Dai hQi bi6u quy6tnhilttritoo%.

4.12.0ng Flodng Sy T6m , Ph6 chri tich EIDQT thOng qua danh s6ch img

vi6n bAu thinh vi6n HOqT vi BKS nhiQm W 20Lg - 2024. Dai hQi biOu quy6t

nh6t tri too%

5. Thfro lufin cfc vdn dd thuQc nQi dung Dai hQi

- Eai hQi dA tii5n hinh th6o lufn vG nQi dung cria c6c B6o c6o vi Td trinh

gui E4i hQi cl6ng cO d6rrg; c6c vdn dA ve ph6t tri6n th! trudrng kinh t6 xu6t khAu,

cfing nhu th! trtrd'ng nQi dia cria COng ty; c6c v6n dO vC cO tirc; chinh s6ch thu

hrit lao clQng; cdng t6c dAu tu xdy dUng co bin, m6y m6c thirSt bi; c6ng t6c quin

tri doanh nghiQp; m0 rQng quy m6 san xu6t; quy hopch t6 chric san xu6t; n6ng

su6t lao dQng, mO hinh t6 chirc C6ng ty, ho4t dQng 1i6n doanh 1i6n ktit cria C6ng

ty" ' - Eoin chir tich cfing dd gi6i d6p chi ti6t vd cdc gihidrip cria Doan chir tich

cfing dd th6a rndn c6c vAn d0 dugc cO d6ng quan t6m.

6.-Dai ndi tiSn hhnh b6 phi6u bi6u quy6t c6c nQi dung b6o c6o. K6t

qufr nhrr sa u:

6.1. 116o c6o s5 IorcC-HEQT ngiry 28tgt20lg cfra HEQT vd t6ng kdt

nhiQm ky 2014 -2019 vir ilinh hufng nhiQm kj'2019 '2024+ 56 cd phin biOu quytit t6n thanh: 13.808.110 CP, tuong ring tf 10 100%

+ SO cO phAn bi6u quy6t kh6ng t6n thdnh: 0 CP, tucmg tmg ty rc' 0 %

+ 56 c6 phAn bi6u quy6t kh6ng c6 f ki{!n: 0 CP, tucmg tmg ty rc 0 %

6.2.|7lcr.ra l<t!t qufr ho4t ilQng SXKD nim 2018 vn k6 ho4ch nim 2019

t) 7-lry'e hipn ndm 2018:

- Doanh thr-r: 1.050.265 triQu ddng

-Igi-nhu4n: 30.682 tri€u ddng

- Ngp ngArr s6ch: 85.255 triQu d6ng

- Thr-r nh+p BQ:7.692.638 ddng/ngudi/thang

b) Ki hoqch. nfim 2019:

- Jfoanh thu: 800.000 triQu ddng

- Lqi nhuqn: 25.000 tri-6u ddng

- nfQp ngAn sdch: 73.728hiQu d6ng

- Thu nhflp BQ:7 .692.000 d6ng/nguoi/thang

- Cd tuc: B%

+ 56 cd phAn bi0u quy6t t6n thanh: 13.808.110 CP, tucrng ung ty le 100%

+ 56 c6 pirArr bi6u qr"ry6t kh6ng t6n thanh: 0 CP, tuong rmg ty lQ 0 %

Fr!:o:.(j

z*r1 v.,rs

Page 4: { I>(r Tet - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/030519/x20-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong... · ;?l* \{ 20 r/ I>(r. li cArE.Xtro zt: i :ri i I :::l:: :, ,,,. , .. rumonumna

+ SO c0 phAn bi6u quy5t kh6ng c6 f kitin: 0 CP, tucrng rrne ty rc' 0 %

6.3. l}6o c6o tiri chfnh nim 2018 tI6 tlugc ki6m to6n:

- Lqi nhu4n tru6c thu6 ndm 2018: 30.682triQu d6ng

- Lqi nhu{n sau thu6 n[m 2018 :24.011 triQu d6ng

- Ty 19 c6 flic: 10%

+ 56 c6 phfln bi6u quy6t t6n thdnh: 13.808.110 CP, tuong urrg ty le 100%

+ 56 c0 phAn bi6u quy6t kh6ng t6n thdnh: 0 CP, tucrng rmg t9 rc) 0 %

+ SO c6 pliAn bi6u quy6t kh6ng c6 f kiiSn: 0 CP, tucrng tmgty lQ 0 %

6.4. t]-4o c6o s6 A"t,l201gtBC-BKS ngiy 26/3t2}lg cria Ban Ki6m soSt

t4i Dgi hdi cl0ng c6 rt6ng nhiQm kj,2019 -2024+ SO c6 phAn bi6u quy5t t6n thanh: 13.808.110 CP, tucrng rmg ti le 100%

+ SO c6 phin bi6u qLryiSt kh6ng t6n thdnh: 0 CP, tuong tmg tf lQ 0 % ffi+ 56 c0 phAn bi6u ;u;6t khong c6 y kiiSn: 0 CP, t".rn; i}rg,v lQ O % ;

6.5. Phrrong 6n ph6n phSi lgi nhu$n theo k6t qui SXKD nim 2018 ,,+!r

- Lq,i nhndn sau thu5 ndm 2018: 24.010.8 9L.662 d6ng ' '?d

- I'lriin phdi lgi nhufln trong ndm 2018: irir-'frich qu! khen thuong phric lgi: 6.447.991.662 ddng

' ':1';5

r- QuI ban di6u hanh: 312.900.000 ddng

+ Chia c6 tirc (10%): 17.250.000.000 d6ng

+ 56 c6 pirin bi6u qLry6t t6n thanh: 13.808.110 CP, tucrng ung ty lC 100%

+ SO c,i plrffrr bi6u quyet kh6ng t5n thinh: 0 CP, tucrng ung ty rc' 0 %

+ 56 ca ;rhfln biOu quy6t kh6ng c6 f ki6n: 0 CP, tucrng,rng ty lQ 0%

6.6. ijric cdo 'fhri tao HQi tldng quin tri, BKS nim 2018 vir dg ki6n

ndm 2419

Q Nrtm 20.t8: T0ng thir lao: 230.359.689 d6ng'I"rong d6: + Hgi ddng Qutn tri: 196.013.277 d6ng.

''t- Ban Ki6m so6t:34.34:6.412 d6ng

h) i,a,,r: kiiin Nrtm ZAU: T6ng thi lao: 828.000.000 d6ng'lirong clo: + HOi d6ng Quun tri: 456.000.000 d6ng.

* Ban Ki6m so6t:372.000.000 d6ng

+ 56 cfi phf;n bi6u quy6t t6n thanh: 13.808.110 CP, tuong ung ty lQ 100%

+ 56 cO phAn tri6u quy6t Hr6ng tan thanh: 0 CP, tuong rmg ti lQ 0 %

+ SO c0 phAn bi6u quydt kh6ng c6 f kitin: 0 CP, tuong ung ty lQ O % '

6.7. 'in' trinh uA OArut-HDQT ngiy 30t3t2Llg cria HDQT vd viQc lga

chgn rJo'ir vi Y{i6rn tr,,{n tl{o c6o t}ri chinh nim 20L9.

+ SO co 1;hin bi6u quy6t t6n thinh: 13.808.110 CP, tucrng rmg ty 10 100%

+ SO c0 phf;n bi6u quytit kh6ng tan thanh: 0 CP, tucrng rmg ty rc, 0 %

Page 5: { I>(r Tet - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/030519/x20-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong... · ;?l* \{ 20 r/ I>(r. li cArE.Xtro zt: i :ri i I :::l:: :, ,,,. , .. rumonumna

+ SO c6 phAn bi6u quy6t kh6ng c6 y kii5n: 0 CP, tuong rme ty lQ 0 %

6.s. Til trinh sS nnrr-HDQT ngAy 02t4l2}lg cfra HDQT vd viQc t6i

co cfi*, ctonntr nghiQp Cdng ty .6 phAn X20 (Chuy6n A6i Chi nh6nh COng ty

c6 phfin Xzo - Xf nghiQp may 20C thirnh C6ng ty TNHH MTV X20 NghQ

Att)+ 56 c6 phfln bi6u quy6t tpn thanh: 13.808.110 CP, tucrng ung ty le 100%

+ S6 c0 phAn bi6u quy6t khong t6n thanh: 0 CP, tucrng rmg tf IQ 0 %

+ 56 cd plrin bi6u quy6t kh6ng c6 y ki6n: 0 CP, tucrng ung ty lQ 0 %

d.9. 'ifr't;rintr sd gSrufr-HDQT ngiy Olt4#}lg cta HDQT vd viQc sfra

Aai I}iAu lfi C0ng ty+ Sd cd phin bi6u quy6t t5n thinh: 13.808.110 CP, tuong rmg ti le 100%

-l- s6 c6 phan bi6u quy6t kh6ng t6n thanh: 0 cP, tucmg urrg ty lQ 0 %

+ SO cd phAn bi6u lry6t kh6ng c6 y kitin: 0 CP, tuong rn'g ty lQ O %

6.1l. 'E-d, trinh sn zoafrTr-HDQT ngiy }Lt4lzolg cfra IIDQT vd viQc

sfra tl,0i X,*n irhnh Qu3'ch6 nQi bQ vd quin tri C6ng ty'+

SO c6 phfln bi6u quy6t t6n thanh: 13.808.110 CP, tuong ung ty 10 100%

+ s6 c6 phf;n bi6u quy6t kh6ng t6n thanh: 0 cP, tucrng r:ng tf lQ 0 %

+ S0 cA ph6n bi6u quy6t khong c6 f kitin: 0 CP, tuong ung ty lQ 0 %

7. ])ri noi tiiSn lrinh biu HDQT, BKS nhiQm ky 2019 -2024,k6t quf,

nhu stu:7.i iI,-1i dsng qufrn tri

.i4'y\,i{

/.,1,4,I

TT ITn vi tOm56 phi6u

bi6u quy6tK6t qui Ghi chf

1 i'"hli 'rlL-i '1ilri"ry Anir 14.374.605 Trung ctt

2 llhrr1/InrlJi 15.s93.282 Trung crir

J irhn'ri \iirn l--r0 t4.289.983 Trung cri

4 '-,:t.I.:'i;r: tltlii 'i. hLr l-ioa 12.433.164 Trung cir TV HDQT dOc 10P

5 .i id C i: i i'" hoa 13.836.111 Trirng cri

6 l'lgrrvr':lr 'i'hi I-an Irhuo'ng 12.r71.8s6 Tning ctr TV HDQT dOc 10P

7 iiorrini1 i!; j'im 13.861.1s6 Trfng cri

1.1t," "iarr ltr6nr sodt

;J I in vri tOnSd phi6u

bi6u quy6tK6t qui

I 'r ig6 1'hi i ioa 14.499.452 Trung cri

2 i l,1urz0n 'i-l.ri Sen 13.435.190 Trung ctI 1ru.,,[11 i]irc TuAn 14.380.791 Trung cri

Page 6: { I>(r Tet - images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/030519/x20-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong... · ;?l* \{ 20 r/ I>(r. li cArE.Xtro zt: i :ri i I :::l:: :, ,,,. , .. rumonumna

8. HOi tldng Quin tr! nhiQm ky 2019 - 2024 ti6n hinh hgp bAu chritich HDQT, Ph6 chfr tich HEQT vir T6ng gi6m d5c. K6t quf, 6ng ph4m yrnD6 gifr chri,c vg Chri tich HEQT, Ong Hoing Sf Tim giir chfc vg ph6 chirtich HDQT ki6m T6ng gi6m tISc

9. Ban KiSm soit ti6n hinh hgp bAu Truong Ban Ki6m so6t K6t quf,bn Ng6 Thi Hoa gifr chrfrc vg Tru0ng Ban ki6m soit.

Bi6n ban hep EHDCD nhiQm lc, 2019 - 2oz4 c6ng ty .6 phen X20 dugcdgc vd th6ng qua tru6c toin th6 dei hQi v6i sg ntr6t tri IOO%.

Eai hOi d6ng c6 ddng nhiQm ky 2019 - 2024 c6ng ty.6 phen x2o kiSt

thric vdo trOi t t h 30 ctrng ngey

rM. DAr Hor DoNG c0 o6XCcHir rQA

cHtr TICH HDQT

NGUYEN BiNTT DUY